De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie DAIR Dirk Post en Veerle Sanderink 31 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie DAIR Dirk Post en Veerle Sanderink 31 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie DAIR Dirk Post en Veerle Sanderink 31 mei 2011

2 Opbouw presentatie Waarom CDHO? Taken CDHO Werkwijze CDHO/procedure
Voorwaarden beleidsregel nieuwe opleiding en korte toelichting Vragen? Pauze Valkuilen, good practices/ do’s and don’ts Afsluiting Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

3 Voorgeschiedenis CDHO (kort)
Wisselende periodes: Departement en ACO Planningsvrijheid / Moratorium 1ste beleidsregel macrodoelmatigheid (2004) 2009 instelling CDHO en 3de versie beleidsregel Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

4 Waarom een commissie? Zorgvuldiger afweging Groeiend aantal aanvragen
Omkering TNO/toets macrodoelmatigheid Verkorting beslistermijnen nieuwe aanvraag (Awb) Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

5 De zeven commissieleden
Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

6 Taken commissie Beoordelen van en adviseren over aanvragen macrodoelmatigheid; Desgevraagd adviseren bij ontneming van rechten van opleidingen of opheffen van vestigingsplaats; Uitvoeren sectoranalyses; Adviseren inzake herstructureringsoperaties; Adviseren inzake subsidie hbo masters; Fusietoets. Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

7 Werkzaamheden in cijfers 1
Aantallen Adviezen macrodoelmatigheid Controle AD-aanvragen macrodoelm Adviezen subsidie hbo masters Adviezen herstructurering wo masters - 42 Advies geesteswetenschap Bijstand bezwaarprocedures Sectoranalyse Fusietoets Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

8 Werkzaamheden in cijfers 2
Positief Negatief % 38 % % 40 % * * Hierin zijn de resultaten van de wo-herordeningsoperaties niet meegenomen Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

9 Werkzaamheden in cijfers 3 Aanvragen nieuwe opleidingen 2010
Positief Negatief WO* (17) 39% 61% HBO (29) 69% 31% * Hierin zijn de resultaten van de wo-herordeningsoperaties niet meegenomen Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

10 Werkwijze commisise Maandelijks plenaire commissievergadering
Bureau verzorgt ambtelijke voorbereiding Commissie: Adviseert positief/negatief; Heeft soms nog vragen (opschorting); Adviseert de minister soms over algemeen geldende principes of opvallende ontwikkelingen. Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

11 Macrodoelmatigheidsprocedure
Indiening verzoek bij minister, p/a CDHO Ontvangstbevestiging/ intake Ambtelijke voorbereiding/ inwinnen beleidsstandpunt Commissievergadering: besluit, mandaat Concipiëren advies Besluit staatssecretaris; advies CDHO maakt integraal onderdeel uit van besluit 7. Bezwaar/ beroep Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

12 Voorwaarden Beleidsregel bij nieuwe opleiding
a: Nieuw beroep? Innovatieve ontwikkeling? en/of b: Andere door minister erkende behoefte op terrein waarvoor Rijksoverheid bijzondere verantwoordelijkheid heeft? en/of c: Bestuurlijke afspraken m.b.t. achterstandsgebieden? Indien a en/of b en/of c positief, DAN Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

13 Voorwaarden Beleidsregel bij nieuwe opleiding
d: Geen substantiële nadelige effecten op bestaande capaciteit en infrastructuur? -instroom studenten -uitstroom arbeidsmarkt -afstemmingsoverleg EN e: Inbedding in (regionale) kennisinfrastructuur? Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

14 Toelichting voorwaarde a
Nieuw beroep: noodzakelijk gebleken wegens functiedifferentiatie/taakherschikking. Noodzaak hiervoor moet door de minister (OCW/EL&I) worden onderkend. Voorbeeld: onderwijsassistent, nurse practitioner Innovatief: grensverleggende vorm van vernieuwing Voorbeeld: nanotechnologie Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

