De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RICHTLIJNENBOEK ACTIVITEITENGROEP STADSONTWIKKELING & RECREATIE NIEUWE INZICHTEN 29-11-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RICHTLIJNENBOEK ACTIVITEITENGROEP STADSONTWIKKELING & RECREATIE NIEUWE INZICHTEN 29-11-2011."— Transcript van de presentatie:

1 RICHTLIJNENBOEK ACTIVITEITENGROEP STADSONTWIKKELING & RECREATIE NIEUWE INZICHTEN 29-11-2011

2 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie2 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUD 1.Methodologie 2.Toepassingsgebied (Screening) 3.Scoping van de relevante ingreep-effectrelaties 4.Algemene inhoudelijke aspecten (alternatieven, ontwerpend onderzoek,...) 5.Methodiek inhoudelijke uitwerking van de verschillende milieuthema’s en disciplines 6.Inhoudelijke aandachtspunten per discipline en thema

3 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie3 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE METHODOLOGIE FAZE 1  Analyse gevalstudies  Bevraging initiatiefnemers  Actuele kennis effectvoorspelling en –beoordeling in binnen- en buitenland  Analyse bestaande richtlijnenboek STUURGROEPOVERLEG (Dienst Mer, MER-deskundigen, adviesinstanties) FAZE 2  Ontwerp richtlijnenboek STUURGROEPOVERLEG  Definitief richtlijnenboek

4 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie4 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE TOEPASSINGSGEBIED (SCREENING) Rubrieken van bijlage II:  Rubriek 10 b Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra enparkeerterreinen.  Rubriek 12 a Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en caravanterreinen, themaparken, skihellingen, skiliften en kabelspoorwegen, met bijhorende voorzieningen.  Rubriek 12 c Aanleg van golfterreinen  Rubriek 13 Wijzigingen

5 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie5 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE SCOPING VAN DE RELEVANTE INGREEP-EFFECTRELATIES RELEVANTE EFFECTGROEPEN KENMERKEN ACTIVITEITENGROEPM.E.R.-NIVEAUSTUDIEGEBIEDPOTENTIËLE IMPACT

6 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie6 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE KENMERKEN Direct ruimtebeslag Barrière-effecten Wijzigingen in verkeer en transport Wijzigingen aan het watersysteem Vergraving Hinder (lucht, geluid, visueel) Microklimaat Gebruik natuurlijke hulpbronnen

7 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie7 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE VERSCHILLEN (studiegebied/activiteit) Locatie: stedelijk, randstedelijk of buitengebied Ruimte-inname / aandeel bebouwing (winkelcomplex vs. golfterrein) Intensiteit exploitatie- en onderhoudsfase

8 Getrapte procedure ruimtelijke planvorming - milieuonderzoek 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie8 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE

9 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie9 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Sleutel-, optie- en niet-relevante disciplines

10 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie10 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Niveau Plan-m.e.r. Sleutelaspecten: milieueffecten die bijdragen tot de besluitvorming over het plan (keuzes voor ruimtelijke inrichting) Permanente effecten (vnl. tijdens de exploitatie, uitgezonderd effecten tijdens de aanleg met een permanent effect) Ruimtelijk onderscheidende effecten Voldoende differentiërend naar besluitvorming – optimalisatie plan Niet-sturende effecten i.f.v. relevante kennisoverdracht naar andere disciplines Niveau Project-m.e.r. Milieueffecten die bijdragen tot besluitvorming over het project (milieuvergunning / stedenbouwkundige vergunning) MER-niveau

11 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie11 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Karakteristieken studiegebied Afbakenen aandachtsgebieden per effectgroep vermijdt overbodig onderzoek 2 types aandachtsgebieden: Bijzonder beschermde gebieden (Zie juridisch & beleidsmatig kader) Bijzonder kwetsbare gebieden (Bv. overstromingsgebieden, relictzones/ankerplaatsen, stiltegebieden, woonconcentraties, herbevestigde agrarische gebieden, …)

