De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013

2 www.agodi.be AgODi Overzicht programma dag 2 1.Inleiding 2.Situering Agodi en Afdeling PBC 3.Terminologie en afkortingen 4.Elektronische communicatie 5.Soorten omkadering 6.Indiensttreding 7.TADD en vaste benoeming 8.Dienstonderbrekingen 9.Bezoek aan het werkstation 2 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

3 www.agodi.be AgODi 1. Inleiding Het waarom en het doel van deze cursus:  inbreng Agodi in de opleiding en ondersteuning van nieuwe administratieve medewerkers  uitgebreide en complexe materie verduidelijken  fundering leggen voor latere modulaire cursussen 3 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

4 www.agodi.be AgODi 2. Situering Agodi en PBC Vlaamse regering 13 beleidsdomeinen Onderwijs en vorming 5 Agentschappen en 1 Departement 4 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

5 www.agodi.be AgODi 2. Situering Agodi en PBC Agentschap voor Onderwijsdiensten 6 afdelingen Afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB de Werkstations (contact?)contact? 5 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

6 www.agodi.be AgODi 2. Situering Agodi en PBC De mensen achter de dossiers:  8 werkstations:  62 dossierbeheerders (= +/- 54 FTE)  8 groepschefs  cel eindeloopbaan: 2  ondersteuning: 11  opleiding/kwaliteitsbewaking: 2  coördinatie afdeling: 7  afdelingshoofd 6 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

7 www.agodi.be AgODi 3. Terminologie en afkortingen Instellingsnummer en instellingsstructuur of hoofdstructuur: 023077 211 42011 12 instellingsnummer hoofdstructuur NIS-code Soort instelling en IM 7 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

8 www.agodi.be AgODi 3. Terminologie en afkortingen  WS: werkstation  SBT: schoolbeheerteam  Stamboeknummer  ATO: administratieve toestand  Vakcode en code oorsprong omkadering (OOM)  DO: dienstonderbreking (en code DO)  AVP en VVP: afwezigheid en verlof verminderde prestaties  LBO: loopbaanonderbreking 8 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

9 www.agodi.be AgODi 3. Terminologie en afkortingen  TAO: tijdelijk andere opdracht  TBSPA: terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden  Schoollisting  BPT: bijzondere pedagogische taken  GOK: gelijke onderwijskansen  GON: geïntegreerd onderwijs  ION: inclusief onderwijs  ASV: algemene en sociale vorming 9 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 Buitengewoon basisonderwijs

10 www.agodi.be AgODi 3. Terminologie en afkortingen  UB: uitgestelde bezoldiging  TADD: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  SES: socio-economische status  VKA: vervanging korte afwezigheid  Medex: medische expertise  TBSOB: terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking  R/W: reaffectatie en wedertewerkstelling  PWB (vroeger Tivoli): personeel werkingsbudget 10 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

11 www.agodi.be AgODi 4. Elektronische communicatie 1.De communicatiestroom  van input tot output 2.De principes van elektronische communicatie  hoe verwerkt de computer de zendingen? 3.De verschillende RL’s  wat stuur je met welke recordlayout? 11 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

12 www.agodi.be AgODi 4.1 De communicatiestroom Van input tot output 1.De instelling / de school = input  Hardware  Software  Maken van berichten (dienstonderbrekingen, opdrachten, adres, rekeningnummer, …)  Klaarmaken van de zending 12 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

13 www.agodi.be AgODi 4.1 De communicatiestroom 2.Edison  Schakel tussen school en ministerie  Software om zendingen te versturen  WebEdison  via webbrowser, toegang met elektronische identiteitskaart of federaal token  Beheerder en gebruikers  Zorgen voor de terugzendingen 13 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

14 www.agodi.be AgODi 4.1 De communicatiestroom 3.De registratie  Automatisch en uniform opslaan van berichten in berichtendatabank (mainframetoepassing)  Dagelijks na 20.30 uur  Technische controle op basis van ingebouwde codetabellen  Resultaat = geregistreerd, manueel te registreren, fout bericht  zie terugzending ! 14 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

