De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zwolle aan zet met het Participatiebudget

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zwolle aan zet met het Participatiebudget"— Transcript van de presentatie:

1 Zwolle aan zet met het Participatiebudget
4/4/2017 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Regio Achterhoek 28 mei 2009 Tonnie Argante Projectleider Participatiebudget Gemeente Zwolle

2 Doel Wet Participatiebudget
4/4/2017 Aan zet Doel Wet Participatiebudget Het vergroten van arbeidsparticipatie Het vergroten van maatschappelijke participatie Maatwerk -> door vergroten effectiviteit/effiency van de bestedingen Effecten voor gemeenten: Meer bestedings- en beleidsruimte Vermindering administratieve lasten 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

3 Doelgroep Wet Participatiebudget
4/4/2017 Aan zet Doelgroep Wet Participatiebudget Iedereen van 18 jaar en ouder ook werkenden bijv. inzet t.b.v. met ontslag bedreigden geen inschrijving nodig bij UWV Werkbedrijf alle inburgeraars niet alleen inwoners van eigen gemeente 16- en 17-jarigen (incidenteel): ontheven van kwalificatieplicht reeds voldaan aan kwalificatieplicht ontheffing kwalificatieplicht (leerwerktraject) 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

4 Bestedingsmogelijkheden
4/4/2017 Aan zet Bestedingsmogelijkheden Participatievoorzieningen: Re-integratievoorzieningen Inburgeringsvoorzieningen Opleidingen educatie (ook buiten roc’s) Combinatietrajecten ! Ongewijzigd: persoonsgebonden voorzieningen 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

5 Bestuursakkoord Rijk en gemeenten
4/4/2017 Aan zet Bestuursakkoord Rijk en gemeenten Re-integratie daling van aantal huishoudens in de bijstand met eind 2011 niet-uitkeringsgerechtigden in de periode 2007 – 2011 naar werk of naar maatschappelijke participatie Inburgering verbeteren van de kwaliteit van inburgering en vereenvoudiging van de regelgeving van naar gemiddeld inburgeringsprogramma’s per jaar doelstelling: 80% van de programma’s per 2011 duaal Educatie principe-akkoord bestuurlijke afspraken Educatie educatietrajecten ( basisvaardigheden trajecten) VAVO-trajecten NT2-trajecten niveau B1 of B2 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

6 4/4/2017 Aan zet Bijzonderheden Specifieke uitkering, geen overheveling naar gemeentefonds Uitvoeringskosten in gemeentefonds Oormerking van educatiemiddelen in 2009 Bestedingsverplichting bij roc’s t/m 2010 Uitname € 50 miljoen m.i.v naar MBO Inzet voor 16- en 17-jarigen G31:Inburgering en educatie in 2009 nog onder BDU Outputverdeelmaatstaven 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

7 Integraal Participatiebeleid
4/4/2017 Aan zet Integraal Participatiebeleid 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

8 Zwolle aan zet met het Participatiebudget
4/4/2017 kijk Zwolle aan zet met het Participatiebudget Gemeente Zwolle

9 Voorbereidingstraject Participatiebudget
4/4/2017 Aan zet Voorbereidingstraject Participatiebudget Het Participatiebudget biedt kansen Eén visie op Participatie De klant centraal Voortborduren op het ingezette beleid De integrale aanpak van participatie versterken Betrokkenheid van de partners in de stad Zorgen voor ruime politieke aandacht Zorgen voor goede informatievoorziening Een goede projectorganisatie De winkel blijft open 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

10 Zes thema’s Visie op participatie Interne bedrijfsvoering
4/4/2017 Aan zet Zes thema’s Visie op participatie Interne bedrijfsvoering Het klantproces Inkoopproces Verantwoording Prestaties en verantwoording Ontwikkelen Participatieladder Integraal participatiebeleid Externe uitvoerders/partners Communicatie 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

11 Resultaat voorbereidingstraject
4/4/2017 Aan zet Resultaat voorbereidingstraject Visie op Participatiebudget Gestart met: inhoudelijk en organisatorisch klantproces integraal inkoopproces Participatiebudget integraal verantwoordingsproces ontwikkelen en uitvoeren pilot Participatieladder ketenoverleg partners Participatiebudget overleg samenwerking met regiogemeenten communicatie intern en extern 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

