De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

O NDERZOEK NAAR DE WETENSCHAPPELIJKE STATE OF THE ART PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 3-18 JAAR Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "O NDERZOEK NAAR DE WETENSCHAPPELIJKE STATE OF THE ART PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 3-18 JAAR Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 O NDERZOEK NAAR DE WETENSCHAPPELIJKE STATE OF THE ART PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 3-18 JAAR Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg

2 Inhoud van deze presentatie De onderzoeksopdracht Het landschap Modellen & kaders Doel van de JGZ Een werkmodel voor de CLB Aanbevelingen voor het programma PGZ 3 – 18 j

3 De onderzoeksopdracht 1. Toetsen van prioriteiten, inhoud en organisatie van de huidige JGZ aan wetenschappelijke bevindingen en internationale aanbevelingen 2. Voorstel preventieve onderzoeken als deel van een ruimer geheel van ziektepreventie en gezondheidsbevordering en de strategische doelstelling van de CLB

4 De onderzoeksopdracht - Methoden Interview experts Multidisciplinaire werkgroep Consultatierondes werkveld Literatuurstudie per thema Toetsing aan internationale modellen Expertadvies Aanbevelingen voor programma PGZ per thema

5 Het landschap… Transactioneel (ecologisch) perspectief - Levensloop model Decreet PGZ

6 Volwassene met… Persoonlijkheid Besef van waarden en normen Positief zelfwaarde gevoel Rol opnemen in de maatschappij Verantwoordelijkheidszin In staat om juiste keuzes te maken In staat tot verdere zelfontplooiing … ouders(opvoeders), brussen Familie Vrienden Kribbe School Clubs en ontspanning leefomgeving Milieu- Maatschappij Ontwikkelingsproces Materieel-logistiek Sociaal- maat- schappelijk Kerngezin nature nurture Groei en ontwikkeling in ecologisch perspectief

7 Decreet PGZ Gezondheidszorg K&G, huisartsen, pediaters,…in 1 e, 2 e of 3 e lijn Thuiszorg GGZ CAW LOGO’s … Diverse departementen (regionaal & federaal) ontwikkelen acties in diverse beleidsdomeinen: Landbouw Leefmilieu Huisvesting Ruimtelijke ordening Mobiliteit Onderwijs (school, PBD,…) CLB

8 Modellen & kaders Inventgroep (2005): “Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter”  Risicofactoren - Protectieve factoren  Risicocumulatie  Risicoprocessen (signalen van)  Interventie (van preventie tot zorg en behandeling) Balansmodel van Bakker  Draagkracht en draaglast Response to Intervention

9 Een werkkader voor getrapte zorg: ‘Response to intervention’ model ▲ stelt populatie voor (schoolgaande kinderen) Getrapt zorgmodel: 3 niveaus van interventie/aanbod aan een populatie Het effect = respons op de interventie wordt gemeten Basis aanbod Supplementair aanbod Individueel aanbod  differentiëren van het aanbod  flexiebel inzetten van mensen en middelen

10 Strategisch doel van JGZ op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak …met als doel kinderen en jongeren te laten opgroeien tot volwassenen die betekenis geven aan het leven en hun rol kunnen opnemen in de maatschappij. Hierbij gaat er niet alleen aandacht naar het individuele kind maar ook naar de relatie tussen het kind en de omgeving (o.a. gezin en kinderopvang). Gezondheid, groei & ontwikkeling van kinderen en jongeren… … beschermen, bewaken, bevorderen

11 Operationele doelen van JGZ: 1 Tijdig  onderkennen  van gezondheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen  Lichamelijke ontwikkeling  Cognitieve ontwikkeling  Sociaal-emotionele ontwikkeling  niet te vroeg/niet te laat… cave onnodig label  onderkennen ≠ diagnose

12 Operationele doelen van de JGZ: 2 Zicht krijgen op de nood aan zorg aan de hand van remmende en bevorderende factoren voor de gezondheid, groei en ontwikkeling, draaglast en draagkracht. Deze beïnvloedende factoren situeren zich bij het individu, de ouders, het gezin en sociale en maatschappelijke context (nurture).

