De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”"— Transcript van de presentatie:

1 Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”
Eventuele voettekst

2 Deze foto geeft een beetje weer hoe een visie tot stand kan komen
Deze foto geeft een beetje weer hoe een visie tot stand kan komen. Vanuit een wat dan tegenwoordig “overwatch” heet de omgeving overziend en trachten op basis van een verwachting over de toekomst een hoofdrichting aan te geven. De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Sinds 2009 is er met tussenpozen gewerkt aan deze nieuwe visie. Het werk werd daarin bemoeilijkt door alle dagelijks hectiek van een financiële crisis tot kabinetscrisis, de terugtrekking uit Uruzgan tot de gevolgen van het huidige regeerakkoord en alle verandering die daaruit voortvloeien. Vorig jaar heeft de door mij ingestelde “denktank” bestaande uit de gebrevetteerden van de VBDD de bal weer opgepakt en zij hebben deze visie geformuleerd, met diverse doelgroepen getoetst waaronder ook een vertegenwoordiging van onze onderofficieren en vervolgens aan mij voorgelegd. Het Kolonelsberaad heeft hiermee ingestemd. Wat nu nog rest is een bepaalde mate van fine tuning en de visie verzendgereed maken. Publicaties in onze bladen volgen en ik hecht er waarde aan als Wapenoudste van de VBDD om vandaag deze visie met u te delen. Eventuele voettekst

3 Inhoud Introductie Waar staan we nu als Verbindingsdienst?
Huidige visie Waarom een nieuwe visie Nieuwe Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance” Hoofdlijnen van deze nieuwe visie Taken Hoe nu verder? Afsluiting & Vragen Dit zijn de onderwerpen waarbij ik wil stil staan. U ziet dat gekozen is voor een pakkende titel. Een titel die de lading dekt en pakkend beschrijft waarvoor de Verbindingsdienst en wij Verbindelaren voor moeten staan. Eventuele voettekst

4 Waar staan we nu als Verbindingsdienst?
Huidige visie: “huidige visie verbindingsdienst midden jaren negentig met als motto van transporteur naar Commandovoerings-ondersteuning. De huidige visie stamt uit de jaren negentig en is olv Kol bd Koos Willems tot stand gekomen. Het was een visionair document dat de noodzaak beschreef van het doorontwikkelen van ons Wapen. Niet alleen meer de staven verbinden maar actief de commandovoering ondersteunen. Inmiddels is de S6 op bataljons niveau en brigade niveau niet meer weg te denken. Maken C2Ost elementen organiek deel uit van operationele eenheden en is de Verbindelaar tot op compagniesniveau binnen de Landmacht doorgedrongen. Dit succes brengt echter ook uitdagingen met zich mee. Doordat Verbindingsdienstpersoneel niet meer bijeen zit in een groep of iets als wat vroeger CVKL heette maar overal in de krijgsmacht werkt is het moeilijk om een soort eenheid van opvatting te waarborgen. Daarnaast is de snelheid van ontwikkeling van de techniek en het opdoen van kennis een voortdurende uitdaging. Eventuele voettekst

