De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma -Welkom -Nieuwe SWV-en in Nederland -Opdeling SWV -SWV Rijn en Gelderse Vallei (stand van zaken) -Ons SWV tot 1 augustus 2014 -Beleid zorgarrangementen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma -Welkom -Nieuwe SWV-en in Nederland -Opdeling SWV -SWV Rijn en Gelderse Vallei (stand van zaken) -Ons SWV tot 1 augustus 2014 -Beleid zorgarrangementen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma -Welkom -Nieuwe SWV-en in Nederland -Opdeling SWV -SWV Rijn en Gelderse Vallei (stand van zaken) -Ons SWV tot 1 augustus 2014 -Beleid zorgarrangementen

3 SWV-en in Nederland Oud: 235 SWV-en Nieuw: 75 SWV-en Per 1-10-2011: BO: 26.122 lln. SBO: 676 lln., 125 scholen BO 4 SBO scholen

4 Regio Bao incl.SBao Utrechtse Heuvelrug 18.155 18.556 Betuwe (Tiel) 14.167 14.525 Reformatorisch 38.368 39.252

5 Wet Passend onderwijs: SWV: Ondersteuningsplan School: Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Referentiekader als richtlijn

6 -SOP: vertaling van het referentiekader in de school, toedeling middelen -SOP: samengesteld met het team, beschrijft de basiszorg en breedtezorg -Schoolbesturen bespreekt SOP met SWV -Dekkend aanbod = geheel aan profielen, bovenschoolse zorgvoorziening en afspraken met SBO en SO -Uitgangspunt Pao: zoveel mogelijk op de basisschool!

7 Hoofdlijnen wettelijk kader PaO Hoofdlijnen wettelijke kader Passend onderwijs: Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Geen thuiszitters Minder bureaucratie Noodzaak tot labellen van kinderen vervalt Handelingsbekwame leerkrachten Afstemming met andere sectoren Samenwerking van scholen voor regulier en speciaal onderwijs binnen een samenwerkingsverband

8 Onderwijs en ondersteuning Hoe trekken we samen met onze externe partners op: Meer aandacht voor preventie Integrale aanpak (1 kind, 1 gezin, 1 plan) Inzet op school Food Valley: transformatie Jeugdzorg

9 Ouders en PaO -Inzicht in de mogelijkheden van de onderwijsondersteuning op de scholen. -Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. -Ouders zijn verplicht de school te informeren over alle relevante zaken -Op dat moment ontstaat er voor het bestuur van die school een zorgplicht. -Niet zelf een passend aanbod verzorgen, dan zoekt het bestuur van de school naar een andere school. -Goede communicatie is het sleutelwoord!

10 Onderwijsondersteuningsplan SWV Het continuüm aan ondersteuning inclusief schoolondersteuningsprofielen Verdeling en besteding van ondersteuningsmiddelen Procedure en criteria voor ondersteuningsprocessen (o.a. toedeling onderwijsarrangementen). Procedure voor plaatsing SBO en SO Verantwoording Informatie voor ouders OOGO met gemeente(n)

11 Wettelijke deadlines nieuw SWV: -Oprichting rechtspersoon 1 nov. 2013 -Oprichting ondersteuningsplanraad 1 feb. 2014 -Onderwijsondersteuningsplan 1 mei 2014 -Inrichting organisatie ondersteuningstoewijzing 1 aug. 2014

12 Verdeelmodellen

13

14

15 Opdeling SWV Ochten naar SWV Tiel Lienden naar Reformatorisch SWV Amerongen, Langbroek en Overberg naar SWV Z.O. Utrecht Elst, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen en Veenendaal naar SWV Rijn en Gelderse Vallei

16 Nieuw samenwerkingsverband Rijn- en Gelderse Vallei

17 Rijn- en Gelderse Vallei i.o. (Bestuur SWV) Bestuurlijk overleg Kerngroep Werkgroepen

18 Juridische vormgeving vereniging of stichting (financiële relatie met DUO) schoolbestuur Schoolbestuur (V)SO

19 Werkgroepen -BESTUUR -FINANCIËN -INHOUD Bestaande werkgroepen worden ineengeschoven: -Basisondersteuning/basiskwaliteit/zorgplicht -Ondersteuningsprocessen van indiceren tot arrangeren -Toegankelijke en specialistische onderwijsondersteuning -Ouders -KWALITEIT

20 Beleid Beperkte overhead Sturing en regie op ondersteuning Veel geld naar scholen Van curatief naar preventief Werken met arrangementen

21 Arrangementen Geen gestandaardiseerde arrangementen Licht-medium-zwaar Voor de zware arrangementen gezamenlijke expertisebekostiging. Voor de lichte arrangementen verdeling van bekostiging op basis van leerlingen- aantallen. (Veel verantwoordelijkheid bij scholen leggen.)

