De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2013 - 2014

2 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
TBSOB, REA en WTW TBS ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling in het deeltijds kunstonderwijs opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Inhoud Deel 1: regelgeving Deel 2: urenverdeling Deel 3: maatregelen voorafgaand aan TBSOB Deel 4: TBSOB Deel 5: reaffectatie / wedertewerkstelling Deel 6: rechten en plichten Deel 7: bezoldiging opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Deel 1: regelgeving Wetgeving: Decreet (09/04/1992) Besluit Vlaamse regering (29/04/1992) Omzendbrieven: OB van 28 juli 2003: principes OB van 30 juni 2005: praktische instructies Zie opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Deel 2 Urenverdeling Eerst: welke opties en vakken richt school in op basis van het lesurenpakket en hoeveel van elk Leerlingen Minimumlessenroosters Maximumgroeperingsnormen Capaciteit van school… Dan: beschikbare uren verdelen over personeelsleden opleiding schoolsecretariaten

6 Betrekkingen verdelen VB
Per instelling Aan vastbenoemde titularissen Zelfde gepondereerd volume VB titularis op 30 juni En in “hetzelfde ambt” opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt Ambt (leraar) vak en specialiteit Vakken VE of VO waarvan VB titularis op 30 juni Alle andere vakken waarvoor VE Andere vakken waarvoor VO, alleen als: Expliciet voor VB én Ten minste 6 mndn prestaties in laatste 5 schljn opleiding schoolsecretariaten

8 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt 3. (leraar MWD) onderscheid tussen individueel vak en ander vak 4. Minstens gelijke salarisschaal - (uitz. MWD individueel vak) 5. Onderscheid tussen : - lager secundair = LG en MG - hoger secundair= HG en SG (BK) opleiding schoolsecretariaten

9 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt 6. Uitzondering individueel vak MWD opdracht in individueel vak behoort toch tot “hetzelfde ambt” ook al: - is ze ander niveau (LSO/HSO) en - levert ze geen gelijke salarisschaal op opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt Overzicht individuele vakken die in meer dan 1 graad voorkomen: Muziek: instrument, instrument/jazz en lichte muziek, instrument volksmuziek, zang, zang/JLM, zang volksmuziek stemvorming, stemvorming/JLM, begeleidingspraktijk, AMT, MT, lyrische kunst Woord: voordracht, toneel, welsprekendheid opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Ander ambt Elk ambt in onderwijs dat niet onder “hetzelfde ambt” valt, en Waarvoor VEREIST bekwaamheidsbewijs of VOLDOENDE GEACHT mits onderlinge overeenkomst tussen personeelslid en IM opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt – vb 1 Vast benoemd leraar schilderkunst HG (ssc 347) HKO 2de graad schilderkunst + BPB Vak Vereist BB? Ten minste dezelfde salarisschaal? Hetzelfde ambt? SAA tekenkunst Ja Ja (347) Waarnemingstekenen Nee (301) Nee Algemeen beeldende vorming Kunstgeschiedenis Nee, Voldoend geacht Nee, VO geldt enkel indien ten minste 6 m gegeven in de laatste 5 jaar en vaste benoemd in dit vak opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt – vb 2 Leraar trompet HG (ssc 501) 1ste prijs compositie, meester muziek (trompet) + BPB Instrument = individueel vak Vak Individueel vak? Ve BB? Ten minste dezelfde salarisschaal? Hetzelfde ambt? AMV HG Nee Ja Ja (501) Nee, van individ vak naar groepsvak Trompet LG Nee (301) Ja, voor individuele vakken geldt criterium ssc niet opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Hetzelfde ambt – vb 3 Leraar instrumentaal ensemble HG (ssc 501) Meester muziek (viool) en (muziektheorie/schriftuur, orkestdirectie) + BPB Instrumentaal ensemble = groepsvak Vak Individueel vak? VE BB? Ten minste dezelfde ssc? Hetzelfde ambt? AMV HG Nee Ja Ja (501) Ja, van groepsvak naar groepsvak AMV LG Nee, (301) Nee, lagere ssc Viool LG Nee, van groepsvak naar individueel vak opleiding schoolsecretariaten

15 Eerste verdeling over vastbenoemden: resultaat
uren over: Anderen in dienst nemen uren tekort: Maatregelen voorafgaand aan TBSOB opleiding schoolsecretariaten