13 Operationele doelen van de JGZ: 3 Zorg dragen voor de functionele integratie van kinderen en jongeren met ontwikkelings- en gezondheidsproblemen door middel van beschermende en bevorderende maatregelen

14 Operationele doelen van de JGZ: 4 & 5 Voorkomen van infectieziekten d.m.v. vaccinaties Voorkomen van het verspreiden van infectieziekten d.m.v. hygiënische maatregelen

15 Operationele doelen van JGZ: 6 Bevordering van de gezondheid, groei en ontwikkeling, d.m.v. initiatieven/interventies gericht op populaties, subgroepen en individuen.

16 Een werkmodel voor CLB BASISZORG KIND & GEZIN / BEHANDELENDE ARTS OPMAAK VAN EEN CLB-DOSSIER SYSTEMATISCHE CONTACTEN: update dossier  Bevraging van ouders  Screening (visus, gehoor, mond, cryptorchidie, scoliose, hart)  Monitoring (groei)  Surveillance ( taal&spraak, neuromotoriek, cognitie, psy-soc) GESTRUCTUREERD OVERLEG OP SCHOOL:  MDO  Klassenraad  Zorgoverleg Melding van signalen van risicoproces (kleuter- & leerlingvolgsystemen, kinddossier) door school, ouders, leerling MULTIDISCIPLINAIRE AFWEGING VAN RISICOFACTOREN, BESCHERMENDE FACTOREN, SIGNALEN VAN RISICOPROCESSEN, GEKADERD IN RISICO(LEEFTIJD)PERIODE - DOOR CLB-TEAM VERWIJZING EVALUATIE EN BIJSTURING VAN DE INTERVENTIE PROFESSIONELE VERFIJNING VAN HET SIGNAAL: Start van een (diagnostisch) traject (onderzoek, gesprekken, observatie volgens HGW) INFORMATIE EN ADVIES AAN SCHOOL & OUDERS DOSSIEROVERDRACHT Registratie Risicofactoren & Beschermende factoren Signalen van Risicoprocessen Gevoerd beleid binnen K&G In overleg met ouders, leerling,school

17 Aanbevelingen Programma PGZ 3-18 Basisaanbod  = noodzakelijk minimum voor alle kinderen/jongeren  Selectie van gezondheidsthema’s voor zorg en preventie  Methodiek:  systematische contacten voor screening, monitoring en surveillance  aansturen van triage voor supplementair/individueel aanbod  gezondheidsbevordering Supplementair en individueel aanbod  Literatuurstudie geeft info over wie hiervoor in aanmerking komt m.b.t. verschillende gezondheidsthema’s  Verder te concretiseren in het kader van protocollering  Methode: c ontacten op maat en volgens noodzaak

18 Tijdig onderkennen: basisaanbod Schoolondersteuning door aansturen van gerichte triage (leerkrachten alert maken voor signalen van verstoorde ontwikkeling)  Taal & spraak, motoriek & coördinatie, geestelijke gezondheid, cognitieve ontwikkeling Systematische contacten voor tijdige detectie van  Amblyopie, verstoord dieptezicht en verstoorde kleurzin, problematische mondgezondheid, verstoord groeipatroon, cryptorchidie, scoliose, hartafwijking, ontwikkelingsproblemen, geestelijke gezondheid  Screening, monitoring, surveillance Zelfstandige inzet VPLK  Voor standaardgerelateerde thema’s Verminderde inzet van de arts  1 e contact kleuter, 1 contact LS, 1 contact SO

19 Tijdig onderkennen: supplementair aanbod Systematische contacten volgens risico  Problematische mondgezondheid  Gezichtsscherpte in type 1 & 2 Contacten volgens noodzaak (‘selectieve’)  Controle onbetrouwbaar testresultaat  Bijzonder risico (oa.op gehoorstoornis)  Verontrustend groeipatroon  Signalen van verstoorde ontwikkeling motoriek, taal&spraak,geestelijke gezondheid Teamoverleg Contacten met het netwerk VPLK voor systematische contacten Verhoogde inzet van arts  Verdieping, integratie, interpretatie, teamoverleg, netwerk

20 Tijdig onderkennen: individueel aanbod Bij expliciete vraag van leerling/ouders Volgens bijzonder risico  Illegalen, asielzoekers Beleid in functie van het gezondheidsprobleem Inzet van arts  Verdieping, integratie, interpretatie, teamoverleg, netwerk, draaischijf, coördinatie

