De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taakverdeling in de onderneming m.b.t. arbeidsmiddelen Eddy Frederix.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taakverdeling in de onderneming m.b.t. arbeidsmiddelen Eddy Frederix."— Transcript van de presentatie:

1 Taakverdeling in de onderneming m.b.t. arbeidsmiddelen Eddy Frederix

2 De werkgever is verantwoordelijk voor het Welzijnsbeleid in zijn onderneming. - Voert een actief preventiebeleid: - vastgelegd in een Dynamische Risicobeheersingssysteem.(DRBS) - gebaseerd op een Risico-Inventarisatie en Evaluatie(RIE). - geimplementeerd via Globaal Preventie Plan (GPP) en Jaarlijks ActiePlan (JAP) - Zorgt ervoor dat: - doelstellingen, middelen en taakverdeling worden vastgelegd. - preventiestructuur wordt uitgebouwd.(I-en EDPBW) - Betrekt werknemers in het preventiebeleid. Welzijnswet art 5 1. WERKGEVER 1. WERKGEVER

3 Eddy Frederix Is verantwoordelijk en neemt de nodige maatregelen teneinde: - geschikte arbeidsmiddelen voor het werk, de veiligheid en de gezondheid voorzien Rekening houdende met: - specifieke eisen en kenmerken van het werk - inschatten van de risico’s Restrisico’s minimaliseren Neemt de nodige maatregelen: - gebruik door de aangeduide WN - werknemers specifiek bevoegd Gepaste specifieke opleiding Verstrekt informatie over het gebruikte arbeidsmiddel 1. WERKGEVER 1. WERKGEVER

4 Eddy Frederix Inhoud van de informatie voor elk AM: - voorwaarden voor het gebruik - de te voorzien abnormale situaties - tijdens het gebruik opgedane ervaring ( besluiten uit ervaring) Vorm van de informatie voor elk AM: - verstaanbaar en schriftelijk - betrekking hebben op werking, gebruik, inspectie en onderhoud - inlichtingen verstrekken over veiligheidsinrichtingen - geparafeerd en vervolledigd door IDPB / SLPPT 1. WERKGEVER 1. WERKGEVER

5 Eddy Frederix 2. WERKNEMER Iedere werknemer moet, overeenkomstig zijn opleiding en instructies van de werkgever: - zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere. - juist gebruik maken van de arbeidsmiddelen. - juist gebruik maken van de PBM’s. - veiligheidsvoorzieningen juist gebruiken en niet uitschakelen. - de werkgever, PA enz.. Ommiddelijk op de hoogte stellen van een gevaar. - bijstand verlenen. Welzijnswet Art 6

6 Eddy Frederix personen die bevoegd zijn om opdrachten te geven. Zij hebben als taak de voorbereiding, planning, uitvoering, beoordeling, bijsturing van het welzijnsbeleid, dynamisch risicobeheersingssysteem, globaal preventieplan en jaarlijks actieplan. Het aankoopbeleid - - - eisen en voorwaarden stellen om risico’s uit te schakelen bij aankoop arbeidsmiddelen. Het opstellen van geschreven instructies. - voor alle installaties en hebben betrekking op werking, gebruikswijze en onderhoud. Vorming voor en door de hiërarchische lijn. - opstellen van opleidingsprogramma. - geven van vorming aan werknemers i.v.m. instructies en arbeidsveiligheid Documentatie(wordt mede samengesteld en bijgehouden door HL) - elk document in de onderneming opgesteld om het welzijn te verbeteren. - inventaris van machines en toestellen onderworpen aan een keuring door EDTC - lijst van producten met gevaarlijke eigenschappen waarmee de werknemers in contact komen. - andere.... 3. DE HIËRARCHISCHE LIJN