12 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie12 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE ALGEMENE INHOUDELIJKE ASPECTEN  Plan- of projectbeschrijving  Doelstellingen  Alternatieven  Referentietoestand – Vastgesteld beleid – 2 referentietoestanden  Milderende maatregelen  Ontwerpend onderzoek

13 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie13 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Formuleren van (duurzame) doelstellingen Duidelijke doelstellingen zijn nodig om alternatieven te kaderen Richtlijnenboek geeft aanbevelingen voor het formuleren van hoofd- en nevendoelstellingen Mogelijke doelstellingen Behoefte aan functies (link met woonbehoeften, parkeerstudie, winkelen, recreatie, groenbehoeften, …) Oppervlakte van de verschillende programma-onderdelen Bijdrage aan beleidsdoelstellingen (ruimtelijke ordening, CO 2 -neutraal, modal split,…) Keuzes voor ontsluiting/bereikbaarheid Milieu- of omgevingskwaliteit, duurzaamheidsaspecten,… Architectuur en stedenbouwkundige milieukwaliteit

14 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie14 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Formuleren van (duurzame) alternatieven In functie van het vermijden van milieueffecten (zie ook ontwerpend onderzoek) Alternatieven moeten doelstelling van het plan nastreven Hulpmiddel onderzoek alternatieven (bvb. programma-alternatieven) De lagenbenadering (ondergrond, netwerken en occupatie) als model voor integrale afweging in milieuonderzoek. Elke laag heeft haar specifieke bijdrage aan de ontwikkeling. Een onderliggende laag stelt condities aan een bovenliggende.

15 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie15 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Formuleren van milderende maatregelen Wanneer milderende maatregelen onvoldoende in de doelstelling en/of alternatieven vervat zijn Aandacht voor: m.e.r.-niveau Inpasbaarheid in de ruimtelijke plannen of via flankerend beleid Realisatie door initiatiefnemer of derden Het procesgeïntegreerd opnemen van milieumaatregelen (zie ontwerpend onderzoek) is veelal efficiënter

16 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie16 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Voorbeeld: Project Blauwe Boulevard te Hasselt  Publiek Private samenwerking maakt financiering parkgebied binnen het project mogelijk: – Initiatiefnemers van de deelprojecten storten bijdrage in een fonds – De stad wendt dit fonds aan om het gemeenschappelijk parkgedeelte te realiseren  Interessante formule om milderende maatregelen van publieke of semi- publieke ruimte te realiseren

17 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie17 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Ontwerpend onderzoek Manier van ontwerpen waarbij tijdens de ontwerpfase (locatie, inrichting) reeds rekening gehouden wordt met diverse aspecten, waaronder alle milieuaspecten Milieubeoordeling en ontwerpfase lopen gelijktijdig Plan of project worden doorheen het proces bijgesteld Voordelen! Evenwicht tussen milieukundige, ruimtelijk-stedenbouwkundig, technische aspecten Vermijdt een te gedetailleerd voorontwerp (bijstelling achteraf financieel ingrijpend) Voortdurende interactie tussen de randvoorwaarden verhoogt de kwaliteit

18 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie18 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE

19 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie19 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Ontwerpend onderzoek Kennisgeving Doelstellingen in detail Plan van aanpak ontwerp onderzoek Kader van aandachtspunten en randvoorwaarden waarrond alternatieven worden ontwikkeld Klassiekere proces Kennisgeving Plan of project in detail Alternatieven minder diepgaand/geïntegreerd

