De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM OP TOV! Maak het verschil…….

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM OP TOV! Maak het verschil……."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM OP TOV! Maak het verschil……

2 BIDDEN

3 Zingen Psalm 139:1,14 Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid; Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daan; Gij weet mijn zitten en mijn staan; Wat ik beraad’, of wil betrachten, Gij kent van verre mijn gedachten.

4 Zingen Psalm 139:1,14 Doorgrond m’, en ken mijn hart, o Heer;
Is ‘t geen ik denk niet tot Uw eer? Beproef m’, en zie of mijn gemoed Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed’; En doe mijn toch met vaste schreden Den weg ter zaligheid betreden

5 ¡Waarschuwing!

6 Waarschuwingen in de Bijbel
* Oude testament  Spreuken 6 * Nieuwe testament  Lukas 22

7 Spreuken 6 : 1-10 Mijn zoon! Zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt; Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds. Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste. Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering. Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.

8 Spreuken 6 : 1-10 6. Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7. Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende, 8. Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst. 9. Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan? 10.Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;

9 Waarschuwing tegen: Borgtocht Luiheid

10 Borgtocht Wat is een borg? Wie is jouw borg?
Wat betekent dat voor jou? Zoek je toevlucht bij deze Borg!

11 Luiheid Wat vind jij een belangrijke taak in jouw leven?
Wat is jouw taak in het geloofsleven? Wat betekent dat voor jou? Wees niet lui! Werk aan je geloof!

12 Lukas 22 : 31-34 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd te ziften als de tarwe; 32. Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. 33. En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te gaan. 34. Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben, dat gij Mij kent.

13 Petrus gewaarschuwd Hij gaf geen gehoor Jezus drie keer verloochend
Wat doe jij met alle waarschuwingen die je hoort? Geef gehoor aan de waarschuwingen!

14 Zingen Welk een Vriend is onze Jezus
Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht dat ik door Hem, Altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, Dikwijls drukt ons zonde neer. Juist omdat wij ‘t al niet brengen In ‘t gebed tot onze Heer.

15 Zingen Kamplied U bent de God die roept, mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft; het eeuwig leven geeft. Als aan U toegewijd, mijn hart en mond belijdt: Ja, Jezus is mijn Heer; dan kniel ik voor U neer.

16 Zingen Kamplied ‘k Heb jou gekozen opgedragen om mijn weg te gaan. In Mij blijvend vrucht te dragen, ga dan in mijn Naam. Refrein: Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden alleen samen; Jezus onze Heer.

17 Zingen Kamplied 2. Mijn Jezus, geef mij kracht, als ik Uw hulp verwacht; voltooi in mij Uw werk en maak in zwakheid sterk. Als U mijn wegen leidt, in moeite en in strijd, houd ik gelovig stand; Heer, neem me bij de hand.

18 Zingen Kamplied Blijf in mijn liefde, alle dagen in liefde voor elkaar. Wat je de Vader ook wilt vragen, vraag het in mijn Naam. Refrein: Heer, wij zeggen ja en amen, brengen U daarvoor de eer. Wij belijden alleen samen; Jezus onze Heer.

19 Mededelingen De enveloppen
Maandag 30 maart afsluitingsavond winterseizoen. Presentatie Open Doors.

20 FIJNE AVOND!!!!


Download ppt "WELKOM OP TOV! Maak het verschil……."

Verwante presentaties


Ads door Google