De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester"— Transcript van de presentatie:

1 SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester 2007-2008
STATUUT WERKNEMER SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester

2 STATUUT WERKNEMER Margot Collet Guy Cools Steven De Pourcq Sven Doms
Onbetaald verlof Ziekte Guy Cools Tbs Politiek verlof Steven De Pourcq Interim-uren Overuren Sven Doms Loopbaanonderbreking Sociaal verlof Sandra Maes Tijdskrediet Vrouwenproblematiek Julie Verbist ?

3 Verlof zonder wedde Ziekte
Margot Collet Verlof zonder wedde Ziekte

4 Structuur Verlof zonder wedde
Definitie Opgelet! Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Arbeidsongeschiktheid Verplichtingen van de werknemer Controle Loon 8/01/2008 Margot Collet

5 Verlof zonder wedde Verlof zonder wedde is niet wettelijk geregeld
Definitie uit socialezekerheidsreglementering: Onder verlof zonder wedde verstaat men de afwezigheid op het werk zonder loonbehoud wegens schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ingevolge een gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer. 8/01/2008 Margot Collet

6 Verlof zonder wedde Zelf alles met je werkgever moet afspreken
Werkgever niet verplicht om je verlof zonder wedde toe te kennen Modaliteiten (vanaf wanneer, hoelang, gedeeltelijke of volledige afwezigheid,…) duidelijk schriftelijk vastleggen 8/01/2008 Margot Collet

7 Verlof zonder wedde Opgelet!
Je werkgever je niet beletten om een andere betrekking uit te voeren terwijl je bij hem in dienst bent Zolang je gebonden bent door een arbeidsovereenkomst, mag je je werkgever geen concurrentie aandoen Je bent niet beschermd tegen ontslag Word je betrapt op daden van concurrentie, dan kan je mogelijkerwijs onslaan worden wegens dringende reden. 8/01/2008 Margot Collet

8 Verlof zonder wedde Opgelet!
Verlof zonder wedde telt vaak niet mee bij de opbouw van bepaalde rechten Bij de berekening van vakantiedagen Voor de berekening van een eindejaarspremie 8/01/2008 Margot Collet

9 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Definitie: Het kan gebeuren dat een werknemer wegens een ziekte of ten gevolge van een ongeval tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. In dat geval wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens een eerste periode kan de werknemer aanspraak maken op een loon ten laste van zijn werkgever, het gewaarborgd loon, daarna ontvangt hij een vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit beginsel is voor alle werknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldt ook tijdens de proefperiode. Edit This Page Het kan gebeuren dat een werknemer wegens een ziekte of ten gevolge van een ongeval tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. In dat geval wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Tijdens een eerste periode kan de werknemer aanspraak maken op een loon ten laste van zijn werkgever, het gewaarborgd loon, daarna ontvangt hij een vergoeding van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit beginsel is voor alle werknemers, ongeacht de aard van de arbeidsovereenkomst, en geldt ook tijdens de proefperiode. 8/01/2008 Margot Collet

10 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
WN verkeert in onmogelijkheid werk te verrichten Werk = voorwerp van arbeidsovereenkomst Arbeidsongeschiktheid op medische gronden Tijdelijk van aard Ook wanneer WN schuld heeft aan ongeschiktheid (uitz. Zie verder) De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wanneer de werknemer wegens ziekte of ongeval in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk te verrichten. Dit is het werk dat het voorwerp uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer kan dus arbeidsongeschikt zijn om zijn werk te verrichten, terwijl hij een ander werk misschien nog best aankan. Stelt de werkgever vast dat een werknemer, die zich arbeidsongeschikt gemeld heeft, ondertussen een bijberoep verder uitoefent of aan zijn huis aan het werken is, kan de werkgever hier niet zomaar uit besluiten dat de arbeidsongeschiktheid gefingeerd is. Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval Dit is een arbeidsongeschiktheid op medische gronden. De werknemer heeft een aandoening van lichamelijke of geestelijke aard, die het gevolg is van een ziekte of een ongeval, waardoor hij on,geschikt is om zijn werk uit te voeren. Het gaat in deze context noodzakelijkerwijze over een arbeidsongeschiktheid die tijdelijk is, ongeacht de duur ervan. Ook wanneer de werknemer schuld heeft aan de arbeidsongeschiktheid door een vrijwillige operatie of een ongeval bij het beoefenen van een hobby wordt de arbeidsovereenkomst geschorst. In geval van een zware fout of een sportongeval heeft de werknemer geen recht op gewaarborgd loon. 8/01/2008 Margot Collet

