De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AGB’s en vastgoedfiscaliteit – fiscale optimalisatie met een klemtoon op btw Seminarie VVSG 12 mei 2009 Robin MESSIAEN Advocaat-vennoot.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AGB’s en vastgoedfiscaliteit – fiscale optimalisatie met een klemtoon op btw Seminarie VVSG 12 mei 2009 Robin MESSIAEN Advocaat-vennoot."— Transcript van de presentatie:

1 AGB’s en vastgoedfiscaliteit – fiscale optimalisatie met een klemtoon op btw Seminarie VVSG 12 mei 2009 Robin MESSIAEN Advocaat-vennoot

2 1.Structuur  Uiteenzetting verdeeld over twee workshops Deel I: algemeen kader  Juridische en fiscale aspecten AGB Deel II: enkele specifieke topics  AGB en onroerende leasing  Operationele lease en btw  Vruchtgebruik als alternatief voor leasing (kort)  Terbeschikkingstelling als alternatief voor huur (kort)

3 Deel I Algemeen kader

4 2.Juridische en fiscale aspecten AGB (1)  Juridische aspecten Beknopte weergave  Onderwerp studiedag  Voorkennis publiek Inleidende functie

5 2.Juridische en fiscale aspecten AGB (2)  Fiscale aspecten Vennootschapsbelasting (VennB) vs. rechtspersonenbelasting (RPB) Registratierechten Btw

6 3.Juridische aspecten AGB (1)  Rechtspersoonlijkheid  Rechtsvorm sui generis  Taken van gemeentelijk belang  Bestaansoorzaak: efficiënter beheer in afzonderlijke entiteit  Bronnen Gemeentedecreet: nieuwe AGB’s Gemeentewet: oude AGB’s – p.m.

7 3.Juridische aspecten AGB (2)  Gevolgen AGB bestaat op zich: autonoom fiscaal statuut AGB en gemeente  Onderscheiden juridische personen  Onderlinge handelingen mogelijk

8 4.Fiscale aspecten AGB  Directe belastingen VennB of RPB?  Registratierechten Bij verkoop 10 % of vrijstelling?  Btw Betaalde btw kunnen aftrekken?

9 5.Directe belastingen: VennB of RPB? (1)  RPB enkel als VennB niet toepasselijk is  Toepassingsgebied VennB Vennootschap Zetel in België Exploitatie van een onderneming of zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard  Uitzonderingen  Geen winstoogmerk  Activiteit is slechts bijkomstig en wordt niet uitgevoerd volgens nijverheids- of handelsmethoden  Standpunt Minister van Financiën inzake AGB’s: feitenkwestie OF

10 (2) 5.Directe belastingen: VennB of RPB? (2)  Werking van de VennB Bepaling van het netto-resultaat  Omzet  Kosten  Verworpen uitgaven  Extra fiscale aftrekposten (fiscale verliezen, notionele intrestaftrek,…) Belastingtarief ad 33,99 %  Op netto-resultaat =  Geen positief netto-resultaat = geen belasting  Fiscale correcties: vb. abnormale of goedgunstige voordelen  Bij het geven van het voordeel: toevoeging aan de eigen winst (artikel 26 WIB 1992)  Bij het verkrijgen van het voordeel: geen verrekening met fiscale aftrekposten (artikel 207 WIB 1992)  Vb. handelingen tussen gemeente en AGB met winstverschuiving

11 (3) 5.Directe belastingen: VennB of RPB? (3)  Werking van de RPB Fundamenteel verschil met VennB: niet belastbaar op volledige “winst” Belastbaarheid beperkt tot twee categorieën  Onroerende inkomsten: diverse categorieën, tarieven en vrijstellingen  Roerende inkomsten, bepaalde diverse inkomsten en meerwaarden op aandelen: idem Principe: veel mildere belasting dan VennB