22 Inhoudelijke keuzes Voor basiskwaliteit aansluiten bij toezichtkader inspectie. Uitgangspunten HGW in basisondersteuning opnemen. Uitgaan van hoger ambitieniveau voor basisondersteuning, veel geld naar scholen (vast bedrag € 130 ?). Bij ondersteuningstoewijzing arrangementen ook uitgaan van principes HGW. Zorgteam op schoolniveau “gaat over” lichte en mediumarrangementen.

23 Uitwerking Groep deskundigen voor toelaatbaarheidsverklaring. Ondersteuningsarrangementen in SBO en SO ook via zorgteam. S(B)O’s als expertisepunt. Inrichting ondersteuningsplanraad. Samenwerking jeugdzorg; rol gemeenten.

24 -€ 1.157.879

25 Ons SWV tot 1 augustus 2014

26

27 Bovenschoolsadviesteam: AB-er REC-2 AB-er REC-3 AB-er REC-4 orthopedagoog/psycholoog SBO zorgtrajectbemiddelaar SWV schoolmaatschappelijk werker SWV

28 Scholing onderwijsprofessionals Doel: Vergroten professionaliteit Vergroten vaardigheden Uitwisselen ervaringen Bevorderen van de samenwerking

29 Verdeling middelen Zorgbudget SWV (100%) Scholen PO de Windroos SWV ↓ ↓ ↓ leerlingenzorg > 2% + inzet SWV scholing bovenschoolse zorg personeel ambulante zorg grensverkeer

30 ZTB ZAT IB-er en RT-er SMW Leerkracht REC-2

31 Gegevens over kinderen verzamelen en ordenen. Bepalen van onderwijs- behoeften. Ontwerpen en organiseren van onderwijs. Naar zorgarrangementen! BaO met een zorgarrangement SWV

32 Schoolprofiel SWV

33 Beleid zorgarrangementen

34

35 Zorgarrangement Basisscholen kunnen extra hulp of middelen aanvragen om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van kinderen waarvoor zij handelingsverlegen zijn of zich zo voelen.

36 Zorgarrangement Is gericht op het oplossen van de handelingsverlegenheid. Is gericht op (behouden van) aansluiting van de leerling binnen de groep/school. Heeft een preventief karakter met betrekking tot verwijzing naar speciale voorzieningen. Draagt bij aan het realiseren van het ontwikkelingsperspectief. Is gericht op het vergroten van het welbevinden van het kind. Kent een maximum ter grootte van het zorgbudget SBO.

37 Voorwaarden ZA De zorg in de school moet voldoen aan de minimum kwaliteitseisen uit het toezichtkader van de inspectie van het onderwijs. Aantoonbaar, vastgelegd in handelingsplan(nen), zorg verleend zonder dat de verwachte vooruitgang is geboekt. In het HP: probleemomschrijving, doelstelling, 0-meting en nameting, tijdsplanning, wie verantwoordelijk is voor de planning en de uitvoering, voortgangsverslag en eindevaluatie. Het HP wordt gemaakt vanuit de uitgangspunten van HGW, uitgaande van de sterke kanten van het kind.

38 Procedure ZA Aanvraag van een ZA d.m.v. formulier “eerste melding”. De ZTB-er neemt contact op met school. Ouders schriftelijk mee instemmen Bespreking in het BAT: aanvullende informatie Actueel OPP en HP. Als de school al een plan voor de uitvoering van het zorgarrangement heeft, dient de aanvraag vergezeld te zijn van een offerte/begroting van de kosten. Eindevaluatie beschikbaar stellen.

39 Veel succes!

40


Download ppt "Programma -Welkom -Nieuwe SWV-en in Nederland -Opdeling SWV -SWV Rijn en Gelderse Vallei (stand van zaken) -Ons SWV tot 1 augustus 2014 -Beleid zorgarrangementen."

Verwante presentaties


Ads door Google