De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte in examenprogramma’s en centrale examens in het vmbo Inleiding tijdens Landelijke Manifestatie VMBO van Adviesgroep VMBO van 30 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte in examenprogramma’s en centrale examens in het vmbo Inleiding tijdens Landelijke Manifestatie VMBO van Adviesgroep VMBO van 30 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte in examenprogramma’s en centrale examens in het vmbo Inleiding tijdens Landelijke Manifestatie VMBO van Adviesgroep VMBO van 30 november 2006

2 De uitvoering van het beleid van:  Koers VO  Meerjaren beleidsplan - juni 2004 ‘De leerling geboeid, de school ontketend’ Kern: OCW regelt op hoofdlijnen en biedt daardoor ruimte aan scholen  Uitwerkingsnotitie examens VO  Uitwerking van Koers VO v.w.b. examinering december 2004 Kern: meer ruimte voor maatwerk door flexibilisering in afnamemomenten en vernieuwing in vorm en inhoud  www.minocw.nl / dossiers / vmbo

3 1. Examenprogramma’s a.Bestaande examenprogramma’s globaler geformuleerd b.Extra-reguliere examenprogramma’s inpassen in het stelsel c.Niet levensvatbaar gebleken examenprogramma’s kunnen worden ingetrokken

4 a. Examenprogramma’s globaler geformuleerd  Overheid stuurt op hoofdlijnen  Aanpassingen eenvoudiger door te voeren  Project herziening examenprogramma’s

5 Kenmerken herziening examenprogramma’s  Globaal geformuleerde eindtermen  Verdeling in s.e.-deel en c.e.-deel s.e. = schoolexamen c.e. = centraal examen  c.e.-deel wordt nader toegelicht in een syllabus (CEVO)  Voor s.e.-deel wordt handreiking gedaan t.b.v. scholen en educatieve uitgeverijen (SLO)

6 Herziening examenprogramma’s vmbo  Vaste verdeling c.e. – s.e.  Huidige verhouding s.e.-deel (2/3) – c.e.-deel (1/3) intact laten  Beroepsgerichte examenprogramma’s in lijn brengen met competentiegerichte kwalificatiestructuur mbo 1 ) + 2 ) 1 ) t.z.t. 2 ) afzonderlijk traject voor beroepsgericht vmbo-groen

7 Herziening examenprogramma’s vmbo Stand van zaken :  Geglobaliseerde examenprogramma’s zijn opgeleverd aan OCW  Syllabi zijn klaar (www.cevo.nl)  Inwerkingtreding: 1 augustus 2007 m.i.v. leerjaar 4

8 b.Extra-reguliere examenprogramma’s inpassen in het stelsel  Technologie in de GL  Techniek-breed  ICT-route  Sport, dienstverlening en veiligheid  Intersectoraal  Bouwtechniek – fijnhoutbewerken  ….. Naast de bestaande 30 beroepsgerichte vakken (afdelings- en intrasectorale programma’s )

9 c. Niet levensvatbaar gebleken examenprogramma’s kunnen worden ingetrokken  Bv. afdelingsprogramma’s in de GL  Zover is het nog niet  Wel: bij herziening examenprogramma’s: verwante beroepsgerichte vakken voor GL hebben uniform c.e.-deel gekregen

10 Groep 1 GL: bouw  Bouwtechniek  Timmeren  Metselen  Schilderen  Fijnhoutbewerken  Bouw-breed

11 Groep 2 GL: MEI  Metaaltechniek  Elektrotechniek  Installatietechniek  Instalektro  Metalektro

12 Groep 3 GL: Zorg en welzijn  Verzorging  Uiterlijke verzorging  Zorg-en-welzijn-breed

13 Groep 4 GL: HAV  Administratie  Handel en verkoop  Mode en commercie  Handel en administratie

14 Groep 5 GL: Consumptief  Consumptief  Horeca  Bakken  Consumptief-breed

15 Herziening beroepsgerichte examenprogramma’s GL: resultaat  Per groep: uniform c.e.-deel Gevolgen:  ook één syllabus voor alle vakken uit één groep  één c.e. voor alle vakken uit één groep