12 (4) 5.Directe belastingen: VennB of RPB? (4)  Extra: onroerende voorheffing Opbrengst komt voornamelijk aan gemeente toe Belastingschuldige: eigenaar, vruchtgebruiker,… Vrijstelling: belangrijk!  Geen winstoogmerk  Bepaalde doelstellingen moeten nastreven (sport, cultuur,…)

13 5.Directe belastingen: VennB of RPB? (5)  Besluit inzake directe belastingen RPB is te prefereren boven de VennB (mildere belastingdruk) Theoretische discussie bij break-even resultaat VennB: opgepast voor fiscale correcties

14 6.Registratierechten  Verkoop: 10 %  Verhuur: 0,20 % (p.m.)  Verkoop aan AGB: vrijstelling onder voorwaarden Systeem  Niet ingeval van verkoop door AGB  Ratio: koper betaalt registratierechten Voorwaarden  Verkoop “in der minne”  Verkoop “ten algemenen nutte”  Voor het gemeenschapsbelang  Niet als belegging of omwille van rendement  Praktijk: ruime interpretatie

15 7.Btw (1)  Btw-plicht en algemene werking btw  Overheid en btw ≠  Gemeente ≠ AGB Oorzaak Gevolgen  Anti-misbruikbepaling

16 7.Btw (2)  Btw-plicht en algemene werking btw Belang: toepassingsgebied btw  Alleen btw-plichtigen stellen handelingen met btw  Uitzonderingen (zgn. vrijstellingen) Bestemmingsprincipe: “voor wat, hoort wat”  Doelstelling: aftrek van btw op inkomende facturen  Neutraliteitsprincipe: aftrek  zelf factureren met btw  Eindverbruiker betaalt de last van de btw (“consumptiebelasting”) Conclusie  Om aftrek te willen genieten, moet men zeker btw-plichtige zijn  Niet steeds voldoende: vrijstellingen (geen btw op uitgaande handelingen)  Dus “zoeken” naar btw-plicht en belaste handelingen

17 7.Btw (3)  Btw-plicht Algemene regel: artikel 4 Wbtw  Economische activiteit  Zelfstandig  Om het even welke rechtsvorm  Handelingen zoals omschreven zoals in Wbtw (vb. verkoop)  …

18 7.Btw (4)  Overheid en btw-plicht Oude regelgeving: pro memorie Overheden: speciale regeling: artikel 6 Wbtw  O.a. gemeenten  Principe: geen btw-plichtige  Handeling “als overheid”

19 7.Btw (5)  Uitzonderingen  Vrijgestelde handelingen  Concurrentieverstoring  Limitatief opgesomde handelingen (vb. levering van gas) indien niet onbeduidend  Recht op aftrek?  Btw-plichtige: ja (uitz. vrijgestelde handelingen)  Geen btw-plichtige: nee

20 7.Btw (6)  AGB en btw-plicht ≠ AGB ≠ gemeente  Afzonderlijke rechtspersoon  Autonoom fiscaal karakter Gevolg: toepasselijk wetsartikel  Niet artikel 6 Wbtw inzake overheden  Wel artikel 4 Wbtw inzake algemene btw-plicht

21 7.Btw (7)  Praktische consequenties Recht op aftrek  Gemeente: zelden recht op aftrek  AGB: recht op aftrek indien zelf handelingen met btw stellen Inschakeling AGB kan recht op aftrek genereren

22 7.Btw (8)  Anti-misbruikbepaling Anti-misbruikbepaling – algemeen Toepassing op leasingverrichtingen – zie deel II

23 7.Btw (9)  Anti-misbruikbepaling – algemeen Nieuw artikel 1 § 10 Wbtw Inspiratie: arresten Hof van Justitie Twee voorwaarden  Fiscaal voordeel in strijd met de doelstelling van de btw-wet =  Wezen van de verrichting = het verkrijgen van dit voordeel Wachten op rechtspraak voor verdere invulling