15 Toelichting voorwaarde b
Beleid Rijksoverheid: Behoefte aan deze opleiding in aanvulling op bestaand onderwijsaanbod, als deze een oplossing biedt voor een in rijksbeleid geschetst probleem; Stelselniveau/verantwoordelijkheid werkgelegenheid: veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek. Beleidsaccenten: integratie, bètatechniek, LLL, ondernemerschap, Innovatieplatform, Sleutelgebieden. Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

16 Toelichting voorwaarde c
Bestuurlijke afspraken met achterstandsgebieden: Zeeland en Flevoland Convenanten gesloten met OCW en instellingen (en lagere overheid) NB: Geldt niet voor de rest van Nederland! Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

17 Toelichting voorwaarde d
Doelmatigheidsaspecten: Instroom: heldere instroomcijfers, onderzoek belangstelling bij studenten (kwantificeer) Uitstroom: heldere uitstroomcijfers, ook voor universitaire studenten (kwantificeer) Bestaand aanbod: breng in kaart welke aanbieders er al zijn, stem af en evalueer zelf de afstemming Arbeidsmarkt: confronteer uitstroomcijfers met data inzake verwachtingen op arbeidsmarkt Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

18 Vragen & discussie Welke ervaringen zijn er bij het voorbereiden van een aanvraag macrodoelmatigheidstoets? Zijn er knelpunten (denk aan: afstemmingsoverleg, arbeidsmarktcijfers leveren)? Hoe kan het beter? Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

19 PAUZE Maybe I should cut back on the caffeine…
Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

20 Valkuilen voorwaarde a
Niet grensverleggend nieuw is: - Een opleiding die al (langere tijd) bestaat - Een deels nieuwe opleiding - De eerste opleiding met een bepaalde naam die slechts iets verschilt van bestaande opleidingen Want: meestal doorontwikkeling bestaand concept! Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

21 Don’t… Niet doen: - Vinden dat een opleiding geweldig nieuw is, en dan alleen op voorwaarde a een beroep doen… Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

22 Valkuilen voorwaarde b
Het gaat om beleid van de Rijksoverheid, dus niet: -internationaal beleid -provinciaal beleid -gemeentelijk beleid en ook niet: een verklaring van beleidsmedewerkers van het departement Let op: haal a en b niet door elkaar!! Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

23 Do’s: Wel doen: Lever beleidsstukken van Rijksoverheid mee met aanvraag en verwijs specifiek en: beschrijf zo goed mogelijk de inhoud van de opleiding zoals blijkt uit het OER e.d. Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

24 Valkuilen voorwaarde d
Afstemming achterwege laten omdat je denkt dat de opleiding uniek is; Instroomcijfers: geen correctiefactor toepassen op het aantal potentieel geïnteresseerde studenten; Uitstroom/arbeidsmarkt: niet laten zien wat wo bachelors gaan doen omdat de opleiding niet direct klaarstoomt voor arbeidsmarkt. Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

25 Good practice algemeen
Breng uitgebreid in kaart welke aanbieders er zijn en waarom er (dus) ruimte is voor deze opleiding Stem af en evalueer de uitkomsten: geef blijk van visie en zie eventuele bezwaren als kans! Lever extra onderzoek aan als opleiding moeilijk ligt Bedenk dat de commissie de aanvraag benadert vanuit (1) verschraling van voorzieningen en (2) voorkomen van ondoelmatige investeringen Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

26 Algemene tips indiening aanvraag
Behandel de voorwaarden afzonderlijk Geef achtergrondinformatie over hoe ontwikkeling van de opleiding/verplaatsing tot stand is gekomen (context!) Voeg stukken toe waarnaar verwezen wordt en markeer relevante passages Maar… concentreer je op de kern Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

27 Algemene redactionele tips
Onderbouw betoog met relevante argumenten Ga in op voorwaarden beleidsregel die van toepassing zijn Schrijf in het Nederlands Schrijf in begrijpelijke taal Laat een derde de aanvraag lezen Dien pas in als de aanvraag helemaal “af” is Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011

28 Einde Vragen? Macrodoelmatigheid DAIR 31 mei 2011


Download ppt "Presentatie DAIR Dirk Post en Veerle Sanderink 31 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google