De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie J. Milliau 27 mei 2009.  Certificering Vlaanderen  Op 4 juli 2008 keurt de Vlaamse overheid de Ecodis Technologie goed als alternatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie J. Milliau 27 mei 2009.  Certificering Vlaanderen  Op 4 juli 2008 keurt de Vlaamse overheid de Ecodis Technologie goed als alternatieve."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie J. Milliau 27 mei 2009

2  Certificering Vlaanderen  Op 4 juli 2008 keurt de Vlaamse overheid de Ecodis Technologie goed als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het legionellabesluit van 9 februari 2007  Ecodis lanceert een sales en marketing campagne naar de zorgsector toe ter ondersteuning van het behalen van deze certificering  Certificering Nederland  De certificering in Nederland is lopende bij het CTGB (College voor de toelating van Gewasbestrijding en Biociden) en wordt ten vroegste in het eerste kwartaal van 2010 gerealiseerd. Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Ontwikkelingen 2008 → Belangrijke thema’s

3  Acquisitie A-Engineering  Gefinaliseerd op 20 november 2008  Aanvullend produktgamma t.o.v. Ecodis  Ex situ technologie  In situ technologie  Calc Tech – Petrol Tech  Mogelijk partnership met NewTec  Extra versterking thuismarkt van Ecodis (Benelux)  Stopzetting zwembadontwikkelingen  Op 15 december 2008 aangekondigd door de Raad van Bestuur Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Ontwikkelingen 2008 → Belangrijke thema’s

4 Eind 2007: 23 medewerkers Q1-Q2 2008: +23 medewerkers Ecodis Q3 2008: -6 medewerkers Ecodis Q4 2008: +8 medewerkers A-Engineering -10 medewerkers Ecodis en A-Engineering Q1 2009: - 2 medewerkers Op 31 maart 2009: 36 medewerkers op de loonlijst Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Ontwikkelingen → In/Uitstroom Personeel

5  Commerciëel  Sterke focus op zorgsector en drinkwatertoepassingen  Is doorheen de historiek van Ecodis prioritair bewerkt  Markt is kleiner dan verwacht  Markt ontwikkelt trager dan voorzien  Certificering Vlaanderen heeft geen commerciële impact  Doorbraak in Nederland laat op zich wachten (certificeringsdossier loopt al bijna 2 jaar. Pas ten vroegste Q resultaat)  Biedt weinig vooruitzichten op winstgevendheid  Industriële markten  Pas sinds Q als prioriteit benaderd  Dient nog technisch en commerciëel uitgebouwd/aangevat te worden Wasserijen Papierindustrie Kalkverwerkende industrie Koeltorens Beverage wereld  Eerste aanzet in samenwerking met RUG aangevat Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Technisch-commerciële analyse

6  Commerciëel  Concept  Te weinig recurrent business (onderhoudscontracten, huur)  Er worden produkten verkocht, geen “oplossingen”  Ontbreken totaal concept (= de succesfactor bij de concurentie) Analyse Reiniging bij start van de interventie Breed produktscala Nazorg en service Meting en rapportage Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Technisch-commerciële analyse

7  Technisch  Standarisering Ecodis toestel is moeilijk haalbaar  Beperkingen door drukval kunnen maar deels opgelost worden  Negatieve impact van kalkafzettingen  Rendement van Ecodis cel moet geoptimaliseerd worden Vormgeving dient verder ontwikkeld Samenstelling van de elektrodes dient verder ontwikkeld Wat in meer agressieve (industriële) omgevingen ? Wisselende watersamenstelling kan stabiliteitsproblemen veroorzaken binnen de Ecodis cel  Datalogging heeft grote upgrade nodig  Miniaturisering  Heeft toepassingsmogelijkheden in dispenser en drankverdeelsystemen  Heeft grote vertraging opgelopen  Produktiekost is problematisch  Aansprakelijkheid kwaliteit (smaak) behandeld water is groot risico Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Technisch-commerciële analyse

8  Technisch  Koeltorens  Eerste onderzoeksproject in samenwerking met IWT in 2008 opgezet  Verder onderzoek is nodig op vlak van: Impact inhibitoren op werking Ecodis cel PH invloed op werking van Ecodis cel Kalkafzetting  Binnen het jaar lijkt er geen marktconforme oplossing mogelijk  Moduleren naar hogere debieten  In industriële toepassingen is er nood aan hoge debietbehandeling  De produktiekost van de Ecodis toestellen Stijgt lineair met het debiet Markt/verkoopprijs stijgt minder dan lineair Marge komt zwaar onder druk! Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Technisch-commerciële analyse

