De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicobeheersing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicobeheersing."— Transcript van de presentatie:

1 Risicobeheersing

2 KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn
Risico- beheersing We gaan “het dynamsich risicobeheersingssysteem” in de praktijk brengen. Leg het uit, verklaar de termen

3 Sluit aan op Risicoanalyse (SARIER)
Risicobeheersing Sluit aan op Risicoanalyse (SARIER) of ongevalonderzoek Doel: Effectieve maatregelen zoeken Diverse mogelijke maatregelen onderling afwegen Verantwoorde maatregelen voorstellen

4 Risico’s kunnen verlaagd, maar zelden volledig weggewerkt worden...
We beschouwen een situatie veilig als het risico onder het aanvaardingsniveau ligt Goede risicobeheersing bestaat uit een pakket van maatregelen Het is pas zinvol over te gaan tot het zoeken van maatregelen als er voldoende verschil is tussen het werkelijke en gewenste risiconiveau

5 Oefening Bepaal de mogelijke risicobeheersingsmaatregelen voor het risico: bijten van hond.

6

7 Dynamisch risicobeheersingssysteem
Het doel van de DRBS is planning van de preventie en de uitvoering van het beleid met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk mogelijk maken. D.m.v. de risicoanalyse en m.b.v. informatie afkomstig uit conformiteitonderzoek, intredeprocedures, arbeidsongevallen-onderzoek en werknemersparticipatie worden een aantal beheersmaatregelen voorgesteld van waaruit keuzes gemaakt moeten worden.

8 Dynamisch risicobeheersingssysteem
Structurele aanpak Er wordt beoogd om tot een stapsgewijze verbetering te komen door planmatige en gestructureerde aanpak. (cfr.Demin cirkel: plan, do,check,act) De uitwerking van het beleid: de werkgever bepaalt de doelstellingen evenals de middelen om deze doelstellingen te realiseren. De programmatie van het beleid: de toe te passen methodes en opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen worden omschreven. De uitvoering van het beleid: de verantwoordelijkheden van alle betrokken personen worden bepaald. De evaluatie van het beleid: de criteria worden vastgelegd om het beleid te evalueren

9 KB 27 maart 1998 : beleid inzake welzijn
Risico- beheersing We gaan “het dynamsich risicobeheersingssysteem” in de praktijk brengen. Leg het uit, verklaar de termen

10 Dynamisch risicobeheersingssysteem
Om de risico’s te beheersen is een dynamisch systeem vereist, dat de uitvoering van het welzijnsbeleid aanpast in functie van gewijzigde omstandigheden, werkmethodes, ervaring of normen.

11 Dynamisch risicobeheersingssysteem
Dit zijn alle bewuste activiteiten om enerzijds risico’s te voorkomen, te elimineren of te beperken tot een aanvaardbaar niveau en anderzijds schade te beperken. 1. Het conformiteitonderzoek: is gericht op de aanwezige bedrijfselementen en gaat na in hoever deze voldoen aan de huidige reglementering, die in hoofdzaak is terug te vinden in het ARAB en de Codex Welzijn op het Werk 2. De intredeprocedures: de werving van geschoold en bekwaam personeel. 3. Ongevallenonderzoek en ongevallenanalyse zijn een reactieve vorm van risicobeheersing. 4. De risicoanalyse vormt de hoofdopdracht binnen het systeem. Dit is het inventariseren en evalueren van de aanwezige risico’s met geëigende werkinstrumenten.

12 ?

13 Mogelijke risicobeheersingsmaatregelen
Bron-gericht

14 4 hoofdopdrachten voor PBW
Om aan risicobeheersing te doen zijn er vier complementaire invalshoeken. Dus vier opdrachten die men moet volbrengen en dit op een permanente wijze.

15 Basisveiligheid door goed beheer van de bedrijfselementen
Organisatie Uit-rusting Mens Conformiteit en intrede bewaking past men toe op de bedrijfselementen. Materialen Omgeving

16 Conformiteit met de voorschriften

17 Gebruik van checklist Principe van conformiteitsnazicht - checklist...
Geef voorbeelden: elektrische installatie die conform moet zijn met AREI - keuring door EDTC

18 Intrede van bedrijfselementen Een bedrijf is een dynamisch gegeven!
= bewaking van al het nieuwe wat het bedrijf binnenkomt

19 Afspraken voor goed gebruik onderhoud periodiek nazicht...
werken met uitzendkracht - aankoop machine - aankoop van PBM

20 Vaststellingen: Ongevallen zijn een gevolg van een multifactorieel gebeuren… en dit in tegenstelling tot de gangbare mening waarbij men zich al te vaak fixeert op (één) oorzaak. Het beheer van de bedrijfselementen (conformiteit en intrede bewaking) leidt vaak tot veilige bedrijfselementen opzich, maar daarom nog niet tot een veilige situatie. Risico’s ontstaan door het samenspel van de diverse bedrijfselementen Diepgaander onderzoek is nodig risicoanalyse Veilige bedrijfselementen is nog geen veilig bedrijf. Bijvoorbeeld een veilig machine kan nog onveilig gebruikt worden. Hier ligt de reden voor de “nieuwe aanpak” die opgelegd wordt door de reglementering

