De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofielen Jos van der Pluijm

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofielen Jos van der Pluijm"— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofielen Jos van der Pluijm

2 Inhoud presentatie Passend onderwijs
Achtergronden SOP (schoolondersteuningsprofiel) Werkwijze Instrument Opbrengsten: Rapport Dashboard

3 Passend onderwijs Zorgplicht Nieuw samenwerkingsverband

4 Zorgplicht (voor het bestuur)
De invoering van passend onderwijs betekent dat wanneer ouders hun kind dat extra ondersteuning behoeft op een bepaalde school aanmelden, deze school de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Als de school zelf geen passend onderwijs kan bieden, heeft de school de verantwoordelijkheid om een zo goed mogelijke plek op een andere school aan te bieden. Ouders hoeven op deze manier niet zelf alle scholen af om een plek voor hun kind te vinden.

5 Taken nieuwe samenwerkingsverband
Organiseren van samenhangend geheel van extra ondersteuning binnen en tussen scholen (doel: ononderbroken ontwikkelingsproces en passend plaats voor ieder kind) Afspraken (procedures en criteria) voor verdeling, besteding en toewijzing van middelen voor extra ondersteuning Procedure en criteria voor plaatsing van leerling op sbo en (v)so Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing of overplaatsing Beoogde en bereikte kwantitatieve en kwalitatieve resultaten aan lln die extra ondersteuning nodig hebben Manier van informeren van ouders over voorzieningen voor extra ondersteuning in het swv Afspraken over de overdracht van het budget voor lichte ondersteuning aan sbo-scholen Idem voor middelen zware zorg naar (v)so inclusief de afspraken over overdracht van middelen aan het swv door scholen bij ontoereikend budget voor lichte ondersteuning

6 Tijdpad november 2012: wet is aangenomen door beide kamers (9 oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd) 1 november 2013: bestuurlijke inrichting klaar en rechtspersoon swv opgericht 1 maart 2014: ondersteuningsplan gereed en naar inspectie, overleg met gemeenten gevoerd 1 augustus 2014: start bekostiging swv, start zorgplicht schoolbesturen, beëindiging oude swv

7 Schoolondersteuningsprofiel: wetgeving
Het schoolondersteuningsprofiel is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar een schoolondersteuningsprofiel vast. Daarmee wordt voor ouders duidelijk welke ondersteuning beschikbaar is. De medezeggenschapsraad van de school heeft adviesrecht bij de vaststelling van het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel wordt betrokken bij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en het schoolplan van de school. Het profiel wordt in de schoolgids geplaatst zodat ouders, leerlingen en andere partijen inzicht hebben in de mogelijkheden voor extra ondersteuning op de school.

8 Waarom? het is een verplichting in de wet
voor besturen om de zorgplicht uit te voeren voor swv-en om een dekkende ondersteuningsstructuur te ‘maken’ voor scholen en leraren om van elkaar te leren en expertise te delen voor ouders om een passend plek voor kind te vinden

9 Uitwerking in het referentiekader met de functies……….
Schoolontwikkeling Professionalisering leraren Overleg met ouders Besturen en samenwerkingsverband ………… en met als eisen…….. Dat gegevens van scholen onderling vergelijkbaar en stapelbaar zijn Dat gegevens relevant zijn voor een nieuwe handelingsgerichte systematiek

10 Het referentiekader maakt onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning

11 Basisondersteuning Preventieve en lichte curatieve interventies (bijvoorbeeld aanpak dyslexie of sociale veiligheid) Ondersteuningsstructuur Planmatig/opbrengstgericht en handelingsgericht werken Basiskwaliteit (indicatoren inspectie, leerlingresultaten)

12 ….. in schema swv IJkpunten basisondersteuning referentiekader PO-Raad
eisen basiskwaliteit inspectie bestuur

13 Extra ondersteuning Deskundigheid van binnen en van buiten de school
Voorzieningen (materialen, methodieken, specifieke groepen) Aandacht en tijd (meer handen in de klas, inzet expertise) Gebouw en ruimtelijke voorzieningen Samenwerking met partners

14 Q3-instrument In de basis eenvoudig
Inventariserende en strategische functie Op basis van de ijkpunten basisondersteuning en inspectie-toezicht Digitaal op school-, bestuurs- en swv-niveau

15 …… de volgende onderdelen
Profiel Ambities Extra voorzieningen en partners Expertise van buiten Eigen expertise Kwaliteit basis-ondersteuning

