De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van zorgen voor, naar zorgen dat…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van zorgen voor, naar zorgen dat…"— Transcript van de presentatie:

1 Van zorgen voor, naar zorgen dat…
Plenaire vergadering Wmo adviesraad Boxtel 30 oktober 2013 Gemeenschapshuis De Walnoot Boxtel Arnold van den Broek, gemeente Boxtel Lid Transitiebureau VWS-VNG

2 Programma Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Waarom?
Wat speelt er?… kort de 4D’s De ‘zorg’ vanaf 2015 in de Regio: Functioneel Ontwerp (FO) Vragen

3 Opzij De machtigste vrouw van Nederland!

4 De machtigste in Nederland
De minister van VWS

5 ‘Onze’ verzorgingsstaat?
Welk beeld roept dit bij u op?

6 ‘Onze’ Verzorgingsstaat!!!
Dit beeld?

7 ‘De’ participatiesamenleving!
En wat roept dit beeld dan bij u op?

8 De participatiesamenleving
Dit dan misschien?

9 Onze samenleving herordenen
Geen bezuiniging volgens Rutte…

10 Onze samenleving

11 Omslag in denken/handelen (analoog aan zorgverzekeraar(s)

12 Van 2e, naar 1e, naar 0e lijn (breed kantelen)
Jeugdzorg (Wjz) Onderwijs (Passend) Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Werk en Inkomen (Wwnv) 2e lijn Complex Specialistisch Professioneel Langdurig Stedelijk Regionaal I N D I V I D U E L E ( S P E C I A L I S T I S C H E ) V O O R Z I E N I N G E N ( I N D I C A T I E O F Z E L F B E T A L E N ) Beschut werken Bijstand Bijzondere bijstand Gespecialiseerde jeugdzorg (V)SO-voorziening Voorzieningen Wmo AWBZ/Ziektekosten Indicatiestelling CIZ Indicatiestelling gemeente 1e lijn Niet complex Algemeen Professioneel Tijdelijk Wijk A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Casemanagement (AmSZ/Uwv) Ambulante begeleiding Gezondheidscentra Functies: signaleren, erop af gaan, vraag verhelderen (Kanteling), vroegtijdig interveniëren, verwijzen en regisseren A L G E M E N E ( V O O R L I G G E N D E ) V O O R Z I E N I N G E N Scholen Kindcentra Regulier onderwijs Reguliere arbeidsmarkt Informele ondersteuning Preventie 0e lijn Het gewone leven B U R G E R S M E T T A L E N T E N E N B E P E R K I N G E N Ouders en kinderen met en zonder problemen Ouders en kinderen Sociale omgeving Werkzoekenden en Werkenden 12 12

13 Omslag in denken/handelen
Participatie voorop (Weer) in eigen kracht zetten van inwoners Wederkerigheid Wat betekent sociale omgeving, wat kan deze en hoe (“welzijn”) Algemeen en collectief voorzieningen-niveau Individuele voorzieningen

14 Voorbeeld

15 Voorbeeld

16 Voorbeeld

17 Vertaling naar beleid voor gemeenten
Ondersteuning richt zich op: het versterken van zelfredzaamheid van mensen uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen ontmoeten van anderen langer thuis (blijven) wonen participeren in de maatschappij St. Ursula in relatie tot sociale wijkteams

18 Reikwijdte Wmo 2015 Bevordering sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente alsook voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving Bieden van opvang

19 Om wie gaat het na 2015? (naast huidige doelgroep Wmo)
Ouderen met somatische of psychogeriatrische problematiek Volwassenen met psychiatrische problematiek Mensen met een verstandelijke beperking Terminale patiënten Mensen met een zintuiglijke beperking Mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte Jongeren met psychiatrische problematiek i.c.m. opgroei- en opvoedproblemen Multiprobleem huishoudens

20 Functioneel ontwerp regio
Inleiding Stelsel voor de nieuwe Wmo op hoofdlijnen Bekostiging: inkoop en kwaliteit Regionale samenwerking Sturing en financiën

21 Functioneel ontwerp Inleiding Oude en nieuwe Wmo
Samenhang in het sociaal domein Transitie en transformatie Aandacht voor (ondersteuning) van burgerkracht Procesplanning

22 Functioneel ontwerp Stelsel voor de nieuwe Wmo Sociale omgeving
Basishulp en gespecialiseerde hulp Toegang tot hulp Aanpak complexe problematiek Expertteam Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Crisisdienst

23 Wat merken de burgers hiervan?

24 Functioneel ontwerp Bekostiging, inkoop en kwaliteit De wet(ten)
Overgangsrecht cliënten en instellingen Inkoop (bestuurlijk aanbesteden) Hoe betrekken we burgers bij beleid Ombudsfunctie, klachtenregeling Privacy

25 Functioneel ontwerp Regionale samenwerking De wet(ten)
Samenwerken: per thema het juiste schaalniveau Voorwaarden voor samenwerking: verkregen input vanuit bestuurlijke conferentie Meierijgemeenten en Brabant Noordoost d.d. 9 oktober jl.

26 Functioneel ontwerp Sturing en Financiering Uitgangspunten
Bekostiging en efficiencyvoordelen PGB Innovatie Resultaatfinanciering Regionale verevening bij zeer specialistische hulp Risicomanagement

27 Praktijkvoorbeelden in de pers
Keukentafelgesprek

28 Praktijkvoorbeelden in de pers
De mantelzorger

29 Praktijkvoorbeelden in de pers
Dit was nu net niet de bedoeling

30 Voorlopig tijdpad 12/19 november tactische keuzes in colleges
14 november 4D bijeenkomst Boxtel Stukken openbaar (t.b.v. adviesorganen) 2 december reacties uit het veld ophalen (verkadefabriek) Januari 2014 tactische keuzes in raden

31 Grote hamvraag Hoe zetten we burgers weer in hun kracht?

32 Vragen?


Download ppt "Van zorgen voor, naar zorgen dat…"

Verwante presentaties


Ads door Google