De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisinformatie.  Stelsel van basisinformatie en rol DPG  BAG – basisregistraties adressen en gebouwen  BRK – basisregistratie kadaster  BGT – basisregistratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisinformatie.  Stelsel van basisinformatie en rol DPG  BAG – basisregistraties adressen en gebouwen  BRK – basisregistratie kadaster  BGT – basisregistratie."— Transcript van de presentatie:

1 Basisinformatie

2  Stelsel van basisinformatie en rol DPG  BAG – basisregistraties adressen en gebouwen  BRK – basisregistratie kadaster  BGT – basisregistratie grootschalige topografie

3 Stelsel van basisinformatie  Basisregistraties Zijn via wetgeving opgelegd aan verschillende publieke organen.  Kernregistraties Zijn het gemeentelijk equivalent van een basisregistratie.  Zaakgegevens en documenten Gaan om de aanleg van digitale dossiers (zaak) met daarin procesinformatie, (bron) documenten en basisinformatie die op de zaak betrekking hebben en die voor meerdere gemeentelijke partijen beschikbaar moet zijn.

4 Basisregistraties Gemeente als eigenaar  Personen (GBA): DPG  Adressen en Gebouwen (BAG): DPG  Grootschalige topografie (BGT): DPG  Registratie Niet Ingezetenen: DPG  Wet waardering onroerende zaken (WOZ): DBGA Eigenaar buiten gemeente  Kadaster (BRK): Kadaster  Kleinschalige topografie (BRT): Kadaster  Nieuw Handelsregister (NHR): KvK  Ondergrond (BRO): TNO  Voertuigen (BRV): RDW  Lonen, Arbeids- en Uitkerings- verhoudingen (BLAU): beheerder Suwinet  Inkomen (BRI): Belastingdienst

5 Kernregistraties Reeds ingevoerd  Bedrijven (DBGA)  Publiekrechtelijke beperkingen (DPG)  Gebiedsindeling (DPG) Benoemd  Leidingen  Rioolbeheer  Wegenbeheer  Bestemmingsplannen  Erfpacht / gemeentelijke eigendommen  Woningbouwlocaties  Onderwijsnummers  Vergunningenregister  Huurverhoudingen  Gemeentelijke medewerkers

6 Onderlinge relaties Basis / Kerngegevens Persoon Medewerker Gebouw Zaken Aanvrager Behandelaar Object Status Documenten Aanvraag Bouwtekening Advies Brandweer Besluit / Vergunning Historie / Archief

7

8 Missie DPG Bron- gegevens Inwinnen “het verkrijgen” Extern Beheren “het opslaan en bewaren” Intern Verstrekken “het leveren en beschikbaar stellen” Extern (Verrijkte) gegevens DPG zorgt voor alle basisinformatie van Amsterdam die onze klanten nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. De basisinformatie draagt bij aan de samenhang binnen de gemeente en we ondersteunen daarmee de ambities van onze stad. Kerntaak DPG

9 Verantwoordelijkheden stelselbeheerder basisinformatie 1.Besturen van het stelsel voor de gemeente Amsterdam 2.Toezien op onderlinge samenhang en relaties 3.Waarborgen van de kwaliteit 4.Faciliteren terugmeldingen 5.Stelselafspraken met bronleveranciers en afnemers 6.Opzetten van voorzieningen voor basisinformatie 7.Mede vormgeven van zaakgericht werken 8.Stimuleren binnengemeentelijk gebruik 9.Toezien op gebruik (rapportage aan Bestuur) 10.Landelijke belangenbehartiging

10 Basisregistraties Adressen en Gebouwen

11 BAG  Landelijke dekking  Rapport Rekenkamer : BAG bij afnemers Uitvoeringsplan BAG  BAG-GBA - stelselrelatie Gegevensharmonisatie Technische koppeling

12 Basisregistratie Kadaster

13  Op weg naar nieuwe gegevensuitwisseling WAS Sinds 1989 : Massale Output (MO) Maandelijkse levering AKR (administratief) Maandelijkse levering LKI (kadastrale kaart) WORDT Vanaf 2012 Massale informatieverstrekking (MIV) Gecombineerde levering administratief en geometrie Meer frequent dan maandelijks (dagelijks/wekelijks)

14 Relatie BAG-BRK  Relatie BAG-BRK is Stelselrelatie relatie kadastraal object (Gehele percelen, appartementsrechten) met adresseerbaarobject (verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen)  Formeel is Kadaster per 1-7-2011 verantwoordelijk om de BRK aan te sluiten op de BAG  Kadaster is bezig met ingroeitraject Ondertussen :  Amsterdamse afspraak tussen DBGA en DPG :  Eenmalige bijhouding bij DBGA (ivm WOZ)  Distributie via DPG (‘POK’) vanaf 1 september 2011  Blijft operationeel tot Kadaster in Amsterdam relatie op orde heeft

15 Basisregistratie Grootschalige Topografie

16  GBKN analoog  GBKN digitaal – lijnenbeeld  GBKN digitaal – vlakvoorbereid lijnenbeeld  BGT met objecten en –geïntegreerd in het stelsel van basisregistraties –geïntegreerd in (gemeentelijke) informatiehuishouding… Ontwikkeling