5 Waarom een nieuwe visie?
Ontwikkeling van onze omgeving Belang van informatie: ontsluiting en -bescherming als onderdeel van commandovoering neemt snel toe: - Complexe landoperaties in een Joint en Combined en Interagency omgeving. - Militair opereren in een “transparante”, door nieuwe media gedomineerde wereld - Cyber We moeten ook kijken hoe de wereld om ons heen is veranderd en welke trends en karakteristieken ons werk beïnvloedt of gaat beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zijn omschreven in oa de Verkenningen en de MSV en ik zal enkele noemen: Fundamentele onzekerheid Globalisering Groeiend aantal Global spelers: state en non state actoren Belang opereren in het informatiedomein neemt snel toe Informatie wordt een vorm van slagkracht De noodzaak om wereldwijd te kunnen optreden of zoals dit zo mooi heet: “Het projecteren van Expeditionair Vermogen” Sinds de jaren negentig zijn we wereldwijd ingezet. Van Irak, Pakistan, Afghanistan en nog steeds VM Joegoslavië. We doen dat altijd samen met bondgenoten, onze collega’s van andere krijgsmachtdelen en civiele partners die ook in dezelfde omgeving acteren. De digitalisering heeft een vogelvlucht genomen en we zijn gewend om anytime, any place de beschikking te hebben over internet, telefonie en dergelijke. Een nieuwe dimensie diende zich aan: de informatiedimensie. Informatie wordt in toenemende mate de sleutel voor succesvol opereren. En dat opereren doen we in een steeds transparantere wereld waar nieuwe media als Facebook en Twitter een invloed hebben. De Arabische lente en de daarop volgende machtswisselingen in het Midden-Oosten zijn aantoonbaar geregisseerd en aangestuurd door het gebruik van social media. In deze dimensie zijn ook minder goed gezinden actief, zij zijn er op uit om de digitale snelweg te misbruiken om systemen binnen te dringen informatie weg te sluizen of de systemen plat te leggen. Met alle ontwrichtende gevolgen van dien, ook hier in het veilige Nederland. De bescherming hiertegen maar ook het zelf gebruik maken – uiteraard binnen de wetgeving- van deze mogelijkheden zijn momenteel volop in ontwikkeling bij de Krijgsmacht en de CLAS is door de minister aangewezen om een Cybercommando op te richten die voor alle krijgsmachtdelen deze capaciteit moet gaan invullen. De Kolonel Hans Folmer is belast met deze uitdagende taak. Kortom voldoende redenen op een nieuwe visie te ontwikkeling die tracht een richting te geven aan de VBDD binnen die nieuwe onzekere wereld. Eventuele voettekst

6 Visie Verbindingsdienst 2020
“We deliver Information Dominance.” “Het Wapen van de Verbindingsdienst levert een essentiële bijdrage aan vechten voor vrede en vrijheid. Dat doen we door het leveren van Information Dominance. Dit is het transport, beheer en ontsluiten van informatie. Hiermee versterken wij het verbindend karakter van de commandovoering tussen de functies van militair optreden waarbij wij ons ondersteunend karakter behouden.” MISSIE VERBINDINGSDIENST 2020 Deze slide beschrijft de kern van de visie, een soort mission statement, kortom waartoe zijn wij op aarde. Bij het Wapen van de Verbindingsdienst staat de mens - de Verbindelaar - centraal. Wij werken succesvol samen in verschillende kennisgebieden en specialismen met de modernste techniek. Onze diversiteit en het vermogen om de verschillende systemen te integreren en te “verbinden” maakt ons uniek. Daardoor maken wij het voor onze collega’s mogelijk samen een bijdrage te leveren aan vrede en vrijheid. Een onmisbare bijdrage waar we trots op moeten zijn! De verbindelaar staat centraal maar ik realiseer me dat hij of zij een taak moet volbrengen binnen een organisatie, met beschikbaar materieel en volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Dit samenspel van bouwstenen moet leiden tot het doel: het leveren van informatiedominantie. Eventuele voettekst

