De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groepsprocessen en Groupware • (Samen)Werken in Groepen • Groepsprocessen • Communicatie • Sociale interactie • Coordinatie • Cooperatie • Leren en kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groepsprocessen en Groupware • (Samen)Werken in Groepen • Groepsprocessen • Communicatie • Sociale interactie • Coordinatie • Cooperatie • Leren en kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Groepsprocessen en Groupware • (Samen)Werken in Groepen • Groepsprocessen • Communicatie • Sociale interactie • Coordinatie • Cooperatie • Leren en kennis delen • Activity Theory

2 (Samen)Werken in Groepen Hoe ‘groep’ zijn we hier eigenlijk? • Wederzijdse afhankelijkheid in doelen en taakuitvoering • Intensiteit interactie • Duur interactie • Formeel lidmaatschap • Omvang StandaardAdresseringPermanentContextThematischTele- presence Email+1/1;1/n+--- Mailinglijst+1/n;n/n+- (+)+/-- BBS-n/n+ (-)+++ Chat-1/1;n/n- (+)+/- + MUD/MOO-n/n- (+)+/- ++

3 Swaak,Mulder e.a.(2000) Team - community

4 Afstemming groep - groupware Team Community ResourcesTask-related On Demand Task-exceeding At Supply AccessWork or study group (+ tutor) (Semi-)Public ToolsTask-relatedRelated to identity-building and social activities Goal SettingConvergent goal settingDivergent goal setting Conceptual Boundaries Collaborative space(s) strictly confined by work group and task Temporally bounded conversation Collaborative space(s) roughly confined by network and common interests On going conversation

5 Samenwerken in Groepen: Effectiviteit Wanneer is teamwerk volgens jou effectief? Effectiviteit van teams volgens Input - Process – Output modellen: • een goed product • een goed functionerende groep • individuele beloning

6 Wat is er nodig om teamwerk effectief te maken? Volgens IPO – modellen: • Voorwaarden: •Omgeving: management, autonomie, erkenning, training •Groep: heldere gemeenschappelijke doelen en taken, samenstelling, leiderschap, motivatie, gedeelde waarde en kennis •Middelen: goed afgestemde materiële ondersteuning •Processen: •Taakactiviteiten: gemotiveerde taakinspanning, adequate strategieën, goede coördinatie, delen van informatie •Groepsactivteiten: goede communicatie, betrokkenheid

7 Bruikbaarheid IPO-modellen bij implementatie Groupware kan zijn: • Voorwaarden: • Omgeving: ondersteuning management? • Groep: cultuur, attitude, vaardigheden, structuur? • Middelen: infrastructuur, ondersteuning(sorganisatie)? • Processen: •Taken: goede match in type activiteiten, media, snelheid, kwaliteit? •Groepsactiviteiten: goede en flexible ondersteuning groepsprocessen, bij invoering aandacht voor creëren motivatie, betrokkenheid, samen leren

8 problemen taakomgeving externe stimuli interpersoonlijke problemen individuele productiviteit ----------------- meerwaarde samenwerking groeps produc- tiviteit taakbeloning interpersoonlijke beloning taakgedrag relationeel gedrag bron problemen groepsactiviteiten output beloning IPO-model voor evalueren van beslissen in groepen

9 identify objectives events assessment situation identify alternatives assessment consequences choice information base Vergelijk bijvoorbeeld met beslissingsmodel in Functionele Theorie:

10

11

12

13 1. friendly (3%) 2. dramatizes (6%) 3. agree (11%) 4. gives suggestion (5%) 5. gives opinion (19%) 6. gives information (25%) 7. asks for information (5%) 8. asks for opinion (3%) 9. asks for suggestion (1%) 10. disagree (4%) 11. shows tension (5%) 12. unfriendly (3%) Problems: • communication • evaluation • control • decision • tension reduction • reintegration Bales (1950, 1970,1979)

14 dominant - submissive (upward -downward) instrumental - emotional forward - backward friendly - unfriendly (positive - negative) Role Emergence Theory UPF, Bales Roles: • task leader • social-emotional leader • central negative • tension releaser • information provider

15 Samenwerken in Groepen: Evolutie Time Interaction Performance Theory Functions Modes ProductionMember support Well being I Inception Assignment Member particpation choice Group interaction choice II Problem Solving Technical Problem Solving Position/ Status attainments Role network definition III Conflict Resolution Policy Conflict resolution Contribution/ payoffs relations Power/ Payoff distribution IV Execution PerformanceParticipationInteraction

16 Groepsprocessen: Communicatie Gemedieerde communicatie heeft specifieke mogelijkheden en beperkingen t.a.v coordinatie proces en inhoud van communicatie, bij het opbouwen van Common Ground. Grounding karakteristieken van media maken bepaalde grounding mechanismen namelijk (on)mogelijk: • bevestiging • relevante volgende beurt • aandacht • wijzen • letterlijk herhalen of spellen

17 I Coordinatie proces en inhoud 1. A: Well, that young gentleman from the park B: Joe Joe Wright you mean?...(laughs) A: yes (laughs) yes B: God, I only saw him twice before 2. A: How would you describe the color of this flower B: You mean this one A: Mm B: It’s off yellow

