De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H
Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H. de Bruijne voor.

2 Welkom en mededelingen Dit is het lied van Gideon Stil gebed
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Dit is het lied van Gideon Stil gebed Votum en groet Psalm 149: 1, 2 en 3 10 geboden Tweemaal vergeving

3 Psalm 83:1, 2 (Geref. Kerkboek) Schriftlezing – II
Orde van de dienst - 2 Gebed Schriftlezing - I Richteren 7:9-22 (HSV) Psalm 83:1, 2 (Geref. Kerkboek) Schriftlezing – II Jesaja 9:1-6, 10:24-26 (HSV) Psalm 83: 3,4 (Geref. Kerkboek)

4 Schriftlezing – III Openbaringen 20:7 – 10 (HSV) Psalm 83: 5 en 6
Orde van de dienst - 3 Schriftlezing – III Openbaringen 20:7 – 10 (HSV) Psalm 83: 5 en 6 Preek Psalm 46 Gebeden Collecte

5 Orde van de dienst - 4 Gezang 300:1, 2, 5, 6 Zegen Amen door gemeente

6 Welkom en mededelingen
Welkom en mededelingen + Hyperlink naar voorloop (nog aanleggen)

7 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

8 Dit is het lied van Gideon: 1, 2, 3, 4 en 4
Die de vijand heeft verslagen zonder paard en zonder wagen, zonder leger sterk en groot maar met God als bondgenoot.

9 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

10 Dit is het lied van Gideon: 1, 2, 3, 4 en 4
Met bazuinen en met kannen wapent Gideon zijn mannen, hij deelt fakkels uit en waakt tot de sterke vijand slaapt.

11 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

12 Dit is het lied van Gideon: 1, 2, 3, 4 en 4
Middernacht geeft hij een teken, fakkels branden, kruiken breken, de bazuinen klinken luid en de vijand schreeuwt het uit.

13 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

14 Dit is het lied van Gideon: 1, 2, 3, 4 en 5
De soldaten van het leger moeten lopen voor hun leven. Israel juicht opgelucht nu de sterke vijand vlucht.

15 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

16 Dit is het lied van Gideon: 1, 2, 3, 4 en 5
Zo wordt Midian verslagen, zonder paard en zonder wagen, zonder leger sterk en groot, maar met God als bondgenoot.

17 Dit is het lied van Gideon: refrein
Dit is het lied van de man die overwon, dit is het lied van Gideon.

18 Votum en groet

19 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen.
Psalm 149:1, 2 en 3 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

20 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des HEREN wordt geprezen
Psalm 149:1, 2 en 3 Laat het een hoge feestdag wezen. De naam des HEREN wordt geprezen met het aloude lied der vaadren. De heilge reien naadren. En zo danst in het morgenlicht heel Gods volk voor zijn aangezicht en slaat de harp en roert de trom in 's HEREN heiligdom.

21 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Psalm 149:1, 2 en 3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen. Hij kroont de zwakken en de kleinen. Hij kent de stillen in den lande, het heil is nu ophanden. Weest verheugd, die den HEER verbeidt, nu Hij komt en u zelf bevrijdt. Prijst dan zijn naam bij dag en nacht en roemt zijn grote macht.

22 Stil gebed, votum en groet
10 geboden

23 Tweemaal vergeving: 1, 2 en 3
U, o God, U kent ons leven, zondig is heel ons bestaan, wil ons onze schuld vergeven, zie ons in genade aan. Wijs: GZ 459

24 Tweemaal vergeving: 1, 2 en 3
Hoge God, vergeef ons falen; niets maakt onze zonden goed, kan voor onze schuld betalen, wis ze uit met Christus’ bloed.

25 Tweemaal vergeving: 1, 2 en 3
Uw gena vernieuwt ons leven, liefdevol staan wij gereed, om de naaste te vergeven, wat hij tegen ons misdeed.

26 GEBED

27 Schriftlezing - I Richteren 7:9-22
GEBED

28 Richteren 7: 9 En het gebeurde in diezelfde nacht dat de HEERE tegen hem zei: Sta op, daal af naar het kamp, want Ik heb het in uw hand gegeven. 10 Bent u echter nog te bevreesd om af te dalen, daalt u dan met Pura, uw knecht, af naar het kamp, 11 en dan zult u horen, waar zij over spreken. En daarna zult u moed vatten en naar het kamp afdalen.

29 Richteren 7: 13 Toen Gideon daar aankwam, zie, toen was er een man die zijn metgezel een droom aan het vertellen was. Hij zei: Zie, ik heb een droom gehad, en zie, een geroosterd gerstebrood rolde het kamp van Midian binnen. Het kwam tot bij de tent, sloeg ertegenaan, zodat die omviel, en keerde hem ondersteboven. En daar lag de tent.

30 Richteren 7: 14 En zijn metgezel antwoordde en zei: Dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. 15 En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven.

31 Richteren 7: 16 Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. 17 En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe net zo. En zie, als ik aan de rand van het kamp ben gekomen, dan moet het zó zijn dat u doet zoals ik doe.

32 Richteren 7: 18 Als ik op de bazuin blaas, ik en allen die bij mij zijn, dan moet u ook op de bazuin blazen, rondom heel het kamp, en zeggen: Voor de HEERE en voor Gideon! 19 Zo kwam Gideon met de honderd mannen die bij hem waren, bij de rand van het kamp. Het was aan het begin van de middelste nachtwake, net nadat zij de wacht weer hadden opgesteld.

33 Richteren 7: Toen bliezen zij op de bazuinen en sloegen de kruiken die in hun hand waren, in stukken. 20 Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En zij riepen: Het zwaard van de HEERE en van Gideon!