16 Algemene schoolgegevens en typering
Algemene schoolgegevens: brin-nummer, naam, locatie, soort onderwijs Typering: korte typering van de school

17 Basisondersteuning Domeinen:
Onderwijs (pedagogisch klimaat, afstemming, planmatig werken, e.d.) Ondersteuning (preventieve en licht curatieve interventies, ontwikkelingsperspectieven, e.d.) Beleid (beleid leerlingenzorg, evaluatie leerlingenzorg, e.d.) Organisatie (organisatie van de zorg, ondersteuningsteam) Resultaten

18 Ondersteuningsdeskundigheid (intern of extern)
Orthopedagogische deskundigheid Schoolmaatschappelijk werk Remedial teaching en Motorische remedial teaching Dyslexie en Taal-/spraakspecialist Dyscalculie en Reken-/wiskundespecialist Faalangstreductie Sociale vaardigheden (SOVA-training) Opvoedings- en gedragsproblemen ADHD, Autisme (PDD, PDD-NOS, Asperger, ASS), Hoogbegaafdheid etc

19 Ondersteuningsvoorzieningen
Autiklas Hoogbegaafdengroep Time outgroep Observatiegroep Crisisopvang Huiswerkklas etc

20 Voorzieningen in fysieke omgeving
Gebouw en ruimtes rolstoelvriendelijk Invalidetoilet Voorzieningen voor dove/slechthorende leerlingen Voorzieningen voor visueel gehandicapte leerlinge Time out ruimte etc

21 Samenwerkende ketenpartners
Afdeling leerplicht gemeente CJG gemeente Politie Wijkorganisaties SO-Scholen cluster 1 en 2 etc

22 Kengetallen Leerlingenaantal Leerlingengewicht
Verwijspercentage so (clusters 3-4) Rugzakjes cluster 1 en 2, cluster 3, cluster 4 Dyslexieverklaringen Aanmeldingen PCL/RVC Aanmeldingen ZAT Leerlingen op wachtlijst so Indicaties autisme en Indicaties hoogbegaafdheid

23 Tijdpad 14 januari inloggegevens en toelichting (via uw coördinator)
Periode 14 januari tot en met 24 februari: profiel digitaal invullen en terugsturen 6 maart 2013: terugkoppeling profiel swv en schoolrapporten Analysefase: planning volgt later

24 Werkwijze, inloggen Coördinator verstrekt link website
Via link inloggen en dan de eigen school kiezen Technische vragen of problemen en inhoudelijke vragen naar Jos van der Pluijm (06 – of Schoolleider en ib’er vullen samen het profiel in en draaien het profiel uit (knop ‘afdrukvoorbeeld’) Het definitieve onderwijsprofiel wordt uiterlijk 24 februari verstuurd

25 Terugkoppeling Via een digitaal dashboard
Overzichten per school en voor het swv als geheel Overzicht van de kengetallen Overzichten van basiskwaliteit, zorgdeskundigheid, zorgvoorzieningen, voorzieningen in de fysieke omgeving en de ketenpartners Zoekfunctie

26 Analysefase Handreiking met format en voorbeelden De onderdelen:
Basiszorg van de school Deskundigheid in en buiten de school Zorgvoorzieningen in de school Fysieke voorzieningen Ketenpartners Drie hoofdvragen bij onderdeel 1 t/m 3: Beeldvorming: wat zien we Oordeelsvorming: wat vinden we er van Besluitvorming: wat gaan we doen

27 Zelfevaluatie (1) Hoe objectief is dit profiel en hoe hiervoor te compenseren: Referentiemateriaal benutten, zoals kengetallen, inspectieoordeel en resultaten van tevredenheidenquêtes bij ouders, leerlingen en personeel Een zorgvuldig proces via team en MR (inclusief ouders) Elkaar de maat nemen, bijvoorbeeld via auditing Extern toezicht door de inspectie Fasering: het is de eerste meting in een proces

28 Zelfevaluatie (2) Kortom, een eerste foto die scherper zal moeten worden in de toekomst, door: Aanscherpen van begrippen (bijvoorbeeld ‘wat verstaan we onder dyslexie’) Aanscherpen van zelfbeoordeling (bijvoorbeeld ‘wanneer zijn we deskundig’) Aanscherpen van objectiviteit (bijvoorbeeld ‘via visitatie en auditing’)

29 Vragen??


Download ppt "Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofielen Jos van der Pluijm"

Verwante presentaties


Ads door Google