De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen binnen het Sociale Domein

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen binnen het Sociale Domein"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen binnen het Sociale Domein
Een forse opgave voor Gouda!!

2 Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg

3 Over wie hebben we het? Filmpje

4 Opbouw presentatie: De trends Per decentralisatie Mogelijke bouwstenen
-> wat is de opdracht, feiten, cijfers en geld Mogelijke bouwstenen Zicht op raakvlakken decentralisaties Hoe ziet het proces eruit?

5 De trends in Nederland Van indicatie naar compensatie
Van zware zorg naar lichte zorg Van oplossen naar preventie Van ‘zorgen voor’ naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid Van inkomensverstrekking naar arbeidsparticipatie

6 ‘Het model’

7 De Wet Werken naar Vermogen
De opdracht? Klanten nu, geschat aantal klanten in 2013 Veranderingen in de doelgroep Waar krijgen we geld voor?

8 WWNV: wat is de opdracht?
WERKEN WSW Wajong WWB/WIJ

9 Werk boven inkomen Nieuw instrument: loondispensatie wordt mogelijk

10 Veranderingen 2012 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd
Tegenprestatie mogelijk Budget re-integratie lager Budget SW lager Aanvraag SW herstructurerings-fonds

11 Veranderingen 2013 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd
Tegenprestatie mogelijk Budget re-integratie lager Loondispensatie Budget SW lager 1e tranche SW herstructurerings-fonds WSW-nieuw alleen voor <20% kunnen werken Wajong alleen voor 100% niet werken

12 Veranderingen 2014 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd
Tegenprestatie mogelijk Budget re-integratie lager Loondispensatie Budget SW lager 2e tranche SW herstructurerings-fonds WSW-nieuw alleen voor <20% kunnen werken Wajong-nieuw alleen voor 100% niet werken Wajong van 2012 die kan werken naar WWNV Wajong voor 2010 en 100% niet werken blijft UWV

13 Nieuwe instroom: aantallen
Verwacht nieuwe instroom per jaar die voor de stelsel wijziging een aanvraag Wajong of WSW zouden doen. ( ….. Plus 1/3 Niet – uitkerings- gerechtigden (Nuggers))

14 Kenmerken nieuwe instroom
WSW: 75% licht verstandelijk gehandicapt of niet ernstig psychische stoornis Wajong: bij instroom is 29% (tijdelijk) niet in staat om te werken / studeren, 71% dus wel (met begeleiding, aanpassing werkplek / tijden, enzovoorts) Ook bij Wajong veel psychische stoornissen

15 Budget re-integratie

16 Decentralisatie extramurale AWBZ begeleiding
De opdracht Welke taak komt erbij? Om wie gaat het: doelgroep naar aard en omvang Om welke activiteiten gaat het? Beschikbaar budget

17 De opdracht Ondersteuning bij het structureren van het dagelijks leven. Overleg met cliënt over de vorm; inzet eigen kracht; inzet sociaal netwerk. Beleidsvrijheid

18 Persoonlijke verzorging
AWBZ functies Verpleging Persoonlijke verzorging Behandeling Begeleiding Kortdurend verblijf Intramurale zorg (ZZP) WMO resultaatgebieden Een huishouden voeren Zich verplaatsen in en om de woning Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Het dagelijks leven structureren en daarover regie voeren

19

20 Aanbieders (grootste) Doelgroep Aanbod Voorbeelden aanbod Kwintes Mensen met psychiatrisch probleem (213) Ambulante begeleiding hulp bij administratie, regelen zorg, opvoeding etc. plannen van de week De Vierstroom Divers, m. n. (117) o.a. thuisbegeleiding Gemiva Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (168) Ambulant en dagbesteding Activiteitencentra De Rotonde; Gouwplaats (arbeidsmatig, bakkerij); Thjjsselaan (creatief); Ambulant: intensieve gezinsbegeleiding; begeleiding op school; Ondersteuning bij omgaan met geld etc. ASVZ Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (97) gezinsondersteuning, buitenschoolse opvang; dagactiviteiten Reakt Mensen met een psychiatrisch probleem (127) Dagbesteding De Steeg Hoge Gouwe Zorgpartners Ouderen met somatisch probleem of dementerenden Dagopvang Dagactiviteiten in Ronssehof; De Riethoek; Savelberg en Korte Akkeren

21 2012 2013 2014 Invoeringsbudget Budget voor uitvoering proces (vraagverheldering, indicatiestelling e.d) Budget voor activiteiten en voorzieningen voor nieuwe klanten en herindicaties Uitvoeringsbudget voor proces en inkoop van activiteiten en voorzieningen voor de totale doelgroep Budget 2010 voor uitvoering en inkoop met korting van 5 procent Verdeelmodel; globale schatting 12 mln.

