De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008."— Transcript van de presentatie:

1 STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008

2 STATUUT WERKNEMER Margot Collet – Onbetaald verlof – Ziekte Guy Cools – Tbs – Politiek verlof Steven De Pourcq – Interim-uren – Overuren Sven Doms –Loopbaanonderbreking –Sociaal verlof Sandra Maes –Tijdskrediet –Vrouwenproblematiek Julie Verbist –?

3 VERLOF ZONDER WEDDE ZIEKTE Margot Collet

4 Structuur Verlof zonder wedde 1.Definitie 2.Opgelet! Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval 1.Definitie 2.Arbeidsongeschiktheid 3.Verplichtingen van de werknemer 4.Controle 5.Loon 8/01/20084Margot Collet

5 Verlof zonder wedde Verlof zonder wedde is niet wettelijk geregeld Definitie uit socialezekerheidsreglementering: Onder verlof zonder wedde verstaat men de afwezigheid op het werk zonder loonbehoud wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer. 8/01/20085Margot Collet

6 Verlof zonder wedde Zelf alles met je werkgever moet afspreken Werkgever niet verplicht om je verlof zonder wedde toe te kennen Modaliteiten (vanaf wanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledige afwezigheid,…) duidelijk schriftelijk vastleggen 8/01/20086Margot Collet

7 Verlof zonder wedde Opgelet! – Je werkgever je niet beletten om een andere betrekking uit te voeren terwijl je bij hem in dienst bent – Zolang je gebonden bent door een arbeidsovereenkomst, mag je je werkgever geen concurrentie aandoen – Je bent niet beschermd tegen ontslag – Word je betrapt op daden van concurrentie, dan kan je mogelijkerwijs onslaan worden wegens dringende reden. 8/01/20087Margot Collet

8 Verlof zonder wedde Opgelet! Verlof zonder wedde telt vaak niet mee bij de opbouw van bepaalde rechten – Bij de berekening van vakantiedagen – Voor de berekening van een eindejaarspremie 8/01/20088Margot Collet

9 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Definitie: Het kan gebeuren dat een werknemer wegens een ziekte of ten gevolge van een ongeval tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. In dat geval wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens een eerste periode kan de werknemer aanspraak maken op een loon ten laste van zijn werkgever, het gewaarborgd loon, daarna ontvangt hij een vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit beginsel is voor alle werknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldt ook tijdens de proefperiode. 8/01/20089Margot Collet

10 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval WN verkeert in onmogelijkheid werk te verrichten Werk = voorwerp van arbeidsovereenkomst Arbeidsongeschiktheid op medische gronden Tijdelijk van aard Ook wanneer WN schuld heeft aan ongeschiktheid (uitz. Zie verder) 8/01/200810Margot Collet

11 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Verplichtingen van de werknemer – Werkgever op de hoogte brengen – Hoe en wanneer niet wettelijk bepaald – Zie arbeidsreglement voor nadere omschrijving – Geen sanctie voorzien voor niet-naleving – Bij niet-naleving beschouwt WG, WN als onwettig afwezig: geen recht op loon 8/01/200811Margot Collet

12 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval – Geen wettelijke verplichting tot afgifte geneeskundig getuigschrift – Indien opgenomen in CAO of arbeidsreglement of op vraag van WG: wel verplicht – Opsturen of afgeven binnen twee werkdagen – Sanctie: niet binnen voorgeschreven termijn, geen recht op loon voor ongewettigde dagen 8/01/200812Margot Collet

13 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Controle – Controlegeneesheer gaat na of werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is – Gebonden aan beroepsgeheim – Bij meningsverschil tussen behandelende arts en controlearts: derde geneesheer die knoop doorhakt 8/01/200813Margot Collet

14 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Loon – WN heeft gedurende bepaalde periode recht op loon ten laste van werkgever – Nadien uitkering ten laste van ziekteverzekering – Voorwaarden, periode en bereking zijn verschillend voor werklieden en bedienden 8/01/200814Margot Collet

15 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval – Geen gewaarborgd loon bij sportongeval waarbij WN vergoeding ontving – Geen gewaarborgd loon bij zware fout – Indien derde aansprakelijk: WG rechtvordering instellen tot terugbetaling van loon 8/01/200815Margot Collet

