De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw presentatie 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw presentatie 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO"— Transcript van de presentatie:

1 Opbouw presentatie 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO
3. Werkwijze CDHO / Procedure 4. Good practices / Don’ts and do’s 5. Discussiepunten Afstemmingsoverleg (Wet versterking besturing) Openbaarheid

2 Voorgeschiedenis CDHO (kort)
Wisselende periodes: departement en ACO (tot 2003) Planningsvrijheid / Moratorium 2004 1e Beleidsregel macrodoelmatigheid 2009 Opnieuw een commissie (CDHO Per 1 juli 2009) Geëffectueerd vanwege: Zorgvuldiger afweging Groeiend aantal aanvragen Omkering TNO / Toets macrodoelmatigheid Verkorting termijnen van 4 maanden naar 2 maanden

3 Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
voorzitter vicevoorzitter drs. N.M. Verbraak mr. R.G.K. Voss mr. E.M. d’Hondt ir. F. Kuipers prof. dr. J.A. Bruijn dr. A. Mosterd J.G. Stam

4 Taken commissie Beoordelen aanvragen (nieuwe opleidingen, nevenvestiging, verplaatsing, samenvoeging) Uitbrengen advies hierover aan minister OCW of LNV Desgevraagd uitbrengen advies bij ontnemen van rechten van opleidingen of opheffen van een vestigingsplaats Sector analyses vanuit doelmatigheidsperspectief (bijv. het laboratoriumonderwijs) Betrokken bij uitvoering: Eenmalige herstructureringoperatie wo-masters Tijdelijke financieringsregeling postinitële hbo-masters Nieuwe taak: Fusietoets Hoger Onderwijs

5 Werkwijze commissie Maandelijks gezamenlijke commissievergadering
Bureau schrijft adviezen en bereidt voor Commissie: -adviseert positief/negatief -heeft soms nog vragen (mogelijk: opschorting) -adviseert de minister in sommige gevallen over een algemeen principe of opvallende ontwikkelingen (groei / krimp, prioritair gebied

6 Hoe werkt zo’n mdm-procedure?
Indiening verzoek aan minister, p.a. CDHO Intake Concept-advies Commissievergadering Advies Besluit minister OCW Advies integraal onderdeel besluit Instelling ontvangt in beginsel na 8 weken besluit Mogelijkheden bezwaar en beroep

7 Algemene tips in te dienen aanvragen
Behandel de voorwaarden afzonderlijk Geef achtergronden over hoe tot de ontwikkeling van de opleiding/verplaatsing is gekomen Voeg stukken waarnaar wordt verwezen toe als bijlage Maak samenvattingen Maak niet teveel samenvattingen

8 Algemene tips Onderbouw het betoog met relevante argumenten
Ga in op de punten van de beleidsregel die van toepassing zijn (wordt vervolgd) Schrijf in het Nederlands Schrijf in begrijpelijke taal Laat een derde lezen Dien pas in als de aanvraag helemaal “af” is

9 Voorwaarden Beleidsregel nieuwe opleiding
A Nieuw beroep? nieuwe ontwikkeling? of B Andere door minister erkende behoefte waarvoor Rijksoverheid bijzondere verantwoordelijkheid heeft of C Bestuurlijke afspraken /achterstandgebieden (b.v. Flevoland, Zeeland)en D Nadelige effecten bestaande capaciteit en infrastructuur en E Inbedding in (regionale) kennisinfrastructuur

10 Don’ts and do’s Nieuw beroep:
noodzakelijk gebleken functiedifferentiatie/taakherschikking Bij stelselververantwoordelijkheid: de noodzaak moet door de minister zijn onderkend! Aanscherping t.o.v. 2006 Grensverleggende vorm van vernieuwing!

11 Don’ts and do’s Niet nieuw is…
Een opleiding die al (langere tijd) bestaat Een opleiding die al onderdeel uitmaakt van een andere opleiding verzelfstandigen Een deels nieuwe opleiding De eerste opleiding met een bepaalde naam die net weer even anders is dan andere reeds bestaande opleidingen 

12 Don’ts and do’s Niet doen:
-vinden dat het geweldig nieuw is, en dan alleen op voorwaarde a een beroep doen Verwijzing van een aanvraag van een universiteit laatst naar kabinetsbeleid van 10 jaar geleden.

13 Don’ts and do’s Voorwaarde b: Beleid van rijksoverheid:
Behoefte aan deze opleiding, in aanvulling op bestaand onderwijsaanbod, een oplossing biedt voor een in het beleid van de rijksoverheid geschetst probleem Stelselniveau/verantwoordelijkheid werkgelegenheid: veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Beleidsaccenten (integratie, bèta-techniek, ondernemerschap, Innovatieplatform, Sleutelgebieden

14 Don’ts and do’s Dus niet: Internationaal beleid Provinciaal beleid
Gemeentelijk beleid En ook niet: een verklaring van een Directie van het departement En: haal a en b niet door elkaar!

15 Don’ts and do’s En wel Lever beleidsstukken van Rijksoverheid mee met aanvraag Geef zo goed mogelijk aan wat de opleiding beoogt te doen, en zorg dat dat ook klopt met de inhoud van de opleiding zoals blijkt uit OER, TNO, site van de opleiding

16 Don’ts and do’s Voorwaarde c: bestuurlijke afspraken voor bepaalde gebieden: Zeeland en Flevoland Convenanten gesloten met OCW en Instellingen Geldt niet voor de rest van Nederland

17 Don’ts and do’s Voorwaarde d: de doelmatigheidsaspecten:
-instroom: er is vraag naar vanuit studentzijde: geef heldere instroomcijfers, en bron onderzoek belangstelling voor opleiding -uitstroom: arbeidsmarkt ontwikkelingen -welke aanbieders zijn er al: breng in kaart! -stem af, ook nu! -evalueer zelf de afstemming

18 Don’ts and do’s Wel doen:
-extra onderzoek aanleveren als opleiding moeilijk ligt -bedenken dat de commissie benadert vanuit: verschraling van voorzieningen en voorkomen van ondoelmatige investeringen

19 Aanzet voor discussie en vragen 1. Openbaarheid
Stel dat besluiten macrodoelmatigheid en de adviezen openbaar worden Discussiepunten: Levert een positieve bijdrage aan de transparantie van het stelsel van hoger onderwijs Dit zal bijdragen aan beter onderbouwde en gemotiveerde aanvragen Dit zal bijdragen aan het inzicht in de beleidsontwikkeling op het terrein van de macrodoelmatigheid Openbaarheid heeft geen negatieve effecten voor instellingen van het hoger onderwijs

20 Aanzet voor discussie en vragen 2. Afstemmingsoverleg
Begin volgend jaar zullen instellingen bij aanvragen nieuwe opleiding en nevenvestiging op grond van de Wet Versterking Besturing afstemmingsoverleg moeten voeren met bekostigde en niet-bekostigde instellingen die vergelijk onderwijs aanbieden. Een aanvraag doelmatigheid is niet compleet indien een verslag van het afstemmingsoverleg ontbreekt, dan wel onvolledig is. Discussiepunten: Vraag: Welke voordelen en bezwaren kleven er aan een dergelijk overleg ? Werkbaar of niet ? Waar zitten de fricties ? Stimuleert het zelfordening in het HO ?


Download ppt "Opbouw presentatie 1. Waarom CDHO ? 2. Taken CDHO"

Verwante presentaties


Ads door Google