11 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Verplichtingen van de werknemer Werkgever op de hoogte brengen Hoe en wanneer niet wettelijk bepaald Zie arbeidsreglement voor nadere omschrijving Geen sanctie voorzien voor niet-naleving Bij niet-naleving beschouwt WG, WN als onwettig afwezig: geen recht op loon Hij moet zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. De wet schrijft echter niet voor op welke wijze en wanneer dit moet gebeuren. Het arbeidsreglement kan deze verplichtingen, wijze en tijdstip, nader omschrijven. Er is geen uitdrukkelijke wettelijke sanctie wegens het niet-naleven van deze verplichting van de werknemer. De werkgever moet deze afwezigheid echter beschouwen als ongewettigd waardoor de werknemer geen recht heeft op loon. 8/01/2008 Margot Collet

12 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Geen wettelijke verplichting tot afgifte geneeskundig getuigschrift Indien opgenomen in CAO of arbeidsreglement of op vraag van WG: wel verplicht Opsturen of afgeven binnen twee werkdagen Sanctie: niet binnen voorgeschreven termijn, geen recht op loon voor ongewettigde dagen In bepaalde gevallen moet hij het bewijs leveren van zijn arbeidsongeschiktheid door overlegging van een geneeskundig getuigschrift. Er bestaat geen algemene wettelijke verplichting tot afgifte van een geneeskundig getuigschrift. Enkel indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft, of wanneer een werkgever erom vraagt. De werknemer moet het getuigschrift opsturen of afgeven binnen de twee werkdagen vanaf de (eerste) dag van de arbeidsongeschiktheid of het verzoek van de werkgever. Indien dit niet gebeurt binnen de voorgeschreven termijn, heeft de werknemer geen recht op loon voor de dagen die de verzending of de afgifte van het getuigschrift voorafgaan. 8/01/2008 Margot Collet

13 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Controle Controlegeneesheer gaat na of werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is Gebonden aan beroepsgeheim Bij meningsverschil tussen behandelende arts en controlearts: derde geneesheer die knoop doorhakt De werkgever kan een door hem betaald geneesheer machtigen om een werknemer, die zich arbeidsongeschikt gemeld heeft, te onderzoeken. Deze controlegeneesheer gaat na of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en rapporteert hierover aan de werkgever. De controlegeneesheer mag zich alleen uitspreken over het feit of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, en zo ja voor welke periode. Alle andere vaststellingen vallen onder het beroepsgeheim en mogen niet meegedeeld worden aan de werkgever. Indien de behandelende geneesheer en de controlegeneesheer van mening verschillen ontstaat een patstelling. Deze impasse kan alleen doorbroken worden door een beroep te doen op een derde geneesheer die, na een geneeskundig onderzoek, als scheidsrechter de knoop doorhakt en verklaart of de werknemer al dan niet arbeidsongeschikt is. 8/01/2008 Margot Collet

14 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Loon WN heeft gedurende bepaalde periode recht op loon ten laste van werkgever Nadien uitkering ten laste van ziekteverzekering Voorwaarden, periode en bereking zijn verschillend voor werklieden en bedienden In beginsel heeft de werknemer bij aanvang van de arbeidsonderbreking gedurende een bepaalde periode recht op loon ten laste van zijn werkgever. Na deze periode ontvangt hij een uitkering ten laste van de ziekteverzekering. De voorwaarden voor de toekenning van gewaarborgd loon, de periode gedurende dewelke de werknemer recht heeft op dit loon en de berekening ervan zijn verschillend voor werklieden en bedienden. 8/01/2008 Margot Collet