7 Veranderingen uitbuiten Van CLAS naar Landoptreden
Normen, waarden en overtuigingen Alle functies van militair optreden invullen Personeel als centrale en bepalende factor Doctrine, Eenheid van opvatting en werkwijze Gereedstelling en kwaliteit Vbdpersoneel Actieve bescherming informatiedomein Op basis van de bouwstenen Personeel, Doctrine, Organisatie en Materieel kom ik tot een aantal speerpunten die van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van ons Wapen. Allereerst openstaan voor veranderingen en proberen om hier het voortouw te nemen. De constatering van het bestaan van een Informatiedimensie is een, maar de vraag wat betekent dit en hoe kunnen we hier ons voordeel mee doen? Is veel belangrijker . Als Verbindingsdienst zijn wij deel van de Koninklijke Landmacht maar we werken op vele plekken binnen de Krijgsmacht. De hoofdfocus blijft de ondersteuning van het landoptreden en dat strekt zich verder uit dan CLAS Voor de verbindelaar geldt hetzelfde als ander militairen. Maar naast de voor elk militair geldende normen waarden en overtuigingen doe ik een dringend beroep op uw gevoel van trots. Wees trots op wat je doet en straal een eenheid uit. Houdt de vuile was binnen de geledingen. Het adagium: “het ligt aan de tegenpost” is diepgeworteld. Stop daar mee! Ik begrijp dat er veel druk op het personeel staat bij de operationele eenheden als iets niet werkt maar stop met vingerwijzen want hiermee maken we een sterk verdeelde indruk en staan we uitermate zwak. Geloof van mij dat elk wapen en dienstvak soortgelijke interne problemen heeft maar de VBDD is uitermate goed dat ook extern te etaleren. Dit is nu niet wat bedoeld wordt met “Het bericht moet door”. Het invullen van alle functies van militair optreden is gericht op weten welke informatie van belang is. Ik heb geen intentie of de illusie dat we deze functies gaan overnemen. Het tempo van invoering van nieuwe systemen is hoog. Bij elk nieuw systeem knabbelen we aan de kennisbasis van onze onderofficieren en officieren. En onze “Can Do” mentaliteit zorgt er ook voor dat we iets nieuws gaan doen zonder eerst procedures en doctrine beschreven te hebben. Dat is niet altijd erg want gezond verstand is de beste raadgever, maar het daarna helemaal niet meer doen ondanks veel opgedane ervaring is natuurlijk fout. Eenheid van opvatting is essentieel om de geledingen te sluiten. Dit moeten we vastleggen en vertalen in procedures en werkwijzen Gereedstellen en inzetten zijn nu en straks de kernprocessen van de Krijgsmacht. In een ondersteunende rol moet je goed zorgen voor het behoud van kwaliteit van je personeel, zeker als grote delen daarvan organiek is ingedeeld bij de brigades. De eenheidscommandanten hebben een focus op hun hoofdtaak en zijn vaak niet in staat om ons personeel kwalitatief te op te leiden en te trainen. In een transparante, door informatie gedomineerde wereld blijft het wel zaak om vrijheid van handelen te behouden. Bescherming van je informatiedomein is hierin essentieel. Niet zwichten onder druk door even snel dat onbeveiligde lijntje te kiezen maar actief en alert blijven. Ook hierin is de mens weer vaak de zwakste schakel. Eventuele voettekst

8 Taken Verbindingsdienst
Informatieverspreiding Contra-informatieverspreiding Offensieve en Defensieve Informatiebescherming Overige Verbindingsdiensttaken Ik heb ook opdracht gegeven om na te denken over betere formulering van onze taken. “Installeren, bedienen en onderhouden” is al lang niet meer de hoofdtaak. Met een schuine blik naar onze collega’s van de Genie kwam Bart Zonnenberg (ere wie ere toekomt) met deze opsomming die pakkend weergeeft wat onze taken zijn: Informatieverspreiding -Transporteren van informatie -Ontsluiten en managen van eigen informatie -Distribueren van informatie -Bewaren van informatie -Uitbuiten (exploit) van informatie Contra-informatieverspreiding -Verstoren / belemmeren van gebruik van informatie door tegenstander -Misleiden van tegenstander door middel van informatie Offensieve en Defensieve Informatiebescherming -Beschermen en beveiligen van eigen informatie -Ontsluiten van informatie van tegenstanders Overige verbindingsdiensttaken -Opleiden, trainen en borgen van de vakkennis in en over het informatiedomein -Adviseren over het informatiedomein in relatie tot alle hoofdtaken Eventuele voettekst