16 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Bedienden: recht op gewoon loon gedurende de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid – Geen anciënniteitsvoorwaarde – Geen carensdag 8/01/200816Margot Collet

17 Bronnen http://www.vacature.com/art4210 (laatst geraadpleegd op 7 januari 2008) http://www.vacature.com/art4210 http://www.werk.belgie.be/ (laatst geraadpleegd op 5 januari 2008) http://www.werk.belgie.be/ Matthijssens, Ria en Vanoppen André, Antwoordenpocket arbeidsvragen. - Diegem : ced. samsom, 1997. - 494 p. 8/01/200817Margot Collet

18 TBS POLITIEK VERLOF Guy Cools

19 INTERIM-UREN (LOKALE OVERHEID) OVERUREN Steven De Pourcq

20 Interim-uren bovenop de normale opdracht (lokale overheid) Bij ziekte/afwezigheid kan er een interim aangesteld worden. Hiervoor kan iemand van buitenaf gezocht worden of deze uren kunnen verdeeld worden onder interne medewerkers, met dezelfde functie. Als je fulltime aangesteld bent, kan je per week tot 10 uur extra aangesteld worden. Een halftimer kan per week maximaal 26 uur meer aangesteld worden. 8/01/200820Steven De Pourcq

21 Overuren (overheid + privé) Als werknemers de normale arbeidsduur op dag- of weekbasis overschrijden, dan is er sprake van overuren. Volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is het presteren van overuren verboden voor – de meeste – werknemers uit de privésector en bij de overheid. Het verbod tot het presteren van overuren zoals opgenomen in de Arbeidswet, is van toepassing op alle personen die, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het ‘gezag’ van een ander persoon. 8/01/200821Steven De Pourcq

22 Overuren (overheid + privé) Slechts enkele categorieën werknemers mogen wettelijk overuren presteren: – vertegenwoordigers – dienstbodes – leidinggevenden – personeel met een autonome beslissingsbevoegdheid – personeel uit vertrouwensposten – overheidspersoneel dat niet werkzaam is in de medische en verzorgingssector – overheidspersoneel uit instellingen zonder industriële of commerciële activiteit 8/01/200822Steven De Pourcq

23 Overuren (overheid + privé) Op het verbod zijn enkele uitzonderingen voorzien: – Buitengewone vermeerdering van werk – Onvoorzien noodzakelijk werk – Dringend werk aan machines en materialen – Werk n.a.v. een (dreigend) ongeval – Werk dat niet onderbroken mag worden – Werk aan inventarissen en balansen 8/01/200823Steven De Pourcq

24 In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon. Werknemers mogen tot op zekere hoogte zelf kiezen welke compensatie ze krijgen voor hun gepresteerde overuren: afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen ze 65 à 130 overuren laten uitbetalen. Overuren (overheid + privé) 8/01/200824Steven De Pourcq

25 Bronnen www.ejustice.just.fgov.be laatst geraadpleegd op 4/01/2007 www.ejustice.just.fgov.be www.vacature.com laatst geraadpleegd op 4/01/2007 www.vacature.com http://www.netonline.be/ondernemen/detail.asp?id =784 laatst geraadpleegd op 4/01/2007 http://www.netonline.be/ondernemen/detail.asp?id =784 Personeelsdienst CVO Antwerpen-Zuid 8/01/200825Steven De Pourcq

26 LOOPBAANONDERBREKING (OVERHEID) SOCIAAL VERLOF Sven Doms

27 Loopbaanonderbreking Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA 8/01/200827Sven Doms

28 Loopbaanonderbreking Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? – De « gewone » volledige loopbaanonderbreking – De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar – De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder – Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof – Loopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand – Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof 8/01/200828Sven Doms

29 Gewone loopbaanonderbreking Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden 8/01/200829Sven Doms

30 Gewone loopbaanonderbreking Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: – in België; – in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); – in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België 8/01/200830Sven Doms

31 Gewone loopbaanonderbreking Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen Met welke inkomsten kunt u uw onderbrekingsuitkeringen cumuleren? – met de inkomsten van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende – met de inkomsten van een zelfstandige activiteit. De cumulatie van de onderbrekingsuitkering met de inkomsten van een zelfstandige activiteit is beperkt tot 12 maanden – met een politiek mandaat 8/01/200831Sven Doms

32 Volledige loopbaanonderbreking Duur? – U kan als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen. – U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. – De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden – Deze maximumduur wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector. – Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 72 maanden 8/01/200832Sven Doms

