De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgen voor, naar zorgen dat… Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel 30 oktober 2013 Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel Arnold van den Broek, gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgen voor, naar zorgen dat… Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel 30 oktober 2013 Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel Arnold van den Broek, gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgen voor, naar zorgen dat… Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel 30 oktober 2013 Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel Arnold van den Broek, gemeente Boxtel Lid Transitiebureau VWS-VNG

2 Programma Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Waarom? Wat speelt er?… kort de 4D’s De ‘zorg’ vanaf 2015 in de Regio: Functioneel Ontwerp (FO) Vragen

3 Opzij De machtigste vrouw van Nederland!

4 De machtigste in Nederland De minister van VWS

5 ‘Onze’ verzorgingsstaat? Welk beeld roept dit bij u op?

6 ‘Onze’ Verzorgingsstaat!!! Dit beeld?

7 ‘De’ participatiesamenleving! En wat roept dit beeld dan bij u op?

8 De participatiesamenleving Dit dan misschien?

9 Onze samenleving herordenen Geen bezuiniging volgens Rutte…

10 Onze samenleving

11 Omslag in denken/handelen (analoog aan zorgverzekeraar(s)

12 Van 2 e, naar 1 e, naar 0 e lijn (breed kantelen) 2 e lijn Complex Specialistisch Professioneel Langdurig Stedelijk Regionaal 1 e lijn Niet complex Algemeen Professioneel Tijdelijk Wijk 0 e lijn Het gewone leven Jeugdzorg (Wjz) Onderwijs (Passend) Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Werk en Inkomen (Wwnv) Ambulante begeleiding Ouders en kinderen Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Gezondheidscentra Ouders en kinderen met en zonder problemen Sociale omgevingWerkzoekenden en Werkenden Beschut werken Bijstand Bijzondere bijstand Gespecialiseerde jeugdzorg Casemanagement (AmSZ/Uwv) Voorzieningen Wmo AWBZ/Ziektekosten A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N (V)SO-voorziening I N D I V I D U E L E ( S P E C I A L I S T I S C H E ) V O O R Z I E N I N G E N ( I N D I C A T I E O F Z E L F B E T A L E N ) Functies: signaleren, erop af gaan, vraag verhelderen (Kanteling), vroegtijdig interveniëren, verwijzen en regisseren B U R G E R S M E T T A L E N T E N E N B E P E R K I N G E N Scholen Kindcentra Informele ondersteuning Preventie Regulier onderwijsReguliere arbeidsmarkt Indicatiestelling CIZIndicatiestelling gemeente A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N

13 Omslag in denken/handelen Participatie voorop (Weer) in eigen kracht zetten van inwoners Wederkerigheid Wat betekent sociale omgeving, wat kan deze en hoe (“welzijn”) Algemeen en collectief voorzieningen- niveau Individuele voorzieningen

14 Voorbeeld

15

16

17 Vertaling naar beleid voor gemeenten Ondersteuning richt zich op: –het versterken van zelfredzaamheid van mensen –uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen –ontmoeten van anderen –langer thuis (blijven) wonen –participeren in de maatschappij St. Ursula in relatie tot sociale wijkteams

18 Reikwijdte Wmo 2015 Bevordering sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente alsook voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving Bieden van opvang

19 Om wie gaat het na 2015? (naast huidige doelgroep Wmo) Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek Volwassenen met psychiatrische problematiek Mensen met een verstandelijke beperking Terminale patiënten Mensen met een zintuiglijke beperking Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte Jongeren met psychiatrische problematiek i.c.m. opgroei- en opvoedproblemen Multiprobleem huishoudens

20 Functioneel ontwerp regio Inleiding Stelsel voor de nieuwe Wmo op hoofdlijnen Bekostiging: inkoop en kwaliteit Regionale samenwerking Sturing en financiën

21 Functioneel ontwerp Inleiding –Oude en nieuwe Wmo –Samenhang in het sociaal domein –Transitie en transformatie –Aandacht voor (ondersteuning) van burgerkracht –Procesplanning

22 Functioneel ontwerp Stelsel voor de nieuwe Wmo –Sociale omgeving –Basishulp en gespecialiseerde hulp –Toegang tot hulp –Aanpak complexe problematiek –Expertteam –Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling –Crisisdienst

23 Wat merken de burgers hiervan?

24 Functioneel ontwerp Bekostiging, inkoop en kwaliteit –De wet(ten) –Overgangsrecht cliënten en instellingen –Inkoop (bestuurlijk aanbesteden) –Hoe betrekken we burgers bij beleid –Ombudsfunctie, klachtenregeling –Privacy

25 Functioneel ontwerp Regionale samenwerking –De wet(ten) –Samenwerken: per thema het juiste schaalniveau –Voorwaarden voor samenwerking: verkregen input vanuit bestuurlijke conferentie Meierijgemeenten en Brabant Noordoost d.d. 9 oktober jl.

26 Functioneel ontwerp Sturing en Financiering –Uitgangspunten –Bekostiging en efficiencyvoordelen –PGB –Innovatie –Resultaatfinanciering –Regionale verevening bij zeer specialistische hulp –Risicomanagement

27 Praktijkvoorbeelden in de pers Keukentafelgesprek

28 Praktijkvoorbeelden in de pers De mantelzorger

29 Praktijkvoorbeelden in de pers Dit was nu net niet de bedoeling

30 Voorlopig tijdpad 12/19 november tactische keuzes in colleges 14 november 4D bijeenkomst Boxtel Stukken openbaar (t.b.v. adviesorganen) 2 december reacties uit het veld ophalen (verkadefabriek) Januari 2014 tactische keuzes in raden

31 Grote hamvraag Hoe zetten we burgers weer in hun kracht?

32 Vragen?


Download ppt "Van zorgen voor, naar zorgen dat… Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel 30 oktober 2013 Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel Arnold van den Broek, gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google