15 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Geen gewaarborgd loon bij sportongeval waarbij WN vergoeding ontving Geen gewaarborgd loon bij zware fout Indien derde aansprakelijk: WG rechtvordering instellen tot terugbetaling van loon Het gewaarborgd loon is niet verschuldigd in geval van: 1. een sportongeval: wanneer de werknemer een ongeval heeft opgelopen tijdens een sportcompetitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en de deelnemers een vergoeding krijgen. 2. een zware fout van de werknemer: hier in een ruimere betekenis gebruikt dan de ernstige tekortkomingen die een ontslag om dringende reden reschtvaardigd. bijvoorbeeld: in dronken toestand een voertuig besturen of deelnemen aan een caféruzie. Indien een derde aansprakelijk is voor het ongeval, kan de werkgever tegen deze derde een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van het loon. 8/01/2008 Margot Collet

16 Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval
Bedienden: recht op gewoon loon gedurende de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid Geen anciënniteitsvoorwaarde Geen carensdag Bedienden hebben recht op hun gewoon loon tijdens de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval. Er is geen sprake van anciënniteitsvoorwaarde, noch van een carensdag. 8/01/2008 Margot Collet

17 Bronnen (laatst geraadpleegd op 7 januari 2008) (laatst geraadpleegd op 5 januari 2008) Matthijssens, Ria en Vanoppen André, Antwoordenpocket arbeidsvragen. - Diegem : ced. samsom, p. 8/01/2008 Margot Collet

18 Guy Cools TBS Politiek verlof

19 Interim-uren (lokale overheid) overuren
Steven De Pourcq Interim-uren (lokale overheid) overuren

20 Interim-uren bovenop de normale opdracht (lokale overheid)
Bij ziekte/afwezigheid kan er een interim aangesteld worden. Hiervoor kan iemand van buitenaf gezocht worden of deze uren kunnen verdeeld worden onder interne medewerkers, met dezelfde functie. Als je fulltime aangesteld bent, kan je per week tot 10 uur extra aangesteld worden. Een halftimer kan per week maximaal 26 uur meer aangesteld worden. 8/01/2008 Steven De Pourcq

21 Overuren (overheid + privé)
Als werknemers de normale arbeidsduur op dag- of weekbasis overschrijden, dan is er sprake van overuren. Volgens de Arbeidswet van 16 maart 1971 is het presteren van overuren verboden voor – de meeste – werknemers uit de privésector en bij de overheid. Het verbod tot het presteren van overuren zoals opgenomen in de Arbeidswet, is van toepassing op alle personen die, al dan niet verbonden door een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het ‘gezag’ van een ander persoon. 8/01/2008 Steven De Pourcq

22 Overuren (overheid + privé)
Slechts enkele categorieën werknemers mogen wettelijk overuren presteren: vertegenwoordigers dienstbodes leidinggevenden personeel met een autonome beslissingsbevoegdheid personeel uit vertrouwensposten overheidspersoneel dat niet werkzaam is in de medische en verzorgingssector overheidspersoneel uit instellingen zonder industriële of commerciële activiteit Opmerking: Zwangere vrouwen mogen in geen enkel geval overuren verrichten. 8/01/2008 Steven De Pourcq

23 Overuren (overheid + privé)
Op het verbod zijn enkele uitzonderingen voorzien: Buitengewone vermeerdering van werk Onvoorzien noodzakelijk werk Dringend werk aan machines en materialen Werk n.a.v. een (dreigend) ongeval Werk dat niet onderbroken mag worden Werk aan inventarissen en balansen 8/01/2008 Steven De Pourcq

