De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan"— Transcript van de presentatie:

1 WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan
Ing. Kristien De Poorter 28 maart 2013 Kennisdag Gent

2 Overzicht Welzijn? Wetgeving + Verantwoordelijkheden
Globaal preventieplan / Jaaractieplan Doelstellingen / Acties Toolboxmeeting Workshop

3 Doel Waarom deze Workshop Informeren
Vanuit de verschillende onderwerpen het thema verder uitwerken

4 Wetgeving ARAB  1946,1947 Veiligheidswetgeving  1952 betr. gezondheid en veiligheid van de werknemers Nieuw kader: Welzijnswet van 4 augustus 1996 ARAB Codex Welzijn KB “Risicobeheersing” van 27/03/98 Planmatige aanpak preventie Dynamisch risico-beheerssyteem met betrekking op diverse domeinen De veiligheidswetgeving dateert van Naar aanleiding van deze wet werd het ARAB opgebouwd. Arab : het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming De Elektrische tegenhanger is het AREI. In 1996 werd de Welzijnswetgeving van kracht.

5 Domeinen preventie Welzijn heeft betrekking op 7 domeinen
Arbeidsveiligheid; Bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk  arbeidsgeneeskunde; Ergonomie; Arbeidshygiëne; Verfraaiing van de werkplaatsen; Psycho-sociale belasting veroorzaakt door het werk - de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; Maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, invloed van ….

6 Wetgeving ARAB AREI CODEX welzijn op het werk VLAREM Omzendbrieven
Arbeidsreglement agentschap

7 Wetgeving Betrokken partijen: Werkgever
Lijnmanagement (Hiërarchische lijn) Preventieadviseur Werknemer FOD WASO

8 Wetgeving Werkgever Voeren van preventiebeleid
Op basis van alle domeinen Treffen van maatregelen Aanpassen van maatregelen Instaan voor een welzijnsbeleid Structurele planmatige aanpak  dynamisch risicobeheersingsysteem Uitstippelen van algemeen beleid Instructies geven aan het leidinggevend personeel over uitvoering van het beleid Volledige eindverantwoordelijkheid

9 Wetgeving Leidinggevende
Taken van de leidinggevenden Voorstellen en adviezen formuleren Ongevallen en incidenten Tijdig advies inwinnen Organiseren van controles Arbeidsmiddelen CBM’s, PBM’s, gebruikte stoffen Taken Waken over de naleving van de instructies Organiseren van toolboxmeeting werknemers de inlichtingen goed begrijpen en in praktijk brengen? voorstellen en adviezen formuleren aan de werkgever in het kader van het DRBS ongevallen en incidenten onderzoeken en maatregelen voorstellen tijdig advies inwinnen van GDPB op het werk Organiseren van controle op arbeidsmiddelen, CBM’s en PBM’s en de gebruikte stoffen en preparaten zodat onregelmatigheden vast te stellen en maatregelen te nemen controleren of de verschillende taken worden uitgevoerd door de werknemers die de daartoe vereiste bekwaamheid hebben en de vereiste opleiding en instructies hebben ontvangen waken over de naleving van de instructies zich ervan gewissen dat de werknemers de inlichtingen goed begrijpen en in praktijk brengen toolboxmeeting

10 Wetgeving Werknemer Meewerken aan beleid Taken
De werknemers hebben de verplichting mee te werken aan de uitbouw van het beleid van de werkgever. Taken De werknemer moet zorg dragen voor zijn eigen veiligheid en van de andere betrokkenen De werknemer moet overeenkomstig zijn opleiding en ervaring: Machines juist gebruiken PBM’s juist gebruiken Veiligheidsmaatregelen niet uitschakelen Werkgever en Preventiedienst  verwittigen van gevaar: melding van incidenten Bijstand verlenen om veiligheid te verbeteren

11 Globaal PreventiePlan
KB 27/03/1998 Risicobeheersing Globlaal preventieplan Resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, evalueren van de risico’s Preventiemaatregelen Doelstellingen Middelen: organisatorisch, materieel en financieel Evaluatie elk jaar Ondersteuning vanuit GDPB

12 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013
Arbeidsongevallen Betere melding Meer kwalitatieve gegevens Preventiemaatregelen Doorstroming! Arbeidsmiddelen Evaluatie instructie Verdere communicatie

13 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013
Interne noodplannen voor de districten en werkhuizen Intern noodplan Evacuatieoefening Hoe, wanneer, …. EHBO ? Voldoende EHBO helpers? Organisatie infosessies voor geïnteresseerden ? Inhoud ?

14 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013
Persoonlijke beschermingsmiddelen / Werkkledij Inventarisatie problemen Wijze van levering Wijze van vervanging Onderhoud van de werkkledij Specifieke PBM’s

15 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013
Inspecties op de pechstrook Goede en veilige uitvoeringsmethode voor inspectietaken Opmaken dienstorder Communicatie

16 GPP Doelstellingen / Acties voor 2013
Arbeidsgeneeskunde Laag en hoogspanningsinstallaties Keuren! Verhelpen van opmerkingen Voor 2014  2017 Nieuwe acties  GPP

17 Toolboxmeeting Wat? Toolbox = gereedschapskist Definitie
Een toolboxmeeting is een korte bijeenkomst van de leidinggevende met een groep uitvoerende medewerkers. Het thema is een bepaald veiligheidsaspect in het algemeen of van een bepaalde taak of in het kader van een (bijna) ongeval. De goed gevulde ‘toolbox’ (gereedschapskist) met veiligheidsitems moet zo stilletjes aan vertrouwd materiaal worden. Een toolboxmeeting is een korte bijeenkomst van een leidinggevende met een groep operationele medewerkers. Het thema is een bepaald veiligheidsaspect in het algemeen of van een bepaalde taak in het bijzonder, een ongeval of een bijna-ongeval,... Het opzet is het personeel te sensibiliseren voor veiligheid.