24 Deel II Enkele specifieke topics

25 Samenvatting aandachtspunten algemeen kader  Vennootschapsbelasting Slechts aandachtspunt in de mate er belastbare winst is  Registratierechten Meestal vrijstelling bij aankoop  Gevolg Praktijkvoorbeelden spitsen zich toe op btw-optimalisatie

26 Enkele voorbeelden  AGB en onroerende leasing

27 Voorbeeld 1  Investering in zwembad door lokale overheid Gegevens: investeringskost € 100 + btw € 21  Investeringswijze 1: via gemeente =  Oprichtingskost voor de gemeente = € 100 + € 21 = € 121  Btw op oprichtingskosten en exploitatiekosten niet aftrekbaar want  Nieuw regime: btw plicht gemeente maar zonder recht op aftrek door vrijgestelde activiteit  Bezoeker betaalt geen btw want vrijstelling btw GemeenteBezoeker Toegangsgelden zonder btw

28 Voorbeeld 2  Investering in zwembad door lokale overheid Gegevens: investeringskost € 100 + btw € 21  Investeringswijze 2: via gemeentelijke vzw =  Oprichtingskost voor de vzw = € 100 + € 21 = € 121  Btw op oprichtingskosten en exploitatiekosten niet aftrekbaar want:  Nieuw regime: btw plicht vzw maar zonder recht op aftrek door vrijgestelde activiteit  Bezoeker betaalt geen btw want vrijstelling btw VZWBezoeker Toegangsgelden zonder btw

29 Voorbeeld 3  Investering in zwembad door lokale overheid Gegevens: investeringskost € 100 + btw € 21 Investeringswijze 3: via exploitatie AGB = Oprichtingskost voor de AGB = € 100 + € 21 - € 21 = € 100 Btw op oprichtingskosten en exploitatiekosten aftrekbaar want:  Nieuw regime: btw plicht met recht op aftrek – vrijstelling geldt niet IN DE MATE STATUTEN EEN WINSTOOGMERK VOORZIEN  Bezoeker betaalt 6 % btw want vrijstelling btw geldt niet aangezien AGB winstoogmerk heeft AGBBezoeker Toegangsgelden 6 % btw

30 Anti-misbruikbepaling en onroerende leasing  Toepassing anti-misbruikbepaling op leasingverrichtingen Memorie van Toelichting: sale-and-lease-back gemeentehuis  Volledige aftrek btw  Beperkte (sic) terugbetaling btw gespreid over lange duur  Niet voldaan aan alle voorwaarden btw-leasing (wedersamenstelling kapitaal)! = Administratieve aanschrijving: sale-and-lease-back gemeentehuis = misbruik!!! Officieus (n.a.v. parlementaire vraag): geen toepassing anti- misbruikbepaling indien btw-voorwaarden leasing worden nageleefd

31 8.Btw en operationele leasing (1)  Onderscheid financiële en operationele leasing  Juridische eigendom: steeds bij leasinggever  Economische eigendom Wie draagt het economisch risico? Financiële leasing  Financiële verrichting: wedersamenstelling kapitaal, kosten en intresten  Financiële plaatje van de leasinggever is rond Operationele leasing  Financiële verrichting: geen wedersamenstelling kapitaal, kosten en intresten  Financiële plaatje van de leasinggever is niet rond – geleasde goed moet nog gevaloriseerd worden door leasinggever na het einde van de lease

32 8.Btw en operationele leasing (2)  Gevolgen: boekhoudkundig – budgettair – financieel Financiële leasing  Leasinggever  Geen economische eigenaar  Geleasde goed wordt niet geactiveerd  Financiële vordering (hoofdsom) op actief en jaarlijks opbrengsten (intresten)  Leasingnemer  Economische eigenaar  Geleasde goed op actief  Schuld op passief (hoofdsom) en jaarlijks kosten (intresten)

