De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief. 17 januari 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief. 17 januari 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief. 17 januari 2014
Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief? 17 januari LANDELIJK NETWERK ONDERZOEK JEUGD & GEZONDHEID Mascha Kamphuis Dank aan Janine Bezem

2 Inhoud presentatie: Triage methode Resultaten onderzoek

3 Kerntaken JGZ Vaccinaties Vroegsignalering
Taxatie risico’s en zorgbehoefte Informatie en advies Toeleiding naar zorg

4 Uniform deel BTP JGZ Dilemma’s JGZ 4-19 (1)
Drie (straks vier) routine gezondheidsonderzoeken in de leeftijdsperiode 4-19 jaar Artikel 2a besluit JGZ: systematisch volgen en signaleren van gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en beschermende factoren

5 Uniform deel BTP JGZ Dillema’s JGZ 4-19 (2)
Onvoldoende ruimte voor: Individuele behoeften ouders, kinderen en jongeren Risicokinderen en groepen (secundaire preventie): - Gesignaleerd door derden in verschillende leefmilieus - VMBO, MBO

6 Doelstelling ontwikkeling triage in de JGZ
Basiszorg voor alle kinderen Passende en tijdige aandacht voor het kind met risicofactoren ten aanzien van gezonde groei en ontwikkeling Toegankelijkheid JGZ, ook tussen de routine onderzoeken Betere aansluiting met signalering in leefmilieu kinderen (onderwijs)

7 Triage Selectie en prioritering zorgbehoefte ten behoeve van efficiënte inzet professionals Aansluiting bij kerngedachte JGZ/Public Health: - Alle kinderen in beeld - Maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen. Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakherschikking, ten behoeve van doelgroep 4-19 jaar

8 Taakherschikking: verdeling van taken en verantwoordelijkheden
Van algemeen naar specialistisch

9 MONITORING Triagemethodiek ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE DERDEN
Signaleren Risicotaxatie Toeleiden naar zorg ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE TRIAGE Screening (zonder ouder) SDQ /KIVPA Vragenlijst ouders Signalen van school SPREEKUREN (met ouder) DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN BEMOEIZORG DERDEN Ouders / Kinderen Leerkrachten / IB’ers Keten MONITORING

10 Effectstudie TNO, LUMC, vier GGD-en (vervolg op pilot)
Doelstelling Wat is het effect van triage op: Opkomst, signalering; terechtheid (CBCL, navragen) Geleverde zorg (verwijzingen, ooi, zij-instroom) Kosten Ervaringen van ouders mt triage Registraties uit DDJGZ! Definitieve resultaten eerste kwartaal 2014 Tevens: Ervaringen van scholen Ik herhaal nog een keer: de pilot was een relatief kleinschalig onderzoek. Uniforme registratie van is nodig, zodat gegevens van instellingen goed vergelijkbaar zijn. We bevelen verder onderzoek naar het effect van de verwijzing en de behaalde gezondheidswinst aan. Hiervoor moeten we kinderen systematisch langer volenen nagaan of verwijzingen worden opgevolgd en wat het resultaat is. Bij vervolgonderzoek moet onderzocht worden in hoeverre er bij beide uitvoeringsmethodieken sprake is van fout-negatieve en fout-positieve verwijzingen. We gaan gebruik maken van objectievere meetinstrumenten en de kinderen langer volgen. Tot en met het oordeel over of de verwijzing terecht was. Onderzoek is gewenst naar de kosteneffectiviteit van beide uitvoeringsmethodieken. Dit betekent dat medewerkers tijd moeten schrijven. Ww willen face to face groepsinterviews gaan houden met ouders, zodat we nog meer te weten kunnen komen over de achtergronden van de vragen die we in in de enquête stelden.

11 Opkomst percentage 5/6 jarigen
Triage PGO Screening Vervolgonderzoek Opgeroepen N=495 N=259 N=499 Opkomst 97,0% 91,1% 96,0% Levert triage nou een hogere opkomst op of niet? Ja en nee: eigenlijk is over het geheel genomen de opkomst gelijk en bij triage in totaal iets hoger, nl 91,2% en bij de PGO 90%. Uitgesplitst naar de screening: de doktersassistente ziet bijna alle kinderen op de school. Verder komen niet alle ouders naar het vervolgonderzoek: 12,3% komt niet en 16% komt na een tweede of derde oproep. Overigens zijn de kinderen die worden gezien in de triage GGD ouder dan de kinderen van de PGO GGD. Bij de PGO GGD zijn de meeste kinderen 5 jaar oud en bij de triage GGD 6 jaar. Dit komt door achterstand ivm invoering van de nieuwe werkwijze. Maar die achterstand wordt ingelopen. Significant verschil P< 0,05 voor volledige basiszorg Triage - PGO 11

