De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen
Functioneel ontwerp Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen

2 De sociale omgeving Informele sociale basisstructuur
Bewoners zorgen voor zichzelf en elkaar (vrijwilliger, mantelzorger, ervaringsdeskundige) Formele sociale basisinfrastructuur scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen, bibliotheken, buurthuizen, openbare ruimte etc..  rol gemeente: bevorderen dat deze voorzieningen toegankelijk en aantrekkelijk worden voor alle burgers

3 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
“Brede jeugdprofessionals” (mw-er, JGZ, welzijnswerk, Mee) vormen een veelzijdig basisteam jeugd en werken samen. Zij hebben kennis over: Preventieve jeugdgezondheidszorg Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugd ggz Jeugd (l)vb !  Geen fysiek (nieuw) loket en géén “nieuw” team

4 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
Stijl van werken: Vraaggericht werken De cliënt en het systeem versterken Omgevingsgericht werken Samenwerking met andere professionals en met het sociale systeem Netwerkgericht handelen en denken Een gezin, een plan Een brede jeugdprofessional is géén “generalist”: als problematiek overwegend op andere leefgebieden ligt: samenwerken of overdragen

5 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
De taken van het basisteam: Versterken van het opvoedkundig klimaat Signaleren hiaten in de collectieve voorzieningen Ondersteuning bieden Besluiten nemen inzake de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp Veiligheid van kinderen bewaken (en handelen !!!) Aanspreekpunt zijn in de gemeente of in de wijk

6 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
Organisatie, omvang, leiding van de basisteams De gemeenten bepalen de organisatie Eén of meerdere basisteams (bijv. op het niveau van wijken) Vraagt een krachtige leidinggevende in dienst van de gemeente of in dienst van een andere instelling/organisatie: inhoudelijke sturing én het budget mee bewaken

7 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
Digitale ondersteuning - Digitaal platform - E-matching - Informatiemarktplaats - Zorgmarktplaats - Een digitaal gezinsdossier

8 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg
Het expertteam: ondersteuning basisteams: advies, onderzoek, triage en ondersteuning bij vraagverheldering Orthopedagogen Psychologen (kinder)arts Kinderpsychiater VG arts revalidatiedeskundige

9 Aanpak multi- probleemgezinnen (aanpak MPH)
Basisteam is geen MPH team Verantwoordelijkheid nemen, maar zo mogelijk plaats maken voor andere competente professional Aandacht houden voor belangen en veiligheid van kinderen (geldt voor alle professionals!!)

10 Toegang tot gespecialiseerde hulp via huisartsen
Conceptwet: huisartsen hebben de mogelijkheid om door te verwijzen naar alle hulp Uitdaging: liever via of in overleg met basisteams Rol gemeenten: volume- en budgetbeheersing Uitgangspunt: één gezin, één plan In het basisteam zit een brede jeugdprofessional met invalshoek “medisch”. Deze is het aanspreekpunt voor de artsen

11 Toegang tot gespecialiseerde hulp via jeugdbescherming en jeugdreclassering
Rechtstreekse toegang tot alle hulp Uitdaging: in overleg met basisteams, meer zicht op niet gespecialiseerde hulp Rol gemeenten: volume- en budgetbeheersing

12 In te zetten hulp Het “oude” stelsel: de tweedelijns (gespecialiseerde) hulpvormen komt over naar de gemeenten Inzet van hulp in de eigen omgeving Vrije toegankelijke professionele hulp: de basisteams en de flexibele schil rond de basisteams Gespecialiseerde niet vrij toegankelijke hulp

13 Jeugdbescherming,jeugdreclassering en gesloten plaatsing
Jeugdbescherming en jeugdreclassering in de gecertificeerde instelling vanaf 2015 Jeugdzorg plus: gesloten plaatsing (is geen “jeugdgevangenis”)