24 Overuren (overheid + privé)
In ruil voor de prestatie van overuren hebben werknemers recht op compensatie in de vorm van inhaalrust en/of overloon. Werknemers mogen tot op zekere hoogte zelf kiezen welke compensatie ze krijgen voor hun gepresteerde overuren: afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst, kunnen ze 65 à 130 overuren laten uitbetalen. 8/01/2008 Steven De Pourcq

25 Bronnen www.ejustice.just.fgov.be laatst geraadpleegd op 4/01/2007
laatst geraadpleegd op 4/01/2007 laatst geraadpleegd op 4/01/2007 Personeelsdienst CVO Antwerpen-Zuid 8/01/2008 Steven De Pourcq

26 Loopbaanonderbreking (overheid) Sociaal verlof
Sven Doms Loopbaanonderbreking (overheid) Sociaal verlof

27 Loopbaanonderbreking
Wat? Loopbaanonderbreking is een « stelsel » dat aan de werknemers de mogelijkheid geeft om volledig of gedeeltelijk hun arbeidsovereenkomst te onderbreken terwijl ze een uitkering ontvangen van de RVA 8/01/2008 Sven Doms

28 Loopbaanonderbreking
Welke vormen van loopbaanonderbreking bestaan er? De « gewone » volledige loopbaanonderbreking De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van minder dan 50 jaar De « gewone » gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 50 jaar of ouder Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking in het kader van een verlof voor medische bijstand Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof 8/01/2008 Sven Doms

29 Gewone loopbaanonderbreking
Kan een gewone loopbaanonderbreking u geweigerd worden? Voor de meerderheid van de ambtenaren is de loopbaanonderbreking een recht. Sommige categorieën van personeelsleden kunnen evenwel uitgesloten worden 8/01/2008 Sven Doms

30 Gewone loopbaanonderbreking
Waar moet u wonen tijdens de loopbaanonderbreking? Tijdens de periodes van loopbaanonderbreking moet u wonen: in België; in een ander land van de Europese economische ruimte (dit wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein); in Zwitserland Uitzondering Indien de echtgeno(o)t(e) beroepshalve buiten de Europese Unie verblijft, dan mag u voor de duur ervan daar gedomicilieerd zijn Waar worden de onderbrekingsuitkeringen betaald? De betaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt uitsluitend in België 8/01/2008 Sven Doms

31 Gewone loopbaanonderbreking
Welke invloed hebben de onderbrekingsuitkeringen op uw belastingen? De onderbrekingsuitkering is belastbaar. Fiscaal gezien wordt zij beschouwd als een vervangingsinkomen Met welke inkomsten kunt u uw onderbrekingsuitkeringen cumuleren? met de inkomsten van een vooraf bestaande bijkomende activiteit als loontrekkende met de inkomsten van een zelfstandige activiteit. De cumulatie van de onderbrekingsuitkering met de inkomsten van een zelfstandige activiteit is beperkt tot 12 maanden met een politiek mandaat 8/01/2008 Sven Doms

32 Volledige loopbaanonderbreking
Duur? U kan als voltijdse of deeltijdse werknemer uw prestaties volledig schorsen. U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden Deze maximumduur wordt echter verminderd met de periodes van volledige loopbaanonderbreking waarvan u reeds genoten hebt krachtens gelijk welke andere wettelijke of reglementaire tekst, in gelijk welke tewerkstellingssector. Periodes van volledige loopbaanonderbreking in het kader van specifieke vormen (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof) worden echter nooit in mindering gebracht van het maximumkrediet van 72 maanden 8/01/2008 Sven Doms

33 Volledige loopbaanonderbreking
Welke invloed heeft de loopbaanonderbreking op uw pensioen? Voor de statutaire personeelsleden zijn de EERSTE 12 MAANDEN (volledige of gedeeltelijke) loopbaanonderbreking in principe automatisch en kosteloos toelaatbaar voor het pensioen 8/01/2008 Sven Doms