12 Opkomst percentage 10/11 jarigen
Triage PGO Screening Vervolgonderzoek Opgeroepen N=513 N=197 N=487 Opkomst 96,3% 87,3% 91,2% Levert triage nou een hogere opkomst op of niet? Ja en nee: eigenlijk is over het geheel genomen de opkomst gelijk en bij triage in totaal iets hoger, nl 91,2% en bij de PGO 90%. Uitgesplitst naar de screening: de doktersassistente ziet bijna alle kinderen op de school. Verder komen niet alle ouders naar het vervolgonderzoek: 12,3% komt niet en 16% komt na een tweede of derde oproep. Overigens zijn de kinderen die worden gezien in de triage GGD ouder dan de kinderen van de PGO GGD. Bij de PGO GGD zijn de meeste kinderen 5 jaar oud en bij de triage GGD 6 jaar. Dit komt door achterstand ivm invoering van de nieuwe werkwijze. Maar die achterstand wordt ingelopen. Geen significant verschil voor volledige basiszorg Triage - PGO 12

13 Aantal kinderen onderzocht
Percentage 5/6 jarigen gesignaleerd door JGZ met psychosociaal probleem en visusafwijking Triage Aantal kinderen onderzocht N=480 PGO N=479 Screening Eindoordeel JGZ JGZ bevindingen Psychosociaal probleem 16,5% 14,8% 17,3% Visus afwijking 9,0% 1,9% 3,8% Deze tabel laat een opvallend resultaat zien: De triage GGD verwijst minder kinderen naar extra zorg (19,6%) in vergelijking met de PGO GGD (45,9%). Dit effect is ook zichtbaar wanneer er gekeken wordt naar de afzonderlijke indicatiecategorieën. De percentages gaan hier over de totale steekproeven, dus ook bij vervolgonderzoek. Het percentage kinderen dat naar aanleiding van het PGO wordt verwezen naar extra zorg is gelijk aan het percentage kinderen dat bij de triage GGD naar aanleiding van de screening wordt doorgestuurd voor een vervolgonderzoek door de JGZ-arts (46%). Wat we zien is dat veel kinderen bij de PGO GGD nog moeten terugkomen voor oren ivt de screenng. Bij de triage GGD voor psychosoc problemen, maar daar is de verwijzing door de JGZ-arts na het vervolgonderzoek weer kleiner -Het is moeilijk om te zeggen welke GGD het nu beter of slechter doet. De prevalenties kunnen verschillen door de regio’s, hoewel we heel duidelijk rekening hebben gehouden met SES en stadse of plattelandgebieden. Verder verschilde zoals gezegd de leeftijd tussen de groepen. Geen significant verschil signalering Triage – PGO. PM: overgewicht

14 Aantal kinderen onderzocht
Percentage 10/11 jarigen gesignaleerd door JGZ met psychosociaal probleem en visusafwijking Triage Aantal kinderen onderzocht N=494 PGO N=444 Screening Eindoordeel JGZ JGZ bevindingen Psychosociaal probleem 18,8% 16,0% 15,8% Visus afwijking 2,4% 1,4% 1,6% Deze tabel laat een opvallend resultaat zien: De triage GGD verwijst minder kinderen naar extra zorg (19,6%) in vergelijking met de PGO GGD (45,9%). Dit effect is ook zichtbaar wanneer er gekeken wordt naar de afzonderlijke indicatiecategorieën. De percentages gaan hier over de totale steekproeven, dus ook bij vervolgonderzoek. Het percentage kinderen dat naar aanleiding van het PGO wordt verwezen naar extra zorg is gelijk aan het percentage kinderen dat bij de triage GGD naar aanleiding van de screening wordt doorgestuurd voor een vervolgonderzoek door de JGZ-arts (46%). Wat we zien is dat veel kinderen bij de PGO GGD nog moeten terugkomen voor oren ivt de screenng. Bij de triage GGD voor psychosoc problemen, maar daar is de verwijzing door de JGZ-arts na het vervolgonderzoek weer kleiner. - Het is moeilijk om te zeggen welke GGD het nu beter of slechter doet. De prevalenties kunnen verschillen door de regio’s, hoewel we heel duidelijk rekening hebben gehouden met SES en stadse of plattelandgebieden. Verder verschilde zoals gezegd de leeftijd tussen de groepen. Geen significant verschil signalering Triage – PGO PM: overgewicht

15 Zij-instroom Er is sprake van significant minder zij-instroom bij
reguliere werkwijze (0,59%) dan bij triage (2,12%)

16 Kosten Standaard JGZ contactmoment 5/6 jaar: kosten van de triage methode duidelijk lager dan de kosten van PGO Standaard JGZ contactmoment 10/11 jaar kosten vergelijkbaar Tijdkosten van de ouders: duidelijk lager voor triage

17 Tips: Investeer in het onderwijs als signalerings- en samenwerkingspartner. Versterk ouders in hun verantwoordelijkheid om te signaleren. Creeër flexibiliteit bij de professionals voor optimale signalering


Download ppt "Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief. 17 januari 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google