De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmiddag 13 mei 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmiddag 13 mei 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmiddag 13 mei 2012

2 WELKOM

3 Orde van de dienst (1 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zingen gezang 487 Stil gebed - votum - groet Zingen psalm 25 : 2, 3 en 4 Gebed Bijbellezingen: Marcus 16 : 9 – 16 Jeremia 31 : 33 – 34 Ezechiël 36 :

4 Orde van de dienst (2 van 2) Voorganger ds. H. de Bruijne
Zingen ‘Ik sluit met u een vast verbond’ Preek Zingen ‘Laat de kindren tot mij komen’ Gebeden Collecten Zingen ‘Ik geloof in God de Vader’ Zegen

5 Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende,
Spreuk van de week Wie rechtvaardig is, wordt bevrijd van zijn ellende, zijn plaats wordt ingenomen door een goddeloze. (Uit: Spreuken van koning Salomo 11 : 8)

6 landelijke kerkendag op Urk. Meer informatie in de kerkelijke media.
A.s. vrijdag (18 mei 2012) de landelijke kerkendag op Urk. Meer informatie in de kerkelijke media.

7 Welkom en mededelingen

8 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
Gezang 487 : 1, 2 en 3 De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

9 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Gezang 487 : 1, 2 en 3 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

10 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gezang 487 : 1, 2 en 3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

11 Stil gebed Votum Groet

12 door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen
Psalm 25 : 2, 3 en 4 HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

13 Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER, waarop ik biddend pleit:
Psalm 25 : 2, 3 en 4 Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER, waarop ik biddend pleit: milde handen, vriendlijk' ogen zijn bij U van eeuwigheid. Denk toch aan de zonde niet van mijn onbedachte jaren! HEER, die al mijn ontrouw ziet, wil mij in uw goedheid sparen.

14 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor,
Psalm 25 : 2, 3 en 4 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed in het effen recht des HEREN: wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren.

15 Gebed

16 De lezingen uit de Bijbel zijn: Marcus 16 : 9 – 16,
Jeremia 31 : 33 – 34 en Ezechiël 36 : 25 – 28 (in de Nieuwe BijbelVertaling).

17 Marcus 16 9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet.

18 Marcus 16 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid,

19 Marcus 16 omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.

20 Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.
Jeremia 31 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

21 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden:
Jeremia 31 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

22 Ezechiël 36 25 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

23 jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.
Ezechiël 36 28 Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn.

24 Ik sluit met u - zo spreekt de HERE - opdat gij eeuwig Mij zult eren,
Schriftberijming 39 Ik sluit met u - zo spreekt de HERE - opdat gij eeuwig Mij zult eren, een vast verbond: ook met uw zaad, met het geslacht dat komen gaat. Ik zal een God zijn, groot van macht, voor u en voor uw nageslacht.

25 Preek

26 Zingen : ‘Laat de kindren tot mij komen’.
Bron: ‘Wegwijzer naar Christus’. Tekst: Dr. H. van ‘t Veld.

27 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ : 1, 2 en 3
God sloot eens in het verleden met zijn volk een vast verbond. Kindren werden vroeg besneden opdat iedereen verstond: dit besnijden is een teken van het heil door God beloofd, van het heil door God beloofd.

28 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ : 1, 2 en 3
Jezus heeft hen aangenomen, hun zijn liefde aangereikt: “Laat de kindren bij Mij komen, want van hen is ’t Koninkrijk.” En hun doop is nu een teken van het heil door God beloofd, van het heil door God beloofd.

29 ‘Laat de kinderen tot mij komen’ : 1, 2 en 3
Zonder dat zij het nog merken, wordt vergeving toegezegd, en de Geest wil in hen werken verder op hun levensweg. Aan hun keuze, hun belijden gaat vooraf wat God belooft, gaat vooraf wat God belooft.

30 Gebeden

31 Er wordt gecollecteerd voor:
het werelddiaconaat, de emeritikas. De collecte voor het werelddiaconaat betreft het hazenlipproject in Indonesië (zie volgende dia).

32 Via de Gereja Toraja Mamasa (GTM) op Sulawesi (vroeger Celebes) steunen onze kerken ook het diaconale werk, o.a. het z.g. hazenlipproject in een kliniek in Makassar.

33 ‘Ik geloof in God de Vader’ (1 van 3)
die almachtig, wijs en goed, aard' en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

34 ‘Ik geloof in God de Vader’ (2 van 3)
Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven hemelhoog nu is verheven boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

35 ‘Ik geloof in God de Vader’ (3 van 3)
Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

36 Zegen, te beantwoorden met:

37 Hemelvaartsdag (a.s. donderdag):
09.30 uur in de Jeruzalemkerk (Troosterlaan) een gezamenlijke dienst met de Nederlands Gereformeerde Kerk Utrecht.


Download ppt "Zondagmiddag 13 mei 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google