De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN 1. Het waarom van de Pilot 2. Van Beleid naar Projectplan 3. Het Projectplan 4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN 1. Het waarom van de Pilot 2. Van Beleid naar Projectplan 3. Het Projectplan 4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten."— Transcript van de presentatie:

1 PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN 1. Het waarom van de Pilot 2. Van Beleid naar Projectplan 3. Het Projectplan 4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten 5. Eerste examens

2 Het waarom van de pilot  Kenmerk voor huidige structuur van examinering : alle leerlingen van vwo, havo en vmbo krijgen op hetzelfde moment dezelfde eindtoetsen : het centraal eindexamen.  Alom wordt veel waarde gehecht aan dit centraal examen : kwalitatieve en psychologische waarde ( civiel effect ) : _ kwaliteitsborging _ toegang tot vervolgopleidingen  Maar : veranderende samenleving stelt andere eisen aan onderwijs leerlingen verschillen van elkaar leerlingen verschillen van elkaar onderwijs op maat : onderwijs op maat : –manier van lesgeven –individueel geprogrammeerde doorlopende leerlijnen –modulair onderwijs

3 Hierdoor : al geruime tijd discussie in voortgezet onderwijs over flexibilisering van de centrale examens.  Voorjaar 2004 publicatie Cito : onderzoek naar wensen en opvattingen in vmbo, havo en vwo over flexibilisering centraal examen.  KOERS VO (2004) : De leerling geboeid, de school ontketend. Voornemen om te komen tot een systeem van examinering dat : –maatwerk biedt –kwaliteit garandeert –het civiel effect waarborgt –organiseerbaar en beheersbaar is  December 2004 : Uitwerkingsnotitie examens van ministerie OCW  Mei 2005 : Kamer akkoord met die notitie  Eén van de maatregelen : Pilot meerdere examenmomenten

4 Van Beleid naar Projectplan 2005 : Gesprekken OCW met groepen schoolleiders en docenten over de randvoorwaarden. Overleg OCW met CEVO, Schoolmanagers_ VO, Staatsexamencommissie, IB-Groep, Tweede Fase Adviespunt : concept-projectplan Drie informatiebijeenkomsten voor scholen ( 45) Selectiecriteria :  representativiteit voor het onderwijs  spreiding over het land  bereidheid het onderwijs en het schoolexamen aan te passen  draagvlak binnen de school Scholen hebben motivatiebrieven geschreven December 2005 : Definitieve selectie van 15 scholen Verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de pilot bij Schoolmanagers Aanstelling Projectleider

5 HET PROJECTPLAN Uitgangspunten:  Door en voor de scholen : - Scholen moeten ruimte krijgen in regelgeving om plan uit te voeren: beschikking. - Deelname dient onderdeel te zijn van eigen ontwikkelingsproces. - Aanpak groeit met inbreng deelnemende scholen : scholen worden mede-eigenaar.  Vraaggerichte ondersteuning: Centrale ( thema)bijeenkomsten  Systeemeffecten : doorlopend agendapunt  Spanningsveld : niet tornen aan centraal examen en tegelijkertijd mogelijkheid tot structurele invoering en continuïteit deelnemende scholen  Behoud van civiel effect: Overleg met vervolgonderwijs : WO, HBO, MBO( flexibele instroom ) Overleg met vervolgonderwijs : WO, HBO, MBO( flexibele instroom )  Aandacht voor kwaliteitsbeleid: Inrichting schoolexamen/ Aanpassing PTA  Samenwerking met relevante partijen : CEVO, CITO, Staatsexamencommissie, IB-Groep, Tweede Fase Adviespunt, VSNU, HBO-Raad en MBO-Raad

6 Doelstelling De pilot heeft als doel te onderzoeken of meerdere examenmomenten  daadwerkelijk een meerwaarde opleveren voor leerlingen  organiseerbaar zijn voor scholen en instellingen die de examenorganisatie verzorgen  de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het vervolgonderwijs ondersteunen

