De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke samenwerking of herindeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke samenwerking of herindeling"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke samenwerking of herindeling
A3/4 of Alblasserdam

2 Verkiezingsprogramma
Samenwerking, identiteit en herindeling Door tal van ontwikkelingen vanuit het rijk en de forse financiële problemen van de gemeente in de afgelopen jaren staat zelfstandigheid van de gemeente NLL onder druk. Daardoor zal de gemeenteraad keuzes moeten maken in de wijze waarop zij haar taken uitvoert. De ChristenUnie kiest heel nadrukkelijk voor intergemeentelijke samenwerking, met een voorkeur voor samenwerking met Graafstroom en Liesveld. Samenwerking is geen doel op zich maar wel een essentieel middel om Nw Lekkerlandse voorzieningen in stand en betaalbaar te houden. Wel dient op korte termijn duidelijkheid te komen wat die samenwerking oplevert en wat de raden van die gemeenten m.b.t. samenwerking willen. Uitbreiding en samenwerking met Giessenlanden en Zederik is voor de ChristenUnie bespreekbaar, als het maar niet ten koste gaat van de snelheid in de eerdergenoemde samenwerking. Bij een beoordeling van plannen tot gemeentelijke herindeling moet men niet zonder meer uitgaan van vaste getalscriteria, maar zijn vooral het eigen karakter, de eigen functie, de specifieke taken (problemen) en de bestuurskracht van de gemeente van belang.

3 Hoe hangt de vlag erbij:
De gemeente zal er binnen enkele jaren niet meer in slagen om met de huidige middelen voldoende bestuurkracht te genereren. De provincie stuurt erop aan dat er 1 november 2007 duidelijkheid is over de gewenste bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfherenlanden.

4 Bestuurskracht A4: Nieuw-Lekkerland
Momenteel in staat het hoofd te bieden aan actuele opgaven. Voor toekomstige strategische opgaven onvoldoende bestuurskracht!!!!!! Liesveld: Beperkt strategisch vermogen Niet pro actief met uitdagingen Noodzakelijke keuzen blijven uit. Op operationeel niveau zaken op orde

5 Samenwerking A 4 Giessenlanden: Geringe strategische mogelijkheden.
Operationele bestuurskracht is onvoldoende; interne dienstverlening en bedrijfsvoering zijn te krap bemeten. Graafstroom: Burgers ontevreden over voorzieningen. Gemeente heeft weinig strategisch vermogen voor antwoorden. Onvoldoende instaat om regionale doelstellingen te vertalen naar lokaal beleid.

6 Samenwerking A/V Ambtelijke organisaties hebben niet altijd het vermogen nog de capaciteit de bestuurders te ondersteunen. Opgaven binnen AV regio vertonen weinig onderlinge samenhang, geen vanzelfsprekende samenwerking en opgaven. Bovengenoemde punten zorgen voor veel bestuurlijke ‘drukte’ Gemeenten gaan in (te) veel hun eigen weg!

7 Samenwerking Alblasserdam
BKM is kritisch over strategisch vermogen. Toekomstvisie is onderling weinig samen-hangend, worden niet vertaald in concrete acties. Conclusie Corporaal: dus geen toekomstvisie terwijl er wel grote uitdagingen liggen. Advies Corporaal: onderzoek samen-werkingmogelijkheden met NLL vanwege: Gemeenschappelijke ontsluitingsproblematiek; Gemeenschappelijke achtertuin; Bevolking vertoont verwantschappen.

8 Conclusie bestuurskrachtmeting:
AV-regio: Weliswaar zijn er resultaten geboekt, toch zijn de opgaven te divers om te komen tot een echte gemeen-schappelijke strategische agenda, ambtelijk apparaat qua expertise en capaciteit te gering om vaart te maken Drechtsteden: Men is er wel voldoende in geslaagd een gezamenlijke strategische agenda te ontwikkelen en tot uitvoer te brengen. N.B.: Waar denkt AV haar expertise en capaciteit vandaan te halen??

9 Financiën: Totale belastingdruk in Alblasserdam is lager dan bij gemeenten aan de oostkant. Samenwerking is aanzienlijk duurder dan herindeling. Voor samenwerking wordt geen subsidie verstrekt. Herindeling met A4: 9 mln. Herindeling met Alblasserdam 3 mln.

