De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe projecten evalueren? Valérie Pattyn Instituut voor de Overheid, K.U. Leuven Week van de integrale veiligheid- 27 juni 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe projecten evalueren? Valérie Pattyn Instituut voor de Overheid, K.U. Leuven Week van de integrale veiligheid- 27 juni 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe projecten evalueren? Valérie Pattyn Instituut voor de Overheid, K.U. Leuven Week van de integrale veiligheid- 27 juni 2011

2 2 1.Wat is beleidsevaluatie (niet)? 2.Waarom en wanneer evalueren? 3.Anticiperen op een projectevaluatie: Randvoorwaarden voor evalueerbaarheid  Evaluatievragen en –criteria  Beleidstheorie  Monitoringinfrastructuur  Capaciteit/ Cultuur Focus presentatie

3 3 “Het bepalen van de meerwaarde (‘merit’) van datgene wat geëvalueerd wordt” (M. Scriven) Informele versus formele evaluatie. Gestructureerd/systematisch proces – Inzet methoden en technieken: –Evaluatievraag + Evaluatiecriterium –Data-verzameling –Data-analyse –Beoordeling Beleidsevaluatie – enkele kenmerken

4 4 “Beleid” = ? Maatregel Pakket van maatregelen Project (voorbeeld: Project aanpak fietsdiefstal) Programma Evaluatie van beleid PreventieStructurele oorzaak van diefstal wegnemen -Verbeteren stallingsvoorzieningen -Bevorderen gebruik PreparatieVoorbereiding op bestrijding diefstal -Gravering fietsen RepressieBestraffing diefstal-Stimuleren aangifte -Controle en handhaving

5 5 Afbakening van beleidsevaluatie (Widmer, 2005) Ten aanzien van andere functies ter ondersteuning van beleid en beheer

6 6 MOTIEVEN om beleid te evalueren: Beleidsplanning ondersteunen Verbeteren van de uitvoering van het beleid en bijdragen tot institutionele ontwikkeling van de betrokken organisaties Het afleggen van verantwoording m.b.t. de resultaten van het beleid en de ingezette middelen Beleidsleren: het antwoord op de vraag waarom en hoe beleid wel of niet geslaagd is “The purpose of an evaluation conditions the use that can be expected of it” (Chelimsky, 1997) Waarom evalueren?

7 7 Wanneer evalueren?

8 Toetsing op evalueerbaarheid: “Evaluability Assessment” –Aandacht voor de organisatorische en inhoudelijke evalueerbaarheid van de evaluatievraag –“Is het mogelijk (cf. randvoorwaarden) om het beleid op te volgen en te evalueren (ex ante / tussentijds / ex post)?” –= bijzondere vorm van ex ante evaluatie  Opstart evaluatie? Ja/Neen  Scope evaluatie? Anticiperen op een projectevaluatie

9 Randvoorwaarden evalueerbaarheid 9 1.Consensus evaluatievragen/ evaluatiecriteria? 2.Beleidstheorie? 3.Betrouwbare en valide indicatoren? 4.Evaluatiecapaciteit en -cultuur?

10 (1) Consensus evaluatievragen/Criteria Consensus evaluatievragen tussen verschillende stakeholders? Aard van vragen (beschrijvend; voorspellend..)? Een goede evaluatievraag bevat slechts één evaluatiecriterium 10

11 11 Evaluatiecriteria

12 (2) Beleidstheorie Explicitering beleidstheorie als vertrekpunt voor ‘scoping’ van de evaluatie. Beleidstheorie? –Projectlogica –het geheel van assumpties die beleidsmakers volgen bij de uitwerking en uitvoering van een concreet beleidsinitiatief –Vaak impliciete redeneringen, niet uitgesproken. “Waarom dit project precies? Hoe denken we dat dit bepaald resultaat kan genereren in maatschappij? 12

