De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisinformatie."— Transcript van de presentatie:

1 Basisinformatie

2 Stelsel van basisinformatie en rol DPG
BAG – basisregistraties adressen en gebouwen BRK – basisregistratie kadaster BGT – basisregistratie grootschalige topografie

3 Stelsel van basisinformatie
Basisregistraties Zijn via wetgeving opgelegd aan verschillende publieke organen. Kernregistraties Zijn het gemeentelijk equivalent van een basisregistratie. Zaakgegevens en documenten Gaan om de aanleg van digitale dossiers (zaak) met daarin procesinformatie, (bron) documenten en basisinformatie die op de zaak betrekking hebben en die voor meerdere gemeentelijke partijen beschikbaar moet zijn.

4 Basisregistraties Gemeente als eigenaar Personen (GBA): DPG
Adressen en Gebouwen (BAG): DPG Grootschalige topografie (BGT): DPG Registratie Niet Ingezetenen: DPG Wet waardering onroerende zaken (WOZ): DBGA Eigenaar buiten gemeente Kadaster (BRK): Kadaster Kleinschalige topografie (BRT): Kadaster Nieuw Handelsregister (NHR): KvK Ondergrond (BRO): TNO Voertuigen (BRV): RDW Lonen, Arbeids- en Uitkerings-verhoudingen (BLAU): beheerder Suwinet Inkomen (BRI): Belastingdienst

5 Kernregistraties Reeds ingevoerd Bedrijven (DBGA)
Publiekrechtelijke beperkingen (DPG) Gebiedsindeling (DPG) Benoemd Leidingen Rioolbeheer Wegenbeheer Bestemmingsplannen Erfpacht / gemeentelijke eigendommen Woningbouwlocaties Onderwijsnummers Vergunningenregister Huurverhoudingen Gemeentelijke medewerkers

6 Onderlinge relaties Zaken Documenten Basis / Kerngegevens Aanvrager
Behandelaar Object Status Historie / Archief Documenten Aanvraag Bouwtekening Advies Brandweer Besluit / Vergunning Basis / Kerngegevens Persoon Medewerker Gebouw

7

8 Kerntaak DPG Missie DPG
DPG zorgt voor alle basisinformatie van Amsterdam die onze klanten nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. De basisinformatie draagt bij aan de samenhang binnen de gemeente en we ondersteunen daarmee de ambities van onze stad. Kerntaak DPG Bron- gegevens Inwinnen “het verkrijgen” Beheren “het opslaan en bewaren” Verstrekken “het leveren en beschikbaar stellen” (Verrijkte) gegevens Extern Intern Extern

9 Verantwoordelijkheden stelselbeheerder basisinformatie
Besturen van het stelsel voor de gemeente Amsterdam Toezien op onderlinge samenhang en relaties Waarborgen van de kwaliteit Faciliteren terugmeldingen Stelselafspraken met bronleveranciers en afnemers Opzetten van voorzieningen voor basisinformatie Mede vormgeven van zaakgericht werken Stimuleren binnengemeentelijk gebruik Toezien op gebruik (rapportage aan Bestuur) Landelijke belangenbehartiging

10 Basisregistraties Adressen en Gebouwen

11 BAG Landelijke dekking Rapport Rekenkamer : BAG bij afnemers
Uitvoeringsplan BAG BAG-GBA - stelselrelatie Gegevensharmonisatie Technische koppeling

12 Basisregistratie Kadaster

13 Basisregistratie Kadaster
Op weg naar nieuwe gegevensuitwisseling WAS Sinds 1989 : Massale Output (MO) Maandelijkse levering AKR (administratief) Maandelijkse levering LKI (kadastrale kaart) WORDT Vanaf 2012 Massale informatieverstrekking (MIV) Gecombineerde levering administratief en geometrie Meer frequent dan maandelijks (dagelijks/wekelijks)

14 Relatie BAG-BRK Relatie BAG-BRK is Stelselrelatie
relatie kadastraal object (Gehele percelen, appartementsrechten) met adresseerbaarobject (verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen) Formeel is Kadaster per verantwoordelijk om de BRK aan te sluiten op de BAG Kadaster is bezig met ingroeitraject Ondertussen : Amsterdamse afspraak tussen DBGA en DPG : Eenmalige bijhouding bij DBGA (ivm WOZ) Distributie via DPG (‘POK’) vanaf 1 september 2011 Blijft operationeel tot Kadaster in Amsterdam relatie op orde heeft

15 Basisregistratie Grootschalige Topografie

16 Ontwikkeling GBKN analoog GBKN digitaal – lijnenbeeld
GBKN digitaal – vlakvoorbereid lijnenbeeld BGT met objecten en geïntegreerd in het stelsel van basisregistraties geïntegreerd in (gemeentelijke) informatiehuishouding…

