De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLP/EU-GHS Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLP/EU-GHS Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels."— Transcript van de presentatie:

1 CLP/EU-GHS Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

2 2 Inhoud presentatie •Waar gaat het over? •Wat is het doel? •Voor wie? •Uitgezonderde stofgroepen •Inwerkingtreding •Verplichtingen •Wat is er veranderd? •Rol van de overheid •Waar is meer informatie te vinden?

3 CLP/EU-GHS, EG 1272/2008 3 •Verordening over de indeling, etikettering en verpakken van chemische stoffen en mengsels • Vanaf 20 januari 2009 • EU-GHS: Nederlandse werktitel • CLP: Engelse naam, Classification, Labelling and Packaging

4 Waar gaat het over? 4 •Invoering van afspraken op wereldniveau: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (VN-GHS) •Gevaarsclassificatie: classificatie criteria voor stoffen en mengsels •Gevaarscommunicatie: labelling van geclassificeerde stoffen en mengsels, veiligheidsinformatieblad (REACH)

5 Wat is het doel? 5 •Bescherming mens en milieu door internationaal systeem van hazard communicatie •Een systeem leveren voor landen zonder classificatie/communicatie systeem •Verminderen testen en evalueren van stoffen en mengsels •Vereenvoudigen internationale handel in stoffen en mengsels •Harmonisatie van indeling op fysische gevaren, gezondheid en milieu - Wereldwijd dezelfde criteria en testmethoden

6 6 Voor wie? •Iedereen die stoffen en mengsels in de handel brengt –Fabrikanten –Importeurs –Downstreamgebruikers •formuleerders, producenten van explosieve voorwerpen –Distributeurs

7 7 Uitgezonderde stofgroepen CLP geldt niet voor: •radioactieve stoffen en mengsels •niet-geïsoleerde tussenproducten •stoffen en mengsels onder douanetoezicht •afvalstoffen •geneesmiddelen en diergeneesmiddelen •cosmetica •medische hulpmiddelen (bv kunstgewrichten) •levensmiddelen (inclusief additieven en aromastoffen) •diervoeders (inclusief toevoegmiddelen in vee- en diervoeders) •stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling •stoffen en mengsels door het Rijk vrijgesteld in het belang van defensie •vervoer gevaarlijke stoffen

8 8 Bijzonderheden: legeringen en voorwerpen •Legeringen worden beschouwd als mengsels [vermelden als dit relevant is voor uw branche] •Voorwerpen die genoemd zijn in bijlage I ook indelen, etiketteren en verpakken [vermelden als dit relevant is voor uw branche]

9 9 Wanneer van kracht? StofIndelingStoffenrichtlijn verplicht CLP vrijwillig Stoffenrichtlijn verplicht CLP verplicht Etikettering, Verpakking Stoffenrlichtlijn verplicht CLP vrijwillig* CLP verplicht MengselIndelingPreparatenrichtlijn verplicht CLP vrijwillig Preparatenrichtlijn verplicht CLP vrijwillig CLP verplicht Etikettering, Verpakking Preparatenrichtlijn verplicht CLP vrijwillig* Preparatenrichtlijn verplicht CLP vrijwillig* CLP verplicht 20 jan 20091 dec 20101 juni 2015 * Als indeling volgens EU-GHS/CLP dan etikettering en verpakking volgens EU-GHS verplicht

10 10 Verplichtingen Downstreamgebruikers VerplichtingFabrikantImporteurFormuleerdersProducent Voorwerpen Professionele Gebruikers Industriële Gebruikers Distribiteurs 1IndelenXXX O - -- 2EtiketterenXXXO--X 3VerpakkenXXX O -- X 4MeldenXX-- --- 5Informatie bewaren XXXX--X X = altijd van toepassing O = soms van toepassing - = niet van toepassing

11 11 Wat is er veranderd? •Criteria en gevarenklassen •Negen nieuwe pictogrammen •Signaalwoorden op etiket – gevaar en waarschuwing •EUH-, H- en P- zinnen ipv R en S zinnen Voorbeeld: –R12 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen –H242 Brandgevaar bij verwarming