33 Volledige loopbaanonderbreking Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen? Voor de statutaire personeelsleden zijn de EERSTE 12 MAANDEN (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking in principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen 8/01/200833Sven Doms

34 Volledige loopbaanonderbreking De gewone volledige loopbaanonderbreking Nettobedragen Volledige onderbreking Volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling gewone uitkeringverhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR x Q/S344,95 EUR x Q/S374,94 EUR x Q/S gewone uitkeringverhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR344,95 EUR374,94 EUR 8/01/200834Sven Doms

35 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Duur? – De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren jonger dan 50 jaar: U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden – De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 50 jaar of ouder: Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2, en dit tot aan het begin van uw pensioen. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling en dit tot aan het pensioen 8/01/200835Sven Doms

36 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen? – Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. – Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse arbeidsregeling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling. – 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien 8/01/200836Sven Doms

37 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Nettobedragen Voltijds ambtenaar Hoeveel bedraagt de uitkering indien u een deeltijds ambtenaar bent? In dit geval wordt uw uitkering berekend in verhouding tot het aantal effectief onderbroken uren. Gewoon bedragVerhoogd bedrag 2de kind Verhoogd bedrag 3de kind of volgende Vermindering met 1/5 58,07 EUR63,61 EUR69,13 EUR Vermindering met 1/4 72,60 EUR79,51 EUR86,42 EUR Vermindering met 1/3 96,78 EUR106,00 EUR115,22 EUR Vermindering met 1/2 145,18 EUR159,01 EUR172,81 EUR 8/01/200837Sven Doms

38 Ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd? Nee. Kan tot 6 maand uitgesteld worden om de dienst te verzekeren Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? – Lokaal of provinciaal bestuur indien u in de afgelopen 15 maanden 12 maanden voor de werkgever gewerkt hebt – Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit 8/01/200838Sven Doms

39 Ouderschapsverlof Leeftijdsvoorwaarde van het kind – geboorte Tot 6 jaar Tot 4 jaar in het onderwijs Tot 8 jaar bij een kind dat minstens 66% gehandicapt is – adoptie Gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving tot de maximumleeftijd van 8 jaar 8/01/200839Sven Doms

40 Ouderschapsverlof Er zijn 3 vormen – Volledige loopbaanonderbreking – Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking – Vermindering van de prestaties met 1/5 Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren? Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs 8/01/200840Sven Doms

41 Ouderschapsverlof Volledige loopbaanonderbreking – maximum 3 maanden. – Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking – Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden – Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties met 1/5 – Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. – Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan 8/01/200841Sven Doms

42 Ouderschapsverlof Maandelijkse nettobedragen - 50 jaar+ 50 jaar- 50 jaar+ 50 jaar 615,56 EUR283,73 EUR481,28 EUR (*) 96,26 EUR of 129,44 EUR (*) 192,52 EUR Volledige onderbreking Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5 8/01/200842Sven Doms

43 Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand Wat is een loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen 8/01/200843Sven Doms

44 Volledige onderbreking Duur? – Volledige onderbreking Per zwaar zieke patiënt: 1 maand tot maximum 3 maanden. Kunnen verlengd worden tot 12 maanden – Deeltijdse onderbreking Per zwaar zieke patiënt: U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Maximum verlengd tot 24 maanden 8/01/200844Sven Doms

45 Volledige onderbreking Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstellingDeeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/200845Sven Doms

46 Palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken 8/01/200846Sven Doms

47 Palliatief verlof Duur? – Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt 8/01/200847Sven Doms

48 Palliatief verlof Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstellingDeeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/200848Sven Doms

49 Omstandigheidsverlof en sociaal verlof Uitzonderlijk verlof toegekend bij volgende tabel Aard duur in dagen 1) huwelijk van het personeelslid4 2) bevalling echtgenote4 3) Overlijden van de echtgen(o)t(e)4 bloed of aanverwant 1 ste graad 4) Huwelijk van een kind2 5) overlijden bloed of aanverwant van zichzelf of de2 echtgen(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont 6) Huwelijk broer, zus, vader, moeder of kleinkind1 7) overlijden bloed of aanverwant van de 2 de graad1 8) vormsel, feest vrijzinnige jeugd of feestelijkheid van een kind1 8/01/200849Sven Doms