21 Risicobeheersing door beheersing van het samenspel van de bedrijfselementen

22 Praktische benadering van “bedrijf”
Indeling van bedrijf in werkbare entiteiten Bedrijf is een verzameling van diverse “risicovelden” Praktische benadering is “elke risicoveld apart bekijken” Risicoanalyse en ongevalsonderzoek gebeurt op risicoveldniveau Als risicovelden beschouwen we: Functies Werkplaatsen - werkposten - grote installaties Specifieke of tijdelijke activiteiten Voor de nieuwe aanpak (risicoanalyse) is het belangrijk het bedrijf niet alleen te zien als een samenstelling van bedrijfselementen, maar ook als aparte entiteiten waar welbepaalde bedrijfselementen samen ingezet worden. Zo’n entiteit noemen we een risicoveld.

23 Afbakening van de risicovelden
1. Functies 2. Locaties: Werkposten Werkplaatsen Productie-installaties 3. Specifieke of tijdelijke activiteiten

24 Afbakening en keuze van risicovelden
In functie van de aard (structurering) van het bedrijf In functie van het verder gewenst beheer Prioriteiten leggen bij uitwerking: Principe: met 20 % van de risicovelden kan men 80 % van de bedrijfsrisico’s vinden!

25 Risicoveld-lijsten Functies Locaties Activiteiten

26

27 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf
Doel: Basis leggen voor een planmatige aanpak van RB Basis voor verantwoording van al dan niet genomen RB -maatregelen Verantwoording voor al dan niet onderwerping van werknemers aan medisch toezicht Basis voor sensibilisatie van de betrokkenen Instrument bij uitwisseling van informatie met derden/uitzendbureaus/stagiairs...

28 Input voor een structureel en planmatig beleid Risico- beheersing

29 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf
Globaal preventieplan (GPP) Opgesteld voor 5 jaar Programmatie van de te ontwikkelen en toe te passen preventiemaatregelen Rekening houdend met de grootte van de onderneming En de aad van de risico’s

30 Opstellen van het risicodossier van het bedrijf
Jaaractieplan (JAP) Het JAP bepaalt de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen De aanpassingen, die aan het GPP moeten gedaan worden

31 Hoe pakken we het aan? IHRS Kinney Deparis CD-rom Scholen SAR MORT
Sobane Pageris PAS KMO-map Safety & Accident Manager Riscscan SARIER KMO-Risicomanagement Toolkit SAROO Jaws BB OHSAS VCU Kritieke pad BeSaCC VCA CD-rom Verzorging Sarimatic Hoe pakken we het aan?

32 Wel zijn op het werk Wees niet te voortvarend Laat je niet opjagen
Bezinnen vooraleer te beginnen Wees kritisch tegenover bestaande systemen, werkwijzen... Vele preventieadviseurs zijn er onbezonnen ingevlogen, hebben veel werk verricht, maar stellen na enige tijd vast dat ze “het gebouw” niet recht krijgen of kunnen recht houden. Wel zijn op het werk

33 SAR-beheersysteem = basis voor de organisatie en werking PBW
Leg een goede basis voor uw organisatie en werking PBW... - structurele aanpak SAR-beheersysteem = basis voor de organisatie en werking PBW

34 SAR-beheersysteem (Systematisch Analytisch Risicobeheersingssysteem)
Is een alomvattend managementsysteem (zorgsysteem) voor de organisatie en de werking van welzijn in het bedrijf. Het laat toe om de taken en opdrachten van een interne dienst PBW te organiseren en uit te voeren. Het is gebaseerd op de Structurele Aanpak Risicobeheersing Opmerking: SARIER (Systematische Analytische Risico Inventarisatie Evaluatie en Registratie) Deze risicoanalyse -methode is een onderdeel van het SAR-beheersysteem

35 Indeling werkgebied welzijn in modules
Op basis van het bedrijfsmodel kan er een logisch beheersysteem afgeleid worden. Dit laat toe alle opdrachten, zowel de elementgerichte als de systeemgerichte uit te werken.

36 Documenten- en gegevensbeheer
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid Werkgever Comité PBW Uithangbord Externe d. PBW

37 SARIER-dossier Bedrijf GPP Globalisatie Indeling in RV Systematische
Analytische inventarisatie van gevaren Specifieke RA Kwantificering Evaluatie SARIER-dossier op individueel niveau Toewijzing R Maatregelen Beheer van bedrijfselementen Gezondheidstoezicht Opleiding/training/Instructies PBM SAR-beheersysteem


Download ppt "Risicobeheersing."

Verwante presentaties


Ads door Google