10 Economische oriëntatie:
Economisch profiel meer industrieel dan argrarisch. Economisch profiel vertoont meer overeenkomst met Alblasserdam dan A4. Ondernemersvereniging van NLL is aan- gesloten bij federatie van werkgevers in de Drechtsteden.

11 Positie bevolking: Een wat dubbele houding zichtbaar als het gaat om samenwerking/herindeling met Alblasserdam. In de praktijk wordt uitgebreid gebruik gemaakt van voorzieningen Alblasserdam en Drechtsteden. Tegelijkertijd is er een negatief sentiment als het gaat om herindeling met A’dam.

12 Politiek verhoudingen:
Politieke samenstelling van beoogde samenwerkingspartners verschilt niet wezenlijk van die van Nieuw-Lekkerland Plaats Pvda CDA CU VVD SGP Tot. NLL: Graafstr.: Giessenl.: Liesveld: cu A’dam:

13 Herindelen of samenwerken:
Voor de samenwerkingsvarianten geldt dat duurzaamheid niet gegarandeerd is: partijen kunnen tussentijds uitstappen. Bij herindeling wordt de invloed op andere bestuurslagen groter, bijvoorbeeld om subsidies en bedrijvigheid binnen te halen. Herindelingvarianten scoren hoger op het criteria “duurzaamheid”.

14 Financiële positie Alblasserdam
Financiële positie van Alblasserdam is op dit moment ongunstig, toch scoort herindeling met Alblasserdam een plus vanwege de aansluiting met de regio Drechtsteden. Een mogelijk risico van herindeling met de gemeente Allblasserdam is de nog niet zo bekende partner, waarmee nog geen sprake is van een langdurige samenwerkingsrelatie.

15 Samenwerking in de Alblasserwaard
Voordeel is dat veel samenwerkings-initiatieven al op de plank liggen. Vraag is of dit nog een reële variant is nu Samen meer Waard is afgebroken.

16 Herindelen in de Alblasserwaard
In theorie een logische stap Het doet de bestuurskracht versterken Om duurzaam te zijn moeten er meer dan 2 partners zijn. Liesveld en Graafstoom zijn vooralsnog negatief. Voordeel is dat een aanzienlijk deel van de bevolking dit als een ‘logische’ stap ziet. Lijkt alleen haalbaar indien provincie de gemeenten hiertoe gaat dwingen!!!!

17 Conclusies WagenaarHoes
Identiteit: Geconstateerd is dat verschillen in identiteit tussen Alblasserdam en de gemeenten in de Alblasserwaard niet groot zijn. Politieke samenstelling in raden en colleges komen behoorlijk overeen. Bestuurskracht: Herindeling versterkt de strategische bestuurs-kracht alle beoogde partner-gemeenten hebben moeite met de strate-gische opgaven samenwerkingsvarianten bieden in deze geen soelaas.

18 Conclusies WagenaarHoes
Financieel beter: Herindeling is financieel beter. hoewel er plussen en minnen zijn is herindeling financieel aantrekkelijker dan samenwerken. Duurzamer: Het Samen Meer Waard traject heeft aangetoond dat het erg moeilijk is vier gemeenten op één lijn te krijgen. Als het al lukt kunnen partners altijd nog op een ‘vervelend’ moment uitstappen.

19 Onderbuikgevoelens of realiteitszin:
Generaties middelbare schoolleer-lingen kennen elkaar Veel mensen delen met elkaar de werkvloer Kerkelijk gezien wordt er al veel gedeeld met Alblasserdam Politiek samenstelling ondergaat geen aardverschuiving Met fracties van twee gemeenten of vier gemeenten rond de tafel Parkeerproblemen Kinderdijk kunnen we alleen gezamenlijk oplossen NLL is deels industrieel en beperkt argrarisch (ca 21 bedrijven) Overlast in NLL grenst reeds aan grootstedelijke problematiek Angst voor te grote bestuurs-invloed van Drechtsteden Langs de rivier komt hoogbouw Nieuw-Lekkerland is argrarisch en moet dat blijven We raken de zeggenschap kwijt over de molens Nieuw-Lekkerland krijgt te maken met grootstedelijke problematiek Aub geen eindeloze discussies over een cultureel centrum zoals in Papendrecht en Alblasserdam

20 WAT TE DOEN? Samenwerken: 2 Herindelen: 15 Binnen A4 verband: 14
Alblasserdam: 1


Download ppt "Gemeentelijke samenwerking of herindeling"

Verwante presentaties


Ads door Google