15 www.agodi.be AgODi 4.1 De communicatiestroom 4.Het EPD (Elektronisch PersoneelsDossier): A) De automatische verwerking  opdrachten  baremabepaling  hoofd-/ bijbetrekking en noemerbepaling  geldelijke anciënniteit  dienstonderbrekingen (bevallingsverlof, ziekteverlof, VVP/AVP, verlof TAO, …)  goedkeuring  gegevens naar wedde en dossier 15 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

16 www.agodi.be AgODi 4.1 De communicatiestroom 4.B) De manuele verwerking in het WS  complexere opdrachten  niet-geautomatiseerde DO’s  inhoudelijke controle  goedkeuring  gegevens naar wedde en dossier  andere taken WS: opvolging correcties, controle van de aanwending, testen, informatieverstrekking, kwaliteitscontroles 16 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

17 www.agodi.be AgODi 5.Het salarissysteem  automatische berekening van salaris, vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging  berekening op basis van parameters uit EPD  individueel betalingsuittreksel (elektronische versie of papieren versie)  schoollisting 4.1 De communicatiestroom 17 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

18 www.agodi.be AgODi 5.Het salaris en loopbaanoverzicht = de output  Salaris: laatste werkdag van de maand op de rekening  Loopbaanoverzicht: automatische opbouw (van belang voor anciënniteiten, bij vaste benoeming, bij pensioen, …)  Output heel vaak zonder tussenkomst van dossierbeheerder  groot belang van correcte input ! 4.1 De communicatiestroom 18 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

19 www.agodi.be AgODi  3 principes : 1.fotoprincipe 2.stopzetting 3.melding-annulatie  Definitie: de manier waarop de gegevens in het elektronisch dossier verwerkt, geïnterpreteerd en opgeslagen worden, al dan niet in functie van wat er al in het dossier zit 4.2 De principes 19 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

20 www.agodi.be AgODi 1. Het fotoprincipe  De nieuwe situatie is van toepassing vanaf de geldigheidsdatum van het (nieuwe) bericht  De vorige situatie wordt stopgezet op vooravond  alle gegevens opsturen, ook de niet-gewijzigde, per instelling/inst.structuur  Met of zonder historiek  Geldig voor de RL 1, RL 5 en 6, RL 7 en RL 14 4.2.1 De principes 20 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

21 www.agodi.be AgODi 4.2.1 Fotoprincipe Voorbeeld:  op 01/09/2012: 2 opdrachten A & B −opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 01/09/2012 (= 1 bericht):  opdracht A (ATO 2 voor 8/24) tot en met 30/06/2013  opdracht B (ATO 1 voor 12/24) tot en met 31/01/2013 1/9 31/1 30/6 ABAB 21 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

22 www.agodi.be AgODi 4.2.1 Fotoprincipe  vanaf 15/11/2012: extra opdracht C (ATO 1 voor 4/24 t.e.m. 10/02/2013)  opdrachtenpakket melden met geldigheidsdatum 15/11/2012 (= 1 bericht):  opdracht A tot en met 30/06/2013  opdracht B tot en met 31/01/2013  opdracht C tot en met 10/02/2013 −FOUT  indien enkel opdracht C gemeld wordt  A en B gestopt! 1/9 31/130/6 ABCABC 15/11 ABCABC 10/2 22 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

23 www.agodi.be AgODi 2. De stopzetting  Soort fotoprincipe  opsturen van een “lege” foto  Vanaf de geldigheidsdatum zijn geen gegevens meer van toepassing  De vorige situatie wordt stopgezet op de vooravond  Geldig voor de RL 4 (en RL 6) 4.2.2 Stopzetting 23 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

24 www.agodi.be AgODi 4.2.2 Stopzetting voorbeeld  gemelde opdrachten:  stopzetting opdrachtenpakket (RL 4) geldig vanaf 24/12/2012: (opdrachten lopen tot en met 23/12) 1/931/130/6 ABCABC 15/11 ABCABC 24/12 10/2 24 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