9 Hoe nu verder? Aangepaste overlegstructuur: Maandelijks Kolonelsberaad
Gebrevetteerdenoverleg als denktank Wapeninformatiedagen Doctrineontwikkeling binnen: Land Warfare Centre – Land Training Centre Kennis Centrum of Expertise Centrum Aangevuld met expertise bij eenheden Coordinatie door School Verbindingsdienst Aanwijzen van Autoriteit VBDD: C-SVBDD Wat moet er nu gebeuren om de visie te laten slagen. Feitelijk een vraag naar concrete maatregelen. U begrijpt dat dat in deze tijd waarin heel veel verandert en waarvan vele tollen nog los staan lastig is. Ik heb het dan nog geeneens over verrassingen die uit het Catshuis overleg kunnen komen. Toch is getracht om een aantal zaken op te pakken: Allereerst heb ik de overlegstructuren aangepast. Belangrijk in deze is dat het kolonelsberaad bijna elke maand bijeen komt om actuele zaken die het Wapen en ons Regiment aan gaan bespreekt. Hierin is ook onze regimentscommandant opgenomen. Daarnaast is het belangrijk dat we onze krachten bundelen en heb de opdracht gegeven onze gebrevetteerden periodiek bijeen te roepen om als een soort denktank voor het Wapen te dienen. Dit is absoluut niet bedoelt als elitair gezelschap maar we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we veel jonge gebrevetteerden hebben die overal binnen de krijgsmacht werken om niet VBD gerelateerde functies en van daaruit frisse ideeën op tafel leggen. Het hoofd Kenniscentrum, Lkol Henk Wullems, maakt hier ook deel van uit. De oude wapenraad is omgetoverd naar een Wapeninformatiebijeenkomst waarbij een groter deel van ons wapen dat kernfuncties vervult wordt bijgepraat en input levert voor de toekomst. Hierin zitten oa ook de Brigade S-6’n en is een delegatie van onze onderofficieren aanwezig. Over de noodzaak van doctrine ontwikkeling heb ik al aandacht besteed. We staan echter aan de vooravond van een ingrijpende verandering binnen het Opleidings/ Trainings en Kennisproductie landschap. Er komt een Land Warfare Centrum, een Land Trainingscentrum met elk een verantwoordelijkheid voor commandovoering en daarvan afgeleid Commandovoeringondersteuning. Ook het C2SC houdt als entiteit op te bestaan en gaat op in een op te richten Joint IV Commando. Er is nog steeds discussie over ons huidige kenniscentrum en wat dan mogelijk in de toekomst Expertise centrum moet gaan heten. Hoe we het ook gaan noemen de capaciteit van het huidige Kenniscentrum neemt niet toe en we gaan dus de eenheden en functionarissen buiten het KC actief betrekken bij de doctrine ontwikkeling. Er was een voortdurende roep om het aanwijzen van een “baas” van de Verbindingsdienst. Deze depotgedachte kennen we niet meer en wil ik niet in ere herstellen. Ik heb echter wel een Autoriteit VBDD aangewezen en dat is de Schoolcommandant. Een bijkomend voordeel is dat hij tevens onze Regimentscommandant is en hij stelt doctrines, procedures en werkwijzen vast. Eventuele voettekst

