De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat moet en mag binnen de wet- en regelgeving André Coenders VO-raad Adviesgroep vmbo Kort voorstellen Naam VO-raad Adviesgroep vmbo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat moet en mag binnen de wet- en regelgeving André Coenders VO-raad Adviesgroep vmbo Kort voorstellen Naam VO-raad Adviesgroep vmbo."— Transcript van de presentatie:

1 Wat moet en mag binnen de wet- en regelgeving André Coenders VO-raad Adviesgroep vmbo
Kort voorstellen Naam VO-raad Adviesgroep vmbo

2 Inhoud Ingezette beleidslijnen Adviesgroep vmbo
Wat moet en wat mag in de bovenbouw van het vmbo Ruimte in huidige wet- en regelgeving Veranderingen op korte termijn? Toekomstscenario Inhoud van de presentatie Ingezette beleidslijnen (Koers VO, ontwikkelingen MBO Meer ruimte in plaats van nieuw stelsel, (nieuwe experimentele programma’s regulier, globalisering eindtermen vmbo, wet planningsvrijheid) Adviesgroep vmbo (advies, reactie minister, vervolg) Wat moet en wat mag in de bovenbouw Ruimte in huidige wet- en regelgeving Veranderingen in wet- en regelgeving op korte termijn Toekomstscenario? vragen

3 Ingezette beleidslijnen
Koers VO Nieuwe kwalificatiestructuur mbo Examens: Flexibilisering Digitalisering Globalisering Ingezette beleidslijnen Koers VO Nieuwe kwalificatiestructuur mbo Wat examinering betreft koers gezet naar meer ruimte voor maatwerk door: Flexibilisering in afnamemomenten Vernieuwing vorm (digitalisering) en inhoud (globalisering) Geen stelseldiscussie maar zoeken naar ruimte binnen huidige stelsel. Nieuwe experimentele programma’s worden/zijn regulier (techniek breed, ICT, Technologie in GL, Sport Dienstverlening Veiligheid en Intersectoraal) Globalere eindtermen waarbij CE-deel voor een aantal jaren vaststaat. Ruimte binnen het SE-deel Licentiestructuur wordt gemakkelijker gemaakt door de wet planningsvrijheid, binnen regio kunnen samenwerkende scholen eigen onderwijsaanbod genereren en licenties ‘uitruilen’

4 Ingezette beleidslijnen (2)
Regulering nieuwe programma’s Wet planningsvrijheid

5 Adviesgroep vmbo Waarom een adviesgroep? Eerste richtinggevende advies
Criteria voor nieuwe programma’s Aantal programma’s in het vmbo terugbrengen tot 5 à 10 Quick wins Doorstroom gl naar havo Één verplicht sectorvak Adviesgroep vmbo 2005 in het leven geroepen door de minister, gaat door tot 1 augustus 2008 In juni 2006 eerste richtinggevende advies aan de minister aangeboden Criteria voor nieuwe programma’s geformuleerd Langere-termijnsperspectief Quick wins (doorstroom GL-havo en verplichte sectorvak van twee naar één

6 Wat moet en wat mag In de bovenbouw van het vmbo
Digitaal informatiemiddel Eind maart digitaal beschikbaar Schriftelijke versie zo gauw wet planningsvrijheid duidelijk wordt

7 Inhoudsopgave Mogelijkheden voor uitbreiding onderwijsaanbod (nieuwe reguliere programma’s) Mogelijkheden om zelf nieuwe programma’s te ontwikkelen Mogelijkheden in de basisberoepsgerichte leerweg voor leerwerktrajecten en mbo-assistentenopleiding Mogelijkheden voor een beroepsgericht vak in de TL Onderwijstijd Eigen pedagogisch-didactische invulling Stageomvang

8 Inhoudsopgave (2) Examenprogramma’s Centraal examen
Examinering mbo-assistentenopleiding Onderwijsorganisatie inschrijfcodes keuze voor leerweg en programma regels rondom stagebedrijven verblijfsduur doorstroom naar mbo en havo wet BIO

9 Nieuwe reguliere programma’s
U wilt vanaf schooljaar het nieuwe programma Sport dienstverlening Veiligheid aanbieden. Mag dat? Ja Binnen RA Na toestemming minister Één afdelingslicentie in sector economie of zorg & welzijn vereist Licenties kunnen binnen RA ‘uitgeruild’ worden

10 Nieuwe reguliere programma’s
Voor andere programma’s gelden de volgende licentie-eisen: techniek breed: Twee afdelingslicenties in sector techniek technologie in de GL: één afdelingslicentie in de sector techniek, economie of zorg ICT-route: één afdelingslicentie per sector Intersectoraal: één afdelingslicentie in de sector economie, techniek of zorg & welzijn

11 Beroepsgericht vak in de TL
U wilt binnen de TL een beroepgericht vak aanbieden. Mag dat? Ja Alleen als extra vak Telt niet mee in slaag-zak regeling Geen extra financiering Eigen schoolcertificaat met doorstroomafspraken met het mbo Gekoppeld aan GL. (GL+ of TL+). School met alleen TL kan samenwerking aangaan met vmbo-school met GL-licentie om GL+ aan te kunnen bieden op eigen locatie. Regelen binnen RA

12 Examens U wilt leergebieden waarin vakken geintegreerd zijn voortzetten in de bovenbouw. Kan dat? Ja, School bepaalt immers zelf de onderwijskundige, didactische en pedagogische invulling, waarin ook de begeleiding, toetsing en beoordeling

