De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WorkflowManagement IT in Bedrijf hoofdstuk 4 Totaaloverzicht 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,

Verwante presentaties


Presentatie over: "WorkflowManagement IT in Bedrijf hoofdstuk 4 Totaaloverzicht 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,"— Transcript van de presentatie:

1

2 WorkflowManagement IT in Bedrijf hoofdstuk 4 Totaaloverzicht 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening, hoe doe je dat? H2 Veranderingsanalyse: hoe kun je verandering in een ICT-omgeving managen? H3 Pakketselectie en -implementatie, o.a. in een ERP-omgeving H4 Workflow management

3 Scope (Fig 1-27 ICT in bedrijf deel 1) Maatschappij (inter-organisatie) Organisatie/ Afdeling (inter-werkplek) Werkplek WorkflowManagement

4 Reikwijdte en leeraccenten WfM Reikwijdte Schaal Leer- accenten Individu Persoonlijke informatie- verzorging Werkgroep (afdeling) Organi- satie Maat- schappij (e-business) Technologie Gebruik X Mana- gement X X

5 WfMC: Flow of work

6 (4.1.2) Het begrippenkader [Tabel 4-1] Logistiek proces  Workflow proces  Goederenstromen  Tastbare producten  Kapitaalintensief  Centrale besluitvorming  Voornamelijk primair proces  Buffer tussen proces en klant  Info-stromen  (Niet) tastbare producten  Arbeidsintensief  Decentrale besluitvorming  Geen beperkingen  Klant neemt deel aan proces

7 (4.1.3] / (Fig 4-1) Het WfM-paradigma Casus Gereed Casus Actor Activiteit > Taak IO P Trigger b

8 [4.1.3] Begrippenkader (WfM-paradigma) Actor (Opdrachtgever en/of opdrachtnemer) Een mens, machine of organisatorische eenheid die zelfstandig activiteiten kan uitvoeren of verantwoordelijkheid kan dragen voor de uitvoering van activiteiten. Activiteit / handeling De uitvoering van een taak[opdracht] door een resource. Casus Hetgeen dat door een WfM-systeem afgehandeld dient te worden; Een product in bewerking. Order, schadeclaim,... (Unieke identificatie per casus, Status / toestand van een casus)

9 [4.1.3] Begrippenkader (vervolg WfM-paradigma) Taak / procestaak/ processtap Een atomair, ondeelbaar proces. Handmatig / automatisch / semi-automatisch Proces Een proces geeft aan welke taken moeten worden uitgevoerd om een casus succesvol af te handelen; Een procedure voor een bepaald casustype. Trigger Een gebeurtenis die aan de hand van een object waarneembaar is en leidt tot het uitvoeren van een activiteit. Initiatief van een resource (bv persoon) / Externe gebeurtenis (bv aankomst EDI-bericht) / Kloksignaal

10 WfM Het logistieke concept voor informatie-verwerkende organisaties. Coördinatie staat voorop. Het gaat niet zozeer om de inhoud van een activiteit, maar vooral over wat er tussen activiteiten gebeurt, om het besturen van het proces. Workfow-automatisering Geautomatiseerde ondersteuning voor WfM. Werkstroom Een systeem van activiteiten die gerealiseerd zijn door middel van een trigger-relatie. Een concept voor het managen van activiteiten waarbij de besturing van activiteiten losgekoppeld is van de uitvoering van de activiteiten. [4.1.3] Begrippenkader (vervolg WfM-paradigma)

11 (Fig 4-2) Generieke Software: DBMS, UIMS, WFMS: een lagenmodel - Infrastructureel perspectief - Input- processen Formulier Overzicht I Tabellen met relaties Data Tabel B Tabel ATabel C Overzicht II RapportQuery + Rapport Output- processen DBMS UIMS WFMS

12 (Fig 4-3) Generieke Software: WFMS, DBMS en UIMS in bredere context - Infrastructureel perspectief - WFMS UIMS DBMS

13 (4.1.4) Generieke Software  Tekstverwerkers  Spreadsheetsystemen  Databasesystemen  E-mailsystemen Maar ook  WfM-systemen  Informatie: iJIT  jP/jA  Voert zelf geen taken van een proces uit

14 (4.1.5) / (Fig 4-4) Het WfMC-referentiemodel

15 (Fig 4-5) Structuur generiek Wf-systeem

16 (Fig 4-6) Van WfMC naar BPMN  BPMN: Business Process Modelling notation  Een belangrijke ontwikkeling richting het managen van bedrijfsprocessen.

17 (Fig 4-7) Voorbeeld van BPMN (Petri-net)

18 (Fig 4-8) Business Process Modelling een conceptueel model

19 (Fig 4-9) WfM workflow evolutie

20 (Fig 4-10) WfM en ERP

21 [4.1.7] Contextuering van WfM  Organisatorische positionering WfM  Informatie-analyse / Systeemontwikkeling: Oud versus Nieuw  Samenhang tussen methoden, technieken en hulpmiddelen in de procesarchitectuur  WfM vergeleken met andere fenomenen  WfM – Groupware  WfM – BPR  WfM – DIS

22 (Fig 4-11) Organisatorische plaats Workflow Missie Strategie Doelstellingen en CSF’s Performance indicatoren BedrijfskundeTakenAOGegevensInformatiekundeOrganisatiekundeProceduresWerkstromen Flexibel Stabiel

23 (Fig 4-7) Systeemontwikkeling is nu anders Fysieke werkelijkheid Activiteiten Afbeelding tbv geautomatiseerde ondersteuning Missie Doelstellingen Bedrijfsactiviteiten Missie Doelstellingen Bedrijfsactiviteiten Besturen van Activiteiten Uitvoeren van Activiteiten

24 Workflow in samenhang 23

25 (Fig 4-8) Samenhang tussen methoden, technieken en hulpmiddelen

26 (Tabel 4-2) Groupware versus Workflow  Ad hoc  Sturing door de gebruiker  Documentgeoriënteerd  Gericht op groepsprocessen  Communicatie staat centraal  Gestructureerd  Sturing door het systeem  Werkgeoriënteerd  Gericht op bedrijfprocessen  Processen staan centraal

27 (4.1.7) BPR en WfM  Bij BPR wordt de business revolutionair veranderd, waarbij het busines proces zelf ter discussie wordt gesteld.  WfM is minder ambitieus, omdat het business proces zelf niet ter discussie staat, maar wel de inrichting van dat proces.

