De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brandweer & GHS of GHS & Brandweer................ Eenvoudiger dan je denkt............de ROGS / AGS weet raad ! Dick Arentsen, Nifv-Nibra / NVBR 10 november.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brandweer & GHS of GHS & Brandweer................ Eenvoudiger dan je denkt............de ROGS / AGS weet raad ! Dick Arentsen, Nifv-Nibra / NVBR 10 november."— Transcript van de presentatie:

1 Brandweer & GHS of GHS & Brandweer................ Eenvoudiger dan je denkt............de ROGS / AGS weet raad ! Dick Arentsen, Nifv-Nibra / NVBR 10 november 2009

2

3 Wat verandert er ? Criteria en gevarenklassen Negen nieuwe pictogrammen Signaalwoorden op etiket - gevaar en waarschuwing EUH-, H- en P- zinnen in plaats van R en S zinnen

4 Pictogrammen OUD & NIEUW

5 Geldigheid ? Niet van toepassing Radioactieve stoffen Stoffen en preparaten onder douanetoezicht Vervoer gevaarlijke stoffen Afvalstoffen (Gedeeltelijke) vrijstelllingen Geneesmiddelen Levensmiddelen (zoals aromastoffen) Gewasbeschermingsmiddelen Stoffen als vetzuren, zonnebloemolie, argon, stikstof Stoffen uit de natuur zoals aardgas, aardolie, steenkool

6 Pictogrammen materiële gevaren Ontplofbare stoffen Zelfontledende stoffen en mengsels Organische peroxiden Brandbare gassen, aërosolen, vloeistoffen en vaste stoffen Zelfontledende stoffen en mengsels Voor zelfontbranding vatbare vloeistoffen en vaste stoffen Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels Stoffen en mengsels die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen Organische peroxiden Oxiderende gassen, vloeistoffen en vaste stoffen Gassen onder druk Bijtend voor metalen

7 Voorbeeld indeling ontvlambare vaste stoffen Criteria voor indeling van stoffen en mengsels in categorieën per gevarenklasse in bijlage I

8 Pictogrammen Gezondheid Huidcorrosie Ernstig oogletsel Acute toxiciteit Huidirritatie Oogirritatie Huidsensibilisatie STOT (éénmalige blootstelling) Sensibilisatie van de luchtwegen Mutageen in geslachtscellen Kankerverwekend Giftig voor de voortplanting STOST (éénmalige en herhaalde blootstelling) Aspiratiegevaar

9 Pictogrammen Milieu Gevaar voor het aquatisch milieu Geen Gevaarlijk voor de ozonlaag (aanvullend van EU)

10

11 Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels Extra toekenning van de volgende EU-H-zinnen (onder voorwaarden) EUH001 – "In droge toestand ontplofbaar" EUH006 – "Ontplofbaar met en zonder lucht" EUH014 – "Reageert heftig met water" EUH018 – "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen" EUH019 – "Kan ontplofbare peroxiden vormen" EUH044 – "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand" EUH029 – "Vormt giftig gas in contact met water" EUH031 – "Vormt giftig gas in contact met zuren" EUH032 – "Vormt zeer giftig gas in contact met zuren" EUH066 – "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken" EUH070 – "Giftig bij oogcontact" EUH071 – "Bijtend voor de luchtwegen"

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


Download ppt "Brandweer & GHS of GHS & Brandweer................ Eenvoudiger dan je denkt............de ROGS / AGS weet raad ! Dick Arentsen, Nifv-Nibra / NVBR 10 november."

Verwante presentaties


Ads door Google