De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Etiketteren en indelen Joke Herremans, Annet Sluer, Richard Luit Voorlichtingsdag ‘Aan de slag met EU-GHS!’ 10 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Etiketteren en indelen Joke Herremans, Annet Sluer, Richard Luit Voorlichtingsdag ‘Aan de slag met EU-GHS!’ 10 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Etiketteren en indelen Joke Herremans, Annet Sluer, Richard Luit Voorlichtingsdag ‘Aan de slag met EU-GHS!’ 10 november 2009

2 Inhoud Verplichtingen en overgangsbepalingen Indelen van stoffen Indelen van mengsels Etiketteren

3 Inhoud verordening (1) 62 artikelen, 7 titels Titel I: Algemene aspecten Titel II: Gevarenindeling Titel III: Voorlichting over de gevaren via het etiket Titel IV: Verpakking Titel V: Harmonisatie van de indeling en etikettering van stoffen en de inventaris van indelingen en etiketteringen Titel VI: Bevoegde instanties en handhaving Titel VII: Gemeenschappelijke en slotbepalingen

4 Inhoud verordening (2) 7 bijlagen: Bijlage I: Voorschriften voor de indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels Bijlage II: Speciale voorschriften voor de etikettering en verpakking van bepaalde stoffen en mengsels Bijlage III: Lijst van gevarenaanduidingen Bijlage IV: Lijst van voorzorgsmaatregelen Bijlage V: Gevarenpictogrammen Bijlage VI: Geharmoniseerde indeling en etikettering voor bepaalde gevaarlijke stoffen Bijlage VII: Transponeringstabel

5 Verplichtingen op een rij Indelen en etiketteren volgens voorschriften (artikel 4) Inventarisatie en evaluatie beschikbare informatie (artikel 5) Indeling en etikettering melden bij ECHA (artikel 40) Verpakken volgens voorschriften (artikel 35) Bewaarplicht productdossier, tien jaar na laatste levering (artikel 49)

6 REACH 2.5 y. > 100 t/a3.5 y. HPV etc.5 y. > 1 t/a <2 y. Subst 4.5 y. Mixtures GHS For substances and mixtures: Exist. system: binding CLP: optional; Label: CLP if class. For substances: CLP: obligatory* SDS must contain exist. and CLP classification For mixtures: EU-System: binding CLP: optional; Label: CLP if class. After the entire transition period: For substances & mixtures: CLP: obligatory* 1 Dec 2010 1 June 2015 Overgangstermijnen * derogation for already placed on the market: - substances until 1.12.2012 - mixtures until 1.6.2017.

7 Substances 4.5 y. Mixtures GHS For substances and mixtures: Exist. system: binding CLP: optional; Label: CLP if class. For substances: CLP: obligatory* SDS must contain exist. and CLP classification For mixtures: EU-System: binding CLP: optional; Label: CLP if class. After the entire transition period: For substances & mixtures: CLP: obligatory* 1 Dec 2010 1 June 2015 Andere termijnen * derogation for already placed on the market: - substances until 1.12.2012 - mixtures until 1.6.2017 C&L notificatie 1 Jan 2014 QA fys-chemIntrekken 67/548; 1999/45 REACH 1 st ATP

8 Indelen van stoffen en mengsels

9 Criteria in Bijlage I Gevaarsindeling in drie hoofdgroepen: –Fysisch/chemisch gevaar –Gezondheidsgevaar –Milieugevaar Intrinsieke gevaren van stoffen en mengsels communiceren via gestandaardiseerde – gevarenklassen en gevarencategorie – gevarenaanduiding – signaalwoord

10 Fysisch-chemische gevaren met subcategorieen 16 gevarenklassen

11 Gezondheidsgevaren met subcategorieën 10 gevarenklassen GevarenklassenCategorieën Acute toxiciteit CAT1CAT2CAT3CAT4 Huidirritatie/corrosiefCAT1 (bijtend) CAT2 (irriterend) Irriterend voor ogenCAT1CAT2A Sensibiliserend (ademhaling, huid)CAT1 (adem) CAT2 (huid) Mutageen in geslachtscellenCAT1ACAT1BCAT2 KankerverwekkendCAT1ACAT1BCAT2 Voortplantingstoxiciteit (incl effecten op of via lactatie) CAT1ACAT1BCAT2 STOT (eenmalige blootstelling)CAT1CAT2CAT3 STOT (herhaalde blootstelling)CAT1CAT2CAT3 AspiratiegevaarCAT1

12 Milieugevaren met subcategorieën 2 gevarenklassen

13 Indelen van stoffen (0) Gebruik van transponeringstabel in Bijlage VII

14 Indeling van stoffen (1) Artikel 5 Inventarisatie en bestudering van de over stoffen beschikbare informatie

15 Indelen van stoffen (2) Inventariseren relevante beschikbare informatie M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is

16 Indelen van stoffen (3) Beschikbare informatie: –Volgens testmethoden uit de testmethodenverordening (EG. nr. 440/2008) –Epidemiologische gegevens, menselijke ervaringen –Punt 1, bijlage XI van REACH –Wetenschappelijke informatie –Informatie uit andere internationale regelgeving