33 8.Btw en operationele leasing (3) Operationele leasing  Leasinggever  Economische eigenaar  Cf. gewone huur  Geleasde goed op actief van de balans  Jaarlijks opbrengsten in resultatenrekening (huuropbrengsten – totale mensualiteit (“hoofdsom en intresten”))  Leasingnemer  Geen economische eigenaar  Cf. gewone huur  Geen geleasd goed op actief  Geen schuld op passief  Enkel jaarlijks kosten in resultatenrekening

34 8.Btw en operationele leasing (4) Criterium des onderscheids  Wedersamenstelling kapitaal, rente en kosten: financiële leasing  Geen volledige wedersamenstelling: operationele leasing Praktisch belang: balansuitzicht leasingnemer

35 8.Btw en operationele leasing (5)  Operationele lease Meer actief en meer balanstotaal Boeking van een schuld en verhoging van de schuldratio Schuldratio: belangrijk element van financieel beheer Praktijk  In vele gevallen operationele lease om die reden  Financieringsverrichting (net als financiële lease)  Periodieke leasingvergoeding  Aankoopprijs bij lichting optie of automatische eigendomsoverdracht

36 8.Btw en operationele leasing (6)  Communicerende vaten  Beide samen wedersamenstelling hoofdsom en intrest voor leasinggever  Na aankoop totaalsom vergoedingen in theorie hetzelfde bij een operationele leasing en een financiële leasing  Financiële lease: meer periodieke vergoedingen – minder aankoopprijs  Operationele lease: minder periodieke vergoedingen – meer aankoopprijs

37 8.Btw en operationele leasing (7)  Hamvraag van deze casus: beide leasingvormen met btw? Regelgeving  Art. 44 § 3, 2° Wbtw: onroerende verhuur is vrijgesteld van btw  Geen btw aanrekenen aan huurder / leasingnemer  Geen recht op aftrek van btw i.h.v. verhuurder / leasinggever  Uitzondering (art. 44 § 3, 2°, b Wbtw): voldoen aan de leasingvoorwaarden van btw-kb nr. 30 =  Gebouwd onroerend goed – verkrijging of oprichting met btw door leasinggever – op specificatie van de leasingnemer – leasinggever = gespecialiseerde onderneming – leasingnemer gebruikt voor btw-activiteit  Niet-opzegbaar en niet-eigendomsoverdragend  Aankoopoptie bij einde  Wedersamenstelling kapitaal binnen herzieningstijdvak (15 jaar)

38 8.Btw en operationele leasing (8) Historiek  Wedersamenstelling van het kapitaal  Oude wetgeving  Wedersamenstelling  D.m.v. periodieke vergoedingen en optieprijs  Gevolg: “misbruiken” (o.a. door gemeenten) ≠  Gemeente ≠ recht op aftrek  Lage periodieke vergoedingen (met niet-aftrekbare btw)  Hoge optieprijs (met registratierechten, al of niet te lichten)  Sowieso op verkoopwaarde grond en gebouw  Vrijstelling?  Gevolg  Volledige btw-recuperatie leasinggever  Beperkte btw-last leasingnemer ≠  Btw-schatkist: deficitair saldo ( ≠ btw-neutraliteit)

39 8.Btw en operationele leasing (9)  Aanpassing wetgeving  Wedersamenstelling enkel door periodieke vergoedingen  Optieprijs telt niet mee – oude schema niet meer dienend  Nominale wedersamenstelling  Geen actualisatie  Financieel tijdsvoordeel: onmiddellijke aftrek – gespreide terugbetaling

40 8.Btw en operationele leasing (10)  Gevolg: zowel financiële lease als operationele lease lijken mogelijk  Financiële lease: binnen herzieningstijdvak kapitaal, kosten en rente wedersamenstellen  Operationele lease: binnen herzieningstijdvak kapitaal maar niet kosten en rente wedersamenstellen  Administratieve circulaire =  “kapitaal” ex btw-kb nr. 30 = kapitaal + kosten + rente (winstmarge)  Feitelijk gevolg: geen operationele lease meer met btw

41 8.Btw en operationele leasing (11)  Essentie van deze casus Administratieve standpunt juist?  Contra letter van de wet  Kritiek rechtsleer  Weinig navolging in praktijk (cf. financiële instellingen)  Geen betwistingen bekend

42 8.Btw en operationele leasing (12) Conclusie  Cf. aanleiding wetswijziging (lage periodieke vergoedingen met hoge optieprijzen): geen nominale wedersamenstelling btw!  Wetswijziging + interpretatie “kapitaal” senso stricto: wel nominale wedersamenstelling btw  Duidelijke wettekst: letterlijke interpretatie  Kapitaal moet allicht begrepen worden als kapitaal senso stricto  Gevolg: operationele lease allicht nog mogelijk met btw

43 9.Vruchtgebruik als alternatief voor leasing (1)  Beknopte behandeling (cf. tijdsbestek)  Gemeenten en AGB’s: doorgaans leasingstructuren  Alternatief: vruchtgebruik?  Vb. exploitatie zwembad Btw-kost moet gedragen worden door AGB (recht op aftrek van btw) Twee mogelijkheden  Gemeente richt gebouw op en verkoopt vruchtgebruik door met btw  Gemeente krijgt recht op aftrek door verkoop met btw  AGB heeft sowieso recht op aftrek  Gezamenlijke / gesplitste oprichting  Zelfde gevolgen  Geen voorfinanciering

44 9.Vruchtgebruik als alternatief voor leasing (2)  Voor- en nadelen t.a.v. leasing Voordeel: autonome definitie onderwerping aan btw (geen wedersamenstelling “kapitaal” – louter “nieuw gebouw”)  Veelal: prijs vruchtgebruik ineens betaalbaar  Is gespreide betaling prijs vruchtgebruik een optie? Voordeel: aankoopoptie mogelijk maar niet verplicht Nadeel  Minder courant?  Andere?

45 10.Terbeschikkingstelling als alternatief voor huur (1)  Beknopt (cf. tijdsbestek)  Vb. polyvalente ruimte of burelen die door verschillende instanties worden gebruikt  Verhuur Vrijgestelde handeling Geen aanrekening btw Geen recht op aftrek btw verhuurder

46 10.Terbeschikkingstelling als alternatief voor huur (2)  Alternatief: terbeschikkingstelling Belaste handeling Recht op aftrek eigenaar Gespreide betaling gebruiker (+ evt. aftrekbaar)  Voorwaarden huur Overeengekomen tijdsduur Vergoeding Verlening van een gebruiksrecht Onroerend goed Exclusief gebruiksrecht (uitsluiting van anderen)

47 10.Terbeschikkingstelling als alternatief voor huur (3)  Terbeschikkingstelling Met btw  Onmiddellijke aftrek voor belasting  Gespreide betaling door gebruiker (+ evt. aftrek btw) Zelfde voorwaarden als huur behalve “exclusief genot” Geen exclusief genot  Gemeenschappelijk gebruik door verschillende personen  Eigenaar en één externe verbruiker: niet voldoende  Niet exclusief = geen voorbehouden plaatsen?

48  Robin Messiaen robin.messiaen@dvvc-kortrijk.be robin.messiaen@dvvc-kortrijk.be  Algemeen info@dvvc-kortrijk.be info@dvvc-kortrijk.be Veemarkt 47/7 8500 KORTRIJK T +32 56 24 13 13 F +32 56 24 13 10 I www.dvvc.bewww.dvvc.be Contactgegevens


Download ppt "AGB’s en vastgoedfiscaliteit – fiscale optimalisatie met een klemtoon op btw Seminarie VVSG 12 mei 2009 Robin MESSIAEN Advocaat-vennoot."

Verwante presentaties


Ads door Google