De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29-7-20141 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Regio Achterhoek 28 mei 2009 Tonnie Argante Projectleider Participatiebudget.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29-7-20141 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Regio Achterhoek 28 mei 2009 Tonnie Argante Projectleider Participatiebudget."— Transcript van de presentatie:

1 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Regio Achterhoek 28 mei 2009 Tonnie Argante Projectleider Participatiebudget

2 Doel Wet Participatiebudget Het vergroten van arbeidsparticipatie Het vergroten van maatschappelijke participatie Maatwerk -> door vergroten effectiviteit/effiency van de bestedingen Effecten voor gemeenten: Meer bestedings- en beleidsruimte Vermindering administratieve lasten 28 mei Aan zet

3 Doelgroep Wet Participatiebudget Iedereen van 18 jaar en ouder ook werkenden bijv. inzet t.b.v. met ontslag bedreigden geen inschrijving nodig bij UWV Werkbedrijf alle inburgeraars niet alleen inwoners van eigen gemeente 16- en 17-jarigen (incidenteel): ontheven van kwalificatieplicht reeds voldaan aan kwalificatieplicht ontheffing kwalificatieplicht (leerwerktraject) 28 mei Aan zet

4 Bestedingsmogelijkheden Participatievoorzieningen: 1.Re-integratievoorzieningen 2.Inburgeringsvoorzieningen 3.Opleidingen educatie (ook buiten roc’s) 4.Combinatietrajecten ! Ongewijzigd: persoonsgebonden voorzieningen 28 mei Aan zet

5 Bestuursakkoord Rijk en gemeenten Re-integratie daling van aantal huishoudens in de bijstand met eind niet-uitkeringsgerechtigden in de periode 2007 – 2011 naar werk of naar maatschappelijke participatie Inburgering verbeteren van de kwaliteit van inburgering en vereenvoudiging van de regelgeving van naar gemiddeld inburgeringsprogramma’s per jaar doelstelling: 80% van de programma’s per 2011 duaal Educatie principe-akkoord bestuurlijke afspraken Educatie educatietrajecten ( basisvaardigheden trajecten) VAVO-trajecten NT2-trajecten niveau B1 of B2 28 mei Aan zet

6 Bijzonderheden 1.Specifieke uitkering, geen overheveling naar gemeentefonds 2.Uitvoeringskosten in gemeentefonds 3.Oormerking van educatiemiddelen in Bestedingsverplichting bij roc’s t/m Uitname € 50 miljoen m.i.v naar MBO 6.Inzet voor 16- en 17-jarigen 7.G31:Inburgering en educatie in 2009 nog onder BDU 8.Outputverdeelmaatstaven 28 mei Aan zet

7 Integraal Participatiebeleid 28 mei Aan zet

8 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget

9 Voorbereidingstraject Participatiebudget Het Participatiebudget biedt kansen Eén visie op Participatie De klant centraal Voortborduren op het ingezette beleid De integrale aanpak van participatie versterken Betrokkenheid van de partners in de stad Zorgen voor ruime politieke aandacht Zorgen voor goede informatievoorziening Een goede projectorganisatie De winkel blijft open 28 mei Aan zet

10 Zes thema’s 1.Visie op participatie 2.Interne bedrijfsvoering Het klantproces Inkoopproces 3.Verantwoording Prestaties en verantwoording Ontwikkelen Participatieladder 4.Integraal participatiebeleid 5.Externe uitvoerders/partners 6.Communicatie 28 mei Aan zet

11 Visie op Participatiebudget Gestart met: inhoudelijk en organisatorisch klantproces integraal inkoopproces Participatiebudget integraal verantwoordingsproces ontwikkelen en uitvoeren pilot Participatieladder ketenoverleg partners Participatiebudget overleg samenwerking met regiogemeenten communicatie intern en extern 28 mei Aan zet Resultaat voorbereidingstraject

12 Uitkeringsgerechtigden van 27 tot 65 jaar Jongeren van 16 tot 27 jaar Inburgeringsplichtigen Niet uitkeringgerechtigden op weg naar arbeidsparticipatie Niet uitkeringsgerechtigden op weg naar maatschappelijke participatie 28 mei Aan zet Zwolse doelgroepen Participatiebudget

13 Op 1 januari 2010: is omslag in denken in participatie aanvaard zijn uitgangspunten voor de integrale beleidsvisie participatie bekend ligt er een voorstel voor één programma Participatiebudget is er een verordening Participatiebudget is gestart met een analyse van de gemeentelijke organisatie op basis van een integrale beleidsvisie participatie 28 mei Aan zet Voortgang (1)

14 is: er een integraal klantproces de inkoop van dienstverlening 2010 afgerond het verantwoordingsproces klaar voor gebruik de introductie van de participatieladder afgerond instemming partners over de doelstellingen van het ketenoverleg Participatiebudget; aard en inhoud van de samenwerking met de regiogemeenten in het kader van Participatiebudget bekend 28 mei Aan zet Voortgang (2)

15 . 15 Aan zet Integraal met focus op participatie

16 Ontwikkelen instrument waarmee de mate van participatie van burgers in kaart kan worden gebracht. 28 mei Aan zet Doel Participatieladder

17 28 mei Aan zet 17 De participatieladder Betaald werk Onbetaald werk Sociale contacten buiten de deur Geïsoleerd Trede 6 Trede 5 Trede 4 Trede 3 Trede 2 Trede 1 Georganiseerde activiteiten Betaald werk met ondersteun ing

18 Trede 6 ->Betaald werk zonder ondersteuning Trede 5 ->Betaald werk met ondersteuning 19 mei Aan zet Arbeidsparticipatie

19 Trede 4 -> Onbetaald werk Trede 3 -> Deelname georganiseerde activiteiten Trede 2 -> Sociale contacten buiten de deur Trede 1 -> Geïsoleerd 28 mei Aan zet Maatschappelijke participatie

20 Een gezamenlijk participatiemodel; Optimale transparantie Een gemeenschappelijke taal Efficiënte invoering / automatiseringsvraag Aanleiding tot gezamenlijke doorontwikkeling Verbetering van de sturing tot op niveau consulent (kwantiteit en kwaliteit) Op termijn uitbouw naar WMO mogelijk 28 mei Aan zet Ambitie

21 1-op-1 verantwoordingsmodel Simpel: een herkenbaar onderscheid in niveau van daadwerkelijke participatie Momentopname + ontwikkeling In alle gemeenten (en UWV, ROC’s) toepasbaar Focus op doelen participatiebudget 1 dimensionaal : optimaal participeren = duurzaam economisch onafhankelijk 28 mei Aan zet De ladder als instrument

22 1-op-1 verantwoordingsmodel 1-op-1 Verantwoordingsmodel Klantvolgsysteem Instrumentenladder Doelgroepenladder Totaal-werkproces Integrale Intakemodule Voorspeller van resultaten 28 mei Aan zet De ladder is geen


Download ppt "29-7-20141 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Regio Achterhoek 28 mei 2009 Tonnie Argante Projectleider Participatiebudget."

Verwante presentaties


Ads door Google