De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functioneel ontwerp Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functioneel ontwerp Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Functioneel ontwerp Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen

2 De sociale omgeving Informele sociale basisstructuur -Bewoners zorgen voor zichzelf en elkaar (vrijwilliger, mantelzorger, ervaringsdeskundige) Formele sociale basisinfrastructuur -scholen, gezondheidscentra, sportverenigingen, bibliotheken, buurthuizen, openbare ruimte etc..  rol gemeente: bevorderen dat deze voorzieningen toegankelijk en aantrekkelijk worden voor alle burgers

3 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg “Brede jeugdprofessionals” (mw-er, JGZ, welzijnswerk, Mee) vormen een veelzijdig basisteam jeugd en werken samen. Zij hebben kennis over: -Preventieve jeugdgezondheidszorg -Opvoed- en opgroeiondersteuning -Jeugd ggz -Jeugd (l)vb !  Geen fysiek (nieuw) loket en géén “nieuw” team

4 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg Stijl van werken: -Vraaggericht werken -De cliënt en het systeem versterken -Omgevingsgericht werken -Samenwerking met andere professionals en met het sociale systeem -Netwerkgericht handelen en denken -Een gezin, een plan Een brede jeugdprofessional is géén “generalist”: als problematiek overwegend op andere leefgebieden ligt: samenwerken of overdragen

5 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg De taken van het basisteam: -Versterken van het opvoedkundig klimaat -Signaleren hiaten in de collectieve voorzieningen -Ondersteuning bieden -Besluiten nemen inzake de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp -Veiligheid van kinderen bewaken (en handelen !!!) -Aanspreekpunt zijn in de gemeente of in de wijk

6 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg Organisatie, omvang, leiding van de basisteams -De gemeenten bepalen de organisatie -Eén of meerdere basisteams (bijv. op het niveau van wijken) -Vraagt een krachtige leidinggevende in dienst van de gemeente of in dienst van een andere instelling/organisatie: inhoudelijke sturing én het budget mee bewaken

7 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg Digitale ondersteuning - Digitaal platform - E-matching - Informatiemarktplaats - Zorgmarktplaats - Een digitaal gezinsdossier

8 Basisteams jeugd en gezin en de toegang tot gespecialiseerde zorg Het expertteam: ondersteuning basisteams: advies, onderzoek, triage en ondersteuning bij vraagverheldering -Orthopedagogen -Psychologen -(kinder)arts -Kinderpsychiater -VG arts -revalidatiedeskundige

9 Aanpak multi- probleemgezinnen (aanpak MPH) -Basisteam is geen MPH team -Verantwoordelijkheid nemen, maar zo mogelijk plaats maken voor andere competente professional -Aandacht houden voor belangen en veiligheid van kinderen (geldt voor alle professionals!!)

10 Toegang tot gespecialiseerde hulp via huisartsen Conceptwet: huisartsen hebben de mogelijkheid om door te verwijzen naar alle hulp Uitdaging: liever via of in overleg met basisteams Rol gemeenten: volume- en budgetbeheersing Uitgangspunt: één gezin, één plan In het basisteam zit een brede jeugdprofessional met invalshoek “medisch”. Deze is het aanspreekpunt voor de artsen

11 Toegang tot gespecialiseerde hulp via jeugdbescherming en jeugdreclassering -Rechtstreekse toegang tot alle hulp -Uitdaging: in overleg met basisteams, meer zicht op niet gespecialiseerde hulp -Rol gemeenten: volume- en budgetbeheersing

12 In te zetten hulp Het “oude” stelsel: de tweedelijns (gespecialiseerde) hulpvormen komt over naar de gemeenten Inzet van hulp in de eigen omgeving Vrije toegankelijke professionele hulp: de basisteams en de flexibele schil rond de basisteams Gespecialiseerde niet vrij toegankelijke hulp

13 Jeugdbescherming,jeugdreclassering en gesloten plaatsing Jeugdbescherming en jeugdreclassering in de gecertificeerde instelling vanaf 2015 Jeugdzorg plus: gesloten plaatsing (is geen “jeugdgevangenis”)

14 Advies en meldpunt kindermishandeling Advies meldpunt kindermishandeling en steunpunt huiselijk geweld Een nieuw wettelijk kader in de WMO: AMHK Uitgangspunt ook hier: verschuiving naar de basis(teams)

15 Crisisdienst Streven naar een integrale regionale crisisdienst

16 Afspraken met de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter In de nieuwe jeugdwet kan de gemeente (ROL BASISTEAM!) de Raad verzoeken onderzoek te doen of een maatregel nodig is: -OTS -Machtiging uithuisplaatsing (MUHP) (altijd samen met een OTS) -MUHP gesloten (“vrijwillig “ of met een OTS)

17

18 Meicirculaire: middelen per subregio 18

19 Meicirculaire: middelen per gemeente 19

20 Lokaal/sub- regionaal RegionaalBoven regionaal Licht pedagogische hulp Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdzorgplus AMHK Spoedeisende zorg/crisiszorg Uitvoering jeugdzorgplus Enkelvoudig ambulante jeugdzorg Jeugd en opvoedhulp residentieel/ verblijf jeugdzorg Deeltijd verblijf GGZ- 1 e lijn; enkelvoudig ambulant Jeugd-GGZ ( 2e lijns) ( verblijf en behandeling) (L) VB- 1 e lijn; enkelvoudig ambulant (L)VB ( 2 e lijns) Verblijf en behandeling Samenwerking op jeugdzorg inhoud

21 Regionale Samenwerking De gemeenten in Noordoost zijn voor solidariteit in de benoemde gespecialiseerde jeugdzorgvormen omdat de noodzaak hiervoor aanwezig is. Voorwaarde: voldoende financiële prikkels om het lokaal aanbod op orde te hebben. Het is wenselijk de regionale samenwerking voor zowel de transitie AWBZ en jeugdzorg hetzelfde te laten zijn. Om de juridische vormgeving van de regionale samenwerking te schetsen zijn er een aantal bestuurlijke randvoorwaarden nodig voor de uitwerking.

22 Hoe ziet het vervolgproces eruit? Collegebesluiten in 19 gemeenten over FO-TJ en RTA’s Voor 31-10-2013 Diverse bijeenkomsten met maatschappelijk veld, gemeenteraden, huisartsen, Onderwijsregio’s Tussen september en 13-11- 2013 Bestuurlijke bijeenkomst RBO jeugd alle opbrengsten verzameld Op 13-11-2013 Besluitvorming 19 gemeenteraden Na 14-11 en 31-1-2014 Implementatieplan TJJanuari- december 2014


Download ppt "Functioneel ontwerp Het nieuwe jeugdzorgstelsel op hoofdlijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google