12 12 Wijzigingen in wetgeving (1) CLP vervangt op termijn •Stoffenrichtlijn 67/548/EG •Preparatenrichtlijn 1999/45/EG CLP wijzigt REACH (1907/2006) •Verwijzingen naar de stoffen- en preparatenrichtlijn •Aanpassing regels over veiligheidsinformatiebladen •Het begrip mengsel vervangt het begrip preparaat

13 13 Wijzigingen in wetgeving (2) •Ook op termijn wijzigingen in Nederlandse wet- en regelgeving –Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer –Arbeidsomstandighedenwet/ Arbobesluit –BRZO –Alle wetgeving die nu nog verwijst naar gevarenklassen van Stoffenrichtlijn (Wm)

14 14 Nieuwe pictogrammen CLP Stoffenrichtlijn

15 15 Oud versus nieuw 67/548/EEG1272/2008 7 pictogrammen9 pictogrammen 15 gevarenklassen28 gevarenklassen met subcategorieën R-zinnenH-zinnen S-zinnenP-zinnen Extra zinnenEUH-zinnen -Signaalwoorden: gevaar en waarschuwing Annex IAnnex VI Annex VII: conversie oud naar nieuw Criteria voor stoffenCriteria voor stoffen en mengsels Criteria voor mengsels in 1999/45/EG

16 16 Voorbeeld: Acute toxiciteit Stoffenrichtlijn Cat. 1 en 2 Cat. 3 CLP/EU-GHS Cat 1-3 (danger) Cat 4 (warning) Opnieuw beoordelen stof met criteria bijlage 1 noodzakelijk !

17 17 Wat moet u doen? 1.Overzicht maken van chemische stoffen/ mengsels/ stoffen in voorwerpen die u op de markt brengt 2.Vervolgens per chemische stof  Indelen  Etiket opstellen  Productinformatie aanpassen 3.Voor mengsels  Indelen adhv de nieuwe criteria  Etiket opstellen  Productinformatie aanpassen 4.Werknemers voorlichten en opleiden

18 Belangrijke punten bij voorbereiding •Let op nieuwe etiketten en veiligheidsinformatiebladen. •Geef werknemers de nodige opleidingen om de nieuweetiketinformatie te begrijpen en te herkennen. •Ga na of uw gebruik van de stof of het mengsel in het veiligheidsinformatieblad wordt vermeld en niet wordt afgeraden. •Volg de raadgevingen op de nieuwe etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen. •Ga na of de indeling is gewijzigd. •Beoordeel de risico’s voor werknemers en actualiseer zo nodig uw beoordelingen van arbeidsrisico’s. •Als u werkgever bent, deel deze wijzigingen dan aan uw werknemers mee. •Als u vragen hebt over het nieuwe etiket of veiligheidsinformatieblad, wend u dan tot uw leverancier. 18

19 19 Verhouding CLP en REACH •Informatie uit REACH bepaalt indeling in CLP •CLP indeling bepaalt hoe om te gaan met stof of mengsel in REACH

20 20 Rol van de overheid Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) •Registreert meldingen van indelingen •Stelt de lijst op van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering •Stelt een inventaris van indelingen en etiketteringen op Nederlandse overheid •Zorgt voor voorlichting •Wijst een orgaan aan die informatie ontvangt over de eigenschappen van stoffen en mengsels

21 21 Wat doet uw brancheorganisatie? [Hier invullen welke activiteiten de brancheorganisatie uitvoert of van plan is te doen]

22 Meer informatie? 22 Bij uw brancheorganisatie [Hier invullen hoe men het beste contact met de brancheorganisatie kan opnemen]

23 23 Meer informatie? www.ghs-helpdesk.nlwww.ghs-helpdesk.nl Tel.no: 088-6025775

24 http://echa.europa.eu/nl/ 24


Download ppt "CLP/EU-GHS Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels."

Verwante presentaties


Ads door Google