20 Milieukundige en ruimtelijk-stedenbouwkundige parameters in ontwerpend onderzoek 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie20 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE FaseTe bestuderen parameters Juridisch-beleidsmatige eisen (milieu, ruimtelijke ordening,…) Klanteneisen en gebruikerseisen (operationeel) Milieuverkenning Ruimtelijk-stedenbouwkundige verkenning (op hoofdlijnen) Ondergrond: kwetsbaarheid van het fysisch systeem Bodem Water Netwerk: ontsluiting ten aanzien van verschillende modi Structuur van de bereikbaarheid Doordringbaarheid Verkeersafwikkeling Occupatie Landschappelijke structuur Ruimtegebruik Ruimtelijke dynamiek Mono- en multifunctionaliteit Duurzaamheid Zoninval Dichtheid Milieuhinder en belemmeringen vanuit verschillende (externe) bronnen Geluidsklimaat - geluidsbelastingsniveaus (weggeluid, industriegeluid) Geur Trillingen, … Milieuruimteplan Milieukundige randvoorwaarden die de ‘ruimte’ aangeven, waarbinnen bepaalde functies kunnen worden gerealiseerd Kansen, keuzen, noodzakelijke maatregelen om bepaalde (gevoelige) functies te kunnen realiseren OntwerpprincipesZoneren Schaal Hinder Scheiden Functionele relaties Hinder Verweven Toegankelijkheid Mobiliteit DoelstellingenFuncties Dichtheid Dynamiek Ruimte Spreiden Concentreren RelatiesVerbinden Scheiden

21 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie21 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE METHODIEK INHOUDELIJKE UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE MILIEUTHEMA’S EN DISCIPLINES  Afbakening en beschrijving van het studiegebied  Effectvoorspelling en -beoordeling – Bestudeerde parameters – Analysemethoden en voorstellingswijzen  Milderende maatregelen  Monitoring en postevaluatie  Elementen van belang voor discipline-overschrijdende afweging?

22 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie22 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE

23 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie23 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE

24 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie24 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline BODEM Aandachtspunten : Ontwikkellocaties versus kwetsbaarheid van zones Recreatiedruk in omgeving (zachte/harde recreatievormen – (niet-)geregelde recreatie Selectief geologisch ontgraven (hergebruik als grondstof) Bestaande bodemverontreinigingen (grondverzet/sanering) Zettingsgevoelige bodems (bemalings/constructietechnieken, ophogingen) Gevaarlijke stoffen (laad- en loszones van winkelpanden)

25 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie25 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline WATER Waterkwantiteit: vasthouden/hergebruiken – bergen - afvoeren Waterkwaliteit: schoonhouden – scheiden – schoonmaken Oppervlaktewaterstructuren verweven in stedenbouwkundige plannen Zwembaden : Water- en energieverbruik (BBT) - spui- en spoelwater filters (AOX) Koude-warmteopslag: pro/contra’s aquifer versus buizenstelsel Permanente drainage (recreatie, woonwijken,...) Overstromingsvrij bouwen Boringsvrije zones (perforatie afschermende lagen)

26 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie26 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline MENS-VERKEER Integratie MOBER in MER: vroegtijdige afstemming bvb. referentiesituatie - geplande situatie (mober = mobiliteitsprofiel) bvb. verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid (mober = evaluatie verkeerssysteem) Recreatie, shopping: invloedsgebied, herkomstonderzoek Toedeling bestemmingsverkeer project Netmanagement: objectieve onderzoeksmethode voor optimalisatie bus- en tramnet i.f.v. de vraag (versus basismobiliteit)

27 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie27 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline MENS-VERKEER Methodiek “objectieve verkeersleefbaarheid” (verkeerskenmerken en ruimtelijke kenmerken) Parkeerdruk Laag aanbod (modal split) Dubbelgebruik PP Hoge verkeersgenererende werking in lage frequentie: capaciteit “5 de drukste dag per jaar” Interdisciplinaire gegevensuitwisseling: Verkeersmodellen: spitsuurintensiteiten Geluid: maatgevende perioden dag-avond-nacht (3 sets intensiteiten): “doorsnedetelling” voor bestaande toestand of vergelijkbare Lucht: ”etmaalintensiteit” voor maatgevende dag

28 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie28 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline LUCHT  Model: CAR en IFDM-traffic – Welk model wanneer te gebruiken? – Beperkingen bij impactbepaling? (reikwijdte studiegebied)  Emissies parkings  Impact van verkeers- en verwarmingsemissies zijn meest relevant – Richtwaarden projectgroottes met bijdrage >1% PM10/NO2