34 Volledige loopbaanonderbreking
De gewone volledige loopbaanonderbreking  Nettobedragen Volledige onderbreking Volledige onderbreking van een deeltijdse arbeidsregeling gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR 344,95 EUR 374,94 EUR gewone uitkering verhoogde uitkering 2de kind verhoogde uitkering 3de kind of volgende 314,98 EUR x Q/S 344,95 EUR x Q/S 374,94 EUR x Q/S 8/01/2008 Sven Doms

35 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Duur? De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren jonger dan 50 jaar: U kunt periodes van minimum 3 maanden en maximum 12 maanden aanvragen. De totale duur wordt in principe vastgesteld op 72 maanden De gewone gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor ambtenaren van 50 jaar of ouder: Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2, en dit tot aan het begin van uw pensioen. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan 3/4 van een voltijdse tewerkstelling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling en dit tot aan het pensioen 8/01/2008 Sven Doms

36 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Welke vormen van gedeeltelijke loopbaanonderbreking kan u nemen? Als voltijds ambtenaar kan u uw prestaties verminderen met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2. Als deeltijds ambtenaar waarvan de arbeidsregeling ten minste gelijk is aan ¾ van een voltijdse arbeidsregeling, kan u uw prestaties verminderen tot de helft van een voltijdse tewerkstelling. 1/3, 1/4 en 1/5 loopbaanonderbreking is binnen de reglementering loopbaanonderbreking voor ambtenaren van de federale overheid niet voorzien 8/01/2008 Sven Doms

37 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking
Nettobedragen Voltijds ambtenaar Hoeveel bedraagt de uitkering indien u een deeltijds ambtenaar bent? In dit geval wordt uw uitkering berekend in verhouding tot het aantal effectief onderbroken uren. Gewoon bedrag Verhoogd bedrag 2de kind Verhoogd bedrag 3de kind of volgende Vermindering met 1/5 58,07 EUR 63,61 EUR 69,13 EUR Vermindering met 1/4 72,60 EUR 79,51 EUR 86,42 EUR Vermindering met 1/3 96,78 EUR 106,00 EUR 115,22 EUR Vermindering met 1/2 145,18 EUR 159,01 EUR 172,81 EUR 8/01/2008 Sven Doms

38 Ouderschapsverlof Wat is ouderschapsverlof?
Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen met het oog op de opvoeding van uw jong(e) kind(eren). Kan het ouderschapsverlof u worden geweigerd? Nee. Kan tot 6 maand uitgesteld worden om de dienst te verzekeren Welke zijn de voorwaarden om het recht op ouderschapsverlof te bekomen? Lokaal of provinciaal bestuur indien u in de afgelopen 15 maanden 12 maanden voor de werkgever gewerkt hebt Indien u deel uitmaakt van de openbare sector of van het onderwijs U moet enkel in dienstactiviteit zijn, ongeacht uw anciënniteit 8/01/2008 Sven Doms

39 Ouderschapsverlof Leeftijdsvoorwaarde van het kind geboorte Tot 6 jaar
Tot 4 jaar in het onderwijs Tot 8 jaar bij een kind dat minstens 66% gehandicapt is adoptie Gedurende een periode van 4 jaar na inschrijving tot de maximumleeftijd van 8 jaar 8/01/2008 Sven Doms

40 Ouderschapsverlof Er zijn 3 vormen
Volledige loopbaanonderbreking Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Vermindering van de prestaties met 1/5 Is het mogelijk de verschillende vormen van ouderschapsverlof te combineren? Ja. U kunt overstappen van de ene vorm van ouderschapsverlof naar een andere, behalve in het onderwijs 8/01/2008 Sven Doms

41 Ouderschapsverlof Volledige loopbaanonderbreking
maximum 3 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per maand of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties tot een halftijdse betrekking Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen tot een halftijdse betrekking gedurende maximum 6 maanden Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 2 maanden of een veelvoud daarvan Vermindering van de prestaties met 1/5 Indien u voltijds werkt, kunt u uw prestaties verminderen met 1/5 gedurende maximum 15 maanden. Dit verlof kan gesplitst worden per periode van 5 maanden of een veelvoud daarvan   8/01/2008 Sven Doms

