De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!!"— Transcript van de presentatie:

1 Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!!

2 Herinrichting Sociaal Domein De decentralisaties: -Extramurale begeleiding vanuit de AWBZ -Wet Werken naar Vermogen -Jeugdzorg

3 Over wie hebben we het? • Filmpje

4 Opbouw presentatie: • De trends • Per decentralisatie -> wat is de opdracht, feiten, cijfers en geld • Mogelijke bouwstenen • Zicht op raakvlakken decentralisaties • Hoe ziet het proces eruit?

5 De trends in Nederland • Van indicatie naar compensatie • Van zware zorg naar lichte zorg • Van oplossen naar preventie • Van ‘zorgen voor’ naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid • Van inkomensverstrekking naar arbeidsparticipatie

6 ‘Het model’

7 De Wet Werken naar Vermogen • De opdracht? • Klanten nu, geschat aantal klanten in 2013 • Veranderingen in de doelgroep • Waar krijgen we geld voor?

8 WWNV: wat is de opdracht? WWNV WERKEN WSWWajongWWB/WIJ

9 Werk boven inkomen • Nieuw instrument: loondispensatie wordt mogelijk

10 Veranderingen 2012 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd Tegenprestatie mogelijk Budget re- integratie lager Budget SW lager Aanvraag SW herstructurerings- fonds

11 Veranderingen 2013 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd Tegenprestatie mogelijk Budget re- integratie lager LoondispensatieBudget SW lager 1 e tranche SW herstructurerings- fonds WSW-nieuw alleen voor <20% kunnen werken Wajong alleen voor 100% niet werken

12 Veranderingen 2014 Gezinsinkomen WIJ weg + 4 weken wachttijd Tegenprestatie mogelijk Budget re- integratie lager LoondispensatieBudget SW lager 2e tranche SW herstructurerings- fonds WSW-nieuw alleen voor <20% kunnen werken Wajong-nieuw alleen voor 100% niet werken Wajong van 2012 die kan werken naar WWNV Wajong voor 2010 en 100% niet werken blijft UWV

13 Nieuwe instroom: aantallen Verwacht nieuwe instroom per jaar die voor de stelsel wijziging een aanvraag Wajong of WSW zouden doen. ( ….. Plus 1/3 Niet – uitkerings- gerechtigden (Nuggers))

14 Kenmerken nieuwe instroom • WSW: 75% licht verstandelijk gehandicapt of niet ernstig psychische stoornis • Wajong: bij instroom is 29% (tijdelijk) niet in staat om te werken / studeren, 71% dus wel (met begeleiding, aanpassing werkplek / tijden, enzovoorts) • Ook bij Wajong veel psychische stoornissen

15 Budget re-integratie

16 Decentralisatie extramurale AWBZ begeleiding • De opdracht • Welke taak komt erbij? • Om wie gaat het: doelgroep naar aard en omvang • Om welke activiteiten gaat het? • Beschikbaar budget

17 De opdracht • Ondersteuning bij het structureren van het dagelijks leven. • Overleg met cliënt over de vorm; inzet eigen kracht; inzet sociaal netwerk. • Beleidsvrijheid

18 AWBZ functies Verpleging Persoonlijke verzorging BehandelingBegeleidingKortdurend verblijfIntramurale zorg (ZZP) WMO resultaatgebieden Een huishouden voeren Zich verplaatsen in en om de woning Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Mensen ontmoeten en sociale verbanden aangaan Het dagelijks leven structureren en daarover regie voeren

19

20 Aanbieders (grootste) DoelgroepAanbodVoorbeelden aanbod KwintesMensen met psychiatrisch probleem (213) Ambulante begeleidinghulp bij administratie, regelen zorg, opvoeding etc. plannen van de week De VierstroomDivers, m. n. (117)Ambulante begeleidingo.a. thuisbegeleiding GemivaKinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (168) Ambulant en dagbesteding Activiteitencentra De Rotonde; Gouwplaats (arbeidsmatig, bakkerij); Thjjsselaan (creatief); Ambulant: intensieve gezinsbegeleiding; begeleiding op school; Ondersteuning bij omgaan met geld etc. ASVZKinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (97) Ambulante begeleidinggezinsondersteuning, buitenschoolse opvang; dagactiviteiten ReaktMensen met een psychiatrisch probleem (127) DagbestedingDe Steeg Hoge Gouwe ZorgpartnersOuderen met somatisch probleem of dementerenden DagopvangDagactiviteiten in Ronssehof; De Riethoek; Savelberg en Korte Akkeren

21 201220132014 Invoeringsbudget • Invoeringsbudget • Budget voor uitvoering proces (vraagverheldering, indicatiestelling e.d) • Budget voor activiteiten en voorzieningen voor nieuwe klanten en herindicaties Uitvoeringsbudget voor proces en inkoop van activiteiten en voorzieningen voor de totale doelgroep Budget 2010 voor uitvoering en inkoop met korting van 5 procent Verdeelmodel; globale schatting 12 mln.

