De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico- beheersing KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico- beheersing KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn."— Transcript van de presentatie:

1

2 Risico- beheersing KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn

3 Risicobeheersing Sluit aan op Risicoanalyse (SARIER) of ongevalonderzoek Doel: Effectieve maatregelen zoeken Diverse mogelijke maatregelen onderling afwegen Verantwoorde maatregelen voorstellen

4 Risico’s kunnen verlaagd, maar zelden volledig weggewerkt worden... We beschouwen een situatie veilig als het risico onder het aanvaardingsniveau ligt Goede risicobeheersing bestaat uit een pakket van maatregelen Het is pas zinvol over te gaan tot het zoeken van maatregelen als er voldoende verschil is tussen het werkelijke en gewenste risiconiveau

5 Oefening Bepaal de mogelijke risicobeheersingsmaatregelen voor het risico: bijten van hond.

6

7 Dynamisch risicobeheersingssysteem Het doel van de DRBS is planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk maken. D.m.v. de risicoanalyse en m.b.v. informatie afkomstig uit conformiteitonderzoek, intredeprocedures, arbeidsongevallen- onderzoek en werknemersparticipatie worden een aantal beheersmaatregelen voorgesteld van waaruit keuzes gemaakt moeten worden.

8 Dynamisch risicobeheersingssysteem Structurele aanpak Er wordt beoogd om tot een stapsgewijze verbetering te komen door planmatige en gestructureerde aanpak. (cfr.Demin cirkel: plan, do,check,act) –De uitwerking van het beleid: de werkgever bepaalt de doelstellingen evenals de middelen om deze doelstellingen te realiseren. –De programmatie van het beleid: de toe te passen methodes en opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen worden omschreven. –De uitvoering van het beleid: de verantwoordelijkheden van alle betrokken personen worden bepaald. –De evaluatie van het beleid: de criteria worden vastgelegd om het beleid te evalueren

9 Risico- beheersing KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn

10 Dynamisch risicobeheersingssysteem Dynamisch Om de risico’s te beheersen is een dynamisch systeem vereist, dat de uitvoering van het welzijnsbeleid aanpast in functie van gewijzigde omstandigheden, werkmethodes, ervaring of normen.

11 Dynamisch risicobeheersingssysteem Risicobeheersing Dit zijn alle bewuste activiteiten om enerzijds risico’s te voorkomen, te elimineren of te beperken tot een aanvaardbaar niveau en anderzijds schade te beperken. –1. Het conformiteitonderzoek: is gericht op de aanwezige bedrijfselementen en gaat na in hoever deze voldoen aan de huidige reglementering, die in hoofdzaak is terug te vinden in het ARAB en de Codex Welzijn op het Werk –2. De intredeprocedures: de werving van geschoold en bekwaam personeel. –3. Ongevallenonderzoek en ongevallenanalyse zijn een reactieve vorm van risicobeheersing. –4. De risicoanalyse vormt de hoofdopdracht binnen het systeem. Dit is het inventariseren en evalueren van de aanwezige risico’s met geëigende werkinstrumenten.

12 ?

13 Mogelijke risicobeheersingsmaatregelen Bron- gericht

14 4 hoofdopdrachten voor PBW

15 Basisveiligheid door goed beheer van de bedrijfselementen Materialen Mens Uit- rusting Omgeving Organisatie

16

17 Gebruik van checklist

18 Een bedrijf is een dynamisch gegeven! = bewaking van al het nieuwe wat het bedrijf binnenkomt

19 Afspraken voor goed gebruik onderhoud periodiek nazicht...

20 Vaststellingen: Ongevallen zijn een gevolg van een multifactorieel gebeuren… en dit in tegenstelling tot de gangbare mening waarbij men zich al te vaak fixeert op (één) oorzaak. Het beheer van de bedrijfselementen (conformiteit en intrede bewaking) leidt vaak tot veilige bedrijfselementen opzich, maar daarom nog niet tot een veilige situatie. Risico’s ontstaan door het samenspel van de diverse bedrijfselementen –Diepgaander onderzoek is nodig »risicoanalyse

21 Risicobeheersing door beheersing van het samenspel van de bedrijfselementen

22 Praktische benadering van “bedrijf” Indeling van bedrijf in werkbare entiteiten Bedrijf is een verzameling van diverse “risicovelden” Praktische benadering is “elke risicoveld apart bekijken” –Risicoanalyse en ongevalsonderzoek gebeurt op risicoveldniveau –Als risicovelden beschouwen we: Functies Werkplaatsen - werkposten - grote installaties Specifieke of tijdelijke activiteiten

23 1. Functies 2. Locaties: –Werkposten –Werkplaatsen –Productie-installaties 3. Specifieke of tijdelijke activiteiten Afbakening van de risicovelden

24 Afbakening en keuze van risicovelden In functie van de aard (structurering) van het bedrijf In functie van het verder gewenst beheer –Prioriteiten leggen bij uitwerking: –Principe: met 20 % van de risicovelden kan men 80 % van de bedrijfsrisico’s vinden!

25 Risicoveld-lijsten Functies Locaties Activiteiten

26

27 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf Doel: Basis leggen voor een planmatige aanpak van RB Basis voor verantwoording van al dan niet genomen RB -maatregelen Verantwoording voor al dan niet onderwerping van werknemers aan medisch toezicht Basis voor sensibilisatie van de betrokkenen Instrument bij uitwisseling van informatie met derden/uitzendbureaus/stagiairs...

28 Risico- beheersing Input voor een structureel en planmatig beleid

29 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf Globaal preventieplan(GPP) Opgesteld voor 5 jaar Programmatie van de te ontwikkelen en toe te passen preventiemaatregelen Rekening houdend met de grootte van de onderneming En de aad van de risico’s

30 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf Jaaractieplan (JAP) Het JAP bepaalt de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen De aanpassingen, die aan het GPP moeten gedaan worden

31 Jaws BB VCU VCA BeSaCC OHSAS PAS MORT Safety & Accident Manager Kinney SAR SARIER Sarimatic CD-rom Scholen CD-rom Verzorging Sobane Deparis Kritieke pad KMO-map SAROO Riscscan Pageris IHRS KMO-Risicomanagement Toolkit Hoe pakken we het aan?

32

33 SAR-beheersysteem = basis voor de organisatie en werking PBW

34 SAR-beheersysteem (Systematisch Analytisch Risicobeheersingssysteem) Is een alomvattend managementsysteem (zorgsysteem) voor de organisatie en de werking van welzijn in het bedrijf. Het laat toe om de taken en opdrachten van een interne dienst PBW te organiseren en uit te voeren. Het is gebaseerd op de Structurele Aanpak Risicobeheersing SARIER (Systematische Analytische Risico Inventarisatie Evaluatie en Registratie) Deze risicoanalyse -methode is een onderdeel van het SAR-beheersysteem Opmerking:

35 Indeling werkgebied welzijn in modules

36 Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Werkgever Comité PBW Uithangbord Externe d. PBW Documenten- en gegevensbeheer

37 Systematische Analytische inventarisatie van gevaren Specifieke RA Kwantificering Evaluatie SARIER -dossier Gezondheidstoezicht Opleiding/training/Instructies PBM Beheer van bedrijfselementen GPP Bedrijf Toewijzing R op individueel niveau Maatregelen Globalisatie Indeling in RV SAR-beheersysteem


Download ppt "Risico- beheersing KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn."

Verwante presentaties


Ads door Google