18 Toolboxmeeting Praktijk
Eenvoudig Gestructureerd Vast moment Participatief Agenda meebepalen door de betrokkenen Aandacht voor het verslag en de feedback - Hou de toolboxmeeting eenvoudig: 1 onderwerp per keer; - hou de voorstelling praktisch en aangepast aan het publiek; - probeer een vast moment in te lassen (bv. op maandagmorgen); - laat iedereen mee beslissen over de agenda: dit verhoogt de betrokkenheid en garandeert dat relevante thema’s aan bod komen; - heb aandacht voor het verslag en de feedback.

19 Toolboxmeeting Communiceren ≠ informeren
Geen voorleesuurtje Een discussiemoment met diverse standpunten LG  wenst te bereiken WN  hun eigen inbreng Hun eigen ervaring LG  gesprek modereren Een toolboxmeeting is geen voorleesuurtje, maar een discussiemoment waarbij verschillende standpunten aan bod kunnen komen. De begeleider moet weten wat hij met de toolbox wenst te bereiken en het gesprek dan zo kunnen sturen. De deelnemers moeten echter ook hun inbreng kunnen hebben en hun wending aan het gesprek kunnen geven. Dit vergt enige handigheid of gesprekstechniek om bijvoorbeeld iedereen binnen die korte tijd voldoende aan het woord te laten, tegengestelde meningen naast elkaar te plaatsen, niet beschuldigend over te komen bij fouten, negatieve uitspraken te kunnen plaatsen, het onderwerp open en positief aan te brengen,… Soms loopt een toolbox mis omdat een deelnemer zich beschuldigd voelt, of omdat iemand de toolbox in een andere richting stuurt en dit niet tijdig wordt gecorrigeerd.

20 Toolboxmeeting Praktijk
Structuur Kort een beetje wetgeving Toepassing hiervan binnen AWV Risico’s Aandachtspunten Reacties Focus Specifieke situaties binnen AWV Er is een vaste opbouw per thema, waar eerst in het kort de wetgeving besproken wordt en de toepassing daarvan bij AWV. Daarna komen de risico’s aan bod. Gaandeweg zullen de werknemers vertrouwd geraakt met het systeem en daardoor durven ze ook meer een eigen inbreng te formuleren. Het voordeel van deze systematiek is dat de grote lijnen ondertussen gekend zijn en dat de focus meer kan komen te liggen op bedrijfsspecifieke situaties, al dan niet binnen de vertrouwde thema’s, afhankelijk van wat aangebracht wordt of van zaken die zich voordoen op de werven.

21 De eigenlijke Workshop
3 onderwerpen worden uitgewerkt In bijlage vindt u een korte toelichting van de thema’s In een nieuw toegevoegde slide kunt u de opmerkingen vanuit de workshop terugvinden.

22 Workshop Arbeidsongevallen  Claire AO Wat doen? Hoe aanpakken?
Welke lessen? Communicatie naar eventuele betrokkenen

23 Workshop - lessen Contactpersonen zitten in vlimpers
Maar is dit overal gekend? Preventiemaatregelen Worden niet doorgegeven Het is aangewezen dat iedereen gesensibiliseerd worden Het wordt onderschat wat de mensen dienen te doen De instructiekaarten dienen geactualiseerd te worden Hoe omgaan met de weinige info van de 1° dag na het ongeval Fiche aanpassen en minder plaatsgeven voor vrije tekst, maar voorgedefinieerde taken voorzien.

24 Workshop Arbeidsmiddelen  Frederik Aankoop van het arbeidsmiddel
Wat dient gedaan worden? Is de instructie duidelijk? Wat zijn de verdere stappen mbt communicatie

25 Workshop - lessen Procedure is gekend Auto is geen arbeidsmiddel!
Formulieren zouden liefst vereenvoudigd worden Instructie wordt niet gevolgd bij de centrale diensten Toolboxmeetings worden gedaan, maar door de leveranciers Wat bij nieuwe werknemers? Categorie 2 duurt lang ? Zijn de AM op de markt dat niet OK?

26 Workshop Interne noodplannen voor de districten en werkhuizen  Jeroen
Intern noodplan  wordt uitgewerkt in AWV doelstelling Evacuatieoefening Brand in een districtsgebouw Hoe gebeurt de evacuatie? Wie wordt gecontacteerd? Welke lessen kunnen er getrokken worden?

27 Workshop - lessen De leidinggevende heeft zich niet goed georganiseerd
Er was geen intern noodplan aanwezig Wat gebeurt er met niet-aangemelde personen Aanwezigheid van gevaarlijke producten Wat, waar en hoeveel? Hoe omgaan met asbest van het gebouw? Communicatie naar de pers  pers op afstand houden Maar wel op deskundige wijze inlichten


Download ppt "WELZIJN OP HET WERK Globaal preventieplan"

Verwante presentaties


Ads door Google