De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EU-GHS De CLP verordening EU-GHS een overzicht Kees Planken Ministerie van VWS 25 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EU-GHS De CLP verordening EU-GHS een overzicht Kees Planken Ministerie van VWS 25 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 EU-GHS De CLP verordening EU-GHS een overzicht Kees Planken Ministerie van VWS 25 november 2008

2 Inhoud presentatie Doelstellingen Voor wie? Uitzonderingssituaties Inwerkingtreding Verplichtingen Wat verandert er? Rol van de overheid Voorbereidingen

3 EU-GHS versus CLP EU-GHS is de werktitel die in NL wordt gebruikt om te kunnen onderscheiden van VN-GHS CLP komt van Classification, Labeling and Packaging en wordt als EN afkorting gebruikt om de verordening aan te duiden.

4 Doel van EU-GHS Waarborgen hoog beschermingsniveau van de gezondheid van de mens en het milieu Garanderen vrij handelsverkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen

5 Hoe te realiseren? Harmoniseren van de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels Fabrikanten, importeurs en gebruikers te verplichten om stoffen en mengsels in te delen Een lijst van stoffen met een geharmoniseerde indeling en etikettering op te stellen Een inventaris van indelingen en etiketteringen op te stellen

6 Voor wie? Iedereen die stoffen en mengsels in de handel brengt. –Fabrikanten –Importeurs –Downstreamgebruikers formuleerders, producenten van voorwerpen –Distributeurs

7 Uitgezonderde stofgroepen (1) EU-GHS is niet van toepassing op : radioactieve stoffen en mengsels niet-geïsoleerde tussenproducten stoffen en mengsels onder douanetoezicht afvalstoffen geneesmiddelen en diergeneesmiddelen cosmetica

8 Uitgezonderde stofgroepen (2) medische hulpmiddelen levensmiddelen diervoeders stoffen en mengsels voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling stoffen en mengsels door het Rijk vrijgesteld in het belang van defensie vervoer gevaarlijke stoffen

9 Bijzonderheden: legeringen en voorwerpen Legeringen worden beschouwd als mengsels Voorwerpen die genoemd zijn in bijlage I ook indelen, etiketteren en verpakken

10 Wijzigingen in wetgeving (1) EU-GHS vervangt op termijn Stoffenrichtlijn 67/548/EG Preparatenrichtlijn 1999/45/EG EU-GHS wijzigt REACH (1907/2006) Verwijzingen naar de stoffen- en preparatenrichtlijn De inventaristitel gaat naar EU-GHS Het begrip mengsel vervangt het begrip preparaat Categorie giftig voor de voortplanting toegevoegd

11 Wijzigingen in wetgeving (2) Op termijn ook wijzigingen in Nederlandse wet- en regelgeving –Hoofdstuk 9 Wet milieubeheer –Arbeidsomstandighedenwet –………

12 Verhouding EU-GHS en REACH Informatie uit REACH bepaalt indeling in EU- GHS EU-GHS indeling bepaalt hoe om te gaan met stof of mengsel in REACH

13 dec 2008 1 dec 2010 1 juni 2015 StofIndelingStoffenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig Stoffenrichtlijn verplicht EU-GHS verplicht Etikettering en Verpakking Stoffenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig* EU-GHS verplicht**EU-GHS verplicht Mengse l IndelingPreparatenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig Preparatenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig EU-GHS verplicht Etikettering en Verpakking Preparatenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig* Preparatenrichtlijn verplicht EU-GHS vrijwillig* EU-GHS verplicht*** *Als indeling volgens EU-GHS dan etikettering en verpakking volgens EU-GHS verplicht **Tot 1 december 2012 vrijstelling voor stoffen die voor 1 december 2010 zijn afgeleverd ***Tot 1 juni 2017 vrijstelling voor mengsels die voor 1 juni 2015 zijn afgeleverd Wanneer van kracht?

14 Verplichtingen Downstreamgebruikers VerplichtingFabrikantImporteurFormuleerdersProducent Voorwerpen Professionele Gebruikers Industriële Gebruikers Distribiteurs 1IndelenXXX O - - 2EtiketterenXXXO--X 3VerpakkenXXX O -- X 4MeldenXX-- --- 5Informatie bewarenXXXX--X X = altijd van toepassing O = soms van toepassing - = niet van toepassing

15 Inhoud verordening (1):wettekst Algemene aspecten Gevarenindeling Voorlichting over de gevaren via het etiket Verpakking Harmonisatie van de indeling en etikettering van stoffen en de inventaris van indelingen en etiketteringen Bevoegde instanties en handhaving Gemeenschappelijke en slotbepalingen

16 Inhoud verordening (2): bijlagen Voorschriften voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels Speciale voorschriften voor de etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels Lijst van gevarenaanduidingen, aanvullende gevarenaanduidingen en aanvullende etiketteringselementen Lijst van voorzorgsmaatregelen Gevarenpictogrammen Geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde gevaarlijke stoffen Transponeringstabel

17 Wat verandert er? Criteria en gevarenklassen Negen nieuwe pictogrammen Signaalwoorden op etiket – gevaar en waarschuwing EUH-, H- en P- zinnen ipv R en S zinnen Voorbeeld: –R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen –H242 Brandgevaar bij verwarming

18 Nieuwe pictogrammen Oud Nieuw

19 Voorbeeld: Acute toxiciteit Huidig EU-GHS Cat 1 en 2 Cat 1-3 (danger) Cat 3 Cat 4 (warning)

20 Wat kunt u nu alvast doen? 1.Overzicht maken van chemische stoffen/ mengsels/ stoffen in voorwerpen die u op de markt brengt 2.Vervolgens per chemische stof  Indelen met nieuwe criteria  Etiket opstellen  Productinformatie aanpassen  Voor mengsels  Indelen met de nieuwe criteria  Etiket opstellen  Productinformatie aanpassen  Werknemers voorlichten en opleiden

21 Rol van de overheid Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) Registreert meldingen van indelingen Stelt de lijst op van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering Stelt een inventaris van indelingen en etiketteringen op Nederlandse overheid Zorgt voor voorlichting Wijst een orgaan aan die informatie ontvangt over de eigenschappen van stoffen en mengsels

22 Voorlichting overheid Richt zich op branche- en koepelorganisaties Gaat over de ‘wat’ vraag Helpdesk EU-GHS website www.ghs-helpdesk.nlwww.ghs-helpdesk.nl Folder, factsheets, standaardartikelen Voorlichtingsbijeenkomsten

23 Rol van branche- en koepelorganisatie?

24 Bedankt voor uw aandacht.


Download ppt "EU-GHS De CLP verordening EU-GHS een overzicht Kees Planken Ministerie van VWS 25 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google