18 II Aan: DekDak BV, t.a.v. de heer J. Jansen Straatweg 12, 1212 AA Utrecht Utrecht, 12 september 2002 Ref.: CM0902 Geachte heer Jansen, n.a.v. uw rekening van 31 augustus j.l. deel ik u hierbij mede dat ik het genoemde bedrag van € 1750,- niet zal voldoen, totdat de reparatie naar van het dak van ons pand te Middenweg 25, Utrecht, behoren is uitgevoerd. Reeds een week geleden hebben wij u schriftelijk medegedeeld dat de dakpannen opnieuw zijn gaan schuiven waardoor er lekkage is ontstaan. (ref. CM0901). Wij rekenen erop dat u binnen een week de afgesproken werkzaamheden (zie de offerte van 15 juli 2002) alsnog naar behoren uitvoert. Indien u niet aan deze eis voldoet zullen wij in overleg met onze juridische afdeling de reparatie op uw kosten door een ander bedrijf laten uitvoeren, en tevens alle schade die ontstaat als gevolg van de lekkage op u verhalen. Hoogachtend, E.B. Huisman, Apestaart BV Middenweg 25 1111 AA Utrecht

19 III Date: Thu, 12 Sep 2002 11:07:01 +0200 To: jjansen@snel.nl From: "E. B. Huisman " Subject: puinhoop Jan, dit is onacceptabel. Als je niet deze week nog komt om de puinhoop die je hier hebt aangericht te herstellen gaat het je veel geld kosten. Eva

20 Analyseer of/hoe er in Groupware systemen en CMC oplossingen worden gezocht voor het optimaliseren van 3 typen informatie die grounding ondersteunen: • non-verbale informatie • object informatie • situationele informatie (awareness): • activiteit • beschikbaarheid • voortgang • externe gebeurtenissen • achtergrond (perspectief)

21

22

23

24

25 Groepsprocessen: Sociale interactie •Sociale interactie: vitaliteit, continuïteit, werklimaat •Vertrouwen: voorspelbaarheid betrouwbaarheid verwachting levert op: goed groepsklimaat, verlaging transactiekosten, in acht nemen van organisationele autoriteit •Cohesie: aantrekkingskracht op basis van perceptie gemeenschappelijke kenmerken zelfcategorisatie, of sociale identiteit • CMC: deindivuatie-effecten

26 Groepsprocessen: Cooperatie versus competitie •vooral bij complexe taken doen cooperatieve teams het beter dan competitieve (Theory of Constructive Controversy) •aanschaf van groupware op zich geen reden voor cooperatie!!! •groupware kan soms competitie met zich mee brengen (teams op afstand) •taakcircumplex (McGrath 1994): taken zijn meer of minder cooperatief van aard: denk aan taak – media match

27 Groepsprocessen: Coordinatie Definitie: afstemmen van afhankelijkheden in doelgerichte activiteiten m.b.t. allocatie, planning en integratie van taken van individuen of groepen Taakafhankelijkheden brengen specifieke rolverdelingen met zich mee: •pooled interdependance: min of meer op zich staande gelijkvormige taken •sequential interdependance: input ene taak is output voor andere •mutual interdependance (cooperatie): verschillende expertises, subtaken •team interdependance (collaboratie): samen zonder rolverdeling aan complete taak Stem gebruik van groupware systeem af op type afhankelijkheid!

28 Categoriën van coordinatiemechanismen en Groupwareondersteuning CoordinatiemechanismeGroupware supervisiecommunicatie, informatie, cooperatie, coordinatie standaardisatie takenworkflow, informatie standaardisatie vaardigheden communicatie, informatie (training) standaardisatie outputinformatie, communicatie overlegcommunicatie, cooperatie, coordinatie standaardisatie normen en waarden communicatie, informatie, cooperatie, coordinatie, sociale ontmoetingen (CSS)

29 Groepsprocessen: Leren en kennis delen • Informatie -- Kennis • Expliciete kennis -- Impliciete kennis • Gestandaardiseerd leren – Gesitueerd leren Welk systeem kies je? Welke vorm van leren past bij invoering bepaald type groupware in een bepaalde omgeving?

30 groepsprocessen Communicatie • grounding – tool • info-type - tool Evolutie • fase - tool sociale interactie • cultuur – tool • sociabiliteit cooperatie • taak – tool • cooperatie of competitie coordinatie • transactietypen • mechanisme - tool • rollen – tool kennis delen • leervorm - tool taak, omgeving effectiviteit: • product • groep • individu Evalutatie

31 Activity Theory Menselijke activiteit is complex: • Wordt gemedieerd door artefacten: taal, symbolen, tools: • denken, handelen worden geëxternaliseerd in en gevormd door artefacten • In de context van een collectief: • doelen worden ontleend aan normen en waarden • resultaat individu wordt gerealiseerd in resultaat collectief • resultaten worden gerealiseerd in een taakverdeling

32 artefacts subjectobject(ive) rules community roles actions operations outcome Activity

33 Dynamiek in activiteitensystemen: Co-constructie nieuwe activiteit Co-operatie nieuwe actie Co-ordinatie operatie doel middelreflectie middel reflectie doel

34 Commerciële ontwikkeling neuromagnometer (MEG) BioMag Lab: facilitatietechnicus ontwikkelingverpleegkundige onderwijsstudenten Low Temp Lab: fundamenteel onderzoekarts onderwijsonderzoekers studenten Neuromag ontwerp en ontwikkelingtechnici commercieel productcommerciële staf Ziekenhuisen Klinisch onderzoekartsen toegankelijke gestandaardiseerde registratie en arts- interpretatieonderzoekers NetwerkKlant ? ? ?

35 Richtlijnen ontwerp en implementatie: •Requirements zijn ‘emergent’ •Analyseer verstoringen, problemen: mogelijkheden tot ontwikkelingen •Analyseer samenhang in een activteit: externalisatie •Analyseer netwerken van activiteitensystemen op inconsistenties: mogelijkheden nieuwe samenwerking


Download ppt "Groepsprocessen en Groupware • (Samen)Werken in Groepen • Groepsprocessen • Communicatie • Sociale interactie • Coordinatie • Cooperatie • Leren en kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google