13 (2) Beleidstheorie –Een inhoudelijke beschrijving van het beleidsinitiatief en van de wijze waarop dit bepaalde doelstellingen zal bereiken of effecten zal genereren (“Hoe werkt het beleid?”) = “ Causaal Veranderingsmodel” –Een oordeel over wat er gedaan moet worden om deze doelstellingen te halen (“Wat moet er concreet gebeuren?”)  beschrijvend én prescriptief (Chen, 2005) 13

14 14 Beschrijvende assumpties: –Causale mechanismen ten grondslag van maatschappelijk probleem –Causale processen waardoor beleid werkt en de beoogde maatschappelijke verandering optreedt –Determinanten: relevante factoren waarop het beleid dient in te spelen om de gewenste effecten te bereiken  Veranderingsmodel achter het beleid Beleidstheorie-gedreven evaluatie

15 15 Beleidstheorie: Veranderingsmodel achter een projectinitiatief veranderingsmodel

16 16 Reconstructie beleidstheorie: Voorbeeld

17 (2) Beleidstheorie Solide redenering achter beleid verhoogt slaagkansen Voorwerp van evaluatie (“is beleid goed doordacht?) én Reconstructie beleidstheorie als vehikel tot uitzetten bakens evaluatie. –Aandacht voor determinanten waarop het beleid kan ingrijpen. –Aandacht voor mogelijke neveneffecten –Stuurt selectie van indicatoren voor monitoring en gepaste technieken voor dataverzameling 17

18 (3) Monitoring en beleidsevaluatie Relatie monitoring en beleidsevaluatie:  Tandem Belang van adequaat monitoringssysteem Functie van indicatoren =Indicaties van realiteit =Kwantitatieve weergave van kwaliteit/kwantiteit van meetobject =Beschrijvend; niet verklarend!

19 Stelregels bij opstellen indicatoren Maak gebruik van beleidstheorie Zoek naar bestaande meetpraktijken Betrek stakeholders SMART-principe: –Specificiteit: Indicator heeft 1 op 1 relatie met datgene wat gemeten wordt –Meetbaar –Afgesproken: consensus stakeholders –Relevantie –Tijdsgebonden (maar stabiel!) Kosten-batenanalyse van de data-verzameling Belang van nulmeting! Betrouwbaarheid en validiteit

20 Betrouwbaarheid Garanties van de meting op het vlak van objectiviteit en reproduceerbaarheid Maak steekkaart met meta-info over de indicator 20

21 21 Valkuilen bij indicatorenontwikkeling Validiteit: “Meet men wat men wil meten?” Men meent onterecht dat de indicator het totale meetobject afdekt Te weinig aandacht voor moeilijker meetbare aspecten van het meetobject Reductie: men past het meetobject of concept aan de indicator aan, ipv omgekeerd

22 Indicatoren: soorten Cfr. Componenten in schema beleidscyclus Input: Aantal ingezette politiepatrouilles; aantal manuren; Aantal aanwezigen op infosessies “woningbeveiliging” Proces: “Doorlooptijden” Output: aantal gesloten dealpanden; verwerkte PV’s; aantal aanvragen premies inbraakbeveiliging Effect: minder druggebruik in bepaald stadsdeel; aantal mislukte pogingen tot inbraak Impact: lange termijn. Blijvend effect? Veiligheidsgevoel bewoners Efficiëntie: input/output. Effectiviteit: effect/output. Kosteneffectiviteit: effect/input

23 (4) Evaluatiecapaciteit/ Cultuur Capaciteit: –Interne versus externe evaluatie –Relatieve kostprijs evaluatie i.f.v. projectkost Evaluatiecultuur 23

24 Valérie Pattyn Instituut voor de Overheid valerie.pattyn@soc.kuleuven.be 24 Meer informatie?


Download ppt "Hoe projecten evalueren? Valérie Pattyn Instituut voor de Overheid, K.U. Leuven Week van de integrale veiligheid- 27 juni 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google