25 www.agodi.be AgODi 3. De melding - annulatie  Wanneer het fotoprincipe niet van toepassing is, en reeds gemelde gegevens gecorrigeerd moeten worden  Eerst de eerder geregistreerde informatie “annuleren”, met dezelfde gegevens als in de oorspronkelijke melding en dan de correcte gegevens melden  geldig voor de RL 2 4.2.3 Melding-annulatie 25 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

26 www.agodi.be AgODi 4.2.3 Melding-annulatie voorbeeld  voor een personeelslid wordt ziekteverlof gemeld met geldigheidsdatum 17/9 tot en met 21/12:  naderhand blijkt dat het ziekteverlof maar tot en met 25/11 duurt (ziektecontrole, vlugger genezen of foute melding) 1.meld eerst annulatie met van 17/9 t.e.m. 21/12 2.meld dan de gecorrigeerde periode  dus NIET: annulatie op 26/11 of opnieuw melden zonder eerst te annuleren (geen fotoprincipe)  is technische fout  Opgelet: denk ook aan vervanger!  opdracht inkorten 17/921/12 17/925/11 26 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

27 www.agodi.be AgODi De verschillende RL’s – Algemeen:  Eén bericht is geldig voor:  1 personeelslid  1 instelling  1 instellingsstructuur  op één bepaalde datum  Speciale aandacht bij complexe situaties  gebruik van vakcodes  gebruik van OOM-codes  Zorg voor tijdige en correcte zendingen 4.3 De recordlayouts 27 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

28 www.agodi.be AgODi Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 28 RLOmschrijving RL-1opdrachten & opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-2niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen RL-3opmerking (bij RL-1 en RL-2) RL-4stopzetting opdrachtenpakket RL-5woonplaatsgegevens RL-6verblijfplaatsgegevens RL-7familiale toestand (burgerlijke staat en personen ten laste) RL-9immatriculatie (aanvraag stamboeknummer) RL-11RSZ-gebeurtenis (DIMONA) RL-14melding rekeningnummer 4.3 De recordlayouts

29 www.agodi.be AgODi Recordlayout 1 (RL 1)  Opdrachten  1 of meerdere opdrachten  geldig op 1 bepaalde datum  Opdrachtgebonden dienstonderbrekingen  1 of meerdere DO’s  deeltijds of voltijds (afhankelijk van DO en situatie)  bvb. VVP, verlof TAO, GLBO, BBZ, …  Begin- en einddatum: is steeds “van  tot en met”  Principe: fotoprincipe 4.3 De recordlayouts 29 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

30 www.agodi.be AgODi Recordlayout 2 (RL 2)  Niet-opdrachtgebonden dienstonderbrekingen  steeds 1 enkele DO  is persoons- of instellingsgebonden  Begin- en einddatum: is steeds “van  tot en met”  Voorbeelden: VLBO, bevallingsverlof, ziekteverlof, …  Principe: melding - annulatie 4.3 De recordlayouts 30 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

31 www.agodi.be AgODi Recordlayout 3 (RL 3)  Meezenden van een opmerking  Kan enkel bij RL 1 en RL 2 in hetzelfde bericht  Komen niet apart op de agenda in het werkstation  enkel gebruiken indien er een meerwaarde is (bvb. bij 1- of 2-klassige vestigingsplaats) 4.3 De recordlayouts 31 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

32 www.agodi.be AgODi Recordlayout 4 (RL 4)  opsturen bij voortijdige beëindiging van het opdrachtenpakket  Volledig opdrachtenpakket aan de instelling wordt stopgezet  Altijd een reden opgeven: mutatie, affectatie, ontslag, pensioen, fusie, overlijden, foutieve melding  Niet gebruiken indien gewoon fotoprincipe mogelijk is  Principe: stopzetting 4.3 De recordlayouts 32 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

33 www.agodi.be AgODi Recordlayout 5 en 6 (RL 5 – RL 6)  Melding woonplaats (RL 5)  adres van domiciliëring in België  gegevens: straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode  Melding verblijfplaats (RL 6)  indien ander adres dan domicilie  Fotoprincipe (zonder historiek) is van toepassing 4.3 De recordlayouts 33 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