22 Jeugdzorg De opdracht Reikwijdte en verantwoordelijkheden
Veranderingen in de doelgroep Kosten zorg voor jeugd in Gouda Spoorboekje besluitvorming

23 Opdracht gemeente Uiterlijk 2016 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd Zorgen voor aanbod aansluitend op zorgbehoefte jeugdigen Centrale missie: alle jeugdigen groeien gezond en veilig op Doelstellingen: eerdere ondersteuning en zorg op maat betere samenwerking rond gezinnen Structuurwijziging maakt zorginhoudelijke vernieuwing mogelijk

24 Reikwijdte en verantwoordelijkheden
Gemeenten Informatie en Advies Signaleren Toeleiden naar hulp Lichte pedagogische hulp Coördinatie van zorg in het gezin Jeugdgezondheidszorg Provincie Ambulante zorg Open residentiële zorg Pleegzorg Dagbehandeling Spoedeisende zorg Gesloten Jeugdzorg (vanaf 2013) Jeugdbescherming en jeugd reclassering ZVW Jeugd GGZ AWBZ Jeugd-LVG PGB obv Jeugd-GGZ of jeugd-LVG Rijk Gesloten Jeugdzorg (tot 2013)

25 Veranderingen in de doelgroep
Nu Straks verantwoordelijk voor de preventieve zorg en licht pedagogische hulp (basisaanbod via JGZ/CJG) beschikbaar voor alle jeugdigen in Gouda, voor 80% de enige noodzakelijke zorg naast basisaanbod ook verantwoordelijk voor hulp aan specifieke, kwetsbare jeugdigen (gespecialiseerde zorg) voor alle jeugdigen in Gouda beschikbaar, echter 15% lichte enkelvoudige problemen (risicogroep) en 5 % structurele zorg nodig

26 Kosten zorg voor jeugd in Gouda

27

28 Mogelijke bouwstenen Inhoudelijk Organisatorisch
Eigen kracht burgers en sociaal netwerk Expertise bestaande organisaties benutten Eén huishouden, één plan, één casemanager Uitkomen met het geld Alles in samenhang bezien, wat is goed voor de klant Niet alles in een keer vernieuwen Niet alleen oplossingen, ook preventie Samenwerken in de regio, samen ontwikkelen van pilots Aansluiten bij bestaande en landelijke ontwikkelingen Indeling van het zorgsysteem Vraaggericht Indeling in levensfasen

29 Samenhang doelgroep WWNV JEUGDZORG AWBZ Multi-problem gezinnen
Oud Wajong en WSW groep, deel WWB? Nazorg jongeren Jeugd LVB

30 Samenhang activiteiten
WWNV JEUGDZORG AWBZ Case management ? Werkgevers-benadering Dagbesteding / beschut binnen ? Raakvlak onderwijs ? Jeugd GGZ ?

31 Levensfase benadering
WWNV JEUGDZORG AWBZ 0-18 jaar ontplooiing 18-65 jaar participatie + toeleiding naar werk > 65 zelfredzaamheid en participatie

32 Het proces: programmatische anpak
Regionale samenwerking Midden Holland Lokale aanpak sluit aan op regio: lokale keuzes Fase Planning Uitwerking Besluitvorming Fase 1 Sept 2011/jan 2012 Inventarisatie/analyse Februari/maart 2012 Fase 2 Februari/mei 2012 Visie en keuzes Juni 2012 Fase 3 Juli/dec 2012 Implementatie Diverse data 2012

33 De raadsagenda mbt de decentralisaties
Eerste helft 2012 Tweede helft 2012 2013 WWNV 26-3 voorbereiding discussie 25-4 Promen herstruct. aanvraag Juni cyclus: beleidsnota’s en verordeningen Rapporteren voortgang implementatie AWBZ 20-6 invoeringskaders 2013 mei circulaire -> financiering Sept. beleidskeuzedocument Najaar gekantelde Wmo-verordening Jeugdzorg Eerste besluiten rijk Communi-catie Info doelgroepen, in en extern idem


Download ppt "Veranderingen binnen het Sociale Domein"

Verwante presentaties


Ads door Google