29 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie29 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline LUCHT  Aspecten klimaat/CO 2 -neutraliteit winnen aan belang – Evaluatie eq CO2-emissies: enkel kwantitatieve invulling wanneer plan of project verantwoordelijk is voor een aanzienlijke emissie (extra emissie van >150 ton CO 2 /jaar = 0.001% emissie in 2009) – Hoewel moeilijk te kwantificeren, niet onbelangrijk! (1000 personenwagens/dag afstand 3 km) – Steeds maatregelen nemen om broeikasgasemissie te beperken (mitigatie): Energiezuinige woningbouw Doordacht lokatiebeleid Ruimtelijke organisatie afgestemd op gebruik van duurzame vervoersmodi Opnamecapaciteit van luchtpolluenten verhogen (groen- en/of waterelementen) Beperking hitte-eiland door optimale luchtcirculatie via groen- en waterelementen

30 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie30 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline GELUID & TRILLINGEN  Aandacht voor ‘traditionele’ geluidsbeperkende maatregelen tijdens de aanlegfase  Aandacht voor verkeersafwikkeling (ook technologieën zoals fluisterasfalt,…)  Specifieke geluidsbronnen: aandachtspunten/rekenparameters cinemacomplexen, sportstadia, themaparken, skibanen, golfterreinen, parkings, …  Aandacht voor ruimtelijke inrichtingsprincipes – Effect van het plan/project op de omgeving reduceren – Effect van de omgeving op de nieuwe activiteit (bvb. wonen) beperken Afstand (buffer) Geluidsafschermende maatregelen Functie-indeling optimaliseren Extra akoestische gevel- en dakisolatie

31 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie31 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline FAUNA & FLORA  Groene gordels, vingers, netwerken, blauwe aders en allerhande groottes en vormen van groengebieden en publieke ruimten kunnen de omgevingskwaliteit in de stad verhogen  Rustverstoring fauna door recreatiedruk (case-studie)  Enkele aanbevelingen: – Integreren van bestaand groen – Alternatieve begroeningsmogelijkheden (groendaken, gevelbegroening,…) – Groennormen – Potenties van combinaties ‘groen en water’ benutten op stedelijk schaalniveau, groen inmengen op lagere schaalniveaus  Recreatieprojecten in buitengebied: traditionele benadering van de discipline

32 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie32 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED & ARCHEOLOGIE Erfgoedwaarden Archeologievriendelijke alternatieven: afstemming behoeften archeologie – ruimtelijke ordening in vroeg stadium Stedelijke context: meer gedetailleerde benadering van cultuurhistorie: archeologie, bouwhistorie, landschapshistorie (in relatie) BeWaEr-zones (toekomst) (bekend waardevol archeologisch erfgoed zones) Transformatie van bouwkundig erfgoed: Ontwikkelingsperspectieven in nieuw project (ipv louter negatieve effecten) Ruimer geïnterpreteerde erfgoedwaardering: historische waarde - locuswaarde (stedenbouwkundige waarde) - estetische waarde - fysische toestand Toegankelijk maken van erfgoedsites (tijdelijk op permanent)

33 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie33 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED & ARCHEOLOGIE Landschapsontwikkeling Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit van landschap of kansen voor nieuwe identiteit Behoud van variatie en contrasten in landschap (historische structuren en samenhang, oorspronkelijk bepalende factoren bodem/water herkenbaar houden)

34 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie34 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline MENS-RUIMTELIJKE ASPECTEN Ruimtelijke structuur Structuur van wonen, economisch, groen, verkeer, recreatie: ruimtelijke structuurplannen als toetsingskader Ruimtegebruik Gebruiksfunctie, ruimte-inname (eigendomsstructuur), intensiteit ruimtegebruik Beoordelingskader recreatief medegebruik buitengebied (LDR en Grontmij, 2010) Gebruikskwaliteit toegankelijkheid, zichtrelaties Ruimtelijk voorkomen korrel (opp klassen, bebouwingsindex,..) en reliëf (hoogbouw, aaleg in kenmerkend reliëf) Belevingskwaliteit schaduw, leesbaarheid, sociaal veiligheidsgevoel