13 Examens (2) U wilt onderdelen van een aantal vakken geintegreerd toetsen in het SE. Mag dat? Ja, dat mag maar vanaf leerjaar 3 moeten eindexamenvakken wel afzonderlijk beoordeeld worden. In PTA aangeven welke onderdelen geintegreerd worden getoetst en hoe de afzonderlijke beoordeling plaats vindt Een paar wettelijke kaders vakken/programma’s worden apart getoetst in CE vakken worden in SE apart beoordeeld

14 Keuze voor leerweg en programma
U wilt de keuze voor een leerweg uitstellen tot vlak voor het eindexamen. Mag dat? Ja, dat mag. Dubbele cijferregistratie Definitieve keuze op moment dat SE-cijfers aan IB-groep gemeld worden Een school kan er voor kiezen om leerlingen ‘dubbele’ programma’s/leerwegen te laten volgen en pas na bepaling van het SE-cijfer de definitieve keuze te maken. SE-cijfers moeten voor aanvang van het CE bij de IB-groep gemeld worden en dan wordt ook de definitieve keuze vastgelegd

15 doorstroom Een leerling heeft met goed gevolg een diploma in de kaderberoepsgerichte leerweg gehaald en wil vervolgens doorstromen naar de TL. Mag dat? Ja Ja, dat mag. Enkele aanvulling (kaderberoeps valt onder vbo-licentie en TL nog onder mavo, is dus sprake van opstroom naar een andere vorm van onderwijs). Wel dispensatie aanvragen bij inspectie voor extra zesde jaar. Verlenging van de vijfjarige verblijfsduur.

16 Ontwikkelingen korte termijn
Herziening eindtermen eindexamens Globaal beschreven eindtermen CE voor langere tijd vastgesteld CEVO stelt in syllabi de eindexamens vast. Gedetailleerde beschrijving van wat er in CE wordt getoetst Voor SE komen handreikingen met daarin uitwerkingen van de eindtermen. Niet verplicht voor scholen Verwachte besluitvorming eind april 2007 en in werking voor examen 2008

17 Ontwikkelingen korte termijn (2)
Afschaffing tweede verplichte sectorvak Overgenomen uit het advies van de adviesgroep Inventarisatie onder de platforms beroepsgerichte vakken/brancheorganisaties en mbo heeft inmiddels plaats gevonden. Hopelijk voor de zomer besluitvorming minister

18 Ontwikkelingen korte termijn (3)
Doorstroom van GL naar Havo vergemakkelijken door interventie inspectie niet meer verplicht te stellen Is even geparkeerd

19 Ontwikkelingen korte termijn (4)
Nieuwe wet planningsvrijheid Licentievrijheid voor scholen binnen kaders van regionale afspraken (RA of RSO) Licentie’vrijheid’ geldt niet voor AOC’s, die mogen alleen maar sector groen aanbieden. “het groene leertraject’ Bedoeling is dat de wet voor de zomer in de kamer komt en waarschijnlijk vanaf januari 2008 van kracht In oorspronkelijke versie was formele goedkeuring van de minister niet nodig, dit dreigt nu toch weer gehandhaafd te blijven. Discussie over de rol van de gemeente in het kader van huisvesting. Moet gemeente nu wel of niet instemmen met RSO?

20 Ontwikkelingen korte termijn (5)
flexibilisering eindexamens digitale examens voor de avo-vakken in de basisberoepsgerichte leerweg in 2007 pilot met 200 scholen pilot bestaat uit twee fasen: “de proef op de som” en daarna definitieve keuze voor digitale afname. in 2008 vrijwillige deelname scholen in de twee fasen in 2009 verplichte deelname aan ‘de proef op de som”, tenzij aangetoond kan worden dat het onmogelijk is te organiseren in 2010 verplichte afname digitale examens. Geen papieren versies meer beschikbaar

21 Ontwikkelingen korte termijn (6)
pilot meerdere examenmomenten alleen voor tweede fase en TL pilot wordt uitgebreid Na landelijke invoering van de geintegreerde examens CSPE in de BL en CIE+ in de KL volgt nu geleidelijke invoering CSPE in de GL.

22 Ontwikkelingen op langere termijn
Andere ordening huidige examenprogramma’s Stam en loof In mei advies aan de minister Onderzoek adviesgroep naar een andere ordening van de bestaande examenprogramma’s. (stam-loof). Doel: terugdringen van het aantal examenprogramma’s naar 5 tot maximaal 10. CSE op basis van kerncompetenties of samenvoeging van overlappende eindtermen uit verschillende afdelingsprogramma’s (stam) en afdelingsgerichte inkleuring in SE (loof). Mogelijkheid om meer maatwerkkeuzes te maken Voordeel hiervan: geen 30 verschillende examens meer in meerdere leerwegen

23 Informatie Informatie
Informatie over “wat moet en mag” eind maart op Adviesgroep vmbo Vragen? of En natuurlijk:

24 Tenslotte In de wet staat expliciet beschreven wat MOET
In de wet staat ook beschreven wat NIET MAG! Wat niet beschreven staat MAG DUS!!


Download ppt "Wat moet en mag binnen de wet- en regelgeving André Coenders VO-raad Adviesgroep vmbo Kort voorstellen Naam VO-raad Adviesgroep vmbo."

Verwante presentaties


Ads door Google