De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. Voorganger is ds. R.W.J. Soeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. Voorganger is ds. R.W.J. Soeters."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. Voorganger is ds. R.W.J. Soeters

2 Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Gezang 173: 1, 3 en 4 Stil gebed, votum en groet Psalm 111: 1, 2 en 6 Gebed Psalm 130: 2 Geboden

3 Orde van de dienst - 2 Psalm 119:12 Gebed opening van Gods Woord Schriftlezing: Joh.18:12-27 Psalm 48:3 en 4 Verkondiging Gezang 182:1, 2 en 6 Dankzegging en voorbeden

4 Orde van de dienst - 3 Collecten Gezang 481:1 en 4 Zegen Gezang 456:3

5 De spreuk van de week: “Een valse weegschaal is de HEER een gruwel, zuivere gewichten zijn hem welgevallig” (Spreuken 11:1)

6 Welkom en mededelingen

7 Gezang 173: 1, 3 en 4 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.

8 Gezang 173: 1, 3 en 4 Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

9 Gezang 173: 1, 3 en 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

10 Stil gebed, votum en groet

11 Psalm 111: 1, 2 en 6 Van ganser harte loof ik Hem in 't midden van Jeruzalem, den HEER in 't midden der getrouwen. Groot zijn de daden van den HEER, Hij doet wie lust heeft aan zijn leer de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

12 Psalm 111: 1, 2 en 6 Zijn doen is louter majesteit, zijn luister, zijn gerechtigheid houdt eeuwig stand, blijft eeuwig gelden. Genadig en barmhartig is de HEER, en zijn gedachtenis eeuwig waar Hij zijn daden stelde.

13 Psalm 111: 1, 2 en 6 Van alle wijsheid het begin is: vrees den HEER met ziel en zin, aanbid zijn wil met vrees en beven. Dit is het helderste verstand. Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.

14 Gebed om vergeving

15 Psalm 130: 2 Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een mens misdeed, wie zou nog kunnen leven / in al zijn angst en leed? Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt de schulden kwijt, opdat wij zouden vrezen / uw goedertierenheid.

16 Geboden

17 Psalm 119: 12 Ik klem mij vast aan uw getuigenis. O HEER, laat niet vergeefs mij op U hopen! Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.

18 Gebed om de opening van Gods Woord

19 Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Johannes 18:12 – 27

20 12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13 Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14 en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’, Johannes 18:12-27

21 15 Simon Petrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in, 16 maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. Johannes 18:12-27

22 17 Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei hij. 18 De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan warmen. 19 De hogepriester ondervroeg Jezus over zijn leerlingen en over zijn leer. Johannes 18:12-27

23 20 Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen, in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim gezegd. 21 Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ Johannes 18:12-27

24 22 Toen Jezus dat zei gaf een van de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier om de hogepriester te antwoorden?’ 23 Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd, waarom slaat u me dan?’ Johannes 18:12-27

25 24 Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas, de hogepriester. 25 Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ Johannes 18:12-27

26 26 Maar een van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem was in de olijfgaard?’ 27 Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan. Johannes 18:12-27

27 Psalm 48: 3a en 4 Wij loven, Heer, U in uw huis, ons hart is in uw liefde thuis. Gij die uw naam ons openbaarde, uw lof is tot het eind der aarde. Recht is in uw hand, o Heer, Sion jubelt U ter eer.

28 Psalm 48: 3b en 4 Hoor hoe Juda's dochters zingen bij de grootse rechtsgedingen, waar Gij vonnis hebt gewezen. Ja, uw oordeel zij geprezen.

29 Psalm 48: 3 en 4a Komt, trekt verheugd om Sion heen, en telt haar torens één voor één, ziet hoe de bastions daar rijzen, gaat door de zalen der paleizen. Meldt het aan het nageslacht, wat God heerlijk heeft volbracht;

30 Psalm 48: 3 en 4b wat God heerlijk heeft volbracht; ja, gij zult uw kindren leren: deze God is onze Here; nimmer zal Hij van ons scheiden, tot de dood blijft Hij ons leiden.

31 De kinderen gaan naar de bijbelklas. Het onderwerp is: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ (Johannes 14:1-13)

32 Preek “Een beslissende vraag”

33 Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven, Gij neemt op U angst en nood, Gij moet sterven aan uw lijden om ons leven te bevrijden. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 182: 1, 2 en 6

34 Gij die alles hebt gedragen al de haat en al de hoon, die beschimpt wordt en geslagen, Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, als de minste mens gebonden, aangeklaagd om onze zonde. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer. Gezang 182: 1, 2 en 6

35 Dank zij U, o Heer des levens, die de dood zijt doorgegaan, die Uzelf ons hebt gegeven ons in alles bijgestaan, dank voor wat Gij hebt geleden, in uw kruis is onze vrede. Voor uw angst en diepe pijn wil ik eeuwig dankbaar zijn. Gezang 182: 1, 2 en 6

36 Voorbeden en dankzegging

37 Nadat de kinderen terug zijn, zal er gecollecteerd worden voor: 1.Theologische Universiteit 2.Kerk

38 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren. Gezang 481: 1 en 4

39 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. Gezang 481: 1 en 4

40 Zegen

41 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer! Gezang 456: 3

42 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur. Allen hartelijk welkom.


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. Voorganger is ds. R.W.J. Soeters."

Verwante presentaties


Ads door Google