10 Personeel Bevorderen saamhorigheid en gepaste trots
Actieve rol van lijnfunctionarissen en functionele chefs Ontwikkelen functiehuis Officieren en Onderofficieren verbindingsdienst binnen de nieuwe OTK Visie Actieve sturing voor vulling essentiële functies Een leven lang leren Kiezen voor een specialisme voor FPS fase 3 Het belang van eenheidsgevoel en saamhorigheid heb ik al benadrukt maar doe dat nogmaals. Ik vraag hierin een actieve rol van lijn functionarissen en zal deze ook aanspreken als dat nodig is Zowel voor de officieren als onderofficieren moet een functiehuis ontwikkeld worden en deze moet zijn gesynchroniseerd met de nieuwe Opleidingsvisie. Natuurlijk hebben we een personeelssysteem waarin onze mensen op basis van beschikbaarheid en geschiktheid opteren voor functies. Neemt niet weg dat enige sturing binnen dit systeem mogelijk is. Hiervoor moeten we vooruitkijken en trachten de juiste mensen naar de juiste functies te brengen. De kolonel van Oirschot is hierme belast en het onderwerp staat regelmatig op de agenda van het Kolonelsberaad. Een leven lang leren, misschien een dooddoener maar binnen de nieuwe opleidingsvisie en zeker in ons vakgebied is dit bittere noodzaak. Persoonlijke verbreding en ontwikkeling is echter niet alleen een zaak van de organisatie maar nadrukkelijk ook op initiatief van het individu. Het is verder waarschijnlijk dat gekozen moet worden voor een meer specialistische richting voor toetreding tot Fase 3 van het FPS Eventuele voettekst

11 Opleiding, Training en Kennis
Reciproke ondersteuning 101 CISbat en CISBn Sturen op roulatie personeel tussen C2Ost elementen, Bataljons en School Trainingsmomenten in oefenplanning voor: -C2Ost groepen en PVE CIS -OCE is CLAS Hoofd IV/CIS -LDO is C van een van de bataljons Teneinde specifieke kennis te waarborgen in de C2Ost keten Borgen en vastleggen Lessons Learned/Identified en vervolgens dit toepassen! U bent vandaag ook geïnformeerd over de reductie en bij onze bataljons. Het is hierin essentieel om beide eenheden elkaar te laten steunen. We hebben voor het eerst de situatie dat we over een versie van TTN beschikken. Dit moeten we optimaal uitbuiten, te meer omdat straks 1 GNC een belangrijke rol gaat vervullen in de opleiding en Training van de brigades. Van belang is ook dat we onze ervaringen delen. Personeel van de VBDD moet rouleren tussen de bataljons, de C2ostelementen maar ook met personeel in de C2 management en beheer keten die straks wordt ingevuld door het Joint IV Commando Voor het kennis behoud maar ook voor een gemeenschappelijke werkwijze is de herintroductie van wat eens een “bedrijfsvoeringsoefening” Stay Alert was. Er is behoefte aan een centraal opgezet en geleide C2ost oefening. Hierin moet de IV/CIS de rol van de G6 invullen enn als “Officer Conducting the Exercise optreden. De daadwerkelijke leiding wordt dan uitgevoerd door een van de bataljons met hun organieke MCCC capaciteit. Het laatste punt spreekt voor zich en lijkt me logisch. Toch is die laatste stap van het toepassen van geleerde lessen erg lastig. De net genoemde C2Ostoefening is hiervoor een middel maar ook de lijnfunctionarissen en functionele chefs zijn hiervoor nadrukkelijk verantwoordelijk. Eventuele voettekst

12 Tot Slot De Verbindingsdienst wordt vormgegeven door haar personeel. Wij Verbindelaren zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van ons Regiment. Wat we uitstralen, wat we presteren en de wijze waarop er gedacht wordt over de Verbindingsdienst. Om deze visie te verwezenlijken is een actieve bijdrage van u nodig. Het Wapen, de Wapenoudste of het Regiment rekent daarbij op uw actieve bijdrage! Tot slot, Wij van het Wapen van de Verbindingsdienst bepalen de toekomst van ons Wapen en Regiment. Alleen met uw commitment kunnen we deze visie verwezenlijken. Als Wapenoudste zit ik niet in een positie om dit op te dragen. Dat is ook niet nodig want ik reken op u, ik reken op u om samen met elkaar er voor te zorgen dat ons Wapen in de steeds kleiner worden KL van onmisbaar belang blijft in die moeilijke missie: vechten voor Vrede en Vrijheid Eventuele voettekst


Download ppt "Visie Verbindingsdienst 2020 “We deliver Information Dominance”"

Verwante presentaties


Ads door Google