9  Omzetontwikkelingen in 2009  Budget 2009 (opgesteld december 2008)  Verwachtte omzet €  Verwacht EBITDA €  Omzet Q1 2009:  €  Omzet Q1 en pipeline Q2,Q3 en Q4 2009:  €  Verwachtte EBITDA met bestaande structuur: €  Verwachtingen in het prospectus  Omzet 2009: €  Ebitda 2009: € Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Technisch-commerciële analyse

10  Afslanken naar een team van 18 personen  Zware saneringskost  Assumpties:  30 % groei in omzet per jaar  5 tot 10 % kostengroei maximaal per jaar  Verhuis naar andere locatie  Focus op industriële ontwikkeling, dus nood aan andere profielen  Ten vroegste in 2012 mogelijke kans op break even  Afslanken naar een team van 9 personen  Zware saneringskost  Assumpties:  Omzet 2009 valt terug naar € maximaal  30 % groei in omzet per jaar  5 tot 10 % kostengroei maximaal per jaar  Verhuis naar andere locatie  Economisch haalbaar model met aandeelhouderswaardecreatie zeer twijfelachtig (breakeven ten vroegste 2012 met zeer smalle omzetbasis) Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verder ontwikkelingen → Verschillende mogelijke scenario’s

11  Strategisch partnership met andere marktspelers  Verschillende partijen zijn benaderd  Heeft niet tot positieve resultaten geleid  Ontbinding en vereffening Ecodis NV  Er is een gebrek aan economisch werkbare toepassingen van de Ecodis technologie op middellange termijn  Hierdoor geen herstelplan mogelijk  In gevolge een voorziening als gevolg van het opstarten van een informatie-en consultatieprocedure met het personeel bevindt Ecodis NV zich in de toestand beschreven door artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Verdere ontwikkelingen → Verschillende mogelijke scenario’s

12 Enkelvoudige Jaarrekening 2008 (in discontinuiteit ) → Resultatenrekening (‘000 €) Aandeelhoudersvergadering - 27 mei /12/200831/12/2007 Omzet Andere bedrijfsopbrengsten Totale opbrengsten Handelsgoederen, grondstoffen(553)(582) Diverse goederen & diensten(2.961)(1.040) Bezoldigingen & sociale lasten(3.299)(1.206) Afschrijvingen & waardevermindering(592)(135) Andere bedrijfskosten(4)(9) Totale kosten (7.408) (2.972) Bedrijfsverlies (6.110) (1.932) Financieel + uitzonderlijk resultaat (7.776) (1.050) Verlies van het boekjaar (13.866) (2.982)

13 Enkelvoudige Jaarrekening 2008 (in discontinuiteit ) → Balans (‘000 €) - activa Aandeelhoudersvergadering - 27 mei /12/200831/12/2007 Immateriële vaste activa039 Materiële vaste activa20510 Financiële vaste activa219 Vaste activa Vorderingen > 1 j016 Voorraden16176 Handelsvorderingen Overige vorderingen Beleggingen & liquide middelen Overlopende rekeningen9596 Vlottende activa TOTALE ACTIVA

14 Enkelvoudige Jaarrekening 2008 (in discontinuiteit ) → Balans (‘000 €) - passiva Aandeelhoudersvergadering - 27 mei /12/200831/12/2007 Eigen vermogen Voorziening Financiële schulden > 1 j0192 Achtergestelde lening-- Financiële schulden < 1 j19075 Handelsschulden Vooruitbetalingen klanten020 Schulden mbt belastingen, bezoldigingen Overige schulden41 Totale schulden Overlopende rekeningen26 53 TOTALE PASSIVA

15 Krachtlijnen :  Voor zowel Ecodis NV, Ecodis BV als A-Engineering  Behelst dus 36 medewerkers  2 arbeiders van Ecodis NV en 3 medewerkers van Ecodis BV worden behandeld als waren het bedienden onder Belgische sociale wetgeving  Iedereen formule Claeys + 1 maand  Outplacement voor iedereen  Wettelijke sluitingspremie  4 medewerkers > 52 jaar: +1 maand Budget:  € Aandeelhoudersvergadering - 27 mei 2009 Krachtlijnen draft sociaal plan bij collectief ontslag


Download ppt "Presentatie J. Milliau 27 mei 2009.  Certificering Vlaanderen  Op 4 juli 2008 keurt de Vlaamse overheid de Ecodis Technologie goed als alternatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google