De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EU GHS de CLP Verordening Rol intermediaire organisaties bij voorlichting over EU GHS G. Jonkers VVVF 25 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EU GHS de CLP Verordening Rol intermediaire organisaties bij voorlichting over EU GHS G. Jonkers VVVF 25 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 EU GHS de CLP Verordening Rol intermediaire organisaties bij voorlichting over EU GHS G. Jonkers VVVF 25 november 2008

2 Opzet presentatie •VVVF en CEPE •Etiketteren voor Downstream users Formuleerder •Rol intermediairen •Punten van aandacht

3 VVVF •Verf en Drukinkt •Leden87 •Werknemers6300 •Omzet> € 1 mrd

4 CEPE the European Council of producers and importers of paints, printing inks and ‘artists’ colour •85% of the paint and printing ink industry in Europe •Value of € 17 billion •120.000 people

5 Etiketteren •Wat houdt etiketteren in voor Downstream User Formuleerders? –Verzamelen informatie over (grond)stoffen •Bronnen: –Fabrikanten en importeurs –Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) leveranciers –Website ECB –Verificatie van de data –Opstellen etiketteksten

6 Etiketteren (fictief voorbeeld) ComponentenConcentratie (%) Oplosmiddel35,00 Talk5,00 Alkydhars35,00 Titaandioxide25,00 CAS Nr.EC Nr.Gevaar SymboolSignaalwoordGevarenaanduiding 64742-48-9 2651503Gevaar H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt H226: Ontvlambare vloeistof en damp 14807-96-6 -nvt - - 13463-67-7 -nvt Witte lak

7 Etiketteren (fictief voorbeeld) ComponentenConcentratie (%) Oplosmiddel35,00 Talk5,00 Alkydhars35,00 Titaandioxide25,00 Classificatie Voorzorgsmaatregelen i.v.m. preventie Voorzorgsmaatregelen i.v.m. reactie AH-1: Inademingsgevaar Category 1B P102: Buiten bereik van kinderen houden. P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/s puitnevel niet inademen. P262: Mag niet in de ogen, op de huid of op de kleding komen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. P331: GEEN braken opwekken. nvt Witte lak

8 Etiketteren (fictief voorbeeld) WITTE LAK Waarschuwing Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Achter slot bewaren. Explosieveilige elektrische ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van brand: blussen met schuim Inhoud/verpakking afvoeren naar gemeentelijk depot

9 Rol intermediaire organisatie CEPE/VVVF •Betrokken zijn bij totstandkoming van regelgeving •Zorgen voor werkbare regelgeving •Voorlichting aan de leden

10 Voorlichting CEPE •Labelling guide GHS in ontwikkeling –Checks en tests –Voorbeeld metaalbescherming •Alkydhasrverf •Epoxyverf •….. •….

11 Voorlichting Coatings voor metaalbescherming

12 Voorlichting VVVF •Etiketteringsgids GHS –Specifieke Nederlandse etiketteringseisen •Organiseren Informatiebijeenkomst in 2009 •Organiseren van trainingen

13 Voorlichting mengsels

14 Voorlichting Aanpak •Inventarisatie stoffen en mengsels •Opstellen planning –Welke producten eerst (stoffen) –Uitfasering etiketten (papier, plano’s) •Uitwerking etiketteksten Voorkom non-compliant voorraden

15 IT •“Handmatig” opstellen van etiket is lastig •Gebruik van softwareprogramma’s –Lisam www.lisam.comwww.lisam.com –Chemgeswww.dr-software.comwww.dr-software.com –Blendingwww.blending.nlwww.blending.nl •Bureaus voor opstellen etiketten –Safetydocswww.safetydocs.nlwww.safetydocs.nl –MSDS.nlwww.msds.nlwww.msds.nl

16 Punten van aandacht •Beschikbare ruimte op een etiket –Vorm pictogrammen –Aantal talen •Kleine verpakkingen –Uitvouwetiketten •Archiveren van etiketten –Tenminste 10 jaar

17 Punten van aandacht •Opslag –ADR is basis voor opslag PGS 15 –Mogelijk hoger regime voor opslag •Effect van classificatie milieugevaarlijk •Extra eisen vloeistofdichtheid vloeren

18 Dank voor uw aandacht


Download ppt "EU GHS de CLP Verordening Rol intermediaire organisaties bij voorlichting over EU GHS G. Jonkers VVVF 25 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google