De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk."— Transcript van de presentatie:

1 De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk

2 Inhoud •Verschillen tussen CLP en stoffen-/preparatenrichtlijnen •Verschillen tussen CLP en GHS •Geharmoniseerde indelingen en Inventaris •Overgangsregeling •Veiligheidsinformatiebladen •Andere afgeleide regelgeving •Conclusies en aanbevelingen

3 •Aantal gevarenklassen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

4 Fysisch-chemische gevaren: indeling Stoffenrichtlijn: •Ontplofbaar •Oxiderend •Zeer licht ontvlambaar •Licht ontvlambaar •Ontvlambaar •+ indien nodig informatie over andere fysisch-chemische eigenschappen (NB: alleen voor ingedeelde stoffen)

5 Fysisch-chemische gevaren: indelingen in gevarenklassen GHS en CLP 1.Ontplofbare stoffen 2.Ontplofbare gassen 3.Ontvlambare aerosolen 4.Oxiderende gassen 5.Gassen onder druk 6.Ontvlambare vloeistoffen 7.Ontvlambare vaste stoffen 8.Zelfontledende stoffen 9.Pyrofore vloeistoffen 10.Pyrofore vaste stoffen 11. Voor zelfverhitting vatbare stoffen 12. Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen 13. Oxiderende vloeistoffen 14. Oxiderende vaste stoffen 15. Organische peroxiden 16. Bijtend voor metalen

6 Gezondheidsgevaren: indelingen Stoffenrichtlijn Op basis van tox eigenschappen: •Zeer vergiftig •Vergiftig •Schadelijk •Bijtend •Irriterend •Sensibiliserend Specifieke effecten: • Kankerverwekkende stoffen • Mutagene stoffen • Voor de voortplanting vergiftige stoffen

7 Gezondheidsgevaren: Indelingen gevarenklassen GHS en CLP 1.Acute toxiciteit 2.Huidcorrosie/-irritatie 3.Ernstig oogletsel/oogirritatie 4.Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid 5.Mutageniteit in geslachtcellen 6.Kankerverwekkendheid 7.Voortplantingstoxiciteit (incl effecten op of via lactatie) 8.Specifieke doelorgaantoxiciteit, eenmalige blootstelling (STOT SE) 9.Specifieke doelorgaantoxiciteit, meermalige blootstelling (STOT RE) 10.Aspiratietoxiciteit

8 Milieugevaren: indelingen Stoffenrichtlijn •Aquatisch milieu •Niet-aquatisch milieu

9 Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen GHS •Gevaar voor aquatisch milieu –Acuut aquatisch gevaar –Chronisch aquatisch gevaar (4 categorieën) Milieugevaren: Indelingen gevarenklassen CLP •Gevaar voor aquatisch milieu –Acuut aquatisch gevaar –Chronisch aquatisch gevaar (4 categorieën) +gevaar voor de ozonlaag

10 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

11 Voorbeeld: klasse acute toxiciteit

12 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

13 0 ° C Vlampunt 55 ° C F+; R12F; R11R10 21 ° C DSD CLP Cat 1Cat 2Cat 3 60 ° C23 ° C Kookpunt <= 35 ° CKookpunt > 35 ° C Voorbeeld: licht ontvlambare vloeistoffen Zeer licht ontvlambaar Licht ontvlambaar Gevaar Waarschuwing ontvlambaar

14 Acute orale toxiciteit T+ T Xn Zeer vergiftig Vergiftig Schadelijk 25 200 2000 DSD/DPD 550300 5000 GHS/CLP Cat 1Cat 2Cat 3Cat 4 Gevaar Waarschuwing

15 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

16 Symbolen/pictogrammen

17

18 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen •2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

19 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen •2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen •H-zinnen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

20 H-zinnen •H2..  Fysisch-chemische gevaren •H3..  Gezondheidsgevaren •H4..  Milieugevaren •EUH…  Aanvullende gevaarsinformatie

21 Nieuwe zinnen •R46: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken •R60: Kan de vruchtbaarheid schaden •R61: Kan het ongeboren kind schaden •R42: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing  H340 Kan genetische schade veroorzaken  H360 Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden  H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

22 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen •2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen •H-zinnen •P-zinnen Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

