De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhaving van de EU-GHS verordening Peter Dekker, Voedsel en Waren Autoriteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhaving van de EU-GHS verordening Peter Dekker, Voedsel en Waren Autoriteit."— Transcript van de presentatie:

1 Handhaving van de EU-GHS verordening Peter Dekker, Voedsel en Waren Autoriteit

2 Inhoud van deze presentatie •Waarom handhaven? •Wat houdt de handhaving van EU-GHS verordening in? •Hoe gaan we deze verordening handhaven?

3 Er zijn nieuwe regels: wat nu? •Toepassen, dus NALEVEN van regels! (verantwoordelijkheid bedrijfsleven) •Op tijd voldoen aan verplichtingen: ken uw rol, verplichtingen en wanneer u daaraan moet voldoen (fasering) •Zo niet, dan rol overheid/inspecties om ‘naleving te bevorderen’

4 Gedraagt iedere ondernemer zich hetzelfde?

5 Wat helpt om de naleving te bevorderen? •Onbewuste overtreders en onbewuste en spontane nalevers -> compliance assistance (voorlichting, website en helpdesk: www.ghs-helpdesk.nl) •Handhavingsafgeschrikten -> toezicht, handhavingcommunicatie •Bewuste overtreders -> (hard) handhaven, sancties Kortom: zacht waar het kan, hard waar het moet

6 Uitgangspunten handhaving EU-GHS •Meer effect, minder last (voor het bedrijfsleven) •Eenduidig toezicht (een inspectie per doelgroep) •Selectief, risicogericht toezicht •Ketenhandhaving •Aansluiten op de handhaving van REACH

7 Handhaving EU-GHS: wat gaan inspecties doen? •Handhavingstrategie –van rijksinspecties VWA, VI en AI –doelstellingen –prioriteiten –doelgroepenanalyse –interventies afgestemd op gedrag

8 Eenduidig toezicht •Samenwerking –tussen inspecties: VI, AI en VWA; daarnaast SodM, Douane, IVW –met RIVM –met EU: ECHA (signalen) en Forum (handhaving) –met stakeholders: branches, NGO’s • Integrale inspecties –een inspectiedienst per doelgroep/bedrijf –integraal, dus alle aspecten van REACH en EU-GHS

9 Handhaving EU-GHS: hoe gaan inspecties dit doen? •Handhavingorganisatie –samenwerking tussen drie inspecties (Stuurgroep en Samenwerkingsverband) –combinatie met REACH –SHRG spin in het web van uitvoering, beleid, EU en stakeholders –afstemming van projecten en activiteiten –postbus handhaving op website (om vragen over handhaving te stellen)

10 Handhaving EU-GHS: waarop inspecteren we? •Handhavingprogramma –speerpunten en projecten op hoofdlijnen per jaar –gecombineerd met REACH –programma te lezen op website EU-GHS onder handhaving •Vier doelgroepen –producenten en importeurs van stoffen, preparaten en voorwerpen –distributeurs / handelaren –producenten preparaten en voorwerpen –professionele toepassers

11 Tijdspad invoering EU-GHS •1 december 2010 –Indelen stoffen volgens Stoffenrichtlijn en EU-GHS verplicht –Etiketteren en verpakken van stoffen volgens EU-GHS verplicht –Mengsels kan volgens Preparatenrichtlijn of EU-GHS –Melden stoffen aan ECHA binnen maand na in handel brengen; bestaande stoffen kunnen al eerder worden gemeld –Stoffen geleverd voor 01/12/10: vrijstelling verplichting etiketteren en verpakken tot 01/12/12 •1 juni 2015 –Indelen, etiketteren en verpakken van stoffen en mengsels volgens EU-GHS verplicht –Mengsels geleverd voor 01/06/15 geldt vrijstelling tot 01/05/17

12 Waarop inspecteren we nu? •Indeling, etikettering en verpakking op basis van vigerende richtlijnen –VWA: dossiercontroles en analyse van monsters –VI: controles van Vib’s •REACH: inspecties VWA en VI (175 per jaar) en monitoring door AI (2200 per jaar) bij 4 doelgroepen –nalevingshulp EU-GHS verplichtingen –resultaat 2008: blijvende zorgen over kwaliteit en gebruik Vib’s

13 Waarop gaan we de komende jaren controleren? •Controle-activiteiten EU-GHS afgestemd op tijdspad –nalevinghulp REACH en EU-GHS –controle op nieuwe en/of bestaande regels voor classificatie, etikettering en verpakking •Gecombineerd met REACH-inspecties –registratie van stoffen en melding indeling; later voor mengsels –controle op doorgeven (juiste) informatie in de keten (ondermeer Vib) –keteninformatie verzamelen over klanten, leveranciers •Naar systeemgerichte inspecties: hoe gaat bedrijf om met verplichtingen chemische productveiligheid

14 Wat houdt een inspectiebezoek in? •Aankondigingsbrief –wettelijk kader –voorbereiding controle; welke informatie beschikbaar? •Op website komt –algemene toelichting op doel, aard en inhoud van inspectiebezoek

15 Wat gebeurt er als een overtreding wordt geconstateerd? •Sancties afhankelijk van de ernst van de overtreding •Sanctiestrategie: –schriftelijke waarschuwing –bestuursrecht: boeterapport, bestuursdwang, last onder dwangsom –strafrecht: proces verbaal •Er komt een overzicht van sancties op websites voor REACH en EU-GHS

16 Europese samenwerking: ECHA en Forum •ECHA –signalen o.b.v. registraties, dossiers en inventaris indeling stoffen –signalen worden gemeld via RIVM aan SHRG, daarna actie •Forum –ex artikel 76 REACH en artikel 46 EU-GHS –regelmatig overleg met collega-handhavende diensten uit andere EU-landen –gezamenlijk handhavingproject 2009: REACH-EN-FORCE (pre- registraties en Vib/SDS) –handhaving EU-GHS staat op agenda

17 Vragen? •Website www.ghs-helpdesk.nl en ECHA: FAQ’s •Postbus handhaving •Branche •Controleur


Download ppt "Handhaving van de EU-GHS verordening Peter Dekker, Voedsel en Waren Autoriteit."

Verwante presentaties


Ads door Google