28 (4.1.7) WfM en DIS  WfM betreft de geautomatiseerde coördinatie rondom het aansturen van activiteiten en het beheersen van werkstromen  DIS maken het mogelijk documenten elektronisch vast te leggen en gelijktijdig te benaderen

29 (Tabel 4-3) Keuzefactoren bij Procesondersteuning Kiezen/delen van hulpmiddelen hangt af van wensen  WfM - Groupware  hoge mate structuur & hoge uitvoeringsfrequentie  ad-hoc berichten / activiteiten  WfM  Groupware • WfM - Documentbeheer – beheren documenten gedurende hele life-cycle – ontsluiten informatie – werkstromen in de hand houden – Documentbeheer – WfM • Groupware - Documentbeheer – Documenten vanaf werkplek ordenen (dossiervorming) en ontsluiten – Delen in org. aanwezige kennis – Documentbeheer – Groupware

30 (4.2) De aanpak van een WfM-project  Classificatie van informatiesystemen  [Classificatie van workflowsystemen]  Workflowmodellen middels Petri-netten  Pakketselectie

31 (Fig 4-9) Classificatie van informatiesystemen Ondersteunen bedrijfsvoering Ondersteunen besluitvorming

32 (4.2.3) Workflowaspecten van SAP

33

34

35 [4.3] Een WfM- schadeclaimcasus - Workflow in een organisatie - o.a. een voorbeeldsituatie van een procesgang met decompositie & functies in een WFMS

36 [4.3] Een WfM-schadeclaimcasus  Proceshiërarchie, De verschillende niveau’s: De keten  Het bedrijfsproces  Het werkproces/ de activiteit  De processtap/taak  De elementaire stap  Proceshiërarchie: een voorbeeld

37 [4.3] Grafische weergave proceshiërarchie

38 (4.3) Proceshiërarchie: een voorbeeld Aan de hand van een willekeurig claimproces wordt aangegeven hoe dit proces er op het niveau van de keten, het bedrijfsproces, het werkproces, de processtap en de elementaire stap eruit ziet.  De keten: Claimbehandeling  Het bedrijfsproces: Claimbehandeling  Het werkproces: Afhandeling eerste claim  De processtap: Ontvangen & Registreren  De elementaire stap: Registreren claim

39 [4.3] De keten: Claimbehandeling  De keten omvat het hele proces van het prille begin tot het bittere eind of, in meer fysieke termen, vanaf de grondstoffen tot de oplevering van het eindproduct.  Aangezien ketens vaak een behoorlijke omvang hebben en om verschillende expertises vragen is er hier vaak sprake van een organisatie- overschrijdend niveau.  Op het niveau van de keten werkt een aantal organisaties samen, waarbij elke organisatie een onderdeel van het totale proces voor hun rekening neemt

40 (4.3.1) / [Fig 4-13) Belangengroepen in de keten 

41 (4.3.2) Het bedrijfsproces: Claimbehandeling  De keten bestaat uit een aantal bedrijfsprocessen.  Het bedrijfsproces omvat een verzameling werkprocessen die binnen de grenzen van één organisatie of organieke eenheid worden uitgevoerd.  De uitvoering van een bedrijfsproces leidt tot de oplevering van een (virtueel) product, dat als zodanig door een afnemer wordt herkend.

42 [Fig 4-14) Het bedrijfsproces: Claimbehandeling

43  Het werkproces omvat een verzameling samenhangende processtappen met een vast begin- en eindpunt.  De uitvoering van een werkproces wordt geïnitieerd door een vooraf vastgestelde gebeurtenis en de uitvoering eindigt met de oplevering van een concreet product, of halffabrikaat. (4.3.3) Het werkproces/ de activiteit: Afhandelen (eerste) claim

44 (Fig 4-15) Het werkproces: Afhandelen (eerste) claim

45 (4.3.4) De processtap: Ontvangen & registreren  Een processtap omvat een verzameling elementaire stappen die door de uitvoerende als één logisch geheel worden beschouwd.  De overgangen tussen processtappen komen daardoor overeen met de rolovergangen in het werkproces.

46 (Fig 4-16) De processtap: Ontvangen & registreren

47 (4.3.5) De elementaire stap/taak: Registreren claim  Een elementaire stap omvat het onderdeel van een processtap als één geheel wordt uitgevoerd.  Voor een elementaire stap is er sprake van eenheid van tijd, plaats en handeling en een elementaire stap wordt in z'n geheel dus wel of niet uitgevoerd.  Wanneer de uitvoering niet kan worden gecompleteerd dan zal er bij een hernieuwde uitvoering van de elementaire stap weer van voren af aan moeten worden begonnen.

48 (Fig 4-17) De elementaire stap/taak: Registreren claim


Download ppt "WorkflowManagement IT in Bedrijf hoofdstuk 4 Totaaloverzicht 1 IT in bedrijf – Bernard Cuppen RI, HansCuppen RI H1 Het beschrijven van informatievoorziening,"

Verwante presentaties


Ads door Google