De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie JJI en School 27 januari 2010. JJI en school PARTIJEN OVERWEGENDE DAT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie JJI en School 27 januari 2010. JJI en school PARTIJEN OVERWEGENDE DAT."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie JJI en School 27 januari 2010

2 JJI en school PARTIJEN OVERWEGENDE DAT

3 JJI en school De Beginselenwet JJI in artikel 52 het volgen van onderwijs door de pupillen verplicht stelt. Het Reglement Justitiële Jeugdinrichtingen in artikel 25 een basis schept voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanuit school en inrichting voor een geïntegreerd behandelplan.

4 JJI en school Kwalificerend onderwijs een bijdrage kan leveren aan de resocialisatiedoelstellingen van de justitiële jeugdinrichting.

5 JJI en school Het ministerie van Justitie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op 22 november 2001 ondertekend hebben het Convenant ter regeling van het onderwijs voor jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen. Het onderwijs zal onder het regime van de Wet op de Expertisecentra vallen en worden bekostigd op het niveau van VSO- cluster IV.

6 JJI en school De Wet op de Expertisecentra, na aanvaarding van het wetsvoorstel regeling LGF, zal vereisen dat sprake is van een samenwerkingsovereenkomst tussen een school en een residentiële instelling indien de school in aanmerking wil komen voor zogeheten plaatsbekostiging.

7 JJI en school De Memorie van Toelichting bij de Regeling lgf voor leerlingen geplaatst in een residentiële instelling het uitgangspunt ‘één kind één plan’ gewenst acht, vanwege het belang dat het behandelplan van de instelling en het handelingsplan van de school goed op elkaar aansluiten en in de uitvoering zoveel mogelijk geïntegreerd worden.

8 JJI en school KOMEN OVEREEN ENZ.

9 JJI en school Inhoudelijke verbindingen:

10 JJI en school 1 kind, 1 plan staat centraal Primaat ligt bij de behandeling School is autonoom in didactisch opzicht Behandeling kan grenzen stellen aan het aantal uren onderwijsdeelname in een aangegeven periode; inhoudelijke beperkingen kunnen gesteld worden met betrekking tot de inhoud van het onderwijsprogramma, met name ten aanzien van praktische, beroepsvoorbereidende, - opleidende of arbeidsmarkttoeleidende programmaonderdelen en/of trajecten, ….

11 JJI en school gelet op de aard van het delict en/of gelet op risico van recidive, dan wel met het oog op veiligheidsvereisten Richtlijnen kunnen worden gesteld aan de wijze van (ortho)pedagogische benadering van de pupil opdat deze benadering ondersteunend is aan de aanpak en bejegening vanuit de gekozen behandelaanpak Mentor school woont perspectiefplanbespreking bij

12 JJI en school Behandelcoördinator inrichting woont leerlingbespreking bij Mentor school draagt verslag bij t.b.v. perspectiefplan Alle leerlingen hebben zowel handelingsplan (school) als perspectiefplan (inrichting) Inrichting en school voeren gezamenlijk de basismethodiek You Turn uit; de equiptrainingen worden verzorgd door 1 docent en 1 groepsleider onder verantwoordelijkheid van de behandelcoördinator van de inrichting

13 JJI en school Er is 1 klachtencommissie die zowel klachten van jongeren over school als over de inrichting behandelt Incidenten op school krijgen op de groep een vervolg Jongeren die van school teruggestuurd worden, gaan voor de rest van dat lesblok op kamer; voor aanvang volgende lesblok vindt gesprek plaats op de groep door de docent Dagelijkse overdracht tussen school en groep en omgekeerd

14 JJI en school Organisatorische en personele verbindingen:

15 JJI en school Jaarlijks wordt contract geactualiseerd Directeur school, locatiedirecteur inrichting en hoofd behandeling treden als drie-eenheid op De inrichting is verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van het pand en het terrein, alsmede voor het schoonmaken van het pand. Over de verdeling van de kosten worden jaarlijks afspraken gemaakt

16 JJI en school De inrichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en in stand houden van de sportvoorzieningen. De bijdrage die de school van de gemeente ontvangt ten behoeve van het gebruik van sportvoorzieningen wordt overgedragen aan de inrichting

17 JJI en school In overleg met de directeur van de school kunnen behandelaars gebruik maken van voorzieningen van de school, waaronder het muzieklokaal en de handvaardigheidslokalen. De kosten van de gebruikte schoolmaterialen voor dit doel worden in rekening gebracht bij de inrichting De school stelt jaarlijks het budget vast voor de reservering en besteding van de ge- en verbruiksmaterialen, het meubilair, de onderwijsmethodes en de materialen ten behoeve van praktijkonderwijs. De school is budgetverantwoordelijk

18 JJI en school De medewerkers van school kunnen gebruik maken van personele voorzieningen binnen de inrichting, waaronder het gebruik van een restauratieve voorziening De eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen de inrichting, waaronder begrepen de daarbinnen ondergebrachte nevenvestiging van school, berust bij de algemeen directeur van de inrichting en namens hem bij de locatiedirecteur. Het op de nevenvestiging van de school werkzame personeel van de school neemt de…..

19 JJI en school veiligheidsvoorschriften zoals die gelden binnen de inrichting in acht Kerst wordt gezamenlijk gevierd, als ook andere feestelijkheden (lustrum) Schoolvakanties worden in overleg vastgesteld (44 weken i.p.v. 52 weken) Zoveel mogelijk samen cursussen: bijv. You Turn, teambuilding en BHV

20 JJI en school Training agressie en conflicthantering is identiek voor school en inrichting; allen lopen op alarm (en op elkaars alarm, school loopt op groepen en groepen op school) Er is 1 nazorgteam voor opvang medewerkers na traumatische gebeurtenissen, bestaande uit medewerkers inrichting en school samen.

21 JJI en school Kwetsbaarheden: Onvoldoende communicatie met elkaar Elkaar misverstaan (mail i.p.v. elkaar even opzoeken, foute interpretatie woorden) Plaatsbekostiging heeft zeker voordelen maar is afhankelijk van capaciteitsbepaling justitie

22 JJI en school Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Conferentie JJI en School 27 januari 2010. JJI en school PARTIJEN OVERWEGENDE DAT."

Verwante presentaties


Ads door Google