De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevaarlijke producten 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten gevaarlijke producten producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevaarlijke producten 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten gevaarlijke producten producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Gevaarlijke producten

3 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten gevaarlijke producten producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen, materialen, installaties, gebouwen en milieu

4 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Gevaarlijke producten komen voor in de meest diverse vormen vaste producten (poeder, korrels) vloeistoffen of oplossingen van vaste stoffen in een oplosmiddel gassen of dampen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen onder druk

5 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten De risico’s van een product zijn afhankelijk van aard aggregatietoestand en, voor vaste stoffen, de verdelingstoestand fysisch-chemische eigenschappen concentratie gebruiksomstandigheden toepassingen

6 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Opnamewegen * ademhaling * spijsvertering * huid longblaasjes longen luchtpijp slokdarm neus mond

7 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Gevaarscategorieën een stof is gevaarlijk als ze behoort tot één (of meerdere) van de 15 gevaarscategorieën, verdeeld in 3 groepen FYSICO- CHEMISCHE GEVAREN l explosief l ontvlambaar l licht ontvlambaar l zeer licht ontvlambaar l oxiderend GEZONDHEIDS- GEVAREN l schadelijk l giftig l zeer giftig l corrosief l irriterend l kankerverwekkend l reprotoxisch l mutageen l sensibiliserend GEVAREN VOOR HET MILIEU l milieugevaarlijk

8 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten ontplofbaar Ontplofbare producten zijn stoffen die omwille van hun aard tot ontploffing komen (zeer vlugge verbranding) of in bepaalde mengsels, bij bepaalde temperaturen en concentraties, bij schokken of wrijving (statische elektriciteit) explosief kunnen reageren E explosief (of ontplofbaar)

9 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten ontvlambaar Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben tussen 21°C en 55°C. Het vlampunt is de minimum temperatuur van de desbetreffende stof waarbij er voldoende damp wordt afgegeven om gemengd met de omgevingslucht een brandbaar mengsel te vormen.

10 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten licht ontvlambaar Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben tussen 0 en 21°C F licht ontvlambaar

11 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten zeer licht ontvlambaar Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben < 0°C en een kookpunt kleiner of gelijk aan 35 °C. F+ zeer licht ontvlambaar

12 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten oxiderend Stoffen en preparaten die verbranding (oxidatie) van een brandbare stof kunnen onderhouden door (of via) aanbrengen van zuurstof. O oxiderend (of brandbevorderend)

13 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten schadelijk Een stof is schadelijk wanneer deze in een vrij hoge dosis opgenomen door inademing, oraal of langs de huid, effecten voor de gezondheid inhoudt. Xn schadelijk

14 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten schadelijk LD50 bij opname langs de mond bij de rat, tussen 200 ppm en 2000 ppm LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn, tussen 400 ppm en 2000 ppm LC50 bij inademing bij de rat, - tussen 2 mg en 20 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gassen of dampen - tussen 1 mg en 5 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes LD50 :is de dosis waarbij 50% van de blootgestelde dieren sterft. LC50 :is de concentratie in de lucht waarbij 50% van de blootgestelde dieren sterft.

15 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten giftig Stoffen en preparaten die, door inademing of door opname langs de mond of de huid van een beperkte dosis, ernstige acute of chronische gezondheidseffecten en zelfs de dood kunnen veroorzaken. T giftig (of toxisch)

16 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten giftig LD50 bij opname langs de mond bij de rat, tussen 25 ppm en 200 ppm LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn, tussen 50 ppm en 400 ppm LC50 bij inademing bij de rat, - tussen 0,5 mg en 2 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gas of damp - tussen 0,25 mg en 1 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes

17 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten zeer giftig Stoffen en preparaten die, door inademing of door opname langs de mond of de huid van een zeer beperkte dosis buitengewone ernstige acute of chronische gezond- heidseffecten en zelfs de dood kunnen veroorzaken. T+ zeer giftig (of zeer toxisch)

18 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten zeer giftig LD50 bij opname langs de mond bij de rat < 25 ppm LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn < 50 ppm LC50 bij inademing bij de rat < 0,5 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gas of damp < 0,25 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes

19 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten corrosief Stoffen en preparaten die bij aanraking met levende weefsels en andere stoffen een vernietigende werking (brandwonden) erop kunnen uitoefenen. C corrosief (of bijtend)

20 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten irriterend Een irriterende stof of preparaat is een “minder” corrosieve stof of preparaat die door onmiddellijk, verlengd, of herhaald contact met de huid of slijmvliezen (ogen, ademhalingswegen) tot ontsteking of letsel kan leiden. Xi irriterend

21 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten kankerverwekkend (R45 of R49, R40) Kankerverwekkende producten zijn stoffen en preparaten die door opname langs de mond, de ademhalingswegen (R49) of de huid, kanker kunnen veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen. T giftig (of toxisch) Of Xn schadelijk

22 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten reprotoxisch (R60, R61, R62, R63) Stoffen en preparaten die leiden tot structurele of functionele afwijkingen of anomalieën van de vruchtbaarheid of van de prenatale ontwikkeling, die aanwezig zijn maar niet noodzakelijker wijze aan het licht komen bij de geboorte. T giftig (of toxisch) Of Xn Schadelijk

23 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten mutageen (R46, R40) Stoffen en preparaten die een blijvende en overdraagbare verandering op het niveau van het genetisch materiaal kunnen veroorzaken T giftig (of toxisch) of Xn schadelijk