14 Advies en meldpunt kindermishandeling
Advies meldpunt kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld Een nieuw wettelijk kader in de WMO: AMHK Uitgangspunt ook hier: verschuiving naar de basis(teams)

15 Crisisdienst Streven naar een integrale regionale crisisdienst

16 In de nieuwe jeugdwet kan de gemeente
Afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter In de nieuwe jeugdwet kan de gemeente (ROL BASISTEAM!) de Raad verzoeken onderzoek te doen of een maatregel nodig is: OTS Machtiging uithuisplaatsing (MUHP) (altijd samen met een OTS) MUHP gesloten (“vrijwillig “ of met een OTS)

17

18 Meicirculaire: middelen per subregio
DE FINANCIELE MIDDELEN DIE MEEKOMEN Gemeenten krijgen van het Rijk kortingen opgelegd: oplopend van 4% in 2015, 10% in 2016 tot 15% in Daarnaast willen we ruimte creëren voor innovatie: 4% flexibel budget. En we moeten als gemeenten onze uitvoeringskosten opvangen: 2% van het beschikbare budget (berekeningen Bureau Berenschot). Als de uitgangspunten naar volgende jaren worden doorgetrokken betekent dit het volgende voor de te contracteren instellingen: 2015: 10% 2016: 16% 2017: 21%

19 Meicirculaire: middelen per gemeente
Gemeenten krijgen van het Rijk kortingen opgelegd: oplopend van 4% in 2015, 10% in 2016 tot 15% in Daarnaast willen we ruimte creëren voor innovatie: 4% flexibel budget. En we moeten als gemeenten onze uitvoeringskosten opvangen: 2% van het beschikbare budget (berekeningen Bureau Berenschot). Als de uitgangspunten naar volgende jaren worden doorgetrokken betekent dit het volgende voor de te contracteren instellingen: 2015: 10% 2016: 16% 2017: 21%

20 Samenwerking op jeugdzorg inhoud
Lokaal/sub-regionaal Regionaal Boven regionaal Licht pedagogische hulp Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdzorgplus AMHK Spoedeisende zorg/crisiszorg Uitvoering jeugdzorgplus Enkelvoudig ambulante jeugdzorg Jeugd en opvoedhulp residentieel/ verblijf jeugdzorg Deeltijd verblijf GGZ- 1e lijn; enkelvoudig ambulant Jeugd-GGZ ( 2e lijns) ( verblijf en behandeling) (L) VB- 1e lijn; enkelvoudig ambulant (L)VB ( 2e lijns) Verblijf en behandeling Redenen samenwerking: Wettelijk, behoud deskundigheid en solidariteit Samenwerking op uitvoering of inkoop Beleid en uitvoeren niet scheiden, niet opdraaien voor ene veld dat bij de buren niet op orde is Solidariteit: 1 crisisdienst GGZ O7O LVB samen met Zuidoost??

21 Regionale Samenwerking
De gemeenten in Noordoost zijn voor solidariteit in de benoemde gespecialiseerde jeugdzorgvormen omdat de noodzaak hiervoor aanwezig is. Voorwaarde: voldoende financiële prikkels om het lokaal aanbod op orde te hebben. Het is wenselijk de regionale samenwerking voor zowel de transitie AWBZ en jeugdzorg hetzelfde te laten zijn. Om de juridische vormgeving van de regionale samenwerking te schetsen zijn er een aantal bestuurlijke randvoorwaarden nodig voor de uitwerking.

22 Hoe ziet het vervolgproces eruit?
Collegebesluiten in 19 gemeenten over FO-TJ en RTA’s Voor Diverse bijeenkomsten met maatschappelijk veld, gemeenteraden, huisartsen, Onderwijsregio’s Tussen september en Bestuurlijke bijeenkomst RBO jeugd alle opbrengsten verzameld Op Besluitvorming 19 gemeenteraden Na en Implementatieplan TJ Januari- december 2014


Download ppt "Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen"

Verwante presentaties


Ads door Google