De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwetsbare burger, gemeenten en WMO Bedreigingen Kansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwetsbare burger, gemeenten en WMO Bedreigingen Kansen."— Transcript van de presentatie:

1 De kwetsbare burger, gemeenten en WMO Bedreigingen Kansen

2 Disclosure juni '14Van Everdingen Zorgconsult 2 (Potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven n.v.t. Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … n.v.t.

3 Opbouw verhaal • WMO 2015 in context HLZ • Focus op kwetsbare burgers • Thermometer gemeenten • Praktijkvoorbeeld • Bedreigingen & kansen • Wat is onze opgave en rol? juni '14Van Everdingen Zorgconsult 3

4 WMO • Hulp aan mensen met fysieke, psychische, verstandelijke of psychosociale beperkingen of problemen • Zodat ze zich thuis en buitenshuis kunnen redden en meedoen in de maatschappij juni '14Van Everdingen Zorgconsult 4

5 juni '14Van Everdingen Zorgconsult 5

6 Hervorming langdurige zorg • Zvw – Nieuwe aanspraak thuisverpleging in basispakket – Versterking rol wijkverpleging als verbinding tussen medische en sociale domein (200 miljoen) – 1 e t/m 3 e jaar op behandeling gerichte GGZ • WLZ – Passende zorg: kwaliteit van leven voorop – Zorg blijft verzekerd recht voor kinderen en volwassenen die aangewezen op permanent toezicht op 24x7uur/dag op zorg in nabijheid – Zorg in instelling of volledig pakket thuis – Intramuraal verblijf in kader behandeling GGZ na 3 jaar juni '14Van Everdingen Zorgconsult 6

7 Prominente rol gemeenten bij ondersteunen burgers Gemeenten 1/1/2015 verantwoordelijk voor: • Langer thuis wonen • Ambulantisering GGZ • Gehele jeugdhulp, incl. kinderbescherming en jeugdreclassering • Participatiewet • Passend onderwijs juni '14Van Everdingen Zorgconsult 7

8 HLZ brengt veel dynamiek in 2015 • Decentralisatie belangrijke zorgtaken naar lokaal bestuur • Groter beroep op de burger – Meer via zelfredzaamheid – Meer oplossingen in eigen kring juni '14Van Everdingen Zorgconsult 8

9 Focus op kwetsbare burgers juni '14Van Everdingen Zorgconsult 9

10 Thermometer gemeenten I juni '14Van Everdingen Zorgconsult 10 eigen kracht financiën opdrachtgeverschap sociale wijkteams integrale toegang

11 Thermometer gemeenten II • Oerwoud aan handreikingen en documenten – Perspectief beroepskrachten – Budgetbeheersing – Uitgaand van de gemiddelde burger en wat burgers zelf moeten kunnen • Transitievolgsysteem: – Weergave procesinformatie & eigen beeld van gemeenten • Nieuwe organisaties die zich profileren naar gemeenten b.v. Vilans • Website/nieuwsbrieven/bijeenkomsten BZK: gemeenten van de toekomst juni '14Van Everdingen Zorgconsult 11

12 SCP: de Wmo in beweging I Evaluatie WMO 2010-2012: • kwantitatief vragenlijstonderzoek (gemeenten, uitvoerende organisaties, burgers, Wmo-aanvragers, WMO-raden) • kwalitatieve interviewstudies naar kanteling, ondersteuningsinitiatieven en burgers die toch geen aanvraag indienen • onderzoek WMO uitgaven in 2010 • analyse jurisprudentie CRvB juni '14Van Everdingen Zorgconsult 12

13 SCP: de Wmo in beweging II • Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in Wmo-raden – Mensen met chronisch psychische en psychosociale problemen minder goed vertegenwoordigd – Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid in minder dan 50% voldoende behartigd • Onvoldoende kennis van doelgroepen – kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en langdurige psychiatrische beperking minst in beeld juni '14Van Everdingen Zorgconsult 13

14 SCP: Wmo in beweging III • Veel aannames – inzicht ontbreekt “Aantal seinen op rood – springen niet vanzelf op groen” – Toename mantelzorgers en vrijwilligers? – Hoge verwachtingen gemeenten – valt of staat met visie wethouder zorg • Onevenredige vertegenwoordiging doelgroepen in Wmo-raden – Mensen met chronisch psychische en psychosociale problemen minder goed vertegenwoordigd – Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, OGGZ en verslavingsbeleid in minder dan 50% voldoende behartigd • Onvoldoende capaciteit en kennis van doelgroepen – Ambtelijke capaciteit in niet-stedelijk gebied kwetsbaar – Kenmerken en behoeften van mensen met zintuiglijke en langdurige psychiatrische beperking minst in beeld juni '14Van Everdingen Zorgconsult 14

15 Voorbeeld Peel en Maas I • Leven in het Dorp WWZ • 2000-2002 dialogen 55-plussers 10 kernen • Focus verbreed naar kwetsbare burgers breed • Start Kanteling met Netwerk Welzijn Versterkt juni '14Van Everdingen Zorgconsult 15 Geit neet besteit neet!

16 Juf Marij wil ook kerstmis en sinterklaas juni '14Van Everdingen Zorgconsult 16

17 Maurice wil normaal zijn juni '14Van Everdingen Zorgconsult 17

18 Voorbeeld Peel en Maas III juni '14Van Everdingen Zorgconsult 18

19 Bedreigingen • Eigen kracht en hulpkracht kwetsbare burgers beperkt - verwachte rolverandering gaat niet zonder meer op • Onvoldoende kennis & inzicht in deze doelgroepen bij gemeenten • Integrale samenwerking in kinderschoenen • Onvoldoende samenwerking tussen medische en sociale domein – Nieuw indicatiecircus in Zvw wordt opgetuigd – Sociale wijkteams opgetuigd – link artsen kan nog veel beter • Gemeenten – zorgverzekeraars niet als gelijkwaardige partners aan tafel juni '14Van Everdingen Zorgconsult 19

20 De kloof neemt toe… juni '14Van Everdingen Zorgconsult 20

21 Kansen • Kritische ontregelaars die zichtbaar maken wat nodig is en schotten openbreken • Integrale persoonlijke arrangementen – zelfzorg en informele zorg waar dat kan – beroepsmatige zorg waar nodig • Praktijkvoorbeelden benutten om gemeenten en 1 e lijn te ondersteunen in eigen kanteling juni '14Van Everdingen Zorgconsult 21


Download ppt "De kwetsbare burger, gemeenten en WMO Bedreigingen Kansen."

Verwante presentaties


Ads door Google