16 Deel 3 Maatregelen voorafgaand aan TBSOB
In “hetzelfde ambt” Per school (gemeenschapsonderwijs) Per school of voor alle scholen van dezelfde IM in dezelfde gemeente (gesubsidieerd ond.) Alle personeelsleden terugbrengen tot minimum FT Geen tijdelijken Einde aan VB in bijbetrekking Einde aan reaffectaties en wedertewerkstellingen opleiding schoolsecretariaten

17 Maatregelen voorafgaand aan TBSOB
Voorbeeld 30 juni 2014: 3 betrekkingen SAA schilderkunst, verdeeld over 2 benoemden en 1 tijdelijke 1 september 2014: Vermindering uren SAA schilderkunst: Tijdelijke opdracht beëindigd 1 vast benoemde wordt TBSOB 1 vast benoemde behoudt zijn opdracht opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Deel 4 TBSOB Toch nog uren tekort: TBSOB Wie? Wanneer? In “hetzelfde ambt” VB met kleinste dienstanciënniteit Altijd op 1 september opleiding schoolsecretariaten

19 Dienstanciënniteit TBSOB
Alle diensten In alle ambten Zowel in GMO als in GSO Diensten vanaf de volgende leeftijd: 21 jaar 23 jaar 25 jaar Opsteller Leraar LG en MG Leraar HG en SG Studiemeester-opvoeder Begeleider LG en MG Begeleider HG Directeur opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Dienstanciënniteit Berekeningswijze: Gesubsidieerde / gefinancierde diensten Minder dan de helft is delen door 2 Tijdelijke diensten is x 1,2 Bezoldigd ziekteverlof Bezoldigd bevallingsverlof vóór (30 dagen) Bevallingsverlof vanaf opleiding schoolsecretariaten

21 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Dienstanciënniteit Borstvoedingsverlof (tijdelijke vanaf ) Onbezoldigd ouderschapsverlof (vanaf ) Legerdienst vanaf vaste benoeming Alle andere verloven, afwezigheden en TBS , gelijkgesteld met dienstactiviteit Wat telt niet mee? Diensten in bijbetrekking Onbezoldigde verloven, afwezigheden en TBS, niet gelijkgesteld met dienstactiviteit vb. TBSPA, ongewettigde afwezigheid opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Melding TBSOB RL-1 Ingangdatum: 1 september Uiterste meldingstermijn: 15 oktober Afstand wachtgeld: Aanvraag begin schooljaar Voor volledig schooljaar opleiding schoolsecretariaten

23 Deel 5 Reaffectatie/ wedertewerkstelling
TBSOB die betrekking krijgt in “hetzelfde ambt” = reaffectatie “ander ambt” =wedertewerkstelling opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Vacature Slaat zowel op vacante als niet-vacante betrekkingen (titularis afwezig voor ten minste 10 werkdagen) In welke betrekkingen? Vatbaar voor R/WTW: Niet meer vatbaar voor R/WTW: 720 d. dienstanciënniteit over 3 schlj Op 30 juni (31 aug voor opstellers) Dan niet meer vatbaar op 1 september opleiding schoolsecretariaten

25 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden
(Gesubsidieerd DKO) Eigen personeel TBSOB Verplichte reaffectatie binnen I.M. Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. Toewijzing Vl reaffectatiecomm. (verplicht) “Vrije fase” in deze volgorde: Mutatie of affectatie (vrije keuze) TADD’er (verplicht) TBSOB’er van andere IM. (vrije keuze) Alle andere tijdelijken (vrije keuze) opleiding schoolsecretariaten

26 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden
(DKO Gemeenschapsonderwijs) Eigen personeel TBSOB Verplichte reaffectatie binnen I.M. Vrijwillige wedertewerkstelling binnen I.M. Toewijzing RC scholengroep (verplicht) “Vrije fase” in deze volgorde: Mutatie of affectatie (vrije keuze) TADD’er (verplicht) TBSOB’er van andere IM. (vrije keuze) Alle andere tijdelijken (vrije keuze) Toewijzingen Vlaamse RC (verplicht) opleiding schoolsecretariaten