34 Richteren 7: 21 En zij stonden rondom het kamp, ieder op zijn plaats. Toen ging heel het kamp op de loop. Ze schreeuwden het uit en vluchtten weg. 22 Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte de HEERE het zwaard van de een tegen de ander, en dat in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabbath.

35 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Joh 3:1-21 Overgangsdia

36 Psalm 83: 1 en 2 (Geref. Kerkboek)
Houd U niet stil, zwijg niet, o God. Aanschouw niet werkeloos ons lot. De vijand tiert, hij wil ons treffen. Zie, hoe uw haters zich verheffen, met valse list uw volk verraden en uw beschermelingen smaden.

37 Psalm 83: 1 en 2 (Geref. Kerkboek)
Zij zeggen: Sla dat volk toch neer, gun Israël geen leven meer, die naam moet zelfs vergeten worden. Verzameld zijn hun wrede horden, eenparig in verbond getreden om tegen U hun plan te smeden.

38 Overgangsdia

39 Schriftlezing - II Jesaja 9: 1-6 Jesaja 10: 24-26 (HSV)
GEBED

40 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Jesaja 9:1-6 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit.

41 3 Het juk dat op hen drukte,
Jesaja 9:1-6 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur.

42 een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
Jesaja 9:1-6 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

43 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Jesaja 9:1-6 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

44 Schriftlezing - II Jesaja 10: 24-26 (HSV)
GEBED

45 Jesaja 10:24-26 24 Daarom – dit zegt God, de HEER van de hemelse machten: Wees niet bang, mijn volk, dat op de Sion woont, wees niet bang voor Assyrië, dat zijn stok heeft opgenomen om jullie te slaan, zoals eerder Egypte deed. 25 Want nog een korte tijd, dan is de maat van mijn toorn vol en richt mijn woede zich op zijn ondergang.

46 Jesaja 10:24-26 26 Dan zal de HEER van de hemelse machten hem met een gesel slaan, zoals Midjan bij de Rots van Oreb is geslagen; hij zal zijn stok opnemen tegen de zee, zoals hij eerder bij Egypte deed.

47 Overgangsdia

48 Psalm 83: 3 en 4 (Geref. Kerkboek)
Bij Edom sluit zich Moab aan, door Hagars kindren bijgestaan met Ammon en de Filistijnen. Uit Tyrus komt ook hulp verschijnen. Lots zonen en hun bondgenoten zien Assur zelfs hun macht vergroten.

49 Psalm 83: 3 en 4 (Geref. Kerkboek)
Sla hen, zoals Midjan weleer, als Sisera en Jabin neer, wier mannen bij de Kison lagen, in Endors veld geheel verslagen. Doe hen die thans uw land verderven, als Zebach en Salmuna sterven.

50 Overgangsdia

51 Schriftlezing - III Openbaringen 20: 7-10 (HSV)
GEBED

52 Openbaringen 20:7-10 7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.

53 Openbaringen 20:7-10 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.

54 Overgangsdia

55 Psalm 83: 5 en 6 (Geref. Kerkboek)
Mijn God, verjaag hen door uw straf, zoals de wind speelt met het kaf. Gelijk een vuur, bij storm ontstoken, het woud verteert, de berg doet roken, wil zó, o HERE, zeer verbolgen, hen met uw wervelwind vervolgen.

56 Psalm 83: 5 en 6 (Geref. Kerkboek)
Bedek met schaamrood hun gelaat. Maak dat hun macht te gronde gaat. Verschrik hen zo, dat zij U eren en weten dat uw naam is: HERE, zoals U zelf zich openbaarde: de allerhoogste Heer der aarde.

57 Overgangsdia – hierna kinderen DIA

58 De kinderen gaan naar de bijbelklas.
Het onderwerp is: ‘De wederkomst’ (Marcus 12:28-34) (Openbaringen 22:18-21)

59 Preek

60 Preek Richteren over Midiansdag Jesaja over Midiansdag
Openbaring over Midiansdag

61

62 God is een toevlucht t'allen tijde,
Psalm 46: 1, 2 en 3 God is een toevlucht t'allen tijde, die ons uit nacht en dood bevrijdde. Al zou de aarde ondergaan, wij zien het zonder vrezen aan. Al staat geen berg meer vast, al dreigen de zeeën overhand te krijgen, laat schuimend al hun golven slaan,

63 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
Psalm 46: 1, 2 en 3 De Godsstad ligt aan blanke stromen. God staat haar bij, de dag zal komen. Hij woont in haar, zij wankelt niet, zij kroont zijn heilig rijksgebied. Al hebben volken zich verheven, Hij roept en doet de aarde beven. Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

64 Komt en aanschouwt des HEREN daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade:
Psalm 46: 1, 2 en 3 Komt en aanschouwt des HEREN daden, aanbidt zijn toorn en zijn genade: zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt, zijn gunst waarin gij vrede vindt. Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here, de Heilige die elk moet eren." Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God.

65 Voorbeden en dankzegging
Gebeden

66 Nadat de kinderen terug zijn, zal er gecollecteerd worden voor:
Emeritikas Kerk

67 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
Gezang 300: 1, 2, 5, en 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

68 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
Gezang 300: 1, 2, 5, en 6 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

69 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur,
Gezang 300: 1, 2, 5, en 6 Mensen, komt uw lot te boven, wacht na dit een ander uur, gij moet op het wonder hopen dat gij oplaait als een vuur, want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle creatuur.

70 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,
Gezang 300: 1, 2, 5, en 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

71 Zegen te beantwoorden met

72 Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.
Allen hartelijk welkom!


Download ppt "Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. H"

Verwante presentaties


Ads door Google