De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Globally Harmonised System GHS Remco Visser TNO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Globally Harmonised System GHS Remco Visser TNO."— Transcript van de presentatie:

1 Het Globally Harmonised System GHS Remco Visser TNO

2 Globally Harmonised System UN: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

3 Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg ADR gereglementeerdNiet EU Schadelijk US Giftig CAN Giftig Australië Schadelijk India Niet giftig Japan Giftig Nieuw Zeeland Gevaarlijk China Niet gevaarlijk Korea Giftig

4

5 UN – GHS EU-GHS / CLP 1992Rio de Janeiro 2002Johannesburg 2003GHS purple book v1 2007GHS purple book v2 2008Mauritius, Japan, Nieuw- Zeeland GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2008 Europa tot in 2017 CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

6 Overgangsperiode EU-GHS Overgangs periode StoffenMengsels Fase 1tot 1/12/2010….….. Fase 2tot 1/6/2015GHS verplicht op etiket EU op VIB GHS vrijwillig: zo ja EU op VIB zo nee: alles EU ernavan 1/6/2015 tot 1/6/2017 Nieuwe producten: GHS Oude voorraden mogen nog EU na 1/6/2017Alles GHS

7 GHS Pictogrammen

8 Signaal Woord “Danger” or “Warning” Gevaar of Waarschuwing Used to emphasize hazard and discriminate between levels of hazard.

9 Hazard Statements H-zinnen Hoort bij gevaarscategorie, samen met pictogram en signaalwoord H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp(R11) H332 Schadelijk bij inademing.(R20) H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.(R42) H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.(R50/53)

10 GHS: ontvlambare vloeistoffen en dampen R10 F F+ ong verg met  93 o C  60 o C < 23 o C vlampunt 4 H227 warning 3 H226 warning > 35 o C2 H225 danger  35 o C 1 H224 danger kookpuntcategorie

11 n-butylamine Xn R20/21/22 schadelijk volgens transitietabel H302 H312 H332 LD50 (oral) 366 mg/kg LC50 (inh) 4,2 mg/l LD50 (derm) 850 mg/kg volgens criteria H302 H311 H331

12 Transitietabel

13 Comparison EU – GHS acute toxicity inhalation:

14 Mengsel met bijtend en irriterend A = 2%; H314 B = 5%; H315 C = 1,5 %; H318 GHS en CLP: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel Gevaar A = 2% C R34 B = 5% Xi R38 C = 1,5 % Xi R36 Preparatenrichtlijn: Niet ingedeeld, geen gevaarlijk preparaat

15 Specific Target Organ Toxicity – single exposure (STOT-se) categoriecriteria ong verg met 1 danger H370 • known/presumed single exposure, irreversible effect T+ R39/bl; T R39/bl 2 warning H371 • suspected single exposure, irreversible effect Xn R68/bl 3 warning H335 H336 respiratory irritation or drowsiness dizziness Xi R37 or R67

16 Specific Target Organ Toxicity – repeated exposure (STOT-re) categoriecriteria ong verg met 1 danger H372 • known/presumed repeated exposure T R48/bl 2 warning H373 • suspected repeated exposure Xn R48/bl

17 Gevaarlijk voor de ozonlaag categoriecriteria vgl 1 warning H420 Schaadt de volksgezondheid en het milieu door het vernietigen van ozon in de bovenste atmosfeer • stoffen uit het Montreal Protocol > 0,1% (verplicht vanaf 1/12/2012) (was EUH 059) N R59

18 EUH zinnen EUH 001In droge toestand ontplofbaar. EUH 006Ontplofbaar met en zonder lucht. EUH 014Reageert heftig met water EUH 018Kan bij gebruik een ontvl/ontpl damp-luchtmengsel vormen EUH 019Kan ontplofbare peroxide vormen EUH 029Vormt giftig gas in contact met water EUH 030Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden EUH 031Vormt giftig gas in contact met zuren EUH 032Vormt zeer giftig gas in contact met zuren EUH 044Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand EUH 059Gevaarlijk voor de ozonlaag. Vgl H420 EUH 066Herh blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorz. (conc grens advies 25%) EUH 070Giftig bij oogcontact. EUH 071Bijtend voor de luchtwegen.

19 Precautionary Information: P-zinnen 5 types: Algemeen Preventie Reactie (bij brand, vergiftiging, spills) Opslag Afval Max 6 P-zinnen P103 Voor het gebruik het etiket lezen P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

20 UN – GHSEU-GHS / CLP 2003GHS purple book v1 2007GHS purple book v2 2009 GHS purple book v3 2011GHS purple book v4 www.unece.org GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2008 CLP 1272/2008 2009 1 st ATP 790/2009 2011Rectificatie 20/1/2011 2011 2 nd ATP 286/2011 CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

21 Nieuw in 2nd ATP CLP H420 Ozon zin Nieuwe criteria voor milieugevaarlijk (NOEC) verplicht voor stoffen op 1/12/2012 verplicht voor mengsels op 1/6/2015

22 Nieuw volgens UN-GHS v4 H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken Rationalisatie P-zinnen

23 Gevolgen in een bedrijf Voorlichting en onderricht Werkplekinstructiekaarten Voorraadbeheer Register Gevaarlijke stoffen Blootstellingsbeoordelingen (Stoffenmanager in GHS!) Seveso en ARIE Afval : Eural Opslag : PGS 15


Download ppt "Het Globally Harmonised System GHS Remco Visser TNO."

Verwante presentaties


Ads door Google