17 BGT Groenbeheer Ruimtelijke ordening Terreinbeheer Leiding beheerders Project ontwikkelaars OOVRechtszekerheid Wegbeheer Vastgoedbeheer Rijkswaterstaat ProRail Provincies Waterschappen Gemeenten Landelijke voorziening Beoogde BronhoudersGebruikers................... Landbouw Planbureau voor de leefomgeving NWB en AHN (Min. VenW) Waterbeheer Spoorwegbeheer Stedelijke ontwikkeling Beleidsmakers Geo-referentie Handhaving Vergunning verlening Onderzoek Belasting

18 GBKN

19 BGT

20  Gegevenscatalogus BGT/IMGeo :  Objectdefinities;  Attribuutdefinities en -relaties;  Tijdsaspecten (inclusief toekomstige topografie)  Kwaliteitsaspecten;  Brondocumenten;  Objectenhandboek BGT/IMGeo:  Afbakeningsregels;  Topologie;  Inwinningsregels;  Voorbeelden. Uitwisselingsstandaard : XSD.  haalbaarheidsstudie 3D-topografie Resultaten Actielijn

21 BGT – tijdschema informatiemodel 2010 vormgeving informatiemodel najaar : 1 e reviewronde (cijfer 6.7) december : 0.9.7 vastgesteld 2011 voorjaar : Toets in pilots najaar : 2e reviewronde (cijfer 6.9) december : vaststellen (plan) 2012 Uitrol in systemen

22 Hiërarchie NEN3610 BGT IMGeo BOR Organisatiespecifiek Aggregatie Specialisatie IMGeo

23 Voorbeeld: Weg Wegdeel Wegdeel: rijbaan: regionale weg, gesloten verharding Wegdeel: rijbaan: regionale weg, gesloten verharding, asfaltbeton Wegvak(onderdeel): rijbaan:regionale weg, gesloten verharding, asfaltbeton, zoab IMGeo

24 Voorbeeld: Terrein Terreindeel Terreindeel: groenvoorziening Terreindeel: groenvoorziening, gras Terreinvak(onderdeel): groenvoorziening, gras, gazon intensief maaien IMGeo

25 Inhoud BGT Opdelend (op maaiveld) Inrichtend Waterdeel Wegdeel Begroeid Terreindeel Pand Kunstwerk- deel Spoor Overig bouwwerk Scheiding Meet- kundig Punt Onbegroeid Terreindeel Ondersteunend Wegdeel Constructie Waterdeel Wegdeel Begroeid Terreindeel Onbegroeid Terreindeel Ondersteunend Wegdeel Inrichtend (anders dan op maaiveld)

26 IMGeo Inrichtingselementen en overige objecten BakBordMastPutPaalKast SensorInstallatie Waterinrichtings element Weginrichtings element Straatmeubilair Gebouw installatie Vrijstaand vegetatieobject

27 Begroeid Terreindeel Groenvoorziening Bouwland Fruitteelt Grasland Loofbos Naaldbos Gemengd bos Heide Struiken Houtwal Duin Moeras Rietland Terrein BGT

28 Onbegroeid Terreindeel Gesloten verharding Open verharding Half verhard Onverhard Zand Kwelder Erf Terrein BGT

29 Wegdeel Functie Autosnelweg Autoweg Regionale weg Lokale weg OV-baan Overweg Fietspad Voetpad Ruiterpad Parkeervlak Voetgangersgebied Inrit Woonerf Baan voor vliegverkeer Weg BGT Wegdeel Fysiek Voorkomen Gesloten verharding Open verharding Half verhard Onverhard Ondersteunend Wegdeel Functie Berm begroeid Berm verhard Verkeerseiland

30 Waterdeel Type Zee Watervlakte Waterloop Kenmerk Droogvallend (standaard op ‘Nee’) Kustlijn : UNCLOS-lijn Water BGT

31

32 A B CD IMGeo Wegvakonderdeel rijbaan: verkeersdrempel

33 extra IMGeo objecten: Weginrichtingselement wegmarkering

34 extra IMGeo objecten: bord vangrail

35 extra IMGeo objecten: lantaarnpaal boom

36 3D topografie

37 CityGML-IMGeo  Gebaseerd op CityGML  Wat is CityGML? Modelleert geometrische, topologische, semantische en uiterlijke eigenschappen van 3D objecten Gebaseerd op GML

38 CityGML-IMGeo, afspraken  Hergebruik van CityGML concepten  Alle IMGeo klassen krijgen LOD0 representatie  Topologische structuur op LOD0 op maaiveldniveau  Uitbreiding naar LOD1 tot LOD3 mogelijk voor: Panden Overige Bouwwerken Kunstwerken Inrichtingselementen Bomen

39  ter ondersteuning CityGML implementatieprofiel 3D IMGeo  Data Rotterdam 2D IMGeo 1.0 AHN  2.5D IMGeo 2.0 CityGML gebouwen met texture Voorbeeldbestand


Download ppt "Basisinformatie.  Stelsel van basisinformatie en rol DPG  BAG – basisregistraties adressen en gebouwen  BRK – basisregistratie kadaster  BGT – basisregistratie."

Verwante presentaties


Ads door Google