16 c.e.-deel AD, HV, MC en HA s.e.-deel AD s.e.-deel HV s.e.-deel MC s.e.-deel HA Voorbeeld: opzet GL-programma’s groep 4 ‘HAV’

17 Adviesgroep vmbo: 5 à 10 beroepsgerichte examenprogramma’s Opzet GL ook bruikbaar bij BB en KB? Zelfde 5 brede vakken + landbouw-breed? Dus: bouw, MEI, ZW-breed, HAV, Consumptief, en landbouw-breed

18 2. Examinering: schoolexamens én centrale examens a.Schoolexamens b.Centrale examens i.Beroepsgerichte vakken ii.Algemene vakken

19 a. Schoolexamens Het geglobaliseerde s.e.-deel biedt ruimte. Dit is 2/3 deel van ieder examenprogramma.  Geen vormvoorschriften meer voor s.e.  Iets extra’s in s.e.* mag * relevant geacht door de school bv. uitbreiding / regionaal / intersectoraal / vakkenintegratie / …

20 b. Centrale examens i.Beroepsgerichte vakken •Examenvorm is cspe •Afname niet op één moment maar binnen periode (nu: begin april – medio juni) •Invoeringstraject: BB 2005, KB 2007, GL 2009 •Uniform cspe GL per groep van verwante vakken

21 Invoeringstraject cspe GL 2007 cspe GL o.b.v. geglobaliseerde ex. prog. + syllabus pilot: ± 20 scholen 2008 cse GL o.b.v. huidige ‘oude’ ex. prog. 2009 keuzejaar

22 b. Centrale examens ii. Algemene vakken  Meer pedagogische en onderwijskundige vrijheid voor de school  Maar wel: het blijft een c.e.: opgaven, correctievoorschriften, normen, uitslagregels worden centraal vastgesteld

23 Kenmerken c.e.-systeem  Digitale centrale examens  Per vak: 4, 6 of 9 varianten  Afname niet op één vast moment maar binnen periode  School regelt zelf inhalen en herkansen  Geen 2 e correctie

24 Keuzemogelijkheden voor de school in pilot BB Afnamemoment  volgens huidige rooster OF  maximale onderwijstijd OF  rooster kandidaat optimaliseren OF  niveau-differentiatie OF  …….. Inhalen  ‘reparatie’ zonder aantasting van herkansingsrecht

25 Flexibele en digitale c.e.’s algemene vakken Algemene vakken •Pilot project in BB •2005: 10 scholen •2006: 100 scholen •2007: 200 scholen •Invoeringstraject: BB 2008, KB 2010 (?), GL/TL 2011 (?) * * GL/TL ook betrokken bij pilot ‘Spreiding examenmomenten’ met h/v

26 Adviesgroep vmbo: functie vmbo is voorbereiden en oriënteren  leidt tot (5 à 10) brede beroepsgerichte programma’s  dan wel: s.e.-deel biedt veel ruimte voor scholen  mogelijk door uniform c.e.-deel  integratie avo – beroepsgericht in c.e. kan bij 5 à 10 beroepsgerichte vakken  opleiden moet ook mogelijk zijn  aanbod aan avo-vakken heroverwegen ?

27 c.e.-deel HAV AD ? opzet programma’s ‘HAV’ BB/KB/GL s.e.-deel: AD HV MC ….

28 Congres ‘Regels en ruimte bij centrale examens’ maandag 12 maart 2007, WTC Rotterdam veel info over c.e.’s vmbo: nu & toekomst:  examens m.b.v. de computer  vak op een hogere leerweg (nieuw!)  cspe’s  …..  mogelijkheden (‘ruimte’)  examencondities die in acht genomen behoren te worden (‘regels’)

29 Congres ‘Regels en ruimte bij centrale examens’ maandag 12 maart 2007, WTC Rotterdam CEVO, Cito, VO-raad i.s.m. o.m. OCW, inspectie, IB-Groep, SLO Doelgroep:  schoolleiders die betrokken zijn bij examinering  examensecretarissen  school ontvangt e-mail  www.eindexamen.nl


Download ppt "Ruimte in examenprogramma’s en centrale examens in het vmbo Inleiding tijdens Landelijke Manifestatie VMBO van Adviesgroep VMBO van 30 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google