22 Jeugdzorg • De opdracht • Reikwijdte en verantwoordelijkheden • Veranderingen in de doelgroep • Kosten zorg voor jeugd in Gouda • Spoorboekje besluitvorming

23 Opdracht gemeente • Uiterlijk 2016 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd • Zorgen voor aanbod aansluitend op zorgbehoefte jeugdigen Centrale missie: alle jeugdigen groeien gezond en veilig op Doelstellingen: •eerdere ondersteuning en zorg op maat •betere samenwerking rond gezinnen Structuurwijziging maakt zorginhoudelijke vernieuwing mogelijk

24 Gemeenten Informatie en Advies Signaleren Toeleiden naar hulp Lichte pedagogische hulp Coördinatie van zorg in het gezin Jeugdgezondheidszorg Provincie Ambulante zorg Open residentiële zorg Pleegzorg Dagbehandeling Spoedeisende zorg Gesloten Jeugdzorg (vanaf 2013) Jeugdbescherming en jeugd reclassering Rijk Gesloten Jeugdzorg (tot 2013) ZVW Jeugd GGZ AWBZ Jeugd-LVG PGB obv Jeugd-GGZ of jeugd-LVG Reikwijdte en verantwoordelijkheden

25 Veranderingen in de doelgroep Nu • verantwoordelijk voor de preventieve zorg en licht pedagogische hulp (basisaanbod via JGZ/CJG) • beschikbaar voor alle jeugdigen in Gouda, voor 80% de enige noodzakelijke zorg Straks • naast basisaanbod ook verantwoordelijk voor hulp aan specifieke, kwetsbare jeugdigen (gespecialiseerde zorg) • voor alle jeugdigen in Gouda beschikbaar, echter 15% lichte enkelvoudige problemen (risicogroep) en 5 % structurele zorg nodig

26 Kosten zorg voor jeugd in Gouda

27

28 Mogelijke bouwstenen InhoudelijkOrganisatorisch Eigen kracht burgers en sociaal netwerkExpertise bestaande organisaties benutten Eén huishouden, één plan, één casemanager Uitkomen met het geld Alles in samenhang bezien, wat is goed voor de klant Niet alles in een keer vernieuwen Niet alleen oplossingen, ook preventieSamenwerken in de regio, samen ontwikkelen van pilots Aansluiten bij bestaande en landelijke ontwikkelingen Indeling van het zorgsysteem VraaggerichtIndeling in levensfasen

29 Samenhang doelgroep WWNV JEUGDZORGAWBZ Multi- problem gezinnen Nazorg jongeren Jeugd LVB Oud Wajong en WSW groep, deel WWB?

30 Samenhang activiteiten WWNV JEUGDZORGAWBZ • Case managem ent • ? • Raakvlak onderwijs • ? • Jeugd GGZ • ? • Werkgevers- benadering • Dagbesteding / beschut binnen • ?

31 Levensfase benadering WWNV JEUGDZORGAWBZ •ontplooiing 0-18 jaar •participatie + toeleiding naar werk 18-65 jaar •zelfredzaamheid en participatie > 65

32 Het proces: programmatische anpak • Regionale samenwerking Midden Holland • Lokale aanpak sluit aan op regio: lokale keuzes FasePlanningUitwerkingBesluitvorming Fase 1Sept 2011/jan 2012 Inventarisatie/ analyse Februari/maart 2012 Fase 2Februari/mei 2012 Visie en keuzes Juni 2012 Fase 3Juli/dec 2012ImplementatieDiverse data 2012

33 De raadsagenda mbt de decentralisaties Eerste helft 2012Tweede helft 20122013 WWNV26-3 voorbereiding discussie 25-4 Promen herstruct. aanvraag Juni cyclus: beleidsnota’s en verordeningen Rapporteren voortgang implementatie AWBZ20-6 invoeringskaders 2013 mei circulaire -> financiering Sept. beleidskeuzedocument Najaar gekantelde Wmo-verordening Rapporteren voortgang implementatie JeugdzorgEerste besluiten rijk Communi- catie Info doelgroepen, in en extern idem


Download ppt "Veranderingen binnen het Sociale Domein Een forse opgave voor Gouda!!"

Verwante presentaties


Ads door Google