21 Inschatten van nood aan zorg: basisaanbod Start van schoolloopbaan/ Aanleggen van een dossier t.g.v. 1 e CLB-contact  Gestructureerde infoverzameling m.b.t. gezondheid, groei & ontwikkeling via ouders  Perceptie van het kind (taal & spraak, geestelijke gezondheid, motoriek)  Risicoconstellatie, risicoprocessen, beschermende factoren T.g.v. de systematische contacten:  Bijsturen van risicoconstellatie T.g.v. overleg school Teamwerk – arts coördinerend – integratie/interpretatie/weging van gegevens

22 Inschatten van nood aan zorg: supplementair & individueel aanbod N.a.v. van signaal van risicoproces  Start van een diagnostisch traject (HGW)  Monitoring & surveillance op maat van subgroep  Overleg met netwerk  Teamwerking  Functionele integratie Volgens individuele nood (een gekend probleem)  Functionele integratie  Overleg met netwerk  Teamwerking

23 Functionele integratie van leerlingen met een chronische aandoening Schoolondersteuning:  Visie-ontwikkeling op kinderen met chronische aandoening (CZK)  Ontwikkeling van een zorgbeleid op school t.a.v. CZK Coördinerende taken t.a.v. school  Informeren van leerkrachten & zorgteam  Informeren van klasgroep  Beantwoorden van vragen Coördinerende taken t.a.v. individuele leerling  Overleg met leerling & ouders: detectie van onderwijsleer- en participatiebehoeften  CLB-teamoverleg  Overleg met zorgteam  Draaischijf & netwerk

24 Voorkomen van infectieziekten: vaccinaties Gezondheidsbeleid – ondersteunend t.a.v. de opdracht Systematisch aanbod van vaccinaties  DTPa-IPV 1 e leerjaar  MBR 5 e leerjaar  HBV en HPV 1 e SO  dTPa 3 e SO Systematisch aanbod van inhaalvaccinaties  Voor leerlingen met leemtes in vaccinatieschema Exclusief aanbod  Anderstalige nieuwkomers (inhaalschema)

25 Gezondheidsbevordering School ondersteunen bij uitwerken van een gezondheidsbeleid  Thema’s van gezondheidsdoelstellingen  Algemeen maatschappelijk belang (Seksuele & relationele)  Visie-ontwikkeling op ziekte en functioneren op school Gezondheidsbevordering op maat van subgroepen  Omgevingsanalyse, lokale noden, subgroepen Individuele gezondheidsbevordering  Gepersonaliseerd, volgens noodzaak (oa.t.g.v. systematisch contact

26 Gezondheidsbevordering: Matrix -Vigez LeerlingKlasSchoolOmgeving Educatie Structurele maatregelen Afspraken- reglement Zorg & begeleiding herkennen signalen

27 Aanbevelingen Programma PGZ 3-18 Taakverdeling en competentieprofiel  Verpleegkundige  Zelfstandiger werken  Taken volgens protocol in consulten  Triage en delegeren naar arts & team  Opleidingsvereisten aanpassen (modulair?/in CLB?)  CLB-arts minder in basisaanbod, meer in supplementair aanbod en op competentieniveau  Opleidingsvereisten hieraan aan te passen, binnen of buiten Manama JGZ  Informeren & adviseren, ontwikkelingsprofiel, diagnostiek, netwerk & draaischijf, teamwerking, coördinatie bij CZK

28 VOORSTEL PREVENTIEVE ONDERZOEKEN, ALS ONDERDEEL VAN EEN GROTER GEHEEL, …. IS GÉÉN DOEL OP ZICH

29 Basis onderwijs

30 Secundair onderwijs

31 Aanbevelingen Programma PGZ 3-18 Basisaanbod van systematische contacten  7 contacten (5 in basisschool, 2 in secundaire school)  4 door de verpleegkundige alleen  1 door CLB-team  1 arts en verpleegkundige samen  1 door arts alleen  Shift naar basisonderwijs


Download ppt "O NDERZOEK NAAR DE WETENSCHAPPELIJKE STATE OF THE ART PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG 3-18 JAAR Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google