34 www.agodi.be AgODi Recordlayout 7 (RL 7)  Melding familiale toestand  nodig voor het correct berekenen van de bedrijfsvoorheffing  iedere wijziging zo vlug mogelijk melden  2 blokken : 1.burgerlijke staat en partnergegevens (bevat ook personen ten laste) 2.personen ten laste (kunnen afzonderlijk opgestuurd worden)  Fotoprincipe is van toepassing 4.3 De recordlayouts 34 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

35 www.agodi.be AgODi Recordlayout 9 (RL 9)  Aanvraag immatriculatie  toekennen van uniek nummer  stamboeknummer  wordt automatisch toegekend  nodig bij eerste indiensttreding in het onderwijs  kan al toegekend zijn via leerkrachtendatabank  Geldt niet meer voor melding of wijziging rekeningnummer  gebruik hiervoor RL 14 4.3 De recordlayouts 35 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

36 www.agodi.be AgODi Recordlayout 14 (RL 14)  Melding rekeningnummer  van toepassing sedert 15/12/2008  IBAN en BIC (International Bank Account Number & Bank Identifier Code)  samen met RL 9 of bij wijziging rekeningnummer  kan al geregistreerd zijn via leerkrachtendatabank  Het fotoprincipe (zonder historiek) is van toepassing 4.3 De recordlayouts 36 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

37 www.agodi.be AgODi Algemeen / terminologie:  Lestijden  Uren  Punten (om te zetten naar uren)  Eenheden (om te zetten naar lestijden of uren bij GON)  Vervangingseenheden (om te zetten naar lestijden) 5. Soorten omkadering 37 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

38 www.agodi.be AgODi Gewoon basisonderwijs  Benoembare lestijden/uren:  Lestijden volgens de schalen  SES-lestijden  Additionele lestijden leerling/leerkracht-ratio (18,5 regel)  Lestijden levensbeschouwelijke vakken  Anderstalige nieuwkomers (vakcode 436)  Lestijden capaciteit  Uren kinderverzorging  Uren op basis van punten eigen enveloppen (OOM 00) 5. Soorten omkadering 38 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

39 www.agodi.be AgODi  Niet-benoembare lestijden/uren:  Instaplestijden (vakcode 435)  Lestijden/uren overdracht of herverdeling (OOM 05)  Omgezette lestijden kleuteronderwijzer in kinderverzerzorgster  Lestijden vrijwillige fusie (vakcode 615)  Tijdelijk onderwijs aan huis (vakcode 598)  Personeel werkingsbudget (Tivoli) (OOM 16)  Lestijden sociale maatregel (compensatielestijden) (vakcode 975)  Uren op basis van punten scholengemeenschap (OOM 07)  Lestijden op basis van vervangingseenheden (OOM 08) 5. Soorten omkadering 39 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

40 www.agodi.be AgODi Buitengewoon basisonderwijs  Benoembare lestijden/uren:  Lestijden ASV (kleuter, lager)  Lestijden levensbeschouwelijke vakken  GOK-lestijden (vakcode 770)  Lestijden rand- en taalgrensgemeente (vakcode 614)  Uren paramedisch personeel  Lestijden en uren GON (vakcode 595)  Uren op basis van punten uit de eigen enveloppen (OOM 00) 5. Soorten omkadering 40 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

41 www.agodi.be AgODi  Niet-benoembare lestijden/uren:  Lestijden/uren overdracht of herverdeling (OOM 05)  Lestijden vrijwillige fusie (vakcode 615)  Tijdelijk/permanent onderwijs aan huis (vakcode 598/432)  Personeel werkingsbudget (Tivoli) (OOM 16)  Uren op basis van punten scholengemeenschap (OOM 07)  Lestijden op basis van vervangingseenheden (OOM 08)  Lestijden/uren GON-ASS en lestijden ION (vakcodes 885/795)  Afwijkingsuren of –lestijden (vakcode 884)  Lestijden of uren PBOO (vakcode 932) 5. Soorten omkadering 41 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

