De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Globally Harmonised System GHS

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Globally Harmonised System GHS"— Transcript van de presentatie:

1 Het Globally Harmonised System GHS
Remco Visser TNO

2 Globally Harmonised System
UN: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

3 Vaste stof, orale LD50 = 257 mg/kg
ADR gereglementeerd Niet EU Schadelijk US Giftig CAN Giftig Australië Schadelijk India Niet giftig Japan Giftig Nieuw Zeeland Gevaarlijk China Niet gevaarlijk Korea Giftig

4

5 UN – GHS EU-GHS / CLP 1992 Rio de Janeiro 2002 Johannesburg
2003 GHS purple book v1 2007 GHS purple book v2 2008 Mauritius, Japan, Nieuw-Zeeland GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2008 Europa tot in 2017 CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

6 Overgangsperiode EU-GHS
Stoffen Mengsels Fase 1 tot 1/12/2010 …. ….. Fase 2 tot 1/6/2015 GHS verplicht op etiket EU op VIB GHS vrijwillig: zo ja EU op VIB zo nee: alles EU erna van 1/6/2015 tot 1/6/2017 Nieuwe producten: GHS Oude voorraden mogen nog EU na 1/6/2017 Alles GHS

7 GHS Pictogrammen

8 Signaal Woord “Danger” or “Warning” Gevaar of Waarschuwing
Used to emphasize hazard and discriminate between levels of hazard.

9 Hazard Statements H-zinnen
Hoort bij gevaarscategorie, samen met pictogram en signaalwoord H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp (R11) H332 Schadelijk bij inademing. (R20) H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. (R42) H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (R50/53)

10 GHS: ontvlambare vloeistoffen en dampen
ong verg met  93 oC  60 oC < 23 oC vlampunt 4 H227 warning 3 H226 > 35 oC 2 H225 danger  35 oC 1 H224 kookpunt categorie

11 n-butylamine Xn R20/21/22 schadelijk volgens transitietabel H302 H312
LD50 (oral) 366 mg/kg LC50 (inh) 4,2 mg/l LD50 (derm) 850 mg/kg volgens criteria H302 H311 H331

12 Transitietabel

13 Comparison EU – GHS acute toxicity inhalation:

14 Mengsel met bijtend en irriterend
A = 2% C R34 B = 5% Xi R38 C = 1,5 % Xi R36 Preparatenrichtlijn: Niet ingedeeld, geen gevaarlijk preparaat A = 2%; H314 B = 5%; H315 C = 1,5 %; H318 GHS en CLP: H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel Gevaar

15 Specific Target Organ Toxicity – single exposure (STOT-se)
categorie criteria ong verg met 1 danger H370 known/presumed single exposure, irreversible effect T+ R39/bl; T R39/bl 2 warning H371 suspected single exposure, irreversible effect Xn R68/bl 3 warning H335 H336 respiratory irritation or drowsiness dizziness Xi R37 R67

16 Specific Target Organ Toxicity – repeated exposure (STOT-re)
categorie criteria ong verg met 1 danger H372 known/presumed repeated exposure T R48/bl 2 warning H373 suspected repeated exposure Xn R48/bl

17 Gevaarlijk voor de ozonlaag
categorie criteria vgl 1 warning H420 Schaadt de volksgezondheid en het milieu door het vernietigen van ozon in de bovenste atmosfeer stoffen uit het Montreal Protocol > 0,1% (verplicht vanaf 1/12/2012) (was EUH 059) N R59

18 EUH zinnen EUH 001 In droge toestand ontplofbaar. EUH 006
Ontplofbaar met en zonder lucht. EUH 014 Reageert heftig met water EUH 018 Kan bij gebruik een ontvl/ontpl damp-luchtmengsel vormen EUH 019 Kan ontplofbare peroxide vormen EUH 029 Vormt giftig gas in contact met water EUH 030 Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden EUH 031 Vormt giftig gas in contact met zuren EUH 032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren EUH 044 Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand EUH 059 Gevaarlijk voor de ozonlaag Vgl H420 EUH 066 Herh blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorz. (conc grens advies 25%) EUH 070 Giftig bij oogcontact. EUH 071 Bijtend voor de luchtwegen.

19 Precautionary Information: P-zinnen
5 types: Algemeen Preventie Reactie (bij brand, vergiftiging, spills) Opslag Afval Max 6 P-zinnen P103 Voor het gebruik het etiket lezen P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken – niet roken. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

20 UN – GHS EU-GHS / CLP 2003 GHS purple book v1 2007 GHS purple book v2
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2008 CLP 1272/2008 st ATP 790/2009 2011 Rectificatie 20/1/2011 nd ATP 286/2011 CLP = EU-GHS = Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures

21 Nieuw in 2nd ATP CLP H420 Ozon zin
Nieuwe criteria voor milieugevaarlijk (NOEC) verplicht voor stoffen op 1/12/2012 verplicht voor mengsels op 1/6/2015

22 Nieuw volgens UN-GHS v4 H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H230 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht H231 Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur P364 En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken Rationalisatie P-zinnen

23 Gevolgen in een bedrijf
Voorlichting en onderricht Werkplekinstructiekaarten Voorraadbeheer Register Gevaarlijke stoffen Blootstellingsbeoordelingen (Stoffenmanager in GHS!) Seveso en ARIE Afval : Eural Opslag : PGS 15


Download ppt "Het Globally Harmonised System GHS"

Verwante presentaties


Ads door Google