35 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie35 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline MENS-GEZONDHEIDSASPECTEN Lokatie- en inrichtingskeuzes: Luchtkwaliteit Geluid en/of trillingshinder Verspreiding gevaarlijke stoffen Electromagnetisch stralingsniveau Lichtklimaat (schaduwwerking) en windhinder Kwaliteit en veiligheid openbare ruimte Gezondheidseffectscreening (RIVM): plan-MER Integrale beoordeling van gezondheidseffecten Health Impact Assessment (HIA): project-MER Gedetailleerde data noodzakelijk

36 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie36 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline KLIMAAT  (Micro-)klimaat is relevant voor deze activiteitengroep: stad als warmte-eiland  Algemeen: – Klimaat kan aan bod komen in verschillende disciplines – Toetsen aan effect van het plan of project op het klimaat en toetsen van de klimaatbestendigheid van een plan of project

37 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie37 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-discipline KLIMAAT  Mitigatie (emissies broeikasgassen verminderen) – Enkel toetsen wanneer het plan of project een belangrijke toename van broeikasgassen tot gevolg heeft – Meenemen in discipline Lucht  Adaptatie (kwetsbaarheid verminderen) – Wat is de invloed van het plan of project op het omgevingsklimaat Enkel mee te nemen in bijzondere gevallen: grote aandelen nieuwe verharde oppervlakte, droogleggen van waters in stedelijk gebied,… – Is het plan of project klimaatbestendig? Enkel relevant voor projecten > 50 jaar Bvb. overstromingen

38 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie38 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE Voorbeeld: Adaptatieprogramma Rotterdam Oplossingen voor wateroverlast bij piekbuien?  ‘Waterpleinen’ als middel om om te gaan met hevige regenval  Tijdelijk ondergronds bergen van regenwater in parkeergarages

39 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie39 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-thema MATERIALEN & AFVAL  MER: toetsen / nastreven van duurzaam beheer van de materialenkringloop, zowel wat betreft input (keuze materialen) als output (afvalbeheer)  Gedetailleerde ketenanalyse is binnen kader van m.e.r. niet mogelijk.  Wel mogelijk een globaal beeld te schetsen van de materiaalketen.  Enkele aanbevelingen: – Beperken materiaalgebruik (correcte dimensionering, maatvoering,…) – Maximaliseren hergebruik (renovatie, gesloten grondbalans, hergebruik hemelwater,….) – Gebruik van duurzame materialen (gerecycleerd materiaal, beperkt onderhoud, weerbestendig, lokaal geproduceerd,…) – Scheiden van afvalstromen

40 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie40 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-thema ENERGIE  Meestal niet apart in een MER (< andere disciplines).  MER: toetsen / nastreven rationeel energiegebruik (geen gedefinieerde normen of toetsingscriteria)  Enkele aanbevelingen: – De energievraag maximaal verminderen. Duurzame vervoerssystemen Bouwtechnische maatregelen (oriëntatie, isolatie, energie-efficiënte systemen,…) Minder energieverbruik door stadsverwarming? – Hernieuwbare energiebronnen optimaal aanwenden. Passieve hernieuwbare energie Zelf produceren van energie Slimme meters en slimme netten – Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van fossiele energiebronnen voor het eventueel resterende energiegebruik

41 29/11/2011P.000807 - Richtlijnenboek Stadsontwikkeling en Recreatie41 RICHTLIJNENBOEK STADSONTWIKKELING & RECREATIE INHOUDELIJKE AANDACHTSPUNTEN MER-thema DUURZAAMHEID  Bij voorkeur in de plan- of projectdoelstelling: ambities inzake duurzaamheid vastleggen  Duurzaamheidstoets niet eenvoudig, geen standaard criteria – Minstens toetsen aan gestelde ambities – Daarnaast zijn een aantal meetinstrumenten ter beschikking Vb. Woongebouwen, afwegingsinstrument DuWoBo Vlaanderen Vb. Wijkniveau, duurzaamheidsmeter stad Gent, Ecopolis doe-wijzer


Download ppt "RICHTLIJNENBOEK ACTIVITEITENGROEP STADSONTWIKKELING & RECREATIE NIEUWE INZICHTEN 29-11-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google