De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEVAARLIJKE STOFFEN Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEVAARLIJKE STOFFEN Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt."— Transcript van de presentatie:

1 GEVAARLIJKE STOFFEN Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt

2 Gevaarlijke stoffen = stoffen met gevaarlijke eigenschappen ä Brandgevaarlijk ä Gezondheidsschadelijk ä Milieubedreigend 2

3 3 Het gevaar van de gevaarlijke stof is niet enkel de stof maar ook: de dosis en concentratie onveilige omstandigheden

4 Wat is een gevaarlijke stof ? Gevaarlijke stof Giftige stof Stof vormt gevaar voor de gezondheid en/of omgeving Stof die de normale werking van het menselijk lichaam verstoort

5 5 GEZONDHEIDSEFFECTEN

6 4 Toestand van gevaarlijke stoffen VAST VLOEIBAAR GAS Enkel risico bij aanraking. Kunnen bewegen. Kunnen verdampen. De meeste kunnen niet worden waargenomen door de mens.

7 braakneigingen misselijkheid benauwd duizelig Wazig of dubbel zicht maagkrampenhoofdpijn Vergiftiging Acute vergiftiging

8 Vergiftiging Chronische vergiftiging Verschillende jaren oplosmiddelenSchilderssyndroom Stof Stoflong Chemische stoffenGenetische afwijkingen asbestlongkanker

9 4 Beïnvloeding van de vergiftiging De kracht van het gif De hoeveelheid die opgenomen werd De concentratie van de stof De fysieke inspanning meer ademen=meer opname De conditie van het slachtoffer De leeftijd van het slachtoffer De lichamelijke ingesteldheid (gevoeligheid vd persoon) De dikte van de huid en besmette oppervlakte

10 6 Indeling Ontplofbaar Kan ontploffen bij een bepaalde temperatuur, in contact met andere stoffen of bij wrijvingen. Kenmerk E Voorbeeld TNT

11 7 Oxiderend of brandbevorderend Stoffen die zuurstof vrijmaken en daardoor heftig reageren met andere stoffen en verbranding bevorderen. Kenmerk O Voorbeelden Zuurstofwater, ozon, zuurstof

12 7 (Zeer) licht ontvlambaar Dampen ontbranden makkelijk Voorbeelden Benzine, aceton, white spirit

13 9 (Zeer) giftig Kans op ernstige verschijnselen bij inademen, inslikken of bij contact met de huid van zeer kleine hoeveelheden Voorbeelden Methanol, metaaldampen van o.m. kwik en lood, pesticiden

14 11 Schadelijk Gevaarlijk bij inademen, inslikken of bij contact met de huid van grotere hoeveelheden – gevolgen zijn beperkt Voorbeelden Verf, lak, vernis,lijm, houtbeschermingsproducten Xn

15 12 Corrosief Tasten weefsel aan (bv. Huid, kledij, ogen, longen) kunnen zware chemische brandwonden veroorzaken. Kenmerk C Voorbeelden Geconcentreerde zuren en logen (bvb. zwavelzuur, natriumhydroxide, ontstopper)

16 12 Irriterend Gevaarlijk bij inademen, inslikken of bij contact met de huid – gevolgen zijn beperkt; kunnen ontstekingen veroorzaken met huid en slijmvliezen Voorbeelden Verdunde of zwakke zuren en logen, veel solventen, polyestermastic,cement,… Xi

17 12 Milieugevaarlijk Gevaarlijk voor het milieu: lucht, water, bodem, fauna, flora Voorbeelden CFK’s, bepaalde pesticiden, PCB’s, ammonia, zware metalen

18 13 Kankerverwekkend Kan tot kanker leiden Mutagene Kan erfelijke genetische afwijkingen veroorzaken Voorbeelden Asbest, benzeen, vinylchloride, dieselrook Voorbeelden Acrylamide, ethyleenoxide

19 14 Teratogene Kan geboorteafwijkingen en voortplantingsproblemen veroorzaken Sensibiliserend Veroorzaken een verhoogde gevoeligheid voor een bepaalde stof. Daarbij zijn de gevolgen van het volgend contact veel ernstiger, zoals astma-aanvallen en allergieën. Voorbeelden Lood, kwik, CO Voorbeelden Persulfaten, bepaalde harsen en kleurmiddelen