12 Zwolse doelgroepen Participatiebudget
4/4/2017 Aan zet Zwolse doelgroepen Participatiebudget Uitkeringsgerechtigden van 27 tot 65 jaar Jongeren van 16 tot 27 jaar Inburgeringsplichtigen Niet uitkeringgerechtigden op weg naar arbeidsparticipatie Niet uitkeringsgerechtigden op weg naar maatschappelijke participatie 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

13 Voortgang (1) Op 1 januari 2010:
4/4/2017 Aan zet Voortgang (1) Op 1 januari 2010: is omslag in denken in participatie aanvaard zijn uitgangspunten voor de integrale beleidsvisie participatie bekend ligt er een voorstel voor één programma Participatiebudget is er een verordening Participatiebudget is gestart met een analyse van de gemeentelijke organisatie op basis van een integrale beleidsvisie participatie 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

14 Voortgang (2) is: er een integraal klantproces
4/4/2017 Aan zet Voortgang (2) is: er een integraal klantproces de inkoop van dienstverlening 2010 afgerond het verantwoordingsproces klaar voor gebruik de introductie van de participatieladder afgerond instemming partners over de doelstellingen van het ketenoverleg Participatiebudget; aard en inhoud van de samenwerking met de regiogemeenten in het kader van Participatiebudget bekend 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

15 Integraal met focus op participatie
4/4/2017 Aan zet Integraal met focus op participatie . Gemeente Zwolle

16 Doel Participatieladder
4/4/2017 Aan zet Doel Participatieladder Ontwikkelen instrument waarmee de mate van participatie van burgers in kaart kan worden gebracht. 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

17 De participatieladder
4/4/2017 Aan zet De participatieladder 17 Betaald werk Trede 6 Betaald werk met ondersteuning Trede 5 Onbetaald werk Trede 4 Georganiseerde activiteiten Trede 3 Sociale contacten buiten de deur Trede 2 Geïsoleerd Trede 1 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

18 Arbeidsparticipatie Trede 6 ->Betaald werk zonder ondersteuning
4/4/2017 Aan zet Arbeidsparticipatie Trede 6 ->Betaald werk zonder ondersteuning Trede 5 ->Betaald werk met ondersteuning 19 mei 2009 Gemeente Zwolle

19 Maatschappelijke participatie
4/4/2017 Aan zet Maatschappelijke participatie Trede 4 -> Onbetaald werk Trede 3 -> Deelname georganiseerde activiteiten Trede 2 -> Sociale contacten buiten de deur Trede 1 -> Geïsoleerd 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

20 Ambitie Een gezamenlijk participatiemodel; Optimale transparantie
4/4/2017 Aan zet Ambitie Een gezamenlijk participatiemodel; Optimale transparantie Een gemeenschappelijke taal Efficiënte invoering / automatiseringsvraag Aanleiding tot gezamenlijke doorontwikkeling Verbetering van de sturing tot op niveau consulent (kwantiteit en kwaliteit) Op termijn uitbouw naar WMO mogelijk 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

21 De ladder als instrument
4/4/2017 Aan zet De ladder als instrument 1-op-1 verantwoordingsmodel Simpel: een herkenbaar onderscheid in niveau van daadwerkelijke participatie Momentopname + ontwikkeling In alle gemeenten (en UWV, ROC’s) toepasbaar Focus op doelen participatiebudget 1 dimensionaal : optimaal participeren = duurzaam economisch onafhankelijk 28 mei 2009 Gemeente Zwolle

22 De ladder is geen 1-op-1 verantwoordingsmodel
4/4/2017 Aan zet De ladder is geen 1-op-1 verantwoordingsmodel 1-op-1 Verantwoordingsmodel Klantvolgsysteem Instrumentenladder Doelgroepenladder Totaal-werkproces Integrale Intakemodule Voorspeller van resultaten 28 mei 2009 Gemeente Zwolle


Download ppt "Zwolle aan zet met het Participatiebudget"

Verwante presentaties


Ads door Google