De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?
Passend Onderwijs in de klas. De toekomst van Passend Onderwijs.

3 Schooltypen PO Reguliere basisscholen (Bao).
Speciale basisscholen (SBO) diverse problematieken, plaatsing via de PCL (permanente commissie leerlingenzorg vanuit het samenwerkingsverband). Speciale scholen (SO) -> 4 verschillende clusters, plaatsing via de CVI (commissie voor indicatiestelling).

4 Het speciaal onderwijs
Verdeling in 4 clusters behorende bij de Regionale Expertise Centra (Rec’s): Cluster 1: kinderen met een visuele beperking (slechtziende en blinde kinderen) Cluster 2: dove en slechthorende kinderen meervoudig gehandicapte kinderen kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden (ESM) -spraak- of taalstoornis -communicatieve incompetentie

5 Cluster 3: zeer moeilijk lerende kinderen IQ < 55 of IQ tussen 55 en 70 met een stoornis lichamelijk gehandicapte kinderen (mythyl) langdurig zieke kinderen meervoudig gehandicapte kinderen (lichamelijk) Cluster 4: zeer moeilijk opvoedbare kinderen langdurig zieke kinderen (psychiatrisch)

6 Weer Samen naar School (plus)
Basisscholen en scholen voor Speciaal Basisonderwijs werken in een samenwerkingsverband aan de doelstelling om zorgleerlingen zo lang mogelijk onderwijs te geven in de reguliere basisschool.

7 WSNS (plus) onderwijsinhoud:
Richten op leerlingenzorg: Fasen: Alarmering Hulpverlening Afstemming

8 Samenwerkingsverband…
“Samen” sterker in de zorg voor kinderen. In de meest brede zin van het woord of juist heel smal……. Geen enkel samenwerkingsverband is gelijk!! Het samenwerkingsverband is dus niet ons bestuur!!

9 Knelpunten Een complex systeem met te veel bureaucratie en ondoorzichtigheid. Onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en regie, met als gevolg ll’n die thuis zitten of voor wie lang gezocht moet worden naar een geschikte plek. Gebrek aan afstemming en aan flexibiliteit, waardoor onvoldoende maatwerk kan worden geleverd.

10 Het onderwijs nu Richten op wetgeving: integratie gehandicapten in de samenleving. Gevolgen voor het onderwijs: kinderen volgen m.b.v. een rugzak(lgf) vanuit het speciaal onderwijs (S.O.) het reguliere onderwijs enorme groei van cluster 4 indicaties en in geringere mate cluster 3

11 Het kind Geen kind tussen wal en schip. Thuis- school- zorg.
Afstemming (weten van elkaar).

12 Passend onderwijs Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind: (ortho) pedagogische en (ortho) didactische afstemming. Elk kind wordt een ononderbroken ontwikkelingslijn geboden. Onderwijs zo dichtbij mogelijk, zo normaal mogelijk met de ouders als gesprekspartners. Sociaal-maatschappelijke afstemming. Zorgplicht, zorggewicht, 2011.

13 Gevolgen van passend onderwijs
Het vermogen tot differentiëren bevorderen. Van elkaar (blijvend) leren. Van aanbod gestuurd onderwijs naar vraaggestuurd onderwijs. Mogelijkheden tot plaatsing op speciale scholen open houden.

14 Hoe? De 1-zorgroute en haar betekenis:
-samenwerking in de regio: Regionetwerk -taken PCL en ZAT -positie en dienstverlening SBO -samenwerking met SO (Rec’s) -samenwerking met Jeugdzorg, GGnet -samenwerking met gemeenten -inrichten 1-(zorg)loket

15 Kwaliteitsverbetering door volgen van de 1-zorgroute (handelingsgericht werken)

16 De essentie van de 1-zorgroute
Geen plan per kind Plan Plan Plan Plan Plan

17 De essentie van de 1-zorgroute
GROEPS PLAN

18 De essentie van de 1-zorgroute
Ik kan al…! Onderwijs behoefte: * Achterstand: * Beheerst nog niet: * Tekort

19 De essentie van de 1-zorgroute
Samenwerken Samen verantwoordelijk 1 zorg

20 Succes- en faalfactoren
Pedagogisch klimaat Professionalisering-competenties: 1 zorg-proof Logboeken Ontwikkelingsperspectief Didactisch en sociaal emotioneel volgen Continue evaluatie (elke 8 weken) Schoolconcept 1-zorg binnen de brede school

21 Passend Onderwijs in de klas
Het kind passend maken voor ons onderwijssysteem of….. Het onderwijs passend maken voor het kind? Centraal: kinderen verschillen. De leerkracht als regisseur van het onderwijsproces aan de leerlingen: de leerkracht legt de Accenten!! Kansen!

22 De rol van de leerkracht:
Accenten durven formuleren! Observeren. Verwoorden. Interpreteren. Registreren. Clusteren van leerlingen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte (groepspan). Delen van de informatie met intern-begeleider, collega’s, ouders. Durven vertrouwen op kennis en inzicht in de leerlijnen!

23 De toekomst Heroverweging:
Zorgplicht en samenwerking besturen (2011?). Samenwerking met VO slechts verplicht bij ll’n met een zorgvraag. Rol van het samenwerkingsverband/ het regionetwerk. Inzet zorgmiddelen: SWV en besturen bepalen. Speciaal onderwijs wordt onderdeel van SWV. Herziening taak van het Rec en de ambulante begeleiding. Plaatsen van leerlingen in SO/SBO op basis van begeleidingsbehoefte. Niet meer op basis van diagnose, maar handelingsgericht.

24 Als er een wind van verandering waait, bouwen sommige mensen windschermen, anderen bouwen windmolens.


Download ppt "Passend Onderwijs Wat verstaan we onder Passend Onderwijs?"

Verwante presentaties


Ads door Google