42 Ouderschapsverlof Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking
Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking Loopbaanvermindering met 1/5 - 50 jaar + 50 jaar 615,56 EUR 283,73 EUR 481,28 EUR (*) 96,26 EUR of 129,44 EUR (*) 192,52 EUR 8/01/2008 Sven Doms

43 Loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand
Wat is een loopbaanonderbreking in het kader van de medische bijstand? Het betreft een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont Welke zijn de voorwaarden om het recht op medische bijstand te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke gezinslid of familielid, waaruit blijkt dat u verklaart bereid te zijn deze persoon bij te staan of te verzorgen 8/01/2008 Sven Doms

44 Volledige onderbreking
Duur? Volledige onderbreking Per zwaar zieke patiënt: 1 maand tot maximum 3 maanden. Kunnen verlengd worden tot 12 maanden Deeltijdse onderbreking U kunt uw prestaties verminderen met 1/5 en 1/2 per periode van minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. Maximum verlengd tot 24 maanden 8/01/2008 Sven Doms

45 Volledige onderbreking
Op welke uitkering hebt u recht? Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/2008 Sven Doms

46 Palliatief verlof Wat is loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof? Het gaat om een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die u de mogelijkheid biedt uw arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om palliatieve zorgen te verstrekken. Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van ongeneeslijk zieke personen die zich in een terminale fase bevinden. Welke zijn de voorwaarden om het recht op palliatief verlof te bekomen? attest voorlegt van de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat u bereid bent om palliatieve verzorging te verstrekken 8/01/2008 Sven Doms

47 Palliatief verlof Duur?
Welke vormen van loopbaanonderbreking zijn mogelijk in het kader van het palliatief verlof? Ongeacht de sector waarin u tewerkgesteld bent, kunt u: hetzij uw prestaties volledig schorsen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand); hetzij uw prestaties verminderen gedurende 1 maand (verlengbaar met 1 maand). U kunt maximum 2 attesten indienen per patiënt 8/01/2008 Sven Doms

48 Palliatief verlof Op welke uitkering hebt u recht?
Maandelijkse nettobedragen Volledige onderbreking Voltijdse tewerkstelling Deeltijdse tewerkstelling 615,56 EUR 615,56 EUR x (aantal onderbroken uren) / (aantal uren voltijds) 8/01/2008 Sven Doms

49 Omstandigheidsverlof en sociaal verlof
Uitzonderlijk verlof toegekend bij volgende tabel Aard duur in dagen 1) huwelijk van het personeelslid 4 2) bevalling echtgenote 3) Overlijden van de echtgen(o)t(e) 4 bloed of aanverwant 1ste graad 4) Huwelijk van een kind 5) overlijden bloed of aanverwant van zichzelf of de 2 echtgen(o)t(e) die onder hetzelfde dak woont 6) Huwelijk broer, zus, vader, moeder of kleinkind 1 7) overlijden bloed of aanverwant van de 2 de graad 1 8) vormsel, feest vrijzinnige jeugd of feestelijkheid van een kind 1 8/01/2008 Sven Doms

50 Sociaal verlof Duur Omstandigheid Voor wie? Max 4 dagen
ziekte of ongeval Voor wie? Onder hetzelfde dak wonende : echtgeno(o)t(e) samenwonende bloed- of aanverwant adoptiekind Pleegvoogdij De noodzaak moet bewezen worden met doktersattest. Het is onbezoldigd. 8/01/2008 Sven Doms

51 Tijdskrediet (Privésector) gelijk loon voor gelijk werk
Sandra Maes Tijdskrediet (Privésector) gelijk loon voor gelijk werk