27 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden
Toewijzing R / W Vacant voorrang op niet-vacant Niet ingevuld door TADD voorrang op wel ingevuld door TADD opleiding schoolsecretariaten

28 In dienst nemen: volgorde verplichtingen en vrijheden
Tijdelijke in betrekking vatbaar voor R/W Kan aangesteld worden als aan de verplichtingen voldaan is Kan dan bezoldigd worden tot aan evt. R/WTW Opdracht melden vóór 15/10 opleiding schoolsecretariaten

29 Vlaamse reaffectatiecommissie
Toewijzingen m.i.v. 1/10 of later Reaffectatie Wedertewerkstelling In organieke uren DKO: Vb. TBSOB in SAA beeldhouwkunst, HG en WTW in Algemeen beeldende vorming, MG In niet-organieke uren DKO: Vb. administratieve ondersteuning in eigen school opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Na Rea/WTW Bezwaarschrift (IM of personeelslid) Binnen de 5 werkdagen Gemotiveerd Schort niet op Tenzij voorzitter van RC anders beslist Intrekken indien reglementair foutief Nieuwe toewijzing Afwijzen opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Bestendigheid Principe: R of WTW blijft behouden over de schooljaren heen Einde enkel mogelijk door: Betrekking wordt niet meer ingericht Verplichtingen school R/WTW Maatregelen voorafgaand aan TBSOB R/WTW van eigen TBSOB’er Opnemen gelijkwaardige andere betrekking Opnieuw titularis in school vaste benoeming E.a. opleiding schoolsecretariaten

32 Deel 6 rechten en plichten
Niet aanvaarden van R of WTW: RVA-grenzen Bezwaarschrift aanvaard +58 jaar en naar andere IM In het deeltijds beroepssecundair ond, Buitengewoon BaO en SO, Modulair SO, volwassenonderwijs, internaten Al 80% of 4/5 in 3 instellingen Tot einde schlj andere volledige R/WTW Afstand wachtgeld opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Rechten en plichten Verplichting R of WTW Verlofstelsels goed te keuren door IM R/WTW Prestatiestelsel van ambt WTW Vakantiestelsel van ambt WTW opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Pedagogische taken Volledige TBSOB met deels een R of WTW Gedeeltelijke TBSOB met geen of deels een R of WTW Naar rato van het volume van de opdracht waarvoor TBSOB Verantwoordelijkheid IM opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Sancties Ten onrechte TBSOB door de IM: Niet betalen tijdelijk personeelslid Terugvordering wedde aan IM Vast benoemd terwijl nog TBSOB’er in zelfde vak: niet aanvaarden van nieuwe vaste benoeming Plichten van het personeelslid inzake TBSOB Vb. niet opnemen R/WTW Niet betalen wachtgeld TBSOB opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Deel 7 Bezoldiging Volledige TBSOB zonder R/WTW: Wachtgeld: Eerste 2 jaar gelijk aan laatste activiteitswedde Vanaf 3e jaar telkens -20% (tot minimum) Niet langer dan de duur van de diensten die in aanmerking komen voor het pensioen opleiding schoolsecretariaten

37 Volledige TBSOB met R/WTW Gedeeltelijke TBSOB
Ten minste het salaris dat men als vastbenoemde zou genoten hebben Indien R/WTW hogere salarisschaal: supplement opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Bezoldiging Voorbeeld 1: School A: TBSOB voor 4/20 SAA beeldhouwkunst Salarisschaal 501, 10 j. anc. = 463,08 euro (bruto, niet geïndexeerd) School B: WTW voor 5/22 waarnemingstekenen Salarisschaal 301, 10 j. anc. = 413,63 euro (bruto, niet geïndexeerd) Bezoldiging: 463,08 euro opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Bezoldiging Voorbeeld 2 School A: TBSOB voor 2/22 AMV, LG Salarisschaal 301, 15 j. anc. = 186,60 euro (bruto, niet geïndexeerd) School B: R voor 2/20 AMV, HG Salarisschaal 347, 15 j. anc. = 238,66 euro (bruto, niet geïndexeerd) Bezoldiging: 186,60 + supplement 52,06= 238,66 euro opleiding schoolsecretariaten

40 opleiding schoolsecretariaten 2013 - 2014
Nog even checken? Werken in het onderwijs schooldirecties en -secretariaten Cursus voor schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google