42 www.agodi.be AgODi 6. Indiensttreding  Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 Omzendbrief PERS/2005/09  Eerste maal in het onderwijs of niet?  Aanvragen stamboeknummer via RL 9  Controleren voorwaarden  digitaal of via de post opsturen van 3 documenten (diploma, attest dokter en uittreksel strafregister)digitaal diploma  Denk aan familiale toestand  RL 1 opdrachtenpakket via Edison 42 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

43 www.agodi.be AgODi 7. TADD en vaste benoeming TADD: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur  Omzendbrief PERS/2003/05 van 06/06/2003  Soort aanstelling en voorrangsregeling  Voorwaarde bij vaste benoeming  Niet van toepassing bij TAO en voor directies  Is zaak tussen school en personeelslid  Aanduiden bij opdrachtenpakket 43 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

44 www.agodi.be AgODi 7. TADD en vaste benoeming  Voorwaarden:  720 dagen dienstanciënniteit  gespreid over ten minste 3 schooljaren  waarvan 600 dagen effectief gepresteerd  per ambt en per scholengemeenschap  vaststellen recht op 30 juni  recht geldt vanaf 1 september (indien gekandideerd) 44 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

45 www.agodi.be AgODi 7. TADD en vaste benoeming Vaste benoeming:  Omzendbrief 13CC/VB/ML van 29/11/1999  Vaststellen vacante betrekkingen op 15 april (opgelet: niet alle uren zijn benoembaar!)  Geldig voor de hele scholengemeenschap  Benoemingsdatum = 1 januari (behalve voor directies) indien betrekking nog steeds vacant 45 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

46 www.agodi.be AgODi 7. TADD en vaste benoeming Voorwaarden personeelslid:  Voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden  720 dagen dienstanciënniteit waarvan 360 dagen in het ambt (op 30 juni of 31 augustus)  Betrekking uitoefenen in hoofdambt  Zich kandidaat gesteld hebben  TADD-aanstelling in het ambt op vooravond (uitgezonderd bij R/W of TAO) 46 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

47 www.agodi.be AgODi 8. Dienstonderbrekingen Enkele voorbeelden: *  onderwerp wordt uitgediept in thematische cursus ZiekteverlofBevallingsverlof * Bedreiging beroepsziekte *Moederschapsbescherming * Verlof verminderde prestaties *Afwezigheid verminderde prestaties * Loopbaanonderbreking *TBS PA Verlof tijdelijk andere opdracht *Verlof wegens bijzondere opdracht ArbeidsongevalStaking TBS 58+VVP wegens ziekte Onbezoldigd ouderschapsverlof… 47 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

48 www.agodi.be AgODi 8. Dienstonderbrekingen Verminderde prestaties:  Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj van 14/11/2000 Omzendbrief 13AC/CR/JVM/hj  Verlof of afwezigheid (VVP of AVP)  Samen 6 verschillende soorten  6 codes DO  Begin- en einddatum  Contingent of niet? 48 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

49 www.agodi.be AgODi 8. Dienstonderbrekingen Loopbaanonderbreking:  Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 Omzendbrief PERS/2011/05  Algemene en specifieke stelsels  Volledig, halftijds of 1/5  In totaal: 19 soorten  19 codes DO  Specifieke regels qua begin- en einddatum, duur, voorwaarden, … 49 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

50 www.agodi.be AgODi 8. Dienstonderbrekingen Verlof tijdelijk andere opdracht:  Omzendbrief 13AC/GDH/SH/js van 15/06/2011 Omzendbrief 13AC/GDH/SH/js  Verschil tussen TAO en verlof TAO  Enkel voor vastbenoemden  Belangrijk: duur en volume  Bezoldiging: steeds als vastbenoemd  Verlof TAO is geen recht 50 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013

51 www.agodi.be AgODi 9. Bezoek Werkstation  Koning Albert II – laan 15  Hendrik Consciencegebouw  4 de verdieping / toren B en C 51 Opleiding schoolsecretariaten 2012 - 2013 Nog vragen? DANK U


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google