50 Sociaal verlof Duur Max 4 dagen Omstandigheid ziekte of ongeval Voor wie? Onder hetzelfde dak wonende : – echtgeno(o)t(e) – samenwonende – bloed- of aanverwant – adoptiekind – Pleegvoogdij De noodzaak moet bewezen worden met doktersattest. Het is onbezoldigd. 8/01/200850Sven Doms

51 TIJDSKREDIET (PRIVÉSECTOR) GELIJK LOON VOOR GELIJK WERK Sandra Maes

52 52 Tijdskrediet in de privésector Concrete situatie: - bediende aangesloten bij PC218 - werkt langer dan 5 jaar bij huidige werkgever - is jonger dan 50 jaar en is niet-alleenstaand - wil loopbaan onderbreken voor opvang van kinderen (jonger dan 8 jaar ) Vraagstelling: Wat zijn de mogelijkheden? Is er een uitkering? 8/01/2008

53 Sandra Maes53 Mogelijkheden ouderschapsverlof : specifiek voor de opvoeding van kinderen - op te nemen voor het kind 6 jaar is of 8 jaar indien gehandicapt - kan door beide ouders het eigenlijke tijdskrediet (sinds 1/1/2002) breder dan enkel voor kinderen 8/01/2008

54 Sandra Maes54 Ouderschapsverlof Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking 1/5 onderbreking voorwaardemin. 75% werkenVoltijds werken anciënniteit1 jaar maximumduur3 maand6 maand15 maand minimumduur1 maand2 maand5 maand uitkering RVA (netto/maand) 615,56 euro283,73 euro96,26 euro Premie VLGEM (netto/maand) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro- 8/01/2008

55 Sandra Maes55 Tijdskrediet Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking 1/5 onderbreking voorwaarde min. 75% werkenvoltijds werken anciënniteit 1 jaar 3 de jaar : 5 jaar 1 jaar5 jaar maximumduur met RVA uitkering - 1 jaar = principe - Uitzonderlijk 2 de jaar 1 jaar5 jaar extra tijd zonder RVA uitkering 2 jaar1 jaar- minimumduur schijven van : 3 maand 6 maand 8/01/2008

56 Sandra Maes56 Uitkeringen tijdskrediet /maand Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking 1/5 onderbreking RVA (netto)501,79 euro231,30 euro89,63 euro VL GEM (netto) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro - 8/01/2008

57 Sandra Maes57 Bronnen CAO 16 juni 2005 (via vakbond ABVV) Sectoraal akkoord 2007-2008 voor PC218 (via vakbond ABVV) Website RVA (www.rva.be)www.rva.be Website Vlaamse gemeenschap (www.vlaanderen.be)www.vlaanderen.be 8/01/2008

58 Sandra Maes58 Gelijk loon voor gelijk werk Situatie : Vrouw verdient bruto minder dan man in gelijke functie met gelijke anciënniteit Vraagstelling : Wat kan je als vrouw in zo’n situatie beginnen? 8/01/2008

59 Sandra Maes59 Gelijk loon voor gelijk werk Specifiek : CAO nr. 25 afgesloten in de NAR op 15/10/1975 Bindend verklaard in december 1975 (BS en KB) Eerste maal concrete stappen duidelijk in wetgeving ! Wetgeving 8/01/2008

60 Sandra Maes60 Concrete stappen 1. Overleg met directe leidinggevende en HR afdeling 2. Klacht indiening bij de arbeidsinspectie of 3. Vordering voor de arbeidsrechtbank Tijdens deze procedures ben je beschermd tegen ontslag Gelijk loon voor gelijk werk 8/01/2008

61 Sandra Maes61 Bronnen Tweetalige Wetboeken : Wetboek Arbeidsrecht, Kluwer. (wetgeving met commentaar) Brochure ABVV : “ken uw rechten” 8/01/2008

62 (ZIE ELDERS…) Julie Verbist

63 FAQ Statuut van de werknemer

64 Frequently Asked Questions Gelijk loon voor gelijk werk Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) Loopbaanonderbreking (overheidssector) Overuren (overheids- en privésector) Sociaal verlof Tbs (Terbeschikkingstelling) (onderwijssector) Tijdskrediet (privésector) Verlof zonder wedde Ziekte/ongeval Politiek verlof (onderwijssector)


Download ppt "STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1 ste semester 2007-2008."

Verwante presentaties


Ads door Google