24 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten sensibiliserend (R42, R43) Stoffen en preparaten die door inademing of door opname via de huid een reactie van het immuniteitsysteem verwekken (overgevoeligheidsreacties) zodat bij latere blootstelling aan de stof kenmerkende schadelijke effecten optreden T giftig (of toxisch) of Xn schadelijk

25 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten milieugevaarlijk Stoffen en preparaten waarvan het gebruik onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor het milieu oplevert of kan opleveren N milieugevaarlijk (of ecotoxisch)

26 Etiket Gevaarsymbolen naam van het product (zuiver product of preparaat) Naam en adres van de fabrikant of verdeler Gevaarszinnen of R-zinnen Veiligheidsaanbe- velingen of S-zinnen ACETON Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Dampen niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Merck - Brusselsesteenweg 288 3090 OVERIJSE België FXi

27 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Begrippen en definities Vlampunt (flashpoint) Het vlampunt (flashpoint) is de minimumtemperatuur van de desbetreffende stof waarbij er voldoende damp wordt afgegeven om gemengd met de omgevingslucht een brandbaar mengsel te vormen.

28 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Begrippen en definities Zelfontbrandingstemperatuur De minimumtemperatuur waarbij de stof vanzelf ontsteekt, zonder enig contact met vlam, vonk,.... Uiteraard kan deze temperatuur aanzienlijk verlagen wanneer er zuurstof in verhoogde concentratie aanwezig is (oxiderende stof).

29 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Begrippen en definities Relatieve dichtheid van een vloeistof Dit is de dichtheid t.o.v. water, waarbij de dichtheid van water = 1. M.a.w. wanneer de relatieve dichtheid van een product 1 zinkt het product.

30 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten Begrippen en definities Relatieve dichtheid bij 20 °C van verzadigd damp/luchtmengsel Dit getal geeft de dichtheid weer van de damp ten opzichte van de lucht waarbij de dichtheid van de lucht = 1. Het gaat over de damp die boven een vloeistof ontstaat onder normale omgevingstemperatuur en druk.

31 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten te arm mengsel niet brandbaar/ ontplofbaar ontploffings gebied te rijk mengsel niet brandbaar/ ontplofbaar X Y 0 % gas 100 % lucht 100 % gas 0% lucht X = onderste explosiegrens Y = bovenste explosiegrens Gevaar bij ventileren van de ruimte Explosiegrenzen (volume% in lucht)

32 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten grenswaarde De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is de maximale concentratie van een chemisch agens, als tijdgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer mag worden blootgesteld.

33 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten R- en S-zinnen De R- en S-zinnen zijn gestandaardiseerde zinnen op het etiket van een gevaarlijk product die een korte omschrijving geven van de gevaren (R) (risico’s, ‘risks’) en de veiligheidsaanbevelingen (S) (‘safety’).

34 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten MSDS 1. chemische product-en bedrijfsinformatie 2. samenstelling/informatie over bestanddelen 3. gevaren 4. EHBO-maatregelen 5. brandbestrijding 6. lekmaatregelen 7. behandeling en opslag 8. blootstelling/persoonlijke bescherming 9. fysische en chemische eigenschappen 10. stabiliteit en reactiviteit 11. toxicologische informatie 12. ecologische informatie 13. verwijdering 14. transport informatie 15. reglementaire informatie 16. andere informatie

35 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten preventie- en beschermingsmaatregelen collectieve en technische maatregelen persoonlijke beschermingsmiddelen persoonlijke hygiëne EHBO

36 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten collectieve en technische maatregelen uitschakelen van het risico (bv. vervanging) gesloten circuit of inkapselen afzuiging en ventilatie opslag (beperking, veiligheidskannen, - kasten)

37 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten PBM’s handschoenen bril, gelaatscherm ademhalingsbescherming beschermkledij keuze, pbm’s aangepast aan risico’s, omstandigheden, gebruikers

38 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten persoonlijke hygiëne wassen van handen strikte scheiding werkkledij en stadskledij niet eten of roken op de werkplaats zich ontdoen van besmeurde kledij voor het betreden van de refter

39 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten EHBO arts of nijverheidshelper verwittigen; antigifcentrum (070/245.245) zorg dat u zelf niet met de stof in aanraking komt maak de luchtwegen van het slachtoffer vrij bij brandwonden: koelen met zachte waterstraal, min. 15 min. bij inslikken: mond spoelen, kleine slokjes water geven, voorkomen dat het slachtoffer gaat braken op huid of in de ogen: besmeurde kledij uittrekken, afspoelen met veel water, min. 15 min., oogarts raadplegen bij inademing: ramen en deuren openen voor frisse lucht, zonodig het slachtoffer naar buiten brengen en/of kunstmatg beademen

40 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten algemene richtlijnen gebruik nooit een product uit een niet geëtiketteerd recipiënt; lees steeds aandachtig de aanduidingen op de verpakking meng nooit 2 of meerdere producten; giet nooit gevaarlijke stoffen over in recipiënten bestemd voor levensmiddelen; kleef op elk recipiënt een etiket (ook na het overgieten); gebruik geschikte collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen; bij in gebruikname van een nieuw product, vergewis je van de veiligheidsmaatregelen; lees aandachtig de veiligheidsinstructies en pas ze toe.

41 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten TEST Gevaarssymbolen

42 FLicht ontvlambaar F+Zeer licht ontvlambaar TGiftig T+Zeer giftig CCorrosief

43 OOxiderend EExplosief XnSchadelijk XiIrriterend

44 NMilieugevaarlijk


Download ppt "Gevaarlijke producten 01/08/2002Cursus Gevaarlijke producten gevaarlijke producten producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen,"

Verwante presentaties


Ads door Google