52 Tijdskrediet in de privésector
Concrete situatie: bediende aangesloten bij PC218 - werkt langer dan 5 jaar bij huidige werkgever - is jonger dan 50 jaar en is niet-alleenstaand wil loopbaan onderbreken voor opvang van kinderen (jonger dan 8 jaar) Vraagstelling: Wat zijn de mogelijkheden? Is er een uitkering? 8/01/2008 Sandra Maes

53 Mogelijkheden breder dan enkel voor kinderen
ouderschapsverlof : specifiek voor de opvoeding van kinderen - op te nemen voor het kind 6 jaar is of 8 jaar indien gehandicapt - kan door beide ouders het eigenlijke tijdskrediet (sinds 1/1/2002) breder dan enkel voor kinderen 8/01/2008 Sandra Maes

54 Ouderschapsverlof Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking
voorwaarde min. 75% werken Voltijds werken anciënniteit 1 jaar maximumduur 3 maand 6 maand 15 maand minimumduur 1 maand 2 maand 5 maand uitkering RVA (netto/maand) 615,56 euro 283,73 euro 96,26 euro Premie VLGEM (netto/maand) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro - 8/01/2008 Sandra Maes

55 Tijdskrediet Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking
voorwaarde min. 75% werken voltijds werken anciënniteit 1 jaar 3de jaar : 5 jaar 5 jaar maximumduur met RVA uitkering 1 jaar = principe - Uitzonderlijk 2de jaar extra tijd zonder RVA uitkering 2 jaar - minimumduur schijven van : 3 maand 6 maand 8/01/2008 Sandra Maes

56 Uitkeringen tijdskrediet
/maand Volledige onderbreking Halftijdse onderbreking 1/5 onderbreking RVA (netto) 501,79 euro 231,30 euro 89,63 euro VL GEM (netto) 147,40 euro (75%) 98,26 euro (50%) 49,14 euro (<50%) 98,26 euro - 8/01/2008 Sandra Maes

57 Bronnen CAO 16 juni 2005 (via vakbond ABVV)
Sectoraal akkoord voor PC218 (via vakbond ABVV) Website RVA (www.rva.be) Website Vlaamse gemeenschap (www.vlaanderen.be) 8/01/2008 Sandra Maes

58 Gelijk loon voor gelijk werk
Situatie : Vrouw verdient bruto minder dan man in gelijke functie met gelijke anciënniteit Vraagstelling : Wat kan je als vrouw in zo’n situatie beginnen? 8/01/2008 Sandra Maes

59 Gelijk loon voor gelijk werk
Wetgeving Specifiek : CAO nr. 25 afgesloten in de NAR op 15/10/1975 Bindend verklaard in december 1975 (BS en KB) Eerste maal concrete stappen duidelijk in wetgeving ! 8/01/2008 Sandra Maes

60 Gelijk loon voor gelijk werk
Concrete stappen 1. Overleg met directe leidinggevende en HR afdeling 2. Klacht indiening bij de arbeidsinspectie of 3. Vordering voor de arbeidsrechtbank Tijdens deze procedures ben je beschermd tegen ontslag 8/01/2008 Sandra Maes

61 Bronnen Tweetalige Wetboeken : Wetboek Arbeidsrecht, Kluwer.
(wetgeving met commentaar) Brochure ABVV : “ken uw rechten” 8/01/2008 Sandra Maes

62 Julie Verbist (zie elders…)

63 Statuut van de werknemer
FAQ

64 Frequently Asked Questions
Gelijk loon voor gelijk werk Interim-uren bovenop de normale opdracht (overheidssector) Loopbaanonderbreking (overheidssector) Overuren (overheids- en privésector) Sociaal verlof Tbs (Terbeschikkingstelling) (onderwijssector) Tijdskrediet (privésector) Verlof zonder wedde Ziekte/ongeval Politiek verlof (onderwijssector)


Download ppt "SCVO Pestalozzi HRM (D4), Opdracht 3 1ste semester"

Verwante presentaties


Ads door Google