De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor de mantel Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor de mantel Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor de mantel Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA

2 (potentiële) belangenverstrengelingGeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …  n.v.t.  n.v.t.  Disclosure belangen spreker

3 Opbouw bijdrage • Gevolgen CVA voor omgeving • Onderzoek naar mantelzorg • Overeenkomsten en verschillen • (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

4 Opbouw bijdrage • Gevolgen CVA voor omgeving • Onderzoek naar mantelzorg • Overeenkomsten en verschillen • (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

5 CVA voor omgeving • Plotseling overgang – Cesuur in het dagelijks bestaan – Omslag naaste naar ‘zorgvrager’ – En dus omslag naar ‘zorggever(s)’ – Niet alleen fysiek….. • ‘Vechten’ om aandacht – Degene die het treft staat centraal, ook/juist bij hulpverleners – Naasten mogelijk wel geinformeerd, maar er niet echt ‘bij’

6 In “stabiele” fase • Of opname: – Mantelzorg blijft – Maar wel in ‘vreemde’ omgeving c.q omgeving met vreemden • Of thuis – 24 op 24, 7 op 7 – Aanpassing woning, ritme, leven – Wie zorgt voor de mantelzorger..

7 Opbouw bijdrage • Gevolgen CVA voor omgeving • Onderzoek naar mantelzorg • Overeenkomsten en verschillen • (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

8 Uit: De Mantelval • Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast • Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken • Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst • Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie

9 Oorzaken overbelasting • Gedragsproblemen verzorgde • Gebrek aan ondersteuning informele circuit • Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening

10 Gedragsproblemen • Als gevolg van bijv. dementie, psychiatrische problematiek etc.: – Verstoring oorspronkelijke ver(stand)houding – Agressie – Ontbrekend ziekte-inzicht – Ondankbaarheid – Behoefte toezicht • Vaak in combinatie met ook lichamelijke zorgbehoefte: ongemakkelijkheid verdubbeld

11 Gebrek aan ondersteuning informele circuit • Sociale netwerken chronisch zieken kleiner dan gemiddeld • Idem mensen met psychiatrische problematiek of verstandelijke beperking • Langdurige mantelzorgverlening gaat gepaard met krimpen netwerk • Kwart mantelzorgers ‘wil anderen niet tot last zijn’

12 Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening • In opleiding vooral aandacht voor zorgvrager • Professionals (gezondheidszorg) meer gericht op behandeling dan ondersteuning • Mantelzorgers niet geneigd hulp te vragen of problemen te delen – voorkeur zorgvrager

13 Uit: De Mantelval •B•Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast •Z•Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken •E•Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst •R•Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie ….?

14 • Bijna kwart mantelzorgers voelt zich niet belast • Zes op tien (ruim) voelt zich licht tot matig belast: voortdurend plichtsgevoel en/of problemen met combineren taken • Een op acht ernstig belast: ondersteuning (bijv. overname taken of verlof) dringend gewenst • Risicogroepen: mantelzorgers van mensen met psychiatrische problemen, verstandelijke beperkingen, dementie en mensen met NAH

15 Onzichtbare groep? • Enerzijds: nog weinig vergelijkingsmateriaal voor kennis over specifieke vragen mantelzorgers NAH – Geen antwoordcategorie in grotere enquêtes – Geen specifiek beleid mantelzorgondersteuning (wmo) – ‘kleine doelgroepen’ • Anderzijds: – Specifiek onderzoeks- en ontwikkelingstraject HU – NAH’ers ‘poppen’ steeds vaker op als gebruikers algemene welzijnvoorzieningen – Mantelzorgers NAH steeds vaker in beeld bij mantelzorgorganisaties (lokaal/landelijk) – (in HvA enquête nu wel afzonderlijke antwoordcategorie)

16 Opbouw bijdrage • Gevolgen CVA voor omgeving • Onderzoek naar mantelzorg • Overeenkomsten en verschillen • (Te verwachten) gevolgen recente ontwikkelingen

17 Herziening Nederlands zorgstelsel • Behoud drie wetten, maar verschuiving onderlinge verhoudingen • Nadruk op zo snel, zo lang mogelijk zelfstandig • Dus: behandel/revalidatiefase zo kort mogelijk – En als het even kan geen opname • Voor degenen die opgenomen blijven: WLZ (?) • Voor degenen die naar ‘huis’ gaan: Wmo (?)

18 Herziening Nederlands zorgstelsel • Toenemende (na)druk op informele steunstructuren (ihb mantelzorg) • Taak mantelzorgondersteuning volgt wettelijke deling zorg: transitie

19 Herziening Nederlands zorgstelsel • Toenemende (na)druk op informele steunstructuren (ihb mantelzorg) • Taak mantelzorgondersteuning volgt wettelijke deling zorg: transitie • Risico op overbelasting reëel aanwezig

20 Oorzaken overbelasting • Gedragsproblemen verzorgde • Gebrek aan ondersteuning informele circuit • Gebrekkige samenwerking/afstemming professionele dienstverlening

21 Opdracht een professionele hulpverleners • Betrek mantelzorgers vanaf begin bij behandeling en zorg – Ook in acute fase – Deel eventueel taken binnen team • (Her)ken hun deskundigheid – Mantelzorgers raken ‘thuis’ in de zorg • Heb ook voor (emotionele) ondersteuningsbehoeften mantelzorgers – Verwijs of organiseer lotgenotencontact – Stimuleer/ondersteun sociale netwerken • Zoek naar interdisciplinaire samenwerking, ook over grenzen zorgsector


Download ppt "Zorg voor de mantel Vragen en behoeften mantelzorgers mensen met CVA."

Verwante presentaties


Ads door Google