De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 30 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 30 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 30 maart 2014

2 op deze vierde lijdenszondag
WELKOM op deze vierde lijdenszondag

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. G. van ‘t Spijker
Welkom en mededelingen Zingen gezang 170: 3, 4 en 6 Stil gebed - Votum - Groet Zingen psalm 139: 10 en 14 Tien Geboden Zingen psalm 69: 4 Verootmoedigingsgebed Schuldbelijdenis Gebed Bijbellezing Matteüs 26: 17 – 30

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. G. van ‘t Spijker
Zingen psalm 51: 4 en 5 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan Prediking (“Wiens hand ging in de schotel?”) Zingen gezang 87: 3, 4 en 5 Dankzegging en voorbeden De kinderen komen terug Paasproject ‘Delen in Gods liefde’ Collecten Zingen psalm 149: 3 en 5 Zegen

5 Welkom en mededelingen

6 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, twijfel en angst ons benauwen.
Gezang 170: 3, 4 en 6 Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg, twijfel en angst ons benauwen. Van uw belofte zelf de borg, schraagt Gij ons wanklend vertrouwen. Licht wordt ons levens doel en grond, als G’ ons vergunt de zaalge stond, dat wij uw aanschijn aanschouwen.

7 Heer, onze mond heeft U gesmaad, toch heeft ons hart U gebeden.
Gezang 170: 3, 4 en 6 Heer, onze mond heeft U gesmaad, toch heeft ons hart U gebeden. Wijzen der wereld zag men laat heimlijk uw drempel betreden. Hoogmoed, die voor geen wet zich buigt, heeft door uw ootmoed overtuigd, U als zijn meester beleden.

8 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden:
Gezang 170: 3, 4 en 6 Koning, verheugd geloven wij wat uw getuigen verkonden: slechts onder uwe heerschappij heeft ons hart vrede gevonden. Daarom zoekt U elk mensenkind; zoek, Herder, mij, opdat ik vind; anders zo ga ik te gronde.

9 Stil gebed Votum en groet

10 O God, hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na.
Psalm 139: 10 en 14 O God, hoe diep verwonderd ga ik uw volmaakte wijsheid na. Hoe schoon is alles wat Gij doet. Hoe kostelijk in overvloed zijn uw onpeilbare gedachten, ik overdenk die al mijn nachten.

11 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht.
Psalm 139: 10 en 14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt toch open voor uw aangezicht. Toets mij of niet een weg in mij mij schaadt en leidt aan U voorbij. O God, houd mij geheel omgeven, en leid mij op den weg ten leven.

12 Lezing van de Tien Geboden
Wandschildering uit 1611 in de Lebuïnuskerk te Deventer

13 Tot U, o HEER, tot U is mijn gebed,
Psalm 69: 4 Tot U, o HEER, tot U is mijn gebed, hoor mij en kom mij met uw hulp te stade; ik smeek U om een stonde van genade, ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet. Houd mij dan vast en wees mij toegedaan, antwoord mij, HEER, Gij wilt mij immers helpen. Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan, laat mij niet door het water overstelpen.

14 Verootmoedigingsgebed Schuldbelijdenis
Gebed om de opening van Gods Woord en de leiding door de Heilige Geest

15 De lezing uit de Bijbel is Matteüs 26 : 17 t/m 30
volgens de Nieuwe BijbelVertaling.

16 Matteüs 26 17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: De meester zegt: Mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.’

17 Matteüs 26 19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen en bereidden het pesachmaal. 20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’

18 Matteüs 26 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

19 Matteüs 26 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’ 26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’

20 Matteüs 26 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

21 Matteüs 26 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

22 Voltrek de reiniging en raak mij aan
Psalm 51: 4 en 5 Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen. Was mij geheel, en uit de nacht herrezen zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

23 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,
Psalm 51: 4 en 5 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

24 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan.
Daar wordt verteld over Jezus bij de hogepriester Kajafas en de verloochening door Petrus (Matteüs 26: 57-75).

25 “Wiens hand ging in de schotel?”
Prediking “Wiens hand ging in de schotel?” (n.a.v. Matteüs 26: 23)

26 De mensheid der verloren tijden deed Christus sterven aan zijn kruis,
Gezang 87: 3, 4 en 5 De mensheid der verloren tijden deed Christus sterven aan zijn kruis, opdat Hij uit het slavenhuis, als nieuwe mensen, zijn bevrijden zou uitgeleiden.

27 Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf.
Gezang 87: 3, 4 en 5 Al onze boosheid en ellende ging met de Heer ter rust in 't graf. Wij zijn ontslagen van de straf en God wil zich weer tot ons wenden als zijn gekenden.

28 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijk' overmacht,
Gezang 87: 3, 4 en 5 Zoals de Christus is verrezen door 's Vaders heerlijk' overmacht, zo zijn ook wij aan 't licht gebracht om nieuw te leven, zonder vrezen, nu en na dezen.

29 Dankzegging en voorbeden

30 DELEN IN GODS LIEFDE 1e Dia met datum: zondag 30 maart

31 DELEN IN GODS LIEFDE Zij zien het niet in Hem
2e Dia Thema: Zij zien het niet in Hem

32 DELEN IN GODS LIEFDE Matteüs 26: 57-75 Symbool: Bril
3e Dia uitlichten symbool Bijbelgedeelte Matteüs 26:57-75 Symbool Bril

33 DELEN IN GODS LIEFDE Zij zien het niet in Hem 4e Dia
Tonen symbool met uitleg

34 DELEN IN GODS LIEFDE Samen op weg Samen op weg naar Pasen ….
6e Dia Eindoverzicht 5e projectzondag

35 Collecten De eerste rondgang is voor de diaconie.
De tweede rondgang is voor de (Singel)kerk.

36 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Psalm 149: 3 en 5 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den HEER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

37 Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven.
Psalm 149: 3 en 5 Nu zal, gelijk er staat geschreven, Gods volk in volle vrede leven. De boze vijand is verslagen. Prijs 's HEREN welbehagen! Na het duister der wereldnacht blinkt de luister van Gods geslacht. Hemel en aarde stemmen saam en prijzen 's HEREN naam.

38 Zegen, te beantwoorden met:

39 Volgende week (vijfde lijdenszondag):
Vanmiddag: kerkdienst om uur; voorganger ds. W.J. Plantinga. Volgende week (vijfde lijdenszondag): ‘s ochtends uur sing-in en voorganger ds. A. van de Bovekamp; ‘s middags uur voorganger student J.H. Bonhof.


Download ppt "Zondagmorgen 30 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google