De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht programma dag 2 1.Inleiding 2.Situering Agodi en Afdeling PBC 3.Terminologie en afkortingen 4.Elektronische communicatie 5.Indiensttreding 6.TADD en vaste benoeming 7.Dienstonderbrekingen Opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi 1. Inleiding Het waarom en het doel van deze cursus:  inbreng Agodi in de opleiding en ondersteuning van nieuwe administratieve medewerkers  uitgebreide en complexe materie verduidelijken  fundering leggen voor latere modulaire cursussen Opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi 2. Situering Agodi en PBC Vlaamse regering 13 beleidsdomeinen Onderwijs en vorming 5 Agentschappen en 1 Departement Opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi 2. Situering Agodi en PBC Agentschap voor Onderwijsdiensten 6 afdelingen Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB de Werkstations (contact?)contact? Opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi 2. Situering Agodi en PBC De mensen achter de dossiers:  8 werkstations:  65 dossierbeheerders (= +/- 56 FTE)  8 groepschefs  cel eindeloopbaan: 3  ondersteuning: 7  opleiding/kwaliteitsbewaking: 3  coördinatie afdeling: 7  afdelingshoofd Opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi 3. Terminologie en afkortingen Instellingsnummer en instellingsstructuur of hoofdstructuur: instellingsnummer hoofdstructuur NIS-code Soort instelling en IM Opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi 3. Terminologie en afkortingen  WS: werkstation  SBT: schoolbeheerteam  Stamboeknummer  ATO: administratieve toestand  Vakcode en code oorsprong omkadering (OOM)  DO: dienstonderbreking (en code DO)  AVP en VVP: afwezigheid en verlof verminderde prestaties  LBO: loopbaanonderbreking Opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi 3. Terminologie en afkortingen  TAO: tijdelijk andere opdracht  TBSPA: terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  TBS 58+: terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen  BPT: bijzondere pedagogische taken  GOK: gelijke onderwijskansen  GON: geïntegreerd onderwijs  ION: inclusief onderwijs Opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi 3. Terminologie en afkortingen  ASV: algemene en sociale vorming  UB: uitgestelde bezoldiging  TADD: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  VKA: vervanging korte afwezigheid  Medex: medische expertise  TBSOB: terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking  R/W: reaffectatie en wedertewerkstelling  … Opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi 4. Elektronische communicatie 1.De communicatiestroom  van input tot output 2.De principes van elektronische communicatie  hoe verwerkt de computer de zendingen? 3.De verschillende RL’s  wat stuur je met welke recordlayout? Opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi 4. Elektronische communicatie Van input tot output 1.De instelling / de school = input  Hardware  Software  Maken van berichten (dienstonderbrekingen, opdrachten, adres, rekeningnummer, …)  Klaarmaken van de zending Opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi 4. Elektronische communicatie 2.Edison  Schakel tussen school en ministerie  Software om zendingen te versturen  WebEdison  via web-browser, toegang met elektronische identiteitskaart of federaal token  Beheerder en gebruikers  Zorgen voor de terugzendingen Opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi 4. Elektronische communicatie 3.De registratie  Automatisch en uniform opslaan van berichten in berichtendatabank (mainframetoepassing)  Dagelijks na uur  Technische controle op basis van ingebouwde codetabellen  Resultaat = geregistreerd, manueel te registreren, fout bericht  zie terugzending ! Opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi 4. Elektronische communicatie 4.Het EPD (Elektronisch PersoneelsDossier): de automatische verwerking  opdrachten  baremabepaling  hoofd-/ bijbetrekking en noemerbepaling  geldelijke anciënniteit  dienstonderbrekingen (bevallingsverlof, ziekteverlof, VVP/AVP, verlof TAO, …)  goedkeuring  gegevens naar wedde en dossier Opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi 4. Elektronische communicatie 4.Het EPD: de manuele verwerking in het WS  complexere opdrachten  niet-geautomatiseerde DO’s  inhoudelijke controle  goedkeuring  gegevens naar wedde en dossier  andere taken WS: opvolging correcties, controle van de aanwending, testen, informatieverstrekking, kwaliteitscontroles Opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi 5.Het salarissysteem  automatische berekening van salaris, vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging  berekening op basis van parameters uit EPD  individueel betalingsuittreksel (elektronische versie of papieren versie)  schoollisting 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi 5.Het salaris en loopbaanoverzicht = de output  Salaris: laatste werkdag van de maand op de rekening  Loopbaanoverzicht: automatische opbouw (van belang voor anciënniteiten, bij vaste benoeming, bij pensioen, …)  Output heel vaak zonder tussenkomst van dossierbeheerder  groot belang van correcte input ! 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi  3 principes : 1.fotoprincipe 2.stopzetting 3.melding-annulatie  Definitie: de manier waarop de gegevens in het elektronisch dossier verwerkt, geïnterpreteerd en opgeslagen worden, al dan niet in functie van wat er al in het dossier zit 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi 1. Het fotoprincipe  De nieuwe situatie is van toepassing vanaf de geldigheidsdatum van het (nieuwe) bericht  De vorige situatie wordt stopgezet op vooravond  alle gegevens opsturen, ook de niet-gewijzigde, per instelling/inst.structuur  Met of zonder historiek  Geldig voor de RL 1, RL 5 en 6, RL 7 en RL Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi fotoprincipe Voorbeeld:  op 01/09/2011: 2 opdrachten A & B −opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 01/09/2011 (= 1 bericht):  opdracht A (ATO 2 voor 8/24) tot en met 30/06/2012  opdracht B (ATO 1 voor 12/24) tot en met 31/01/ ABAB

