De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 26 februari 2012 middagdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 26 februari 2012 middagdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 26 februari 2012 middagdienst
Gezang 173 : 1, 2 Gezang 173 : 3,4,5 Psalm 25 : 2, 4, 6 Evangelische LB 165 : 4 Evangelische LB 270 Genesis 5    (NBV) Genesis 5 : 22 en 24         (NBV)

2 Voorganger: ds. M. Janssens (NGK Utrecht) Ouderling: Wouter Roorda
Welkom in deze dienst Voorganger: ds. M. Janssens (NGK Utrecht) Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen Intro

3 Welkom en mededelingen

4 Gezang 173 : 1, 2 Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, alle geboden worden thans voldragen, alle beproeving van de wildernis.

5 Gezang 173 : 1, 2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, die Zoon van David zijt en Man van Smarte, Koning der Joden die de dood verdreef.

6 Stil gebed, votum, groet

7 Gezang 173 : 3, 4, 5. Jezus, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, Gij Hogepriester in der eeuwigheid.

8 Gezang 173 : 3, 4, 5 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, ons is een lofzang in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

9 Gezang 173 : 3, 4, 5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, vrede aan allen die uw naam verhogen: heden hosanna, morgen kruisigt Hem!

10 Gebed

11 Schriftlezing uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV): Genesis 5

12 1 Dit is de lijst van Adams nakomelingen.
Genesis 5 1 Dit is de lijst van Adams nakomelingen. Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen. 3 Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set. 4 Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

13 5 In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.
6 Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. 7 Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 8 In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij. 9 Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan. 10 Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 11 In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

14 12 Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel
12 Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel. 13 Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 14 In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij. 15 Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered. 16 Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 17 In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

15 18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch
18 Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch. 19 Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 20 In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. 21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar.

16 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. 25 Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech. 26 Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 27 In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

17 28 Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon 29 die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’ 30 Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. 31 In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij. 32 Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.

18 We zingen Psalm 25 : 2, 4, 6

19 door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen
Psalm 25 : 2, 4, 6 HERE, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G'uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

20 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor,
Psalm 25 : 2 , 4, 6 God is goed, Hij is waarachtig en gaat zijn getrouwen voor, brengt, aan zijn verbond gedachtig, zondaars in het rechte spoor. Hij zal leiden 't zacht gemoed in het effen recht des HEREN: wie Hem needrig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren.

21 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed?
Psalm 25 : 2, 4, 6. Wie heeft lust de HEER te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

22 Verkondiging “Ga met God”

23 Tekst van de verkondiging:
Genesis 25 : 22, Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

24 We zingen uit de Evangelische Liedbundel 165 :4

25 Evangelische liedbundel 165 : 4
Ga uw weg in goed vertrouwen, God heeft u zijn kracht beloofd. Op zijn woorden kunt gij bouwen, wees voor and're stemmen doof. Hij alleen zal u behouden, blijf Hem volgen in geloof.

26 Gebeden

27 Collecten: Stichting Timon Kerk

28 Geloofsbelijdenis

29 Evangelische Liedbundel 270 : 1, 2
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk. Ga nu heen in vrede en maak het waar.

30 Evangelische Liedbundel 270 : 1, 2
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar. Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, dan is vanaf heden Christus bij u thuis. Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

31 Zegen

32 De groeten!


Download ppt "Zondag 26 februari 2012 middagdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google