17 Indeling van stoffen (4) Toepassen criteria uit Bijlage 1 van de EU-GHS verordening

18 Indelen van mengsels (0) Gebruik de transponeringstabel in Bijlage 7

19 Indelen van mengsels (1) Artikel 6 Inventarisatie en bestudering van de over mengsels beschikbare informatie

20 Indelen van mengsels (2) -Inventariseren relevante beschikbare informatie -M.b.t. de fysische vorm van de stof zoals in de markt gebracht -Beoordeel of de informatie adequaat, betrouwbaar en wetenschappelijk geldig is -CMR, biologische afbreekbaarheid, bioaccumulatie niet aan het mengsel te bepalen

21 Indelen van mengsels (3) Mengsel indeling volgens criteria in Bijlage 1 –Op basis van testresultaten –Op basis van extrapolatie van een ander vergelijkbaar mengsel –Rekenregels; lijkt veel op wat we kenden, niet gelijk (e.g. corrosief) Let op verborgen verplichting wanneer niet van alle componenten informatie beschikbaar is.

22 Indelen van mengsels (4) Artikel 11 Indien een stof/mengsel een andere, op zichzelf als gevaarlijk ingedeelde stof bevat, hetzij als geïdentificeerde verontreiniging, additief of afzonderlijk bestanddeel, wordt hiermee voor de indeling rekening gehouden als de concentratie gelijk aan of groter is dan de toepasselijke ondergrens.

23 Etiketteren

24 Oud versus nieuw 67/548/EEG1272/2008 7 pictogrammen9 pictogrammen 15 gevarenklassen28 gevarenklassen met subcategorieën R-zinnenHazard statements S-zinnenPrecautionairy statements Extra zinnenEU-H statements -Signaalwoorden: gevaar en waarschuwing Annex IAnnex VI Annex VII: conversie oud naar nieuw Criteria voor stoffenCriteria voor stoffen en mengsels Criteria voor mengsels in 1999/45/EG

25 Het etiket Titel III (art. 17 e.v.) + Bijlage I + Bijlage II Standaard informatie: –gegevens over de leverancier (naam, adres, telefoonnummer) –productidentificatie (incl. identificatienummer uit Annex VI of C&L inventaris) –gevaarspictogram(men) –signaalwoord –gevarenaanduiding(en) –voorzorgsmaatregelen Etiket in officiële taal van het land waar stof/ mengsel in de handel wordt gebracht (meer talen is onder voorwaarden toegestaan)

26 Het etiket Voorrangsbeginselen pictogrammen Ontploffende bom, dan vlam en vlam boven cirkel facultatief Doodshoofd, dan geen uitroepteken Corrosie, dan geen uitroepteken Gezondheidsgevaar i.v.m inhalatie allergeen, dan geen uitroepteken voor huidallergeen, huid- of oogirritatie 5 pictogrammen is mogelijk

27 Het etiket: H-zinnen Bijlage III 2 Fysische chemische gevaren 3 Gezondheidsgevaren 4 Milieugevaren Gevarenaanduiding EUH: aanvullende zinnen Voorrangsbeginselen: –Alle H-zinnen vermelden, tenzij dit leidt tot dubbele of overbodige aanduidingen H331 – Giftig bij inademing

28 Het etiket: P-zinnen Bijlage IV 1 Algemeen 2 Preventie 3 Reactie 4 Opslag 5 Verwijdering Voorzorgsmaatregel Voorrangsbeginselen : –Niet meer dan 6 P-zinnen, tenzij dat nodig is om de aard van de gevaren aan te geven’ –Voorbeeld ontvlambare vloeistof, cat. 1  15 P-zinnen. P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren

29 Etiketteringselementen volgen uit gevaarsindeling voorbeeld voor ontvlambare vaste stoffen/mengsels

30 Het etiket - Bijlage II Voorschriften etikettering en verpakking Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels; Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen

31 Bijlage II: Deel 1 Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels Toekenning onder voorwaarden van EUH-zinnen zoals: EUH018 – "Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp- luchtmengsel vormen“ EUH044 – "Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand“ EUH029 – "Vormt giftig gas in contact met water“ EUH066 – "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken“ EUH070 – "Giftig bij oogcontact"

32 Het etiket - Bijlage II Voorschriften etikettering en verpakking Deel 1: Speciale voorschriften voor de etikettering van bepaalde ingedeelde stoffen en mengsels; Deel 2: Voorschriften voor nadere gevarenaanduidingen die op het etiket van bepaalde mengsels moeten worden aangebracht Deel 3: Speciale voorschriften voor de verpakking kindveilige sluiting en voelbare aanduiding Deel 4: Speciaal voorschrift voor de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen

33 Opdrachten


Download ppt "Workshop Etiketteren en indelen Joke Herremans, Annet Sluer, Richard Luit Voorlichtingsdag ‘Aan de slag met EU-GHS!’ 10 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google