22 AgODi fotoprincipe  vanaf 15/11/2011: extra opdracht C (ATO 1 voor 4/24 t.e.m. 10/02/2012)  opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 15/11/2011 (= 1 bericht):  opdracht A tot en met 30/06/2012  opdracht B tot en met 31/01/2012  opdracht C tot en met 10/02/2012 −FOUT  indien enkel opdracht C gemeld wordt  A en B gestopt! ABCABC ABCABC 10-2

23 AgODi 2. De stopzetting  Soort fotoprincipe  opsturen van een “lege” foto  Vanaf de geldigheidsdatum zijn geen gegevens meer van toepassing  De vorige situatie wordt stopgezet op de vooravond  Geldig voor de RL-4 en RL-6 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi stopzetting voorbeeld  gemelde opdrachten:  stopzetting opdrachtenpakket (RL-4) geldig vanaf 24/12/2011: (opdrachten lopen tot en met 23/12) ABCABC ABCABC

25 AgODi 3. De melding - annulatie  Wanneer het fotoprincipe niet van toepassing is, en reeds gemelde gegevens gecorrigeerd moeten worden  Eerst de eerder geregistreerde informatie “annuleren”, met dezelfde gegevens als in de oorspronkelijke melding en dan de correcte gegevens melden  geldig voor de RL 2 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi melding-annulatie voorbeeld  voor een personeelslid wordt ziekteverlof gemeld met geldigheidsdatum 17-9 tot en met 21-12:  naderhand blijkt dat het ziekteverlof maar tot en met duurt (ziektecontrole of foute melding) 1.meld eerst annulatie met van 17-9 t.e.m meld dan de gecorrigeerde periode  dus niet: annulatie op of opnieuw melden zonder eerst te annuleren (geen fotoprincipe)  is technische fout

27 AgODi De verschillende RL’s – Algemeen:  Eén bericht is geldig voor:  1 personeelslid  1 instelling  1 instellingsstructuur  op één bepaalde datum  Speciale aandacht bij complexe situaties  gebruik van vakcodes  gebruik van OOM-codes  Zorg voor tijdige en correcte zendingen 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi Recordlayout 1 (RL 1)  Opdrachten  1 of meerdere opdrachten  geldig op 1 bepaalde datum  Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen  1 of meerdere DO’s  deeltijds of voltijds (afhankelijk van DO en situatie)  bvb. VVP, verlof TAO, GLBO, BBZ, …  Begin- en einddatum: is steeds “van  tot en met”  Principe: fotoprincipe 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi Recordlayout 2 (RL 2)  Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen  steeds 1 enkele DO  is persoons- of instellingsgebonden  Begin- en einddatum: is steeds “van  tot en met”  Voorbeelden: VLBO, bevallingsverlof, ziekteverlof, …  Principe: melding - annulatie 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi Recordlayout 3 (RL 3)  Meezenden van een opmerking  Kan enkel bij RL-1 en RL-2 in hetzelfde bericht  Komen niet apart op de agenda in het werkstation  enkel gebruiken indien er een meerwaarde is (bvb. bij 1- of 2-klassige vestigingsplaats) 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi Recordlayout 4 (RL 4)  opsturen bij voortijdige beëindiging van het opdrachtenpakket  Volledig opdrachtenpakket aan de instelling wordt stopgezet  Altijd een reden opgeven: mutatie, affectatie, ontslag, pensioen, fusie, overlijden, foutieve melding  Niet gebruiken indien gewoon fotoprincipe mogelijk is  Principe: stopzetting 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi Recordlayout 5 en 6 (RL 5 – RL 6)  Melding woonplaats (RL 5)  adres van domiciliëring in België  gegevens: straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode  Melding verblijfplaats (RL 6)  indien ander adres dan domicilie  Fotoprincipe (zonder historiek) is van toepassing 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi Recordlayout 7 (RL 7)  Melding familiale toestand  nodig voor het correct berekenen van de bedrijfsvoorheffing  iedere wijziging zo vlug mogelijk melden  2 blokken : 1.burgerlijke staat en partnergegevens (bevat ook personen ten laste) 2.personen ten laste (kunnen afzonderlijk opgestuurd worden)  Fotoprincipe is van toepassing 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi Recordlayout 9 (RL 9)  Aanvraag immatriculatie  toekennen van uniek nummer  stamboeknummer  wordt automatisch toegekend  nodig bij eerste indiensttreding in het onderwijs  kan al toegekend zijn via leerkrachtendatabank  Geldt niet meer voor melding of wijziging rekeningnummer  gebruik hiervoor RL Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi Recordlayout 14 (RL 14)  Melding rekeningnummer  van toepassing sedert 15/12/2008  IBAN en BIC (International Bank Account Number & Bank Identifier Code)  samen met RL 9 of bij wijziging rekeningnummer  kan al geregistreerd zijn via leerkrachtendatabank  Het fotoprincipe (zonder historiek) is van toepassing 4. Elektronische communicatie Opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi 5. Indiensttreding  Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 Omzendbrief PERS/2005/09  Eerste maal in het onderwijs of niet?  Aanvragen stamboeknummer via RL 9  Controleren voorwaarden  digitaal of via de post opsturen van 3 documenten (diploma, attest dokter en uittreksel strafregister)digitaal diploma  Denk aan familiale toestand  RL 1 opdrachtenpakket via Edison Opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi 6. TADD en vaste benoeming TADD: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  Omzendbrief PERS/2003/05 van 06/06/2003  Soort aanstelling en voorrangsregeling  Voorwaarde bij vaste benoeming  Niet van toepassing bij TAO en voor directies  Is zaak tussen school en personeelslid  Aanduiden bij opdrachtenpakket Opleiding schoolsecretariaten

