De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven"— Transcript van de presentatie:

1 Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Krachten bundelen voor gelijke kansen Door E. Yildirim, P. Kasbergen & M. Katoen

2 De gemeente Oss - Middelgrote gemeente Stad Oss en 19 kernen
Industriestad inwoners tot 4-jarigen

3 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
De lokale situatie Peuterspeelzaalwerk * Stichting Peuterspeelzalen Oss locaties - Ambitie niveau 2 en 3 * Stichting de Speeltol - 4 locaties - Ambitieniveau 2 en 3 Onderwijs 6 schoolbesturen 35 basisscholen Kinderdagopvang aanbieders 17 locaties - VVE aanbod

4 Harmonisatie voorschoolse voorzieningen
Opheffen verschillen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang Aanleiding beleidsontwikkeling Landelijk beleid Lokale ontwikkelingen Ambities gemeente en partners

5 Het beleidsproces Interactieve beleidsontwikkeling: Draagvlak bij partijen en inhoudelijke verrijking beleid Stap 1: Bij elkaar brengen van partijen en inventariseren lokale situatie Stap 2: Bepalen gezamenlijke visie en beleidsuitgangspunten harmonisatie Stap 3: In beeld brengen toekomstscenario’s en gevolgen Stap 4: Keuze meest toekomstbestendige scenario Stap 5: Besluitvorming gemeentebestuur

6 Visie en beleidsuitgangspunten
Harmonisatie dient te leiden tot hoogwaardige kindercentra voor 0 tot 4-jarigen waar opvang, ontwikkelingstimulering en samen spelen centraal staan. Eenduidig stelsel van voorschoolse voorzieningen Spreiding over stad Oss en kernen Sterke kanten van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk combineren Ontwikkelingsstimulering via VVE Doorgaande leerlijn van voorschools naar vroegschools Breed doelgroepbereik Keuzevrijheid van ouders Dekkend aanbod opvang en VVE

7 Toekomstscenario’s harmonisatie
Scenario 1: Uitvoering wettelijke taken Uitvoering wetsvoorstel OKE Scenario 2: Lichte harmonisatie Uitvoering wetsvoorstel OKE en stimuleren samenwerking peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Scenario 3: Volledige harmonisatie Harmoniseren kwaliteitseisen, financiering en toezicht Welke model past het beste bij de lokale situatie?

8 Harmonisatie in de gemeente Oss
Volledige harmonisatie meest toekomstbestendig model: Draagt bij aan de oplossing van lokale knelpunten en biedt kansen voor hoogwaardige pedagogische kindercentra Peuterspeelzaalwerk wordt omgevormd tot peuteropvang en valt onder de Wet kinderopvang Gelijke uitgangspunten voor veiligheid, gezondheid en kwaliteit Financiering opvang werkende ouders en doelgroepouders via Wet kinderopvang en overige ouders via de gemeente

9 Kansen volledige harmonisatie
Behoud van voorzieningen Behoud en verbreding van expertise Bundeling van krachten Invoering VVE in de kinderopvang Meer keuzevrijheid ouders Efficiëntere inzet gemeentelijke middelen

10 Financiering peuteropvang
Drie groepen ouders: Werkende ouders of doelgroepouders Wet kinderopvang  via de belastingdienst Overige ouders  Gemeente verantwoordelijk voor financiering twee dagdelen peuteropvang, ouders betalen ouderbijdrage. Overige ouders met doelgroepkinderen  Gemeente verantwoordelijk voor financiering vier dagdelen peuteropvang met VVE. Ouders betalen een ouderbijdrage van € 134,- per jaar - Vraag van ouders is leidend voor geldstromen gemeente - Kinderopvangorganisatie ontvangt per peuter gemeentelijke bijdrage en reduceert het tarief

11 Kinderopvang De Schaepskooi
Overlegvormen in de gemeente Oss Waarom krachten bundelen? Samenwerking en toekomst Inhoud en vorm

12 Stichting Peuterspeelzalen Oss
Samenwerking op inhoud VVE-programma(‘s) Ouders Pilotlocatie Uitbreiding samenwerking

13 Harmonisatiebeleid Gemeente Oss Wat hebben we tot nu toe gerealiseerd?
Samenwerking tussen kdv en psz VVE op alle peuterspeelzalen en grote kinderdagverblijven Een geharmoniseerde peutergroep Afspraken toeleiding naar VVE Sluitend voorschools zorgstructuur Een Osse peutervolgsysteem

14 Terugblik op het proces: de lastige punten binnen het harmonisatietraject
Peuterspeelzalen in de kleine kernen Ombouw peuterspeelzaalwerk tot peuteropvang zonder de markt te verstoren Financiële betrekking met opvangorganisaties: wel of geen subsidierelatie? Voorschoolse voorzieningen in brede scholen Hoe geef je VVE vorm in de kinderopvang Gemeentelijke regiefunctie bij volledige harmonisatie

15 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven"

Verwante presentaties


Ads door Google