20 15 Informatie (etiket) Zeer licht ontvlambaar Schadelijk Schadelijk bij inademing Zeer ontvlambaar Tolueen Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken Afval niet in de gootsteen werpen Maatregelen treffen tegen het ontstaan van statische elektriciteit Naam en adres van de fabrikant of van elke persoon die het desbetreffende product ter beschikking stelt van de werknemers 1 l. Naam van het productGevarensymbolen R-zinnen (Risico-gevaar) S-zinnen (safety- veiligh.maatreg. Inhoud Naam fabrikant/verdeler

21 R-zinnen Beschrijven de risico’s (R) die het product kan inhouden Voorbeelden R12 Zeer licht ontvlambaar R45 Kan kanker veroorzaken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken S-zinnen Beschrijven de veiligheidsmaatregelen (S=safety) die men kan nemen om veilig met het product te werken Voorbeelden S2 Buiten bereik van kinderen bewaren S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken

22 Gevarendiamant BrandgevaarInstabiliteitRisico voor de gezondheid Reactie met bluswater, specifieke gevaren 4 13 Acetyleen Hoe groter het cijfer, hoe groter het risico W

23 22 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Elke leverancier is verplicht u een veiligheids - informatieblad (MSDS) gratis te bezorgen Het veiligheidsinformatieblad bevat 16 wettelijk vastgelegde rubrieken, waarbij niet van de volgorde mag worden afgeweken. Enkele rubrieken De grenswaarde Samenstelling van het product Hoe kan het product in je lichaam opgenomen worden Hoe het product opslaan Directe gevaren Etikettering (gevarensymbolen, gevarendiament, R- en S-zinnen) Eerste Hulp Anti-Gifcentrum 070 245 245

24 23

25 Veiligheids- instructiekaart

26 Grenswaarden (ppm) Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling GWBB De maximale concentratie (d.i. het gehalte of de hoeveelheid in de omgevingslucht) van een gevaarlijke stof als tijdsgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer mag blootgesteld worden. concentratie tijd grenswaarde Voorwaarden grenswaarden Max 8 uur per dag Max. 40 uur per week Voor volwassen persoon, in goede gezondheid Onder normale omstandigheden Bij normale inspanning Korte tijd grenswaarde Verhoogde grenswaarde Max. 15 minuten

27 Ruiken De meeste gevaarlijke gassen kan je niet ruiken Sommige gassen zijn reukstoffen toegevoegd (huishoudelijk aardgas) Vaak ruik je de geurstof pas, als de concentratie reeds te hoog is. Andere geuren in de ruimte kunnen de reukstoffen verdoezelen. De ene neus is geurgevoeliger dan de andere (verkoudheid ) De reukzin is geen goede indicator voor gevaarlijke gassen

28 Zuurstof 21 % zuurstof 79 % stikstof Normale omstandigheden Meer zuurstof % Brand en explosiegevaar neemt toe 19 % zuurstof Minimum zuurstof % om normaal te functioneren 14% zuurstof Men sterft tgv zuurstoftekort Zuurstof % voor de mens verhogen door ventilatie of omgevingsonafhankelijke adembescherming/voorziening

29 Preventiemaatregelen Risico aan de bron bestrijden Collectieve beschermingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen

30 Aan de bron bestrijden Thin n er Water

31 Vaste afschermingen en/of beveiligingen Afzuiging van verontreinigde lucht Afzuiging van vrijkomend stof/damp Collectieve beschermingsmiddelen

32 Laatste redmiddel Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Oog- en gelaatbescherming AdembeschermingLichaamsbeschermingHandbeschermingVoetbescherming

33 Handen wassen voor het eten Niet eten in de werkplaats Werkkledij verversen na werk Steeds je PBM’s nauwgezet dragen Jezelf beschermen

34 Opslag van gevaarlijke stoffen

35

36 Samenvattend Overal aanwezig Binnenkrijgen via ademhaling, spijsvertering of huid Kunnen leiden tot verschillende (ernstige) aandoeningen Het etiket (R- en S-zinnen) De gevarendiamant Maximum toelaatbaar = grenswaarde Algemeen Informatie Aan de bron de risico’s aanpakken Collectieve bescherming Persoonlijke bescherming Preventie


Download ppt "GEVAARLIJKE STOFFEN Vanharen Dany CPA SG St-Quintinus Regio Hasselt."

Verwante presentaties


Ads door Google