7 Eddy Frederix Gevaren en risico’s opsporen - - - beroepsrisico’s beheersen. - - - ongevallen, ziekten, letsels en ongemakken voorkomen. Globaalpreventieplan(GPP) jaaractieplan(JAP). - Moet worden opgesteld, uitgewerkt en opgevuld met de actieve inbreng van de hiërachische lijn, in overleg met hun medewerkers 3. DE HIËRARCHISCHE LIJN

8 Eddy Frederix - - Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. IDPBW: bestaat uit één of meerdere preventieadviseurs (SIPPT + 23 SLPPT) Staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn op het werk.(invloed uitoefenen zonder macht) EDPBW: Voorbeeld PREMED, kan aangesteld worden voor opdrachten die wettelijk toevertrouwd zijn aan IDPBW maar waarvoor de nodige expertise ontbreekt. 4. Diensten preventie en bescherming op het werk ( I- en EDPBW )

9 Eddy Frederix 4a. IDPBW Risicoanalyse en preventie - Identificeren gevaren - Meewerken aan taak-en werkpostanalyses - Advies geven bij ontwerpen en aankopen - Evalueren Globaal Preventieplan en JAP - Meewerken aan intern noodplan - Meewerken aan EHBO organisatie - Advies verlenen en viseren documenten i.v.m. Arbeidsplaatsen - Informeren en sensibiliseren werknemers Onderzoeken en documentbeheer - Incidenten, ongevallen, beroepsziekten - Arbeidsplaatsen: BOC rondgang - Indienststellingen en opleveringen - Veiligheidsaudits Vorming en opleiding - Nalezen en toelichten wetgeving - Geven van vorming - Geven van veiligheidsinstructie derden - Volgen externe vorming.

10 Eddy Frederix 4a. IDPBW Samenwerking EDPBW - Preventiearbeidsgeneesheer - Bedrijfsinterventieploeg - Milieucoördinator - Overheid - Leveranciers veiligheidsmateriaal. Administratie. - Bijwonen vaste vergaderingen - Opstellen van maandverslag IDPBW - Opstellen van jaarverslag IDPBW - Opstellen arbeidsongevallensteekkaart - BOC ( bijwonen, toelichting 3 maandelijks verslag) - Kennisgeving arbeidsinspectie - Keuringen en inspecties - enz...

11 Eddy Frederix 4b. EDPBW Gezondheidstoezicht - Verpicht gezondheidstoezicht voor veiligheidsfunctie, - Functie met verhoogde waakzaamheid, - Activiteiten met bepaald risisco - Onderzoek bij werkhervatting na langdurige onderbreking

12 5. BOC Eddy Frederix Vanaf 50 werknemers verplicht op te richten( 1x maand / 3 maand vergaderen) Samengesteld uit : ondernemingshoofd werkgeversafgevaardigden afgevaardigden van het personeel hoofd van IDPBW/SLPPT deskundigen in functie van agendapunten Opdrachten,taken en bevoegdheden. - draagt actief bij tot optimaliseren van welzijnsbeleid. - geeft advies en formuleert voorstellen. - onderzoekt klachten inzake welzijn. - krijgt van de werkgever info over GPP,JAP, keuringsverslagen, inlichtingen over werkprocédés, nieuwe producten, nieuwe arbeidsmiddelen, gezondheidstoezicht, enz. - periodieke onderzoek afdelingen door afvaardiging

13 Eddy Frederix 6. EDTC Organisme dat erkent is om technische controles uit te voeren die reglementair verplicht zijn. Controleinspecteur maakt een controleverslag met zijn bevindingen dat wordt overgemaakt aan de opdrachtgever. - - De taak van EDTC is niet repressief. - - Inspecteur kan geen toestel uit dienst nemen of de arbeidsinspectie verwittigen, dit is de verantwoordelijkheid, opdracht en taak van de werkgever. - BOC wordt geïnformeerd over controleverslagen.

14 Eddy Frederix VRAGEN ???


Download ppt "Taakverdeling in de onderneming m.b.t. arbeidsmiddelen Eddy Frederix."

Verwante presentaties


Ads door Google