7 Rapportage vanuit de pilot Eindrapport aan OCW  procesbeschrijving  beantwoording van de vragen  inventarisatie van wenselijkheid meerdere examenmomenten onder niet deelnemende scholen  advies over voortgang/verbreding pilot; al dan niet landelijke invoering Vragen op het niveau van  De scholen : onderwijsaanbod, inrichting, organisatie  De leerling : effecten op individuele leerroute; motivatie etc  De examenorganisaties : kunnen zij het behappen  Overheid : verbetering kwaliteit, rendement/ verblijfsduur, kosten, civiel effect diploma’s Fasering:  Voorbereidende fase 2005-2006  Uitvoeringsfase 2006-2010  Evaluatie en afronding 2009-2010

8 Projectorganisatie  deelnemende scholen  projectleiding : VO-project  coördinatiegroep : projectleiding met vertegenwoordigers van OCW, CEVO,CITO, IB-Groep, Staatsexamencommissie, Tweed Fase Adviespunt  Werkgroepen/klankbordgroepen : –werkgroep monitoring –werkgroep regelgeving –werkgroep examenconstructie –werkgroep examenorganisatie –klankbordgroep aansluiting –klankbordgroep kritische volgers

9 Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten Nogmaals : Maatwerk Door het creëren van meer examenmomenten : mogelijkheid voor leerlingen één of meer vakken af te sluiten als ze daar aan toe zijn.  Snelle leerlingen : kunnen vrijkomende tijd besteden aan vakken waarvoor ze meer tijd nodig hebben, modules volgen gericht op vervolgonderwijs.  Minder goede leerlingen, of leerlingen met (taal)achterstand : examens spreiden  Gezakte leerlingen : hoeven niet meer een heel jaar te wachten op nieuwe kans  Beschikking Beschikking is nodig omdat de pilot niet binnen de regelgeving van het Inrichtingsbesluit WVO en Eindexamenbesluit past. De scholen hebben de Beschikking met Bijlagen in juni 2006 ontvangen

10 Voornaamste punten in de bijlagen  De cursusduur blijft intact.  Nog steeds sprake van een eindexamenjaar  In het eindexamenjaar drie examenmomenten : januari, mei, augustus  De januari- en augustusmomneten verzorgd door Staatsexamencie op locatie  Examencyclus : het doorlopen van het geheel van alle vakken dat tezamen het eindexamen uitmaakt  Binnen de cyclus mag leerling op elk moment een eerste keer voor elk vak examen doen, mits schoolexamen voor dat vak is afgerond  In mei en augustus kan in alle vakken examen worden afgelegd  School bepaalt in welke vakken in januari examen kan worden gedaan, afhankelijk van mogelijkheden Cevo

11  Is leerling niet geslaagd, voortkomend uit augustusmoment, herkansen in januari in die vak(ken) waarin nog geen tweede keer examen is afgelegd; hoogste cijfer telt  In 2006/2007 nog junimoment ( overgangsregeling); daarna niet meer  Per 1-08-2007 : voorlaatste jaar eindexamen mogelijk. Komt dan meimoment bij  Binnen cyclus mag leerling in elk vak een tweede keer examen doen  Huidige uitslagregeling blijft gehandhaafd  Pilotscholen mogen geen leerlingen van andere scholen toelaten tot het examen  Vrijkomende tijd dient te worden ingezet voor vervangend onderwijsprogramma  Er mag afgeweken worden van de 700 uur onderwijstijd

12 Eerste examens De eerste examens zijn afgenomen in januari 2007 Heel veel media-aandacht:  radio, tv  landelijke, regionale en lokale bladen Ongeveer 1000 examens  393 leerlingen  30 leerlingen volledig examen  25 geslaagd Afname en organisatie : perfect verlopen Analyse cijfers


Download ppt "PILOT MEERDERE EXAMENMOMENTEN 1. Het waarom van de Pilot 2. Van Beleid naar Projectplan 3. Het Projectplan 4. Beschikking Pilot Meerdere Examenmomenten."

Verwante presentaties


Ads door Google