17 BGT Beoogde Bronhouders Gebruikers Landelijke voorziening
Rechtszekerheid OOV Belasting Spoorwegbeheer Handhaving Rijkswaterstaat Project ontwikkelaars Geo-referentie Landelijke voorziening ProRail Leiding beheerders Beleidsmakers BGT Gemeenten Terreinbeheer Waterbeheer Waterschappen Groenbeheer NWB en AHN (Min. VenW) Ruimtelijke ordening Stedelijke ontwikkeling Provincies Wegbeheer Planbureau voor de leefomgeving Landbouw Onderzoek Vastgoedbeheer Vergunning verlening

18 GBKN

19 BGT

20 Gegevenscatalogus BGT/IMGeo :
Resultaten Actielijn Gegevenscatalogus BGT/IMGeo : Objectdefinities; Attribuutdefinities en -relaties; Tijdsaspecten (inclusief toekomstige topografie) Kwaliteitsaspecten; Brondocumenten; Objectenhandboek BGT/IMGeo: Afbakeningsregels; Topologie; Inwinningsregels; Voorbeelden. Uitwisselingsstandaard : XSD. haalbaarheidsstudie 3D-topografie

21 BGT – tijdschema informatiemodel
2010 vormgeving informatiemodel najaar : 1e reviewronde (cijfer 6.7) december : vastgesteld 2011 voorjaar : Toets in pilots najaar : 2e reviewronde (cijfer 6.9) december : vaststellen (plan) 2012 Uitrol in systemen 21

22 Organisatiespecifiek
IMGeo Hiërarchie Aggregatie NEN3610 Specialisatie BGT IMGeo BOR Organisatiespecifiek 22

23 IMGeo Voorbeeld: Weg Wegdeel Wegdeel: rijbaan: regionale weg, gesloten verharding Wegdeel: rijbaan: regionale weg, gesloten verharding, asfaltbeton Wegvak(onderdeel): rijbaan:regionale weg, gesloten verharding, asfaltbeton, zoab 23

24 IMGeo Voorbeeld: Terrein
Terreindeel Terreindeel: groenvoorziening Terreindeel: groenvoorziening, gras Terreinvak(onderdeel): groenvoorziening, gras, gazon intensief maaien 24

25 Inhoud BGT Opdelend (op maaiveld) Inrichtend
Terreindeel Ondersteunend Wegdeel Waterdeel Wegdeel Begroeid Terreindeel Onbegroeid Terreindeel Inrichtend Constructie Overig Kunstwerk - Spoor Pand Scheiding bouwwerk deel Inrichtend (anders dan op maaiveld) Terreindeel Meet-kundig Punt Ondersteunend Wegdeel Waterdeel Wegdeel Begroeid Terreindeel Onbegroeid Terreindeel 25 25

26 IMGeo Inrichtingselementen en overige objecten
Bak Bord Kast Mast Paal Put Gebouw installatie Sensor Installatie Straatmeubilair Vrijstaand vegetatieobject Waterinrichtingselement Weginrichtingselement 26

27 Terrein BGT Begroeid Terreindeel Groenvoorziening Bouwland Fruitteelt
Grasland Loofbos Naaldbos Gemengd bos Heide Struiken Houtwal Duin Moeras Rietland 27

28 Terrein BGT Onbegroeid Terreindeel Gesloten verharding Open verharding
Half verhard Onverhard Zand Kwelder Erf 28

29 Weg BGT Wegdeel Functie Autosnelweg Autoweg Regionale weg Lokale weg
OV-baan Overweg Fietspad Voetpad Ruiterpad Parkeervlak Voetgangersgebied Inrit Woonerf Baan voor vliegverkeer Wegdeel Fysiek Voorkomen Gesloten verharding Open verharding Half verhard Onverhard Ondersteunend Wegdeel Functie Berm begroeid Berm verhard Verkeerseiland 29

30 Water BGT Waterdeel Type Zee Watervlakte Waterloop
Kenmerk Droogvallend (standaard op ‘Nee’) Kustlijn : UNCLOS-lijn 30

31 31

32 IMGeo Wegvakonderdeel rijbaan: verkeersdrempel A D C B 32

33 extra IMGeo objecten: Weginrichtingselement wegmarkering
33

34 extra IMGeo objecten: bord vangrail
34

35 extra IMGeo objecten: lantaarnpaal boom
35 35

36 3D topografie

37 CityGML-IMGeo Gebaseerd op CityGML Wat is CityGML?
Modelleert geometrische, topologische, semantische en uiterlijke eigenschappen van 3D objecten Gebaseerd op GML 37

38 CityGML-IMGeo, afspraken
Hergebruik van CityGML concepten Alle IMGeo klassen krijgen LOD0 representatie Topologische structuur op LOD0 op maaiveldniveau Uitbreiding naar LOD1 tot LOD3 mogelijk voor: Panden Overige Bouwwerken Kunstwerken Inrichtingselementen Bomen 38

39 Voorbeeldbestand ter ondersteuning CityGML implementatieprofiel 3D IMGeo Data Rotterdam 2D IMGeo 1.0 AHN  2.5D IMGeo 2.0 CityGML gebouwen met texture 39


Download ppt "Basisinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google