23 P-zinnen •P1..  Algemene voorzorgzinnen •P2..  Preventie •P3..  Respons •P4..  Opslag •P5..  Verwijdering NB: maximaal 6, tenzij meer nodig NB 2: niet in Bijlage VI, tabel 3.1, niet in C&L inventaris

24 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen •2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen •H-zinnen •P-zinnen •Evt: rubriek “Aanvullende informatie” (  o.a. Bijlage II- informatie) Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

25 Verschillen in indeling tussen CLP en DSD/DPD •Nieuwe klassen voor fysische gevaren (NB: overeenkomstig vervoer) •Gezondheidsgevaren –Nieuwe afkapgrenzen acute tox 1.Inhalatoir 2.Dermaal 3.Oraal –STOT –Aspiratiegevaar* •Milieugevaar –M-factor*

26 •Aantal gevarenklassen •Onderverdeling in 1 of meer categorieën •Gewijzigde criteria •Pictogrammen •2 signaalwoorden in plaats van 15 gevaarsaanduidingen •H-zinnen •P-zinnen •Evt: rubriek “Aanvullende informatie” (  oa Bijlage II- informatie) + nieuw begrippenkader Belangrijke verschillen tussen CLP en DSD/DPD

27 Consequenties op de werkvloer

28 Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen “Ontvlambaar”  Nieuw: bijtend voor metalen   of Waarschuwing schadelijk GevaarWaarschuwing

29 Nieuwe etiketten: enkele opvallende verschillen   irriterend Waarschuwing kankerverwekkend gevaar

30 Wat verandert er niet? •SDS bepalingen niet overgenomen (REACH) •Ozonaantasting •Aanvullende gevaarsinformatie (  EUH-zinnen) •Vergiftigingencentra •Reclame •C&L inventaris •Geharmoniseerde indeling (vgl. Bijlage VI)

31 Waar krijgt werknemer mee te maken? •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen •Tot 1/6/2015: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels

32 <1 dec 2010 1 dec 2010 – 1 jun 2015 per Overgangsregeling

33 Waar krijgt werknemer mee te maken? •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels •Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen?

34 Waar krijgt werknemer mee te maken? •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels •Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen? •Veiligheidsinformatie

35 Indeling, etikettering en veiligheidsinformatiebladen •Bijlage II wordt momenteel geëvalueerd •Informatie in VIB moet overeenstemmen met gehanteerde indeling en etikettering •Recht werknemers: toegang tot informatie in VIB

36 Waar krijgt werknemer mee te maken? •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten stoffen •Tot 1/12/2010: zowel “oude” als nieuwe etiketten mengsels •Leiding-, tank- en werkpleksignalering. Overgangstermijnen? •Veiligheidsinformatie •Consequenties Arbo-eisen?

37 Arbo-eisen? •SZW-lijsten –Kankerverwekkende stoffen –Reprotoxische stoffen –Mutagene stoffen –Intrekking ARIE?

38 Overige afgeleide regelgeving •C&L in ruim 20 Europese regelingen •wetten en regels producten (detergenten, cosmetica, speelgoed, biociden, …) • Sectorale regels en wetten •… en NL regelingen

39 GHS/CLP (opslag) Water REACH Transport (?) Seveso Arbo Afval, incl WEEE, end-of-life vehicles Eco-label Cosmetica, detergenten, speelgoed, aerosols Biociden, gewasbeschermings -middelen

40 Conclusies en aanbevelingen voor voorlichting •CLP is unieke en nieuwe regelgeving –CLP ≠ Stoffen-/preparatenrichtlijnen –CLP ≠ GHS •Informeer medewerkers tijdig (d.w.z. wordt overgegaan op nieuwe indeling en etikettering) over wijzigingen van –Indeling –Etikettering –Andere rechten en verplichtingen –Consequenties voor afgeleide regelgeving

41 Hulpmiddelen •Handreikingen ECHA •NL-Helpdesk en helpdesks industrie •Software •Trainingen –VNCI/VAPRO Workshops (vooral voor “passieve” gebruikers) –VNCI/VAPRO Masterclasses (vooral voor “actieve” gebruikers)

42 Ook voor CLP geldt …


Download ppt "De CLP-verordening Consequenties voor werknemers en de bedrijfspraktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google