38 AgODi 6. TADD en vaste benoeming  Voorwaarden:  720 dagen dienstanciënniteit  gespreid over ten minste 3 schooljaren  waarvan 600 dagen effectief gepresteerd  per ambt en per scholengemeenschap  vaststellen recht op 30 juni  recht geldt vanaf 1 september (indien gekandideerd) Opleiding schoolsecretariaten

39 AgODi 6. TADD en vaste benoeming Vaste benoeming:  Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999  Vaststellen vacante betrekkingen op 15 april (opgelet: niet alle uren zijn benoembaar!)  Geldig voor de hele scholengemeenschap  Benoemingsdatum = 1 januari (behalve voor directies) indien betrekking nog steeds vacant Opleiding schoolsecretariaten

40 AgODi 6. TADD en vaste benoeming Voorwaarden personeelslid:  Voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden  720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt (op 30 juni of 31 augustus)  Betrekking uitoefenen in hoofdambt  Zich kandidaat gesteld hebben  TADD-aanstelling in het ambt op vooravond (uitgezonderd bij R/W of TAO) Opleiding schoolsecretariaten

41 AgODi 7. Dienstonderbrekingen Enkele voorbeelden: *  onderwerp wordt uitgediept in thematische cursus ZiekteverlofBevallingsverlof * Bedreiging beroepsziekte *Moederschapsbescherming * Verlof verminderde prestaties *Afwezigheid verminderde prestaties * Loopbaanonderbreking *TBS PA Verlof tijdelijk andere opdracht *Verlof wegens bijzondere opdracht ArbeidsongevalStaking TBS 58+VVP wegens ziekte Onbezoldigd ouderschapsverlof… Opleiding schoolsecretariaten

42 AgODi 7. Dienstonderbrekingen Verminderde prestaties:  Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 14/11/2000 Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj  Verlof of afwezigheid (VVP of AVP)  Samen 6 verschillende soorten  6 codes DO  Begin- en einddatum  Contingent of niet? Opleiding schoolsecretariaten

43 AgODi 7. Dienstonderbrekingen Loopbaanonderbreking:  Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 Omzendbrief PERS/2011/05  Algemene en specifieke stelsels  Volledig, halftijds of 1/5  In totaal: 17 soorten  17 codes DO  Specifieke regels qua begin- en einddatum, duur, voorwaarden, … Opleiding schoolsecretariaten

44 AgODi 7. Dienstonderbrekingen Verlof tijdelijke andere opdracht:  Omzendbrief 13AC/GDH/SH/js van 15/06/2011 Omzendbrief 13AC/GDH/SH/js  Verschil tussen TAO en verlof TAO  Enkel voor vastbenoemden  Belangrijk: duur en volume  Bezoldiging: